Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23385

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-01:

Nr. 1101, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17864

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS PRITARIMO DĖL STATINIŲ STATYBOS, STATINIŲ REKONSTRAVIMO, JŲ PASKIRTIES KEITIMO SAUGOMŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ZONOSE, ŽEMĖS SKLYPŲ IR (AR) STATINIŲ SAUGOMŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ZONOSE PERLEIDIMO, NUOMOS AR PANAUDOS SANDORIŲ SUDARYMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAUGOMŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ZONOSE STATOMŲ STATINIŲ MAKSIMALAUS AUKŠČIO NUSTATYMO

 

2016 m. rugsėjo 7 d. Nr. 900

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 671, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13789

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 128 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pritarimo dėl statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 671, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13789

 

2. Nustatyti, kad saugomų objektų apsaugos zonose (toliau – apsaugos zona) statomų statinių aukštis nuo žemės paviršiaus negali viršyti:

2.1. Respublikos Prezidento, Ministro Pirmininko rezidencijų pastatų Turniškių gatvėje, Vilniuje, su jiems priskirtais žemės sklypais ir priklausiniais apsaugos zonoje:

2.1.1. 27 metrų – Vilnius, Turniškių g. 27A;

2.1.2. 16 metrų – Vilnius, Turniškių g. 17, Turniškių g. 25, Turniškių g. 28;

2.1.3. 14 metrų – Vilnius, Turniškių g. 7, Turniškių g. 9, Turniškių g. 11;

2.1.4. 13 metrų – Vilnius, Turniškių g. 13, Turniškių g. 19, Turniškių g. 23, Turniškių g. 30;

2.1.5. 12 metrų – Vilnius, Turniškių g. 13A, Turniškių g. 21, Turniškių g. 34;

2.1.6. 11 metrų – Vilnius, Turniškių g. 7A, Turniškių g. 24;

2.1.7. 10 metrų – Vilnius, Turniškių g. 27;

2.1.8. 9 metrų – kiti statiniai;

2.2. Lietuvos Respublikos prezidentūros pastatų apsaugos zonoje:

2.2.1. 19 metrų – Vilnius, Totorių g. 32, L. Stuokos-Gucevičiaus g. 13A;

2.2.2. 18 metrų – Vilnius, S. Daukanto a. 3, Universiteto g. 2A, Universiteto g. 2C, Universiteto g. 4, L. Stuokos-Gucevičiaus g. 11, L. Stuokos-Gucevičiaus g. 13;

2.2.3. 16 metrų – Vilnius, S. Daukanto a. 2A, Universiteto g. 6, Universiteto g. 2B, Totorių g. 23;

2.2.4. 13 metrų – kiti statiniai;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastatų apsaugos zonoje:

2.3.1. 29 metrų – Vilnius, J. Lelevelio g. 4, Gedimino pr. 13;

2.3.2. 25 metrų – Vilnius, Gedimino pr. 11, Vilniaus g. 9, K. Sirvydo g. 4;

2.3.3. 21 metro – Vilnius, Gedimino pr. 9, Vilniaus g. 6;

2.3.4. 19 metrų – Vilnius, Tilto g. 12A, Tilto g. 12B;

2.3.5. 16 metrų – kiti statiniai;

2.4. Lietuvos Respublikos Seimo pastatų apsaugos zonoje:

2.4.1. 78 metrų – Vilnius, A. Tumėno g. 4;

2.4.2. 30 metrų – Vilnius, Gedimino pr. 53;

2.4.3. 27 metrų – Vilnius, Gedimino pr. 64;

2.4.4. 24 metrų – kiti statiniai.

3. Nustatyti, kad apsaugos zonoje esančių į Kultūros vertybių registrą įrašytų statinių aukštis išsaugomas pagal šio nutarimo įsigaliojimo dieną esančius Kultūros vertybių registro duomenis.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Tomas Žilinskas

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 900

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 17 d.  nutarimo Nr. 671
redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS PRITARIMO DĖL STATINIŲ STATYBOS, STATINIŲ REKONSTRAVIMO, JŲ PASKIRTIES KEITIMO SAUGOMŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ZONOSE, ŽEMĖS SKLYPŲ IR (AR) STATINIŲ SAUGOMŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ZONOSE PERLEIDIMO, NUOMOS AR PANAUDOS SANDORIŲ SUDARYMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pritarimo dėl statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) pritarimo dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų saugomų objektų apsaugai užtikrinti nustatytose saugomų objektų apsaugos zonose ketinamų statyti statinių statybos ar statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo, žemės sklypų ir (ar) statinių perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarką.

2. Apraše vartojama sąvoka „pareiškėjas“ – statinio ar žemės sklypo savininkas, teisėtas valdytojas ar naudotojas arba jo įgaliotas asmuo, kuris kreipiasi į Tarnybą su prašymu išduoti pritarimą dėl statinio statybos, statinio rekonstravimo, jo paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonoje, taip pat žemės sklypo ir (ar) statinio saugomų objektų apsaugos zonoje perleidimo, nuomos ar panaudos sandorio sudarymo.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Įstatyme, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos žemės įstatyme.

 

II SKYRIUS

PRITARIMO DĖL STATINIŲ STATYBOS, STATINIŲ REKONSTRAVIMO, JŲ PASKIRTIES KEITIMO SAUGOMŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ZONOSE IŠDAVIMAS

 

4. Pareiškėjai, ketinantys saugomų objektų apsaugos zonose statyti, rekonstruoti statinius, keisti jų paskirtį, prieš pateikdami Statybos įstatyme nurodytus dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui išduoti, privalo Tarnybai pateikti:

4.1. Aprašo priede nurodytos formos prašymą;

4.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo patvirtintą kopiją, kai pareiškėjas kreipiasi į Tarnybą paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis;

4.3. įgaliojimą, jeigu pareiškėjas yra statinio savininko, teisėto valdytojo ar naudotojo įgaliotas asmuo;

4.4. statinio projektą ir jo skaitmeninę kopiją arba tik skaitmeninę statinio projekto kopiją, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;

4.5. statinio kadastro duomenų bylos kopiją.

5. Pareiškėjas Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus Tarnybai gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Tarnybą, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

6. Tarnyba apie sprendimą, kuriuo tenkinamas arba netenkinamas pareiškėjo prašymas išduoti pritarimą dėl statinio statybos, statinio rekonstravimo, jo paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonoje, tiesiogiai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja pareiškėją ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų gavimo Tarnyboje.

7. Tarnyba, nustačiusi, kad prašyme nurodyti ne visi būtini duomenys arba pateikti ne visi ar netinkamai įforminti dokumentai, kurių reikia sprendimui priimti, per 5 darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo praneša pareiškėjui apie tai, kad būtina ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo ištaisyti šiuos trūkumus ir kad terminas sprendimui priimti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos. Jeigu per šį terminą pareiškėjas nurodytų trūkumų neištaiso, per 3 darbo dienas nuo trūkstamų dokumentų pateikimo termino pabaigos Tarnyba tiesiogiai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja pareiškėją apie priežastis, dėl kurių prašymas toliau nebus nagrinėjamas. Prašymas kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas pareiškėjui (išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai pateikti elektroninių ryšių priemonėmis).

8. Tarnyba atsisako išduoti pritarimą dėl statinio statybos, statinio rekonstravimo, jo paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonoje, jeigu:

8.1. statinio statyba, statinio rekonstravimas, jo paskirties keitimas pažeistų Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 128 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nustatytus apribojimus;

8.2. statinio statyba neatitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto saugomų objektų apsaugos zonose statomų statinių maksimalaus aukščio;

8.3. statinio statyba, statinio rekonstravimas, jo paskirties keitimas trukdytų atlikti Tarnybos funkcijas ir keltų grėsmę saugomų asmenų ar saugomų objektų saugumui ir (ar) sudarytų prielaidas šiai grėsmei kilti. Tokiu atveju Tarnyba nurodo motyvus, dėl kurių atsisako išduoti pritarimą dėl statinio statybos, statinio rekonstravimo, jo paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonoje.

 

III SKYRIUS

PRITARIMO DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ IR (AR) STATINIŲ SAUGOMŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ZONOSE PERLEIDIMO, NUOMOS AR PANAUDOS SANDORIŲ SUDARYMO IŠDAVIMAS

 

9. Pareiškėjai, ketinantys sudaryti žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorius, kaip papildomą informaciją sandorio šalims privalo nurodyti, kad sandoris bus sudaromas tik gavus Tarnybos pritarimą dėl žemės sklypo ir (ar) statinio saugomų objektų apsaugos zonoje perleidimo, nuomos ar panaudos sandorio sudarymo.

10. Pareiškėjai, prieš sudarydami žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorį, privalo Tarnybai pateikti:

10.1. Aprašo priede nurodytos formos prašymą;

10.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo patvirtintą kopiją, kai pareiškėjas kreipiasi į Tarnybą paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis;

10.3. įgaliojimą, jeigu pareiškėjas yra statinio ar žemės sklypo savininko, teisėto valdytojo ar naudotojo įgaliotas asmuo.

11. Pareiškėjas Aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus Tarnybai gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Tarnybą, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

12. Tarnyba apie sprendimą, kuriuo tenkinamas arba netenkinamas pareiškėjo prašymas išduoti pritarimą dėl žemės sklypo ir (ar) statinio saugomų objektų apsaugos zonoje perleidimo, nuomos ar panaudos sandorio sudarymo, tiesiogiai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja pareiškėją ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Tarnyboje.

13. Pareiškėjas apie nustatytus trūkumus (kai prašyme nurodyti ne visi būtini duomenys arba pateikti ne visi ar netinkamai įforminti dokumentai, kurių reikia sprendimui priimti) informuojamas Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus.

14. Tarnyba atsisako išduoti pritarimą dėl žemės sklypo ir (ar) statinio saugomų objektų apsaugos zonoje perleidimo, nuomos ar panaudos sandorio sudarymo, jeigu tokio sandorio sudarymas trukdytų atlikti Tarnybos funkcijas ir keltų grėsmę saugomų asmenų ar saugomų objektų saugumui ir (ar) sudarytų prielaidas šiai grėsmei kilti. Tokiu atveju Tarnyba nurodo motyvus, dėl kurių atsisako išduoti pritarimą dėl žemės sklypo ir (ar) statinio saugomų objektų apsaugos zonoje perleidimo, nuomos ar panaudos sandorio sudarymo.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Asmenys, nesutinkantys su Tarnybos sprendimais, priimtais vadovaujantis Aprašu, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1101, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17864

Nr. 671, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13789

 

 

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos

tarnybos pritarimo dėl statinių statybos,

statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo

saugomų objektų apsaugos zonose, žemės

sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų

apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar

panaudos sandorių sudarymo išdavimo

tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Prašymo forma)

 

__________________________________________________________________________

(pareiškėjo – fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas)

 

___________________________________________________________________________

(pareiškėjo – fizinio asmens adresas, tel. / juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio kodas (jeigu tokį kodą turi), buveinės adresas, tel.)

 

 

Lietuvos Respublikos vadovybės

apsaugos tarnybos

direktoriui

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI PRITARIMĄ

 

__________________

(data)

 

Prašau išduoti pritarimą ________________________________________________________

(dėl statinio statybos, statinio rekonstravimo, statinio paskirties keitimo,

___________________________________________________________________________ .

žemės sklypo ir (ar) statinio perleidimo, nuomos ar panaudos sandorio sudarymo (reikiamą įrašyti)

 

 

Nekilnojamojo daikto (statinio ir (ar) žemės sklypo) adresas ___________________________

___________________________________________________________________________ .

 

Žemės sklypo kadastro Nr.__________________, įregistravimo data ___________________ .

ir (arba)

Statinio kadastro Nr.__________________, unikalus Nr.____________, įregistravimo data______________________.

 

 

*Statinio projektuotojas _______________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas, kodas (jeigu tokį kodą turi),

___________________________________________________________________________.   buveinės adresas, juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio vadovo vardas, pavardė)

 

arba

 

Statinio projektuotojas _________________________________________, atestato Nr.____,

(vardas, pavardė)

galiojimo data _______________________.

 

Statinio projekto vadovas ________________________________________, atestato Nr.___,

(vardas, pavardė)

galiojimo data _______________________.

 

Statinio projekto ekspertizę (kai ji privaloma) atliko__________________________, atestato

(vardas, pavardė)

Nr. ______, galiojimo data ___________________.

 

Statinio projekto ekspertizės vadovas ______________________________________, atestato

(vardas, pavardė)

Nr. _______, galiojimo data____________________.

 

 

**Kita sandorio šalis __________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas, kodas (jeigu tokį kodą turi), buveinės

___________________________________________________________________________

adresas, juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio vadovo vardas, pavardė arba fizinio asmens

___________________________________________________________________________ .

vardas, pavardė, gimimo data)

 

Informacija apie sandorį _______________________________________________________

(sandorio forma, sandorio objektas, nuo kada įgyjama nuosavybės,

___________________________________________________________________________

nuomos ar panaudos teisė, nuomos ar panaudos terminas)

___________________________________________________________________________ .

 

 

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

_____________________                  ______________        ________________

(prašymą pateikusio asmens pareigos                      (parašas)                           (vardas, pavardė)

(jeigu prašymą pateikia juridinio asmens,

kitos organizacijos ar jų padalinio atstovas)

 

––––––––––––––––––––

 

* Pildoma pateikiant prašymą dėl statinio statybos, statinio rekonstravimo, statinio paskirties keitimo.

** Pildoma pateikiant prašymą dėl žemės sklypo ir (ar) statinio perleidimo, nuomos ar panaudos sandorio sudarymo.

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1101, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17864

Nr. 671, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13789

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1101, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17864

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos rašytinio pritarimo (suderinimo) dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir saugomų objektų apsaugos zonose statomų ar rekonstruojamų statinių maksimalaus aukščio nustatymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 671, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13789

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pritarimo dėl statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir saugomų objektų apsaugos zonose statomų statinių maksimalaus aukščio nustatymo“ pakeitimo