Suvestinė redakcija nuo 2016-12-31 iki 2017-03-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28523

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ NR. 05.4.1-CPVA-K-303 PRIEMONĖS „AKTUALIZUOTI VIEŠĄJĮ IR PRIVATŲ KULTŪROS PAVELDĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

 

 

2016 m. gruodžio 6 d. Nr. ĮV-943

 

Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ 65 punktu,

 

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Laikinai einantis kultūros ministro pareigas                                                                Šarūnas Birutis

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos finansų minsiterijos

 

2016 m. lapkričio 18 d. raštu

 

Nr. ((24.37)-5K-1618117, 1621978)-6K-1607912

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-943

 

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ NR. 05.4.1-CPVA-K-303 PRIEMONĖS „AKTUALIZUOTI VIEŠĄJĮ IR PRIVATŲ KULTŪROS PAVELDĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

 

2.    Aprašas yra parengtas vadovaujantis:

 

2.1. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1–78) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014);

 

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

 

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos priedas);

 

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

 

2.5. 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. ĮV-380 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas).

 

2.6. Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-711 „Dėl Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Kultūros objektų aktualizavimo programa);

 

2.7. Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintomis Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

 

3.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

 

4.  Apraše vartojamos kitos sąvokos:

 

4.1. Kultūros paveldo objektas – pastatas, kurio sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

 

4.2. Paslauga kultūros paveldo objekte – bet kuri veikla, kurią projekto vykdytojas vykdo ar vykdys po projekto finansavimo pabaigos, skirta sutvarkyto kultūros paveldo objekto lankytojams ir kuri nepažeidžia kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių.

 

4.3. Pritaikymas – sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme.

 

4.4. Tvarkyba – sąvoka apibrėžta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme.

 

4.5. Viešoji paslauga – tai paslauga, kuri apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

 

5.  Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

 

6.  Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

 

7.  Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

 

8.  Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 23 733 079  eurų (dvidešimt trijų milijonų septynių šimtų trisdešimt trijų tūkstančių septyniasdešimt devynių eurų), iš kurių iki 23 733 079 eurų (dvidešimt trijų milijonų septynių šimtų trisdešimt trijų tūkstančių septyniasdešimt devynių eurų)  Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF)) lėšos. Iš jų 5 211 011 eurų (penki milijonai du šimtai vienuolika tūkstančių vienuolika eurų) – ERPF lėšų (toliau – veiklos lėšų rezervas) galės būti skirta projektams finansuoti tik Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Veiksmų programos priedo pakeitimą, kuriuo veiklos lėšų rezervas bus skirtas Veiksmų programos 5 prioritetui „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinti.

 

9.  Pagal Aprašą numatoma skelbti 2 kvietimus teikti paraiškas:

 

9.1. Pirmajam kvietimui (pareiškėjams, kuriems, įgyvendinant Aprašo 11 punkto nuostatą, po projekto įgyvendinimo teiks ne viešąją paslaugą) numatoma skirti iki 11 886 927 eurų (vienuolikos milijonų aštuonių šimtų aštuoniasdešimt šešių tūkstančių devynių šimtų dvidešimt septynių eurų).

9.2. Antrajam kvietimui (pareiškėjams, kuriems, įgyvendinant Aprašo 11 punkto nuostatą, po projekto įgyvendinimo teiks viešąją paslaugą) numatoma skirti iki 11 886 928 eurų (vienuolikos milijonų aštuonių šimtų aštuoniasdešimt šešių tūkstančių devynių šimtų dvidešimt aštuonių eurų), iš kurių 5 211 011 eurų (penki milijonai du šimtai vienuolika tūkstančių vienuolika eurų) yra veiklos lėšų rezervas.

9.3. Pagal Aprašo 9.2 papunktyje nurodytą kvietimą atrinktų projektų ataskaitoje nurodytus projektus, kuriems finansuoti nepakanka kvietimo lėšų, Ministerija įrašo į rezervinių projektų sąrašą. Į rezervinių projektų sąrašą projektai įrašomi ta pačia eile, kokia buvo išdėstyti atrinktų projektų ataskaitoje. Priėmusi sprendimą dėl Aprašo 8 punkte nurodyto veiklos lėšų rezervo naudojimo, Ministerija priima sprendimą finansuoti projektus iš rezervinių projektų sąrašo, laikydamasi nustatytos projektų eilės. Nebus finansuojami tie projektai, kuriems neužteks Aprašo 8 punkte nurodytos veiklos lėšų rezervo sumos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. ĮV-1008, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30108

 

9.4. Jeigu pagal Aprašo 9.1 papunktyje nurodytą kvietimą pasirašius projektų sutartis lieka nepanaudotų finansavimo lėšų, šios lėšos yra perkeliamos į Aprašo 9.2 papunktyje numatomas skirti finansavimo lėšas. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę Aprašo 8 punkte nurodytas sumas padidinti, skirdama Aprašo 9.2 papunktyje nurodytam kvietimui, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. ĮV-1008, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30108

 

10.  Priemonės tikslas – kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti kultūros paveldo objektų prieinamumą visuomenei ir lankytojams.

 

11.  Pagal Aprašą remiamos šios veiklos: viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai. Veiklų finansavimo būtina sąlyga – investicijų pritraukimas iš kitų šaltinių kultūros paveldo objektų pritaikymui kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, t. y. užtikrinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus ir (arba) sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus. Pareiškėjas kultūros objekto pritaikymą minėtoms reikmėms privalo užtikrinti numatomomis atlikti ar jau atliktomis investicijomis iš kitų šaltinių – nuosavų, skolintų ir kitų lėšų, arba pasinaudojant priemonės Nr. 05.4.1-FM-F-307 „Viešojo ir privataus kultūros paveldo pritaikymas visuomenės poreikiams“ (toliau – priemonė Nr. 05.4.1-FM-F-307) lėšomis. Pagal šią priemonę suteikiama paskola pareiškėjams, atitinkantiems paskolų pagal priemonę Nr. 05.4.1-FM-F-307 suteikimui nustatytus reikalavimus.

 

12.  Viešųjų ir privačių juridinių asmenų objektai, į kuriuos investicijos planuojamos pagal Priemonę, negalės būti finansuojami pagal Ministerijos administruojamas priemones „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“, „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“, Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“, „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“.

 

13Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytus kvietimus teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 m. I ketvirtį. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1008, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30108

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

14.  Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.

 

15.  Pagal Aprašą tinkamais pareiškėjais laikomi viešieji ir privatūs juridiniai asmenys. Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys Apraše suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

 

16.  Galimi partneriai yra viešieji ir privatūs juridiniai asmenys. Partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo.

 

17.  Valstybės pagalba neteikiama:

 

17.1.  sunkumus patiriantiems ūkio subjektams;

 

17.2.  ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba.

 

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

18.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius projektų reikalavimus.

 

19.  Projektas turi atitikti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. rugsėjo 24 d. posėdžio protokolu Nr. 44P-8 (10) patvirtintą specialųjį projektų atrankos kriterijų (su pakeitimais ir papildymais, padarytais Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. posėdžio protokolu Nr. 44P-16.1(18)) – projektas turi atitikti Kultūros objektų aktualizavimo programos nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka specialųjį atrankos kriterijų, jei projekte numatomas tvarkyti kultūros paveldo objektas įgyvendina Kultūros objektų aktualizavimo programos IV skyriaus I skirsnio 23.1.2 papunktyje nustatytą bendrąjį ir IV skyriaus II skirsnyje 24 punkte nustatytus specialiuosius reikalavimus.

 

Svarbiausių Kultūros objektų aktualizavimo programos papunkčių vertinimo aspektai:

-       Atitiktis Kultūros objektų aktualizavimo programos IV skyriaus II skirsnio 24.1 papunkčiui „Objektas yra svarbus regiono ir (ar) valstybės raidos procesams ir yra išskirtinės kultūrinės vertės” turi būti vertinama, ar, vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, objektas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

 

-       Kultūros objektų aktualizavimo programos IV skyriaus II skirsnio 24.2 papunktyje nurodytos rinkodaros priemonės suprantamos, kaip bet kokia iš anksto suplanuota, vykdymo trukme ir biudžetu apibrėžta konkreti veikla, skirta pritraukti lankytojus dalyvavimui kultūros veikloje (pvz.: skelbimai elektroninėmis priemonėmis, skrajutės, naujienlaiškiai el. paštu, skelbimai žiniasklaidoje ir pan.).

 

-       Kultūros objektų aktualizavimo programos IV skyriaus II skirsnio 24.5 papunktyje nurodyti „virtualaus atkūrimo ar kiti technologiniai ar kūrybiniai sprendimai“ suprantami kaip informacijos apie neišlikusias, sunaikintas ar visuomenei neprieinamas objekto dalis ar erdves pateikimas visuomenei pasinaudojant naujausiomis technologijomis (pvz. neišlikusios pastato dalies 3D vaizdo sukūrimas) ar kitais, netechnologiniais sprendimais (pvz. parengtas gido pasakojimas apie sunykusias paveldo vertybes).

 

20Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede. Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 40. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, tuomet projektai išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

 

21.  Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 40 balų, paraiška atmetama.

 

22.  Pagal šį Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai. Didelės apimties projektas suprantamas taip, kaip apibrėžta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 2.26 papunktyje.

 

23.  Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 1 dalies (e) punktu pagal šį Aprašą finansuojamos tik nedidelės apimties investicijos. Nedidelių investicijų samprata pateikta Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 2 priede „Nedidelės apimties investicijų“ (angl. „small scale infrastructure“) samprata“.

 

24.  Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2021 m. gruodžio 31 d.

 

25.  Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

 

26.  Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

 

27.  Projektu turi būti siekiama šių produkto stebėsenos rodiklių, patvirtintų Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu ir paskelbtų www.esinvesticijos.lt:

 

27.1.  „Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas“, kodas P.B.209.

 

27.2.  „Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos“, kodas P.S.335;

 

27.3.  „Pritraukta investicijų kultūros paveldo objektų pritaikymui“, kodas P.N.305.

 

28.  Aprašo 27.1, 27.2 ir 27.3 papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

29.  Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

 

29.1.  Kartu su paraiška pareiškėjas, (taikoma, kai pareiškėjas, kuris, įgyvendinant Aprašo 11 punkto nuostatą, po projekto įgyvendinimo teiks viešąją paslaugą) įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti investicijų projektą su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva, parengtą vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Investicijų projektų metodika), kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

29.2.  Pareiškėjas (taikoma, kai pareiškėjas kuris, įgyvendinant Aprašo 11 punkto nuostatą, po projekto įgyvendinimo teiks ne viešąją paslaugą) iki paraiškos pateikimo pagal Aprašo 3 priede pateiktą rekomenduojamą formą turi būti parengęs verslo planą, kuriame pateikta informacija pagrindžia projekto reikalingumą ir investicijų poreikį. Pateikus verslo planą kita, negu rekomenduojama forma, juose turi būti pateikta visa rekomenduojamoje formoje nurodyta informacija;

 

29.3.  Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai:

 

29.3.1.   daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi tvarkybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;

 

29.3.2.   pareiškėjas (partneris) privalo turėti tvarkybos darbų projektą, parengtą ir patvirtintą vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamente 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ patvirtinimo (toliau – PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“), nustatyta tvarka;

 

29.3.3.   pareiškėjas (partneris) privalo turėti leidimą atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus, išduotą vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-155 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ (toliau – PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“), nustatyta tvarka;

 

29.3.4.   Jeigu, įgyvendinant Aprašo 11 punkte nustatytą būtinąją sąlygą bus vykdomi tvarkomieji statybos darbai, pareiškėjas (partneris) privalo turėti statinio projektą, parengtą ir patvirtintą vadovaujantis Statybos techninio reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“, (toliau – STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“) nustatyta tvarka. Patvirtintame statybos projekte privalo būti parengta statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. Jeigu teikiamas statybos projektas, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas, skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys tvarkomiesiems statybos darbams ir tvarkybos darbams turi būti aiškiai atskirtos;

 

29.3.5.   Jeigu įgyvendinant Aprašo 11 punkte nustatytą būtinąją sąlygą bus vykdomi tvarkomieji statybos darbai, pareiškėjas (partneris) privalo turėti statybą leidžiantį dokumentą, išduotą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ (toliau – STR 07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“), nustatyta tvarka.

 

29.3.6.   Pareiškėjas, nusprendęs pasinaudoti galimybe gauti paskolą pagal priemonę Nr. 05.4.1-FM-F-307 Aprašo 11 punkte nustatytai Aprašo veiklų finansavimo būtinai sąlygai įgyvendinti, turi kreiptis į priemonę Nr. 05.4.1-FM-F-307 įgyvendinantį fondo valdytoją ir gauti jo raštišką sutikimą dėl paskolos suteikimo.

 

30.  Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

31.  Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Planuojant pirkimus, rekomenduojama numatyti galimybę taikyti aplinkos apsaugos kriterijus (minimalius aplinkos apsaugos kriterijus), nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, elektros lemputėms, projektavimo paslaugoms, statybos darbams, statybinėms medžiagoms ir santechnikos įrangai, kietosioms grindų dangoms (gamtiniams produktams, apdorotiems produktams: aglomeruotiesiems akmenims, betoninėms grindinio plytelėms, mozaikinėms, keramikinėms ir molinėms plytelėms), patalpų apšvietimui.

 

32.  Pagal šį Aprašą gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos kultūros infrastruktūrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Pagal Aprašą teikiama pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 5 dalies h punktą ir laikoma, jog šiai pagalbai netaikomas skatinamojo poveikio reikalavimas arba, manoma, kad ši pagalba turi skatinamąjį poveikį. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija pagal Aprašo 4 priede nurodytus vertinimo kriterijus.

 

33.  Valstybės pagalbos reikalavimai, nustatyti šiame Apraše, nėra taikomi kultūros infrastruktūros projektams, jeigu jiems skiriamas finansavimas neatitinka bent vieno Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatyto valstybės pagalbos kriterijaus, t. y.:

 

33.1.  finansavimą tiesiogiai ar netiesiogiai numatoma teikti ūkio subjektams (-ui) ūkinei veiklai vykdyti;

 

33.2.  finansavimas iš valstybės išteklių ūkio subjektams (-ui) suteiktų/suteikia išskirtinę ekonominę naudą, kurios jie/jis negautų rinkos sąlygomis;

 

33.3.  finansavimą numatoma teikti/teikiamas tam tikroms pasirinktoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, arba tam tikriems pasirinktiems ūkio subjektams (-ui), t. y. ar finansavimo priemonė yra selektyvaus pobūdžio;

 

33.4finansavimas gali iškraipyti konkurenciją ir veikti prekybą tarp Europos Sąjungos šalių.

 

 

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

34.  Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje, Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus, bei Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Pagal šį Aprašą Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą netaikomas.

 

35.  Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 700 000,00 eurų (septyni šimtai tūkstančių eurų).

 

36Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų priklauso nuo kultūros paveldo objekto statuso:

 

36.1.   paminklams – iki 80 proc.;

 

36.2.   valstybės ir savivaldybių saugomiems objektams – iki 75 proc.;

 

36.3.   kitiems kultūros paveldo objektams – iki 70 proc.

 

37.  Pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) privalo prisidėti prie projekto ne mažiau nei:

 

37.1.  20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai tvarkomo kultūros paveldo objekto statusas – paminklas;

 

37.2.  25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai tvarkomo kultūros paveldo objekto statusas – valstybės ar savivaldybės saugomas objektas;

 

37.3.  30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai tvarkomi kiti kultūros paveldo objektai.

 

38.  Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama suma.

 

39. Pirmojo kvietimo atveju pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašo į projekto tinkamas finansuoti išlaidas šaltinis negali būti viešosios lėšos (t. y. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos ir kiti viešųjų lėšų šaltiniai), išskyrus paskolos lėšas, gautas pasinaudojus priemonės Nr. 05.4.1-FM-F-307 finansavimu. Pareiškėjų nuosavų lėšų dalis, išmokėta pasinaudojant priemonės Nr. 05.4.1-FM-F-307 finansavimu, turės būti deklaruojama pagal priemonės Nr. 05.4.1-FM-F-307 projektų finansavimo sąlygas ir negalės būti deklaruojama Europos Komisijai kaip Priemonės tinkamos finansuoti išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1008, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30108

 

40.  Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo užtikrinti investicijų pritraukimą iš kitų šaltinių į kultūros paveldo objekto (-ų) pritaikymą kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kt. reikmėms, kaip nurodyta Aprašo 11 punkte.

 

41Jeigu, įgyvendinant Aprašo 11 punkte nustatytą būtinąją sąlygą, bus vykdomi tvarkomieji statybos darbai ar kitos veiklos (pvz., įrangos įsigijimas), išlaidos už šiuos darbus ar kitas veiklas bus laikomos netinkamomis finansuoti, bet susijusiomis su projektu, kurias pareiškėjas arba partneris projekto įgyvendinimo metu privalės apmokėti savo lėšomis.

 

42.  Jeigu projektui taikoma valstybės pagalba, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 6 dalimi valstybės pagalbos dydis negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo. Valstybės pagalbos dydžiui nustatyti pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi pateikti informaciją apie prognozuojamus finansinius srautus (pildomas Aprašo 5 priedas). Aprašo 5 priedas pildomas vadovaujantis „5 priedo „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną“ pildymo instrukcija“ (Aprašo 6 priedas).

 

43.  Projekto išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

 

44.  Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios paskelbtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

45.  Pagal šį Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkamomis finansuoti laikomos viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų – taikomųjų tyrimų, tvarkybos darbų projektavimo, ekspertizės atlikimo, remonto, avarinės grėsmės pašalinimo, restauravimo ir konservavimo išlaidos, išskyrus tokias konservavimo išlaidas, kurios skirtos kultūros paveldo statinio (jo dalių) užkonservavimui, kai nustojama juo naudotis arba uždraudžiami jame vykdomi darbai.

 

Kultūros paveldo objektų taikomųjų tyrimų išlaidos negali viršyti dydžių, nustatytų Paveldo tvarkybos reglamente PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-527 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“ patvirtinimo“ (Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“ patvirtinimo)“ 2 priede.

 

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, nustatoma vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinta Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita.

 

Netinkamomis finansuoti laikomos fiziškai neišlikusių kultūros paveldo objektų (pastatų) atkūrimo išlaidos arba kultūros paveldo objektų (pastatų), kai yra išlikę tik pastato fragmentai ar liekanos (vertinama pagal Kultūros vertybių registre pateiktą informaciją), atkūrimo išlaidos.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Netinkama finansuoti.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos atitinkančios Rekomendacijų dėl išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 1 lentelės „Projekto biudžeto išlaidų kategorijų aprašas“ nuostatas.

Pagal Aprašą gali būti finansuojamos išlaidos, skirtos tik privalomiems informavimo apie projektą veiksmams.

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, nustatoma vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinta Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos atitinkančios Rekomendacijų dėl išlaidų atitikties 1 lentelės „Projekto biudžeto išlaidų kategorijų aprašas“ nuostatas.

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms nustatoma vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu „Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas“.

 

Pastaba: Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

46Netinkamomis finansuoti laikomos investicinio projekto, verslo plano ir paraiškos parengimo išlaidos.

 

47.  Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

 

48Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 45 punkte nurodytas fiksuotąsias normas, turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį.

 

49.  Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje (netaikoma projektams, jeigu projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 50 000 eurų ir jeigu projektui teikiama valstybės pagalba).

 

50.  Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

 

50.1.  bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

 

50.2.  bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, leistina pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį.

 

51.  Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, leistina pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį.

 

52.  Jeigu valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamojo kultūros paveldo objektas pareiškėjui perduotas nuomos sutartimi, Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos į šį turtą yra tinkamos tik tuo atveju, kai nekilnojamojo kultūros paveldo objektas išnuomotas nepažeidžiant Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatų.

 

 

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

53Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką dėl to paties kultūros paveldo objekto. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susiję dokumentai“.

 

54Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 57 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Jei paraiška teikiama per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

 

55.  Jeigu, vadovaujantis Aprašo 54 punktu, paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

 

55.1.  įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

 

55.2.  įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

 

56Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei nėra įdiegtos arba neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės.

 

57.  Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 57.2, 57.11, 57.14 ir 57.19 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

 

57.1partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

 

57.2Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

 

57.3.  investicijų projektą, parengtą vadovaujantis Investicijų projektų metodika, kaip nurodyta Aprašo 29.1 papunktyje (taikoma, kai pareiškėjas, kuris po projekto užbaigimo teiks viešąją paslaugą);

 

57.4.  verslo planą, pagal Aprašo 29.2 papunktyje nurodytus reikalavimus (taikoma, kai pareiškėjas, kuris po projekto užbaigimo teiks ne viešąją paslaugą);

 

57.5jei kultūros paveldo objektas, kuriame numatoma atlikti tvarkybos ir (ar) su projekto veiklų vykdymu susijusius statybos darbus, pareiškėjui (partneriui) nepriklauso nuosavybės teise, pareiškėjas (partneris) turi pateikti daiktinę teisę įrodančius dokumentus. Daiktinė teisė į  kultūros paveldo objektą, kuriame numatoma atlikti tvarkybos ir (ar) su projekto veiklų vykdymu susijusius statybos darbus, turi būti įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos;

 

57.6jei kultūros paveldo objektas, kuriame numatoma atlikti tvarkybos ir (ar) su projekto veiklų vykdymu susijusius statybos darbus, turi bendraturtį (-čius), pareiškėjas (partneris) turi pateikti bendraturčio (-ių) sutikimo dėl paslaugų teikimo kultūros paveldo objekte bei bendraturčių įsipareigojimo prisidėti prie pastato sutvarkymo atitinkama dalimi pagal užimamą plotą (jei taikoma) kopijas;

 

57.7.  Tvarkybos darbų projekto, parengto ir patvirtinto PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ nustatyta tvarka, arba statinio projekto, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas, parengto ir patvirtinto PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka, kopiją.  Teikiama visos sudėties ir Aprašo 29.3.4 papunkčio reikalavimus atitinkanti statinio projekto elektroninė versija (PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga), nurodomas paraiškos kodas, projekto pavadinimas, data ir numeris. Patvirtinto statinio techninio projekto popierinė versija neteikiama.

 

57.8.  Leidimo atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus išduoto vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ nustatyta tvarka, kopiją;

 

57.9.  Statybą leidžiančio dokumento, išduoto vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nustatyta tvarka ir atvejais, jeigu kultūros paveldo objekte numatoma atlikti  tvarkomuosius statybos darbus, kopiją;

 

57.10. jei projekte numatomi statybos darbai, numatomų sutvarkyti patalpų brėžinius iš inventorinės bylos ir/ar orientacinius numatomos sutvarkyti aplinkos planus/brėžinius/schemas bei preliminarius darbų kiekių žiniaraščius, kuriuose nurodytos orientacinės planuojamų atlikti darbų kainos, arba dokumentus, kuriuose nustatyti orientaciniai statybos darbų kiekiai ir jų kainos. Ši informacija teikiama tuo atveju, jeigu, įgyvendinant Aprašo 11 punkte nustatytą būtinąją sąlygą bus vykdomi tvarkomieji statybos darbai, kuriems neprivaloma rengti statinio projekto;

 

57.11. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus (taikoma, kai planuojama vykdyti ūkinė veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, gali turėti poveikį aplinkai arba yra susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis);

 

57.12. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutarties, savivaldybės tarybos sprendimo kopijas, privataus investuotojo lėšas pagrindžiančius dokumentus ar kt.;

 

57.13. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (sudarytas sutartis, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas);

 

57.14. informaciją apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą), užpildytą pagal formą „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą) (forma paskelbta interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“) (taikoma tais atvejais, jeigu teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba).

 

57.15. iki paraiškos pateikimo paskutinių metų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos pareiškėjo (partnerio) metinės finansinės atskaitomybės dokumentų kopijas ir paskutinio ketvirčio iki paraiškos pateikimo pareiškėjo (partnerio) tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, pasirašytus įmonės/įstaigos direktoriaus ir patvirtinti įmonės/įstaigos antspaudu, jei įmonė/įstaiga privalo turėti antspaudą (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms);

 

57.16. Įvykdytų pirkimų, viršijančių tarptautinio pirkimo vertę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnyje, kurių prašoma finansuoti projekte suma viršija 175 000,00 eurų (šimtą septyniasdešimt penkis tūkstančius eurų), dokumentus;

 

57.17. pagrindinio projekto pirkimo, kurio prašoma finansuoti projekte suma sudaro didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentus, jeigu šis pirkimas teikiant projekto paraišką yra įvykdytas;

 

57.18. užpildytą Aprašo 5 priedą „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną“ ir jo elektroninę versiją (taikoma tais atvejais, jeigu teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba);

 

57.19. Informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (netaikoma projektams, kuriems teikiama valstybės pagalba ir tais atvejais, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iki pajamų įvertinimo neviršija 1 000 000 eurų (vieno milijono eurų));

 

57.20. užpildytą Aprašo 7 priedą „Deklaracija dėl išnuomoto valstybei ar savivaldybei priklausančio turto, į kurį planuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos“ (taikoma, jeigu iš pateiktų pagal Aprašo 57.5 papunktį dokumentų nėra aišku, ar pareiškėjui nuomos teisė į savivaldybei ar valstybei priklausantį turtą, į kurį planuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos, buvo įgyta konkurso būdu arba nėra pateikta kita informacija, kuri leistų įsitikinti Aprašo 52 punkte nustatytu reikalavimu);

 

57.21. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms arba jei projektui teikiamas finansavimas nėra valstybės pagalba).

 

58.  Visi Aprašo 57 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami raštu (išskyrus tvarkybos darbų projektą, kuris teikiamas tik el. laikmenoje), kartu su paraiška (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytus paraiškos priedus. Priedai turi būti pateikiami atskiruose failuose elektroniniais dokumentais). Jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – visi Aprašo 57 punkte nurodyti priedai teikiami per DMS. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką.

 

59.  Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas.

 

60.  Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

61.  Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede „Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

 

62.  Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

 

63.  Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos.

 

64.  Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per DMS).

 

65.  Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per DMS) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

 

66.  Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

 

67.  Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina Ministerija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

 

68.  Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

69.  Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per DMS) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

 

70.  Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

 

71.  Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija, Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti sutarties pasirašymo terminą.

 

72.  Vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, Ministerija per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo suteikti valstybės pagalbą, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui pateikia informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą.

 

73.  Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

 

73.1.   kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba

 

73.2.   kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas.

 

 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

74.  Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

75.  Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad investicijos kultūros paveldo objekto pritaikymui iš kitų finansavimo šaltinių būtų pritrauktos ir paslauga kultūros paveldo objekte būtų pradėta teikti taip, kaip numatyta projekte, ir (arba) užtikrintas paslaugos teikimo tęstinumas (jei paslauga buvo pradėta teikti iki projekto veiklų įgyvendinimo pradžios) ne vėliau kaip iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Projekto vykdytojas taip pat turi užtikrinti, kad paslauga kultūros paveldo objekte būtų teikiama ne trumpiau nei 5 metus po projekto finansavimo pabaigos, kaip tai numatyta Projektų taisyklių 27 skirsnyje.

 

76.  Jeigu, įgyvendinant Aprašo 11 punkte nustatytą būtinąją sąlygą, bus vykdomi tvarkomieji statybos darbai, ne vėliau kaip iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi būti gautas statybos užbaigimo dokumentas, kai jį privaloma gauti pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymą arba pasirašytas priėmimo–perdavimo aktas.

 

77.  Įgyvendinanti institucija, įvertinusi konkretaus kultūros paveldo objekto eksploatavimo rizikas, projekto sutartyje gali nustatyti sąlygą, jog projekto vykdytojas, su galutiniu mokėjimo prašymu pateiktų kultūros paveldo objekto draudimą 5 metams po projekto užbaigimo.

 

78.  Per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

79.  Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad nekilnojamojo turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą.

 

80.  Projekto vykdytojas projektui (vykdyti) administruoti turi suformuoti projekto komandą, kurios nariai turėtų patirties investicijų projektų valdymo, viešųjų pirkimų vykdymo ir kitose, tinkamam projekto įgyvendinimui, reikalingose srityse.

 

81.  Atsakomybė už projekto įgyvendinimą pagal projekto sutartį tenka projekto vykdytojui.

 

 

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

 

82.  Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

 

83.  Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

 

____________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

1 priedas

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai.

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

 

 

(Iš sąrašo pasirenkamas vienas iš atsakymo variantų.)

 

(Šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus ir jų vertinimo aspekto įvertinimas; jei bendrąjį reikalavimą, specialųjį atrankos kriterijų ar jų vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, tai taip pat pažymima šiame stulpelyje.)

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa)  prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal Aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną Veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 5 prioriteto 5.4.1 konkretų uždavinį „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ ir siekiamą rezultatą.

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška, investicijų projektas, verslo planas.

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti veiklą, nurodytą šio Aprašo 11 punkte.

 

Informacijos šaltinis: investicijų projektas, verslo planas.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius Apraše nustatytus reikalavimus.      

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius šio Aprašo 11 punkte nustatytus reikalavimus dėl veiklų finansavimo būtinos sąlygos.

Informacijos šaltinis: paraiška, investicijų projektas, verslo planas.

 

 

 

2. Projektas atitinka  strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti Aprašo 19 punkte nurodytą specialųjį atrankos kriterijų.

 

Informacijos šaltinis: investicijų projektas, verslo planas.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno Apraše nustatyto veiksmų programos  ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų šio Aprašo 27 punkte.

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita viešai prieinama informacija

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

Informacijos šaltinis: paraiška

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

Informacijos šaltinis: paraiška

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

Informacijos šaltinis: paraiška

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis: paraiška

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo  ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai; arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų (Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

 

 

4.5.1. vertinimo aspektas netaikomas.

 

 

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Reglamente (ES) Nr. 651/2014 nustatytus reikalavimus (jeigu teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba).

 

 

4.5.3. vertinimo aspektas netaikomas. 

 

Informacijos šaltinis: paraiška, investicijų projektas, verslo planas.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys.55.

Informacija tikrinama pagal Juridinių asmenų registro duomenis.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas šio Aprašo 14, 15 ir 16 punktuose.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Netaikoma.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) / pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys)  ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai) (ši nuostata  netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių) ), kurie yra juridiniai asmenys,  vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų , 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie), perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7.  paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Informacijos šaltinis: pareiškėjo (partnerio) deklaracija. 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Pareiškėjo planuojamos suformuoti projekto komandos atsakomybė ir funkcijos yra aiškiai aprašytos ir yra pakankamos projektui įgyvendinti. Taip pat pareiškėjas numato užtikrinti, kad į projekto komandą bus įtraukti  reikiamos kompetencijos asmenys, kaip tai numatyta Aprašo 80 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška, investicijų projektas, verslo planas.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 29 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

Vertinama atitiktis Aprašo 16 punkte nustatytam reikalavimui. Taip pat vertinama, ar:

- kaip projekto partneriai, prisidės prie projekto tikslo įgyvendinimo;

- partnerio pasirinkimas ir jo indėlis į projektą yra pagrįstas, ar yra atskleista gaunama nauda iš partnerio įtraukimo į projektą ir ar partneris prisideda prie projekto tikslo įgyvendinimo bei veiklų.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)  įnašas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas.)

Pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo šio Aprašo 37 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, investicijų projektas, verslo planas, taip pat dokumentai, nurodyti Aprašo 57.12 punkte[1].

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Informacijos šaltinis: paraiška, investicijų projektas, verslo planas.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

Taikoma, kai pareiškėjas yra viešasis juridinis asmuo.

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Vertinimas atliekamas vienos siūlomos įgyvendinti projekto alternatyvos atžvilgiu

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Vertinimas atliekamas vienos siūlomos įgyvendinti projekto alternatyvos atžvilgiu.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

Vertinimas atliekamas vienos siūlomos įgyvendinti projekto alternatyvos atžvilgiu.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

Vertinimas atliekamas vienos siūlomos įgyvendinti projekto alternatyvos atžvilgiu.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita įgyvendinančiai institucijai prieinama informacija.

 

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo terminas ir vieta turi atitikti šio Aprašo 24-26 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikoma fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 45 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

Netaikoma projektams, kuriems teikiama valstybės pagalba.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše; arba pagal Aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 26 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)    Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

 

Jei palyginus su valstybės projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

 

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.)

 

 

2)    Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)    Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[2], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.)

 

 

____________________________________                                     ______________________                                   ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)                                            (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

2 priedas

 

 

PROJEKTO Naudos ir kokybės vertinimo LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 25.

Pareiškėjo pavadinimas

Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 140.

Projekto pavadinimas

Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 150.

Projektą planuojama įgyvendinti: Pažymima projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.

 

 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius

Komentarai

1. Didžiausias projektui skiriamo finansavimo efektyvumas kultūros paveldo objekte.

Prioritetiškai bus vertinamas projektui skiriamo finansavimo efektyvumas.

Projektui skiriamo finansavimo efektyvumas apskaičiuojamas taip:

I

IE = -------

LP

Kur:

LP – lankomumo pokytis kultūros paveldo objekte, matuojamas apsilankymų skaičiumi. Pvz., iki investicijų per metus (imami paskutiniai metai iki investicijų) lankytojai objekte apsilankė 1000 kartų. Projekte numatoma ir pagrindžiama, kad po investicijų lankytojai objekte per metus apsilankys 1200 kartų. Atitinkamai, numatomas lankomumo objekte pokytis po investicijų lygus 200 apsilankymų (1200 – 1000 = 200);

I – Projektui skiriamo finansavimo dydis Eur, reikalingas numatomam ir pagrindžiamam lankomumo pokyčiui;

IE – Investicijų efektyvumas, matuojamas Eur/lankytojui, t.y. kiek investicijų eurais į objektą reikia vienam papildomam apsilankymui.

 

Didesnis balas skiriamas pareiškėjams, kurių projektui skiriamo finansavimo efektyvumas bus didesnis.

 

Projektai, kuriuos projektui skiriamo finansavimo efektyvumas yra:

iki 5 Eur – 15 balų;

6 – 10 Eur – 12 balų;

11 – 20 Eur – 9 balų;

21 – 30 Eur – 6 balų;

31 – 50 Eur – 3 balai;

51 ir daugiau Eur – 0 balų.

15

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Nurodomas pagal kriterijų suteiktų balų skaičius.  Jei kriterijams nustatomi svoriai, nurodomas pagal kriterijų suteiktas įvertinimas  padaugintas iš svorio koeficiento. Galimas simbolių skaičius – 3 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.)

Galimas simbolių skaičius – 1000.

2. Pareiškėjo prisidėjimas didesniu nuosavu indėliu.

Prioritetas bus teikiamas pareiškėjams, prisidedantiems prie projektui skiriamo finansavimo, didesne nei nurodyta Aprašo 38 punkte nuosavo indėlio dalimi.

 

Jei prie projekto visų tinkamų finansuoti išlaidų prisidedama  daugiau nei nustatyta Aprašo 38 punkte:

Iki 1 proc. – 0 balų;

1 – 5 proc. – 5 balai;

6 – 10 proc. – 10 balų;

11 – 20 proc. – 15 balų;

21 ir daugiau proc. – 20 balų.

 

Pastaba: prisidėjimas didesniu nei privalomas nuosavu indėliu skaičiuojamas nuo pareiškėjui privalomos prisidėti nuosavų lėšų dalies.

20

 

 

3. Privačių investicijų pritraukimas į valstybės arba savivaldybės nuosavybės kultūros paveldą.

Didesnis prioritetas teikiamas valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems objektams, į kuriuos planuojamos didesnės privačios (ne valstybės ar savivaldybės biudžeto) investicijos. Privačių lėšų indėlis nurodomas projekto paraiškoje ir vertinamas paraiškos vertinimo metu.

 

Privačiomis investicijomis laikomos bet kokios privačios lėšos, skirtos projekto tinkamoms ir netinkamoms, bet būtinoms projektui užbaigti išlaidoms finansuoti.

 

Kai į valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausantį objektą pritraukiama privačių lėšų:

Iki 1 proc. – 0 balų;

1 – 10 proc. – 5 balai;

11 – 20 proc. – 10 balų;

21 ir daugiau proc. – 15 balų.

 

Pastaba: investicijos į valstybės arba savivaldybės nuosavybės teisę priklausantį kultūros paveldą laikomos bet kokios privačios investicijos, įskaitant ir tas lėšas, kurios gali sudaryti privalomo nuosavo indėlio dalį.

15

 

 

4. Kultūros paveldo objekto reikšmingumas.

Prioritetas mažėjimo tvarka teikiamas kultūros paveldo objektams, turintiems kultūros paminklo (Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 str. 2 d.) , valstybės saugomo (10 str. 3 d.) ir savivaldybės saugomo (10 str. 4 d.) objekto statusą.

Kultūros paveldo objekto reikšmingumas vertinamas pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnyje numatytą ir kultūros paveldo objektui suteiktą statusą, kuris yra nurodytas Kultūros vertybių registre.

 

Jei objektas yra:

1. Kultūros paminklas –15 balų.

2. valstybės saugomas objektas – 10 balų.

3. Savivaldybės saugomas objektas – 5 balai.

4. Registrinis – 0 balų.

 

 

15

 

 

5. Kultūros paveldo objekto buvimas prioritetiniame turizmo plėtros regione.

Prioritetiškai bus vertinama, ar objektas patenka į vieną iš Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 238, 18 punkte nurodytų prioritetinių turizmo regionų ir už tai suteikiami papildomi 5 balai.

5

 

 

6. Projektu įgyvendinami regiono integruotoje teritorijų vystymo programoje (toliau – ITVP) nustatyti tikslai

ir uždaviniai.

Prioritetiškai bus vertinama, ar projektas įgyvendina atitinkamo regiono Integruotų teritorijų vystymo plane nustatytus tikslus ir uždavinius ir už tai suteikiami papildomi 5 balai.

5

 

 

7. Investicijos kultūros paveldo objekto pritaikymui.

Prioritetiškai bus vertinamas pareiškėjo iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos numatytų investicijų dydis kultūros paveldo objekto pritaikymui.

 

Kai į kultūros paveldo objektą numatyta pritraukti:

Iki 1 proc. – 0 balų;

1 – 5 proc. – 10 balų;

6 – 10 proc. – 15 balų;

11 – 20 proc. – 20 balų;

21 ir daugiau proc. – 25 balų.

 

Pastaba: numatomų pritraukti investicijų į kultūros paveldo objekto pritaikymą dydis yra apskaičiuojamas nuo bendros projekto vertės (įskaitant tinkamas ir netinkamas, bet būtinas projektui užbaigti finansuoti projekto išlaidas).

Investicijos, skirtos kultūros paveldo objekto pritaikymui, yra suprantamos kaip su kultūros paveldo objekto pritaikymu susijusių tvarkomųjų statybos darbų išlaidos, kurias pareiškėjas įsipareigoja finansuoti iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos savo lėšomis ir kurias grindžia kartu su paraiška pateikto statinio projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi arba pasirašytos rangos sutarties, kuri iki paraiškos pateikimo dienos nėra baigta įgyvendinti (negautas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą, arba statybos darbų priėmimo-perdavimo aktas, jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą statybos užbaigimo dokumentai nėra privalomi) kaina.

25

 

 

Suma:

100

(Sumuojama skiltyje įrašytų skaičių suma, kuri negali viršyti 100. Galimas simbolių skaičius – 3 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.)

 

Minimali privaloma surinkti balų suma:

40

 

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO Naudos ir kokybės vertinimo IŠVADA:

Išvada (pažymėti):

Surinkta minimali balų suma

Nesurinkta minimali balų suma

 

Pastabos (jei yra)

 

 

____________________________________                                     ________________             ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos                                                           (data)                                (vardas ir pavardė, parašas[3])

atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                                                                                                                            

 

______________________________

 

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-1008, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30108

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas)

3 priedas

 

VERSLO PLANO FINANSAVIMUI GAUTI PAGAL PRIEMONĘ NR. 05.4.1-CPVA-K-303 „AKTUALIZUOTI VIEŠĄJĮ IR PRIVATŲ KULTŪROS PAVELDĄ“ TURINIO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

1. SANTRAUKA

 

Aprašoma (iki 1 puslapio), koks juridinis asmuo ir jo partneris(-iai) teikia verslo planą (juridinio asmens pavadinimas, pagrindinės veiklos sritys), kokia siekiamo įgyvendinti projekto esmė, kokia veikla yra ir (ar) bus vykdoma kultūros paveldo objekte, kokia yra verslo galimybė, kas yra tiksliniai klientai ir kokia pridėtinė vertė jiems siūloma, koks finansavimas reikalingas, kokie nustatyti ilgalaikiai tikslai, kokios pagrindinės verslo modelio prielaidos.

 

2. JURIDINIO ASMENS IR JO VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS

 

2.1. Informacija apie juridinį asmenį: pavadinimas, identifikavimo kodas, akcininkai, dalininkai, jų turimas akcijų skaičius (informacija pateikiama nurodytos lentelės forma), vietovė, kur yra įkurta įmonė.

Akcininkas / dalininkas

Valdoma akcijų / įmonės dalis (proc.)

 

 

 

2.2. Organizacinės valdymo struktūros schema.

2.3. Dabartinė veikla – informacija apie juridinio asmens veiklos pobūdį pagal įstatus ir Ekonomines veiklos rūšių klasifikatorių (toliau – EVRK). Nurodomas poklasis, jei neįmanoma, klasė, apimties mažėjimo tvarka, dalis visoje įmonės veikloje (informacija teikiama pagal paskutinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus).

Pareiškėjo vykdoma veikla (-os)

EVRK 2 red. klasė

 

 

 

 

2.4. Siūlomos paslaugos (produktai) (informacija teikiama pagal paskutinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus):

Teikiamos paslaugos / gaminami produktai

Procentas pardavimų struktūroje

Paslaugos/Produkto vartotojai

(Jeigu veikla nėra vykdoma, nurodama, kad veikla nebuvo vykdoma)

 

 

 

3. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO APRAŠYMAS

 

3.1. Pagrindinė informacija apie kultūros paveldo objektą:

 

Unikalus objekto kodas

Informacija pateikiama iš kultūros vertybių registro

Pavadinimas

Informacija pateikiama iš kultūros vertybių registro

Adresas

Informacija pateikiama iš kultūros vertybių registro

Statusas

Informacija pateikiama iš kultūros vertybių registro

Aprašo 29.3.1 p. nustatyto  reikalavimo dėl daiktinės teisės į kultūros paveldo objektą atitiktis

Nurodoma turto valdymo forma (pvz., nuosavybė, nuoma ir kt.) ir paaiškinama, ar turto valdymo forma leidžia objekte vykdyti tvarkybos/statybos darbus (pvz., nuomos sutartis leidžia pareiškėjui/partneriui kultūros paveldo objekte atlikti tvarkybos/statybos darbus) ir sudaro sąlygas užtikrinti veiklos tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos

 

3.2. Kultūros paveldo objekto vertingumas: aprašomos vertingosios kultūros paveldo objekto savybės ir nurodoma, kurios iš jų bus tvarkomos projekto lėšomis ir kodėl. Taip pat paaiškinama, kaip projekto lėšomis tvarkomos paveldo objekto vertingosios savybės siejasi su kultūros paveldo objekto pritaikymu kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kt. reikmėms.

3.3. Kultūros paveldo objekto būklės aprašymas.

 

4. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO PRITAIKYMAS

 

4.1. Problemų, kurias numatote spręsti projekto investicijomis (t.y. tinkamomis ir netinkamomis, bet projektui įgyvendinti būtinomis išlaidomis) bei pagrindinių jas lemiančių priežasčių aprašymas (projekto poreikio pagrindimas). 

4.2. Veiklos, kuri šiuo metu vyksta kultūros paveldo objekte, aprašymas, nurodant jos tikslus, veiklos vykdymo procesą, teikiamas paslaugas, jų vartotojus ir kt. (aprašoma, jeigu veikla vykdoma)            

4.3. Paslaugos (produktai):

Pareiškėjo veikla (-os), kuriai (-ioms) vykdyti bus naudojami projekto rezultatai (jei projekto rezultatai tenka kelioms veikloms, reikia nurodyti rezultatų padalijimą procentais)

EVRK 2 red. klasė

Paslaugos (produktai), kurios(-ie) teikiamos (kuriami) vykdant nurodytą veiklą

 

 

 

 

4.4.  Paslaugų (produktų), kuriomis bus pritraukiami lankytojai į kultūros paveldo objektą, aprašymas, jų rinkos analizė ir charakteristikos (pasiūla - paklausa), paslaugų (produktų) teikimo proceso aprašymas, taip pat joms teikti reikalingos infrastruktūros ir kitų resursų aprašymas bei pagrindimas.

4.5. Informacija apie pareiškėjo valdomo kultūros paveldo objekto lankomumą ir atvirumą visuomenei – (pastarųjų 3 metų) duomenys. Informacija pateikiama nurodytos lentelės forma.

 

20... m.

20... m.

20... m.

1. Objekto atvirumas visuomenei (nurodoma, kiek dienų per savaitę ir kiek valandų per dieną objektas yra atviras lankymui)

 

 

 

2. Lankytojų skaičius objekte per metus

 

 

 

 

4.6. Informacija apie pareiškėjo valdomo kultūros paveldo objekto lankomumą ir atvirumą po projekto investicijų finansinio gyvybingumo laikotarpiu (15 metų). Informacija pateikiama nurodytos lentelės forma.

 

20... m.

20... m.

20... m.

1. Planuojamas objekto atvirumas lankymui (nurodoma, kiek dienų per savaitę ir kiek valandų per dieną objektas bus atviras lankymui)

 

 

 

2. Planuojamas lankytojų skaičius objekte per metus

 

 

 

 

4.7. Informacija apie pareiškėjo valdomo kultūros paveldo objekto lankomumo pokyčius po projekto įgyvendinimo. Informacija pateikiama nurodytos lentelės forma.

Lankytojų apsilankymų pokytis per metus  kultūros paveldo objekte po projekto įgyvendinimo

Apsilankymų kultūros paveldo objekte skaičiaus  pokyčio prielaidos ir jų pagrindimas

 

 

 

 

4.8. Investicijų, kurias būtina atlikti, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą, verslo plano 4.3 p. nurodytoms paslaugoms teiki, aprašymas. Jeigu tokios investicijos nėra atliekamos – pagrindimas, kad esama kultūros paveldo objekto būklė yra tinkama paslaugoms teikti.

 

5. ATITIKIMAS STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOMS

 

5. Informacija apie projekto atitikimą strateginių dokumentų nuostatoms. Informacija pateikiama nurodytos lentelės forma.

 

Strateginio dokumento nuostatos

Pagrindimas

Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-711 „Dėl Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Kultūros objektų aktualizavimo programa), IV skyriaus 23.1.2 p. ir 24 p.

 

Pagrindžiama, kaip projektas atitinka Kultūros objektų aktualizavimo programos IV skyriaus 23.1.2 p. ir 24 p.

 

Atitinkamo regiono, kuriame yra tvarkomas kultūros paveldo objektas, integruotos teritorijų vystymo programos tikslai ir uždaviniai.

 

Pagrindžiama, kad projektas prisideda prie bent vieno atitinkamo regiono integruotos teritorijų vystymo programos tikslo ir uždavinio įgyvendinimo (jei prisideda).

 

 

6. FINANSINĖ VERSLO PLANO DALIS

 

6.1. Esamos situacijos po projekto įgyvendinimo numatytos vykdyti veiklos apimtimi įvertinimas, jei pareiškėjas tęstų veiklą kultūros paveldo objekte, nedarydamas jokių investicijų. Aprašomi numatomi finansiniai srautai per visą projekto 15 metų ataskaitinį laikotarpį„ t.y. esamai situacijai būdingos pajamos, finansavimas, išlaidos ir (jei aktualu) būtinosios investicijos (reikalingos esamai infrastruktūrai palaikyti). Esamos situacijos finansinė analizė atliekama išreiškiant finansinius srautus absoliučiais skaičiais, ne jų pokyčiu: t. y. vertinamos pareiškėjo (partnerio (-ių) veiklos pajamos ir išlaidos, patiriamos vykdant veiklą kaip įprastai, veiklai finansuoti gaunami finansavimo srautai ir pan. Jeigu finansiniai srautai per visą projekto ataskaitinį laikotarpį nesikeis, tai nurodomas vienų pilnų metų finansinių srautų dydis.

6.2. Rengiant informaciją apie finansinius srautus, pildomas Aprašo 5 priedas „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną“. Aprašo priedas pildomas vadovaujantis „5 priedo „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną“ pildymo instrukcija“ (Aprašo 6 priedas).

6.3. Pagrindimas, kad įgyvendinant projektą bus užtikrinti reikalingi pinigų srautai per visą projekto ataskaitinį laikotarpį, t.y. atskirų metų sukauptasis grynųjų pinigų srautas negali būti neigiamas. Pareiškėjas turi įvertinti finansavimo poreikius ir numatyti finansavimo šaltinius poreikiui patenkinti.

 

7. PRIEDAI

 

7. Pateikiama informacija, kuri gali būti svarbi vertinant verslo planą ir nebuvo pateikta verslo plane: diagramos, planai, finansiniai duomenys, rinkos tyrimai ir pan.

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Verslo plano struktūra turi būti aiški ir logiška. Rekomenduotina verslo plano apimtis – iki 30 puslapių (be priedų).

 

 

______________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

 

4 priedas

 

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

PRIEMONĖ NR. 05.4.1-cPvA-V-301 „AKTUALIZUOTI VIEŠĄJĮ IR PRIVATŲ KULTŪROS PAVELDĄ

I. Priemonės teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014), I skyrius, III skyriaus 11 skirsnio „Pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui“ 53 straipsnio 1, 2, 3 (a), 4, 6 ir 8 dalys.

 

II. Duomenys apie paraišką/projektą

Paraiškos/projekto numeris

 

Pareiškėjo/projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio(-ių) pavadinimas(-i)

 

 

III. Paraiškos/projekto patikra dėl atitikties visų tam tikros kategorijos pagalbos sąlygų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 651/2014

 

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos:

Bendrieji reikalavimai

1.

 

Ar pagalba nėra priskirtina su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t.y. pagalbai tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla?

□ Taip

□ Ne

 

2.

Ar dėl pagalbos nėra remiamas vietinių prekių naudojimas, vietoje importuojamų prekių?

□ Taip

□ Ne

 

3.

Ar pagalba nėra teikiama veiklai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013[4], išskyrus pagalbą mokymui, pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) gauti finansavimą, pagalbą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams?

□ Taip

□ Ne

 

4.

Ar pagalba nėra teikiama pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, išskyrus papildomų išlaidų, kitų nei transporto išlaidos, atokiausiuose regionuose[5] kompensavimą, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014  15 straipsnio 2 dalies b punkte, MVĮ teikiamą pagalbą konsultavimui, rizikos finansų pagalbą, pagalbą moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą aplinkos apsaugai, pagalbą mokymui bei pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams?

□ Taip

□ Ne

 

5.

Ar pagalba nėra teikiama veiklai žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos jais sektoriuje, kai pagalbos suma nustatoma pagal iš pirminės produkcijos gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai

pateiktų tokių produktų kainą arba kiekį, arba kai pagalba priklauso nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa perduota pirminės produkcijos gamintojams?

□ Taip

□ Ne

 

6.

Ar pagalba nėra teikiama nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti, kuriai taikomas Tarybos sprendimas Nr. 2010/787[6]?

□ Taip

□ Ne

 

7.

Ar pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 suteikta pagalba nėra/nebus naudojama veiklai į  Reglamento (ES) Nr. 651/2014 taikymo sritį neįtrauktuose sektoriuose?

□ Taip

□ Ne

 

8.

Ar pagalba nėra teikiama įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka?

□ Taip

□ Ne

 

9.

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas? (Pastabose nurodyti pagrindimą)(pildoma, jei taikoma)

 

 

Netaikoma biudžetinėms įstaigoms, nes laikoma, kad jos negali susidurti su bent viena iš Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte nurodytų aplinkybių

 

Pareiškėjo pavadinimas

Įrašyti :

 

 

 

9.1.

□ Labai mažos ar mažos įmonės

□ Taip

□ Ne

 

9.2.

□ Vidutinės įmonės

□ Taip

□ Ne

 

9.3.

□ Didelės įmonės

□ Taip

□ Ne

 

10.

Ar pagalba nėra teikiama sunkumų patiriantiems[7] ūkio subjektams?

□ Taip

□ Ne

Laikoma, kad biudžetinės įstaigos negali susidurti su bent viena iš Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte nurodytų aplinkybių, nes:

1.  biudžetinėms įstaigoms ir religinėms bendruomenėms bei bendrijoms netaikomas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, todėl joms negali būti pradėtos nemokumo procedūros;

2.  pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą:

·   biudžetinės įstaigos įgyvendina valstybės ar savivaldybės funkcijas ir yra išlaikomos iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų, taip pat iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų (2 str. 1 d.);

·   jeigu biudžetinės įstaigos prievolėms lėšų nepakanka, prievolės padengiamos biudžetinės įstaigos savininko lėšomis neviršijant biudžetinės įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turėto vertės (2 str. 2 d.);

·   biudžetinė įstaiga gali turėti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos nuostatams ir veiklos tikslams (3 str.);

·   iš valstybės biudžeto arba iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikomos biudžetinės įstaigos savininkė yra valstybė (4 str.);

·   iš valstybės biudžeto arba iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikomos biudžetinės įstaigos gali būti tik reorganizuojamos/likviduojamos turint Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimą (14 str.; 15 str.) arba Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais;

3.  pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą biudžetinėms įstaigoms skirtos biudžeto lėšos gali būti naudojamos tik jų  programoms vykdyti, o biudžetinių įstaigų programų sąmatos negali viršyti šioms programoms numatytų sumų (5 str.).

 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus paaiškinimus, pagal šį Aprašą teikiant valstybės pagalbą biudžetinėms įstaigoms, laikoma, kad jos negali būti ūkio subjektais, patiriančiais sunkumus, kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, todėl papildomas vertinimas konkrečios biudžetinės įstaigos atveju nėra atliekamas, pasirenkamas atsakymas „Taip“.

11.

Ar pagalbos suteikimas[8] nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę Lietuvos Respublikoje arba būti iš esmės įsisteigusiu Lietuvos Respublikoje? (įpareigojimu turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje nelaikomas reikalavimas turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą pagalbą teikiančioje valstybėje narėje mokėjimo metu)

□ Taip

□ Ne

 

12.

Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu  pagalbos gavėjui naudoti Lietuvos Respublikoje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas?

□ Taip

□ Ne

 

13.

Ar teikiant pagalbą nėra ribojamos pagalbos gavėjų galimybės naudoti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų rezultatus kitose valstybėse narėse?

□ Taip

□ Ne

 

14.

Ar nėra viršijama investicinė pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui: 100 mln. Eur vienam projektui?

□ Taip

□ Ne

 

15.

Ar nėra apeinamos pranešimo ribos, nustatytos ir nurodytos Reglamento (ES) Nr. 651/2014  4 straipsnio 1 dalyje z punkte, dirbtinai išskaidant pagalbos projektus?

□ Taip

□ Ne

 

16.

Ar teikiama pagalba yra skaidri pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014  5 straipsnio reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

 

17.

Ar pagalbos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014  7 straipsnio reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

 

18.

Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

Reikalavimai pagalbai kultūrai ir paveldo išsaugojimui

19.

Ar teikiama pagalba Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kultūros tikslams ir kultūrinei veiklai? (Pastabose nurodyti konkretų kultūros tikslą ar veiklą)  

□ Taip

□ Ne

 

20.

Ar teikiama pagalba nėra priskiriama veiklos pagalbos kategorijai?

 

 

 

21.

Ar projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 4 dalyje nustatytus tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

 

22.

Ar nustatyta pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo?

□ Taip

□ Ne

 

23.

Ar pagalba pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014  53 straipsnį nėra teikiama spaudai ir žurnalams, spausdintiems ar elektroniniams

□ Taip

□ Ne

 

 

IV. Valstybės pagalbos atitikties vertinimas

 

 

25.

 

Ar teikiama/suteikta valstybės pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I skyriuje, III skyriaus 11 skirsnio „Pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui“ 53 straipsnio 1, 2, 3 (a), 4, 6 ir 8 dalyse nustatytus reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

Pastabos:

 

______________________________________

(Vertintojas)

 

____________

(Parašas)

 

____________

(Data)

 

 

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

 

6 priedas

 

5 PRIEDO „INFORMACIJA APIE IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ PLANUOJAMĄ GAUTI VEIKLOS PELNĄ“ PILDYMO INSTRUKCIJA

 

 

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 5 priedo „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną“ (toliau – informacija apie veiklos pelną) pildymo instrukcija (toliau – instrukcija) nustato informacijos apie veiklos pelną pildymo naudojant elektroninę formą taisykles. Informacijos apie veiklos pelną forma yra standartinis Excel formato darbinis dokumentas, pildomas naudojant Microsoft Excel programą.

 

2. Šioje instrukcijoje pateikiami patarimai dėl atskirų 5 priedo formos punktų pildymo.

 

3. Informacijos apie veiklos pelną duomenys įrašomi vadovaujantis instrukcija jiems skirtuose laukuose, kurie nuspalvinti žaliai. Geltonai nuspalvintuose laukuose duomenys apskaičiuojami automatiškai.

 

II SKYRIUS

 

INFORMACIJOS APIE VEIKLOS PELNĄ PILDYMAS

 

4. „Bendri projekto duomenys“ pildomi:

 

BENDRI PROJEKTO DUOMENYS

 

Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto pavadinimas.

Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis, metai

Nurodomas projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis metais. Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis pasirenkamas atsižvelgiant į Investicijų projektų metodikos 4 skyriaus „Finansinė

analizė“ nuostatas.

Projekto pradžios metai

Nurodomi planuojami pirmieji projekto investicijų atlikimo metai.

Diskonto norma, proc.

Nurodoma diskonto norma. Diskonto norma pasirenkama atsižvelgiant į investicijų projekto rengimo metu galiojančią bazinę normą, kuri skelbiama internetinėje svetainėje http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, ją padidinant 100 bazinių punktų dydžio fiksuota marža, kaip tai numato Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p.6.).

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos, Eur

Šiame laukelyje pateikiama bendra tinkamų finansuoti projekto investicijų išlaidų suma (elektroninėje Rekomendacijų priedo formoje apskaičiuojama automatiškai).

 

 

 

 

5. „Prognozuojami finansiniai srautai“ pildomi:

 

PROGNOZUOJAMI FINANSINIAI SRAUTAI

 

Nr.

Metai

1

2

...

n

1.

Projekto investicijų išlaidos, Eur

Šiame laukelyje pateikiama bendra tinkamų pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 finansuoti ir netinkamų finansuoti) atitinkamų metų projekto investicijų išlaidų suma (elektroninėje Rekomendacijų priedo formoje apskaičiuojama automatiškai).

1.1.

Tinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos, Eur

Šiame laukelyje įrašomos tinkamos pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 finansuoti projekto investicijų išlaidos pamečiui. Laukeliuose įrašoma tik bendra tiems metams tenkanti tinkamų finansuoti projekto investicijų išlaidų suma, neskaidant jos pagal išlaidų kategorijas.

1.2.

Netinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos, Eur

Įrašomos bendros netinkamos pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 finansuoti projekto investicijų išlaidos pamečiui. Laukeliuose įrašoma tik bendra tiems metams tenkanti netinkamų pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 finansuoti projekto investicijų išlaidų suma, neskaidant jos pagal atskiras išlaidas.

2.

Projekto veiklos išlaidos, Eur

Šiame laukelyje pateikiama bendra atitinkamų metų projekto veiklos išlaidų suma (elektroninėje informacijos apie veiklos pelną formoje apskaičiuojama automatiškai).

2.1.

Pildant lentelę visų pirma išskiriamos projekto veiklos išlaidų kategorijos (tarp jų ir pakartotinės investicijos). Prie šių kategorijų vėliau priskiriami išlaidų dydžiai pamečiui pagal jų padarymo laiką iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Projekto veiklos išlaidų priskyrimo prie projekto pagrindimas pagal kiekvieną veiklos išlaidų kategoriją turi būti aprašytas informacijos apie veiklos pelną 5 lentelėje „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas“.

2.2.

...

2. n

3.

Projekto veiklos pajamos, Eur

Šiame laukelyje pateikiama bendra atitinkamų metų projekto veiklos pajamų suma (elektroninėje Informacijos apie veiklos pelną formoje apskaičiuojama automatiškai).

3.1.

Pildant lentelės 3 punktą visų pirma išskiriamos projekto pajamų kategorijos. Prie šių kategorijų vėliau priskiriamos pajamos pamečiui pagal jų gavimo laiką iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Projekto pajamų priskyrimo prie projekto pagrindimas pagal kiekvieną išlaidų kategoriją yra aprašomas informacijos apie veiklos pelną 5 skyriuje „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas“.

3.2.

...

3. n

4.

Pinigų srautas iš veiklos, Eur

Šiame laukelyje pateikiama bendra atitinkamų metų pinigų srauto iš veiklos suma – t. y. projekto veiklos diskontuotų pajamų ir išlaidų skirtumas (elektroninėje informacijos apie veiklos pelną priedo formoje apskaičiuojama automatiškai).

5.

Turto likutinė vertė, Eur

Turto likutinė vertė apskaičiuojama vadovaujantis Investicijų projektų metodikos 4 skyriaus „Finansinė

analizė“ nuostatas ir įrašoma į tam skirtą laukelį. Likutinės vertės apskaičiavimo ir įvertinimo pagrindimas yra aprašomas informacijos apie veiklos pelną 5 lentelėje „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas“.

Turto likutinė vertė šiame lauke nurodoma tik tuo atveju, jeigu projektas generuoja veiklos pelną.

 

6. „Finansinės analizės rezultatai“ pateikiama:

 

FINANSINĖS ANALIZĖS REZULTATAI

 

Diskontuotas projekto veiklos pelnas (tenkantis tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms, Eur

Šiame laukelyje pateikiama projekto veiklos pelno, tenkančio tinkamoms pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 finansuoti projekto išlaidoms dabartinė vertė (elektroninėje informacijos apie veiklos pelną formoje apskaičiuojama automatiškai).

 

7. „Valstybės pagalbos dydis“ pateikiama:

 

VALSTYBĖS PAGALBOS DYDIS PROJEKTUI

 

Valstybės pagalbos dydis projektui suma, Eur

Šiame laukelyje pateikiama didžiausia galima valstybės pagalbos projektui suma (elektroninėje informacijos apie veiklos pelną formoje apskaičiuojama automatiškai).

 

 

8. „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas“ pildomas:

 

PAGRINDINIŲ SKAIČIAVIMO PRIELAIDŲ PAGRINDIMAS

 

Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis

Pasirinkto projekto investicijų ataskaitinio laikotarpio pagrindimas

Pagrindžiamas pasirinktas projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis.

Diskonto norma

Pasirinktos diskonto normos pagrindimas

Pagrindžiama pasirinkta diskonto norma.

Projekto investicijų išlaidos

Projekto investicijų išlaidų apimties pagrindimas

Tinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos

Pagrindžiamos projekto investicijų išlaidos. Pateikiami paaiškinimai, kuri dalis tinkamų pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 finansuoti ir netinkamų finansuoti projekto išlaidų, nurodytų paraiškos formoje, yra įtraukiama į projekto investicijų išlaidas.

Netinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos

Projekto veiklos išlaidos

Projekto veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo prie projekto pagrindimas

(2.1 išlaidos)

Pagrindžiamos projekto veiklos išlaidos. Pateikiami paaiškinimai, kaip projekto veiklos išlaidos buvo priskirtos prie projekto. Jeigu jau yra atlikta išsami projekto diskontuoto pinigų srauto analizė, galima pateikti nuorodas į atskirai pridedamas jau atliktos analizės išvadas.

(2.2 išlaidos)

...

(2. n išlaidos)

Projekto veiklos pajamos

Projekto veiklos pajamų apimties ir priskyrimo prie projekto pagrindimas

(3.1 pajamos)

Pagrindžiamos projekto veiklos pajamos. Projekto veiklos pajamos turi būti pagrindžiamos atsižvelgiant į pagrindinius projekto pajamų dydį lemiančius veiksnius: kainą (prekių ar paslaugų pardavimo kainą, tarifus, nuomos įkainius ir pan.) ir paklausą (prekių ar paslaugų pardavimo kiekį, vartotojų skaičių ir pan.). Pateikiami paaiškinimai kaip projekto veiklos pajamos buvo priskirtos prie projekto. Jeigu jau yra atlikta išsami projekto diskontuoto pinigų srauto analizė, galima pateikti nuorodas į atskirai pridedamas jau atliktos analizės išvadas.

(3.2 pajamos)

...

(3. n pajamos)

Turto likutinė vertė

Turto likutinės vertės apskaičiavimo pagrindimas

Pateikiami paaiškinimai, kokius metodus taikant ir kaip buvo apskaičiuota turto likutinė vertė.

Taikomas infliacijos dydis

Infliacijos dydžio apskaičiavimo pagrindimas

Pateikiami paaiškinimai, kokius kuo remiantis buvo nustatytas planuojamas infliacijos dydis.

 

______________

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

 

7 priedas

 

 

(turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas)

 

DEKLARACIJA DĖL IŠNUOMOTO VALSTYBEI AR SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIO TURTO, Į KURĮ PLANUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS

 

     

(Data, numeris)

     

(Vieta)

 

Patvirtinu, kad nuomotojas_________________________________________________________ ,

(turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

atstovaujamas____________________________________________________________________ ,

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

 

veikiančio pagal __________________________________________________________________ ,

                                                         (atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

 

vadovaudamasis nuomos (ne konkurso būdu) rezultatais ir (ar) viešojo nuomos konkurso, įvykusio ______

 

m. ________________ ____ d., komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr.___________, perdavė

 

nuomininkui _____________________________________________________________________

                                                          (nuomininko – teisinė forma,  pavadinimas, kodas)

 

ilgalaikį materialųjį turtą ____________________________________________________________

(nuomojamo objekto adresas, unikalus turto numeris iš registro pažymėjimo

 

________________________________________________________________________________

statinio bendras plotas)

 

naudoti ir valdyti laikantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir nepažeidžiant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatų.

 

 

 

 

Nuomotojo atstovas

(Vardas ir pavardė)                                                (Parašas)         

 

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-1008, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30108

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-943 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Duomenys tikrinami pagal Juridinių asmenų registro duomenis, pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) kreditorių ir debitorių sąrašą (nurodomi kreditoriniai ir debitoriniai įsiskolinimai ir sąrašas, sudarytas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos), prognozinius pinigų srautus (mėnesiais) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kuriuose pagal projekto tvarkaraštį būtų detalizuoti ir išdėstyti projekto finansavimo šaltiniai, numatomos patirti išlaidos (atsižvelgiant į apmokėjimo sąlygas), įvertintas paramos sumų gavimas ir panašiai ir kurie įrodo, kad pareiškėjui ir (ar) partneriui (-iams) pakaks numatytų finansavimo šaltinių nuosavam indėliui finansuoti ir sklandžiam projekto veiklų finansavimui užtikrinti, pagrindžiančius planuojamų pardavimų dokumentus (turimi kontraktai, užsakomieji komerciniai pasiūlymai, užsakymai ir panašiai), planuojamus finansavimo šaltinius (nuosavos lėšos, bankų ir kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų paskolos ir kiti šaltiniai); kitus dokumentus, įrodančius pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) gebėjimus užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo.

[2] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[3] Pasirašoma, jei pildoma popierinė lentelės versija.

[4] 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000.

[5] Atokiausi regionai apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 12 punkte.

[6] 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas 2010/787/ES dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti.

[7] Sunkumus patiriantis  ūkio subjektas apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte.

[8] pagalbos suteikimo data – data, kai pagalbos gavėjui pagal Lietuvos Respublikos teisinį režimą suteikiama juridinė teisė gauti pagalbą.