Suvestinė redakcija nuo 2022-11-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13236

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR HUMANITARINĖS PAGALBOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugsėjo 26 . Nr. D1-782

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-57, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01512

 

1. S u d a r a u Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisiją (toliau – komisija):

1.1.      Danas Augutis – aplinkos viceministras, komisijos pirmininkas;

1.2. Vilija Augutavičienė – Klimato politikos grupės vadovė, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Nariai:

1.3. Vitalijus Auglys – Taršos prevencijos politikos grupės vadovas;

1.4. Tomas Aukštinaitis – Klimato politikos grupės vyresnysis patarėjas;

1.5. Lina Čeičytė – Klimato politikos grupės patarėja;

1.6. Inesis Kiškis – Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento direktorius;

1.7. Ligita Vaičiūnienė – Europos Sąjungos ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-830, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14436

Nr. D1-623, 2017-07-25, paskelbta TAR 2017-07-26, i. k. 2017-12631

Nr. D1-947, 2017-11-20, paskelbta TAR 2017-11-21, i. k. 2017-18364

Nr. D1-660, 2018-07-05, paskelbta TAR 2018-07-09, i. k. 2018-11544

Nr. D1-757, 2018-08-14, paskelbta TAR 2018-08-14, i. k. 2018-13089

Nr. D1-57, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01512

Nr. D1-348, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09189

Nr. D1-514, 2019-09-05, paskelbta TAR 2019-09-05, i. k. 2019-14224

Nr. D1-105, 2020-02-26, paskelbta TAR 2020-02-26, i. k. 2020-04085

Nr. D1-247, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08639

Nr. D1-363, 2022-11-16, paskelbta TAR 2022-11-16, i. k. 2022-23073

 

2. T v i r t i n u Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

3. Neteko galios nuo 2015-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-748, 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15671

 

4. Neteko galios nuo 2015-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-748, 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15671

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-782

 

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR HUMANITARINĖS PAGALBOS TEIKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-57, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01512

 

1. Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos darbo reglamentas (toliau – Darbo reglamentas) nustato Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos (toliau – Komisija) veiklos uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Komisijos veiklos tikslas – įgyvendinti vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir organizuoti humanitarinės pagalbos teikimą.

3. Neteko galios nuo 2015-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-748, 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15671

 

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Vystomojo bendradarbiavimo tvarkos aprašas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vystomojo bendradarbiavimo veiklą

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-748, 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15671

Nr. D1-57, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01512

 

5. Darbo reglamente vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatyme ir Vystomojo bendradarbiavimo tvarkos apraše.

6. Neteko galios nuo 2015-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-748, 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15671

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS VEIKLOS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-57, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01512

 

7. Komisijos veiklos uždaviniai – organizuoti dvišalės ir daugiašalės paramos vystymuisi teikimą, vykdyti vystomojo bendradarbiavimo projektų (toliau – projektai) atranką, teikti aplinkos ministrui siūlymus dėl paramos skyrimo projektams ir rekomendacijas dėl savanoriškų įnašų (įmokų) mokėjimo iš Klimato kaitos programos ar kitų Aplinkos ministerijos administruojamų lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-57, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01512

 

8. Komisija:

8.1. priima sprendimus dėl kvietimų teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijas (toliau – projektų koncepcijos) ir (ar) vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas (toliau – projektų paraiškos) turinio ir skelbimo būdo, projektų koncepcijų ir (ar) projektų paraiškų teikimo terminų ir lėšų, skirtų projektams įgyvendinti, paskirstymo pagal kiekvieną kvietimo rūšį;

8.2. priima sprendimus dėl pritarimo ar pritarimo su išlyga projektų koncepcijoms (ir siūlo koncepcijų teikėjams parengti projektų paraiškas) arba jų atmetimo;

8.3. priima sprendimus dėl pritarimo ar pritarimo su išlygomis projektų paraiškoms (ir aplinkos ministrui siūlo patvirtinti finansavimą projekto vykdytojui) arba jų atmetimo;

8.4. priima sprendimus dėl pritarimo projektų vykdymo ataskaitoms ar jų atmetimo;

8.5. priima sprendimus dėl projektų įgyvendinimo terminų pakeitimo ir (ar) leidimo panaudoti sutaupytas lėšas kitoms projektuose nenumatytoms veikloms;

8.6. aplinkos ministrui teikia rekomendacijas dėl savanoriškų įnašų (įmokų) į fondus ir (ar) tarptautines organizacijas;

8.7. vykdo kitas teisės aktais pavestas funkcijas. 

9. Vykdydama savo funkcijas ir priimdama sprendimus Komisija privalo vadovautis sąžiningumo, objektyvumo ir teisingumo principais.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ KONCEPCIJŲ IR PARAIŠKŲ SVARSTYMAS IR SPRENDIMO DĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-57, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01512

 

10. Komisija, gavusi vertinimo išvadas dėl projekto koncepcijų ar paraiškų atitikties nustatytiems kriterijams ir tinkamumo finansuoti, priima sprendimą dėl kiekvienos Komisijai pateiktos koncepcijos ar paraiškos atskirai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-748, 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15671

 

11. Apsvarsčiusi projektų koncepcijas ar paraiškas ir su jomis pateiktus dokumentus bei kitą Vertintojų pateiktą informaciją, Komisija priima sprendimą:

11.1. pritarti projekto koncepcijai arba pritarti su išlyga ir siūlyti teikti projekto paraišką;

11.2. pritarti projekto paraiškai arba pritarti su išlyga ir siūlyti skirti finansavimą ir pasirašyti vystomojo bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo sutartį;

11.3. pakeisti projekto įgyvendinimo terminus;

11.4. leisti panaudoti projekto įgyvendinimo metu sutaupytas lėšas, gavus pranešimą dėl tokio vykdytojo prašymo;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-748, 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15671

 

11.5. atmesti projekto paraišką ar projekto koncepciją;

11.6. pritarti, pritarti iš dalies arba atmesti projekto vykdymo ataskaitą. 

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-57, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01512

 

12. Komisijos darbą koordinuoja, posėdžius organizuoja, darbotvarkę ir raštus rengia,  finansavimo įsakymus ruošia Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyrius (toliau – Atsakingas skyrius).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-748, 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15671

Nr. D1-947, 2017-11-20, paskelbta TAR 2017-11-21, i. k. 2017-18364

 

13. Pagrindinė Komisijos darbo forma – posėdžiai. Komisijos posėdžiai šaukiami prieš planuojamos kvietimo teikti projektų koncepcijas ar paraiškas paskelbimo dieną, pasibaigus projektų koncepcijų ar paraiškų gavimo terminui ir kitais atvejais, kai Atsakingas skyrius ar Komisija mato būtinybę organizuoti posėdį. Atsakingas skyrius ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki planuojamo posėdžio elektroniniu paštu informuoja Komisijos narius apie posėdžio datą, posėdžio darbotvarkę ir išsiunčia Komisijos nariams reikalingą medžiagą.

14. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau negu pusė Komisijos narių, tarp jų – Komisijos pirmininkas ir (ar) jo pavaduotojas. Komisijos posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Nesusirinkus reikiamam Komisijos narių skaičiui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas šaukiamas pakartotinis Komisijos posėdis.

15. Komisijos posėdžiams sekretoriauja Atsakingo skyriaus darbuotojas.

16. Į Komisijos posėdžius, esant reikalui, gali būti kviečiami projektų koncepcijų ar projektų paraiškų rengėjai, kitų valstybės valdymo, savivaldybių, mokslo ir studijų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir pramonės įmonių atstovai ir ekspertai. Šie atstovai ir (ar) ekspertai gali dalyvauti Komisijos posėdžiuose, jeigu apie tai iš anksto el. paštu buvo informuoti Komisijos nariai.

17. Sprendimai priimami atviru balsavimu. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu balsavime dalyvavo 2/3 posėdyje dalyvavusių Komisijos narių ir jam pritarė daugiau negu pusė balsavusių Komisijos narių. 

18. Komisijos sprendimai įforminami  protokolu. Protokole privalo būti nurodyta posėdžio data, dalyviai, darbotvarkės klausimai ir priimti sprendimai. Priimant sprendimą, nurodytą Darbo reglamento 11 punkte, protokole turi būti nurodytas projekto koncepcijos ar paraiškos registracijos numeris, projekto pavadinimas, projekto koncepcijos ar paraiškos teikėjas ir jam siūloma skirti paramos suma. Suderintą protokolą pasirašo posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir posėdžio sekretorius.

19. Komisijos posėdžio protokole įformintas sprendimas, nurodytas 11.2 punkte, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po posėdžio dienos teikiamas aplinkos ministrui ir įforminamas aplinkos ministro įsakymu dėl finansavimo skyrimo. Apie kitus sprendimus pareiškėjams pranešama Aplinkos ministerijos raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-748, 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15671

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-57, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01512

 

20. Komisijos narys privalo kitus Komisijos narius informuoti apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir nusišalinti nuo balsavimo, jeigu jo balsavimas galėtų sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

21. Komisijos nariai pasirašo deklaraciją, kuria įsipareigoja laikytis viešųjų ir privačių interesų suderinamumo, sąžiningumo, objektyvumo ir teisingumo principų priimant sprendimus dėl projektų finansavimo.

_____________________

part_bc9392f0dd6f4d1b9733f43cea93fcbf_end

1 priedas. Neteko galios nuo 2015-10-17

Priedo naikinimas:

Nr. D1-748, 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15671

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2015-10-17

Priedo naikinimas:

Nr. D1-748, 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15671

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-830, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14436

 

3 priedas. Neteko galios nuo 2015-10-17

Priedo naikinimas:

Nr. D1-748, 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15671

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-830, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14436

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-748, 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15671

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-623, 2017-07-25, paskelbta TAR 2017-07-26, i. k. 2017-12631

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-947, 2017-11-20, paskelbta TAR 2017-11-21, i. k. 2017-18364

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-660, 2018-07-05, paskelbta TAR 2018-07-09, i. k. 2018-11544

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-757, 2018-08-14, paskelbta TAR 2018-08-14, i. k. 2018-13089

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-57, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01512

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-348, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09189

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-514, 2019-09-05, paskelbta TAR 2019-09-05, i. k. 2019-14224

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-105, 2020-02-26, paskelbta TAR 2020-02-26, i. k. 2020-04085

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-247, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08639

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-363, 2022-11-16, paskelbta TAR 2022-11-16, i. k. 2022-23073

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo