Suvestinė redakcija nuo 2021-03-01 iki 2021-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10146

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO, SURINKIMO IR GRĄŽINIMO tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 12 d. Nr. 1V-452

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo 6 straipsnio 6 dalimi ir 9 straipsnio 2 dalimi:

1Tvirtinu Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                         Rita Tamašunienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2020 m. gegužės 12 d.

įsakymu Nr. 1V-452

 

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO, SURINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato motorinių transporto priemonių (toliau – transporto priemonės) registracijos mokesčio (toliau – mokestis) apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarką.

2.  Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymu.

3.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRAŠYMO APSKAIČIUOTI MOKESTĮ PRIĖMIMAS

 

4.  Pareiškėjo prašymas apskaičiuoti mokestį priimamas bet kuriame valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – Įmonė) padalinyje, kuriame teikiamos transporto priemonių registravimo paslaugos (toliau – padalinys), arba naudojantis Įmonės skaitmeninių paslaugų portalu (toliau – portalas).

5. Dėl mokesčio apskaičiavimo priimamas Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymas apskaičiuoti mokestį (toliau – Prašymas apskaičiuoti mokestį) kartu su dokumentais, įrodančiais transporto priemonės kilmę (vėliausiai vykusį transporto priemonės registravimą ar jos eksploatavimą) ir (ar) patvirtinimą (toliau – kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1372, 2020-12-29, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28896

 

6.  Prašymą apskaičiuoti mokestį pareiškėjo vardu padalinyje, pagal pareiškėjo pateiktus duomenis, užpildo darbuotojas, kuris įvertina kartu su Prašymu apskaičiuoti mokestį pateiktų kilmės ir (ar) patvirtinimo saugiųjų dokumentų technologines apsaugos priemones ir juos suskaitmenina.

7.  Padalinyje užpildytas Prašymas apskaičiuoti mokestį priimamas tik tada, kai jį savo parašu patvirtina pareiškėjas, kurio tapatybė tinkamai nustatyta.

8.  Portale Prašymas apskaičiuoti mokestį užpildomas programinėmis priemonėmis, pagal Įmonės tvarkomus pareiškėjo duomenis.

9.  Portale užpildytas Prašymas apskaičiuoti mokestį priimamas tik tada, kai jį portale patvirtina pareiškėjas, kurio tapatybė tinkamai nustatyta.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRAŠYMO APSKAIČIUOTI MOKESTĮ NAGRINĖJIMAS

 

10.  Prašymas apskaičiuoti mokestį išnagrinėjamas per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

11.  Nagrinėjant Prašymą apskaičiuoti mokestį įvertinamas pateiktų kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentų tinkamumas.

12.  Tinkamais kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentais, kurių patvirtintais duomenimis remiantis gali būti nustatomas transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis ir nustatomas mokestis, laikomi dokumentai, nurodyti Tvarkos aprašo 1 priede, kurie vertinami priklausomai nuo transporto priemonės kilmės situacijos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠMETAMO CO2 KIEKIO NUSTATYMAS

 

13.  Įmonė transporto priemonės išmetamą CO2 kiekį nustato vadovaudamasi Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2–4 dalimis.

14.  Transporto priemonės išmetamam CO2 kiekiui nustatyti naudojama reikšmė gauta taikant naujojo Europos važiavimo ciklo (NEDC) bandymų procedūrą, jai nesant naudojama reikšmė gauta taikant suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą (WLTP), jai nesant naudojama reikšmė gauta taikant neapibrėžtą bandymų procedūrą.

15.  Transporto priemonės išmetamam CO2 kiekiui nustatyti naudojama reikšmė nurodyta transporto priemonės kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentuose, jai nesant, nustatymui naudojama šio Tvarkos aprašo 2 priede nustatyta tvarka parinkta atitinkama formulės grupė.

16.  Tais atvejais, kai vadovaujamasi Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 ar 3 punktu ar to paties straipsnio 3 dalies 1 ar 3 punktu, naudojami vėliausiai išduoto Tvarkos aprašo 1 priede nurodyto pradinio dokumento duomenys, kurie gali būti papildyti ar pakeisti vėliausiai išduoto Tvarkos aprašo 1 priede nurodyto papildančio dokumento duomenimis.

17.  Tais atvejais, kai vadovaujamasi Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 ar 4 punktu ar to paties straipsnio 3 dalies 2 ar 4 punktu, transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis nustatomas apskaičiuojant medianą pagal visų Kelių transporto priemonių registre registruotų lygiaverčių transporto priemonių nustatytą išmetamą CO2 kiekį.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMAS

 

18.  Mokesčio dydžio nustatymo poreikis įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 3 priedu.

19.  Šio skyriaus trečiojo skirsnio nustatyta tvarka nustačius transporto priemonės išmetamą CO2 kiekį, mokesčio dydis nustatomas vadovaujantis Tvarkos aprašo 4 priede nustatyta tvarka parinkus atitinkamą mokesčio grupę.

20.  Įmonė mokestį apskaičiuoja vadovaudamasi Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į mokesčio dydžiui taikomą Mokestinių metų vartotojų kainų indeksą, paskelbtą Oficialiosios statistikos portale.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO APSKAIČIAVIMO

 

21.  Įmonė, išnagrinėjusi Prašymą apskaičiuoti mokestį, priima Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintos formos sprendimą dėl transporto priemonės registracijos mokesčio apskaičiavimo.

22.  Priėmus teigiamą sprendimą dėl transporto priemonės registracijos mokesčio apskaičiavimo – jame nurodomas nustatytas transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis ir nustatytas mokesčio dydis.

23.  Priėmus neigiamą sprendimą dėl transporto priemonės registracijos mokesčio apskaičiavimo – jame nurodomos priežastys, dėl kurių negali būti apskaičiuotas mokestis.

24.  Jei dėl tos pačios transporto priemonės yra priimti keli sprendimai dėl transporto priemonės mokesčio apskaičiavimo, galiojančiu laikomas priimtas vėliausiai.

25.  Apie šiame skirsnyje priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas prašyme nurodytais kontaktais.

 

III SKYRIUS

MOKESČIO SURINKIMAS

 

26.  Kai pareiškėjo Prašymas apskaičiuoti mokestį buvo priimtas padalinyje, apskaičiuoto mokesčio dydžio pinigų sumą Įmonė priima padaliniuose esančiose kasose arba bankiniu pavedimu į nurodytą Įmonės banko sąskaitą.

27.  Kai pareiškėjo Prašymas apskaičiuoti mokestį buvo priimtas portale, apskaičiuoto dydžio pinigų sumą Įmonė priima portale arba bankiniu pavedimu į nurodytą Įmonės banko sąskaitą.

28.  Apskaičiuotas mokestis laikomas sumokėtu, kai mokesčio dydžio pinigų suma įskaitoma Įmonės informacinėje sistemoje.

29.  Įmonė už praėjusio kalendorinio mėnesio laikotarpį mokesčio mokėtojų sumokėtą mokesčio sumą atitinkamu įmokos kodu perveda į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Įmonės už praėjusį mokestinį laikotarpį į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pervestina mokesčio suma mažinama per tą mėnesį šio Aprašo IV skyriaus nustatyta tvarka grąžinta mokesčio permokos suma.

 

IV SKYRIUS

MOKESČIO GRĄŽINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRAŠYMO GRĄŽINTI MOKESTĮ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

30. Pareiškėjo prašymas grąžinti mokestį priimamas padalinyje arba portale.

31. Dėl mokesčio grąžinimo pateikiamas Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymas grąžinti mokestį (toliau – Prašymas grąžinti mokestį).

32. Prašymą grąžinti mokestį pareiškėjo vardu padalinyje pagal pareiškėjo pateiktus duomenis užpildo Įmonės darbuotojas, o portale Prašymas grąžinti mokestį užpildomas programinėmis priemonėmis pagal Įmonės tvarkomus pareiškėjo duomenis.

33. Padalinyje užpildytas Prašymas grąžinti mokestį priimamas tik tada, kai jį savo parašu patvirtina pareiškėjas, kurio tapatybė tinkamai nustatyta, o portale užpildytas Prašymas grąžinti mokestį priimamas tik tada, kai jį portale patvirtina pareiškėjas, kurio tapatybė tinkamai nustatyta.

Pareiškėjo patvirtintas Prašymas grąžinti mokestį yra pripažįstamas dokumentu, įrodančiu transporto priemonės išgabenimą iš Lietuvos Respublikos greičiau negu per 90 dienų nuo pirmojo įregistravimo Kelių transporto priemonių registre dienos.

34. Prašymas grąžinti mokestį išnagrinėjamas per 20 darbo dienų nuo jo priėmimo dienos.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 1V-112, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02803

 

2 skirsnis. Neteko galios nuo 2021-03-01

Skirsnio naikinimas:

Nr. 1V-112, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02803

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SĄLYGŲ GRĄŽINTI MOKESTĮ NUSTATYMAS

 

37.  Įmonė nagrinėdama Prašymą grąžinti mokestį turi įvertinti ir nustatyti, ar tenkinamos visos šios sąlygos:

37.1.  transporto priemonė buvo įregistruota Lietuvos Respublikos Kelių transporto priemonių registre;

37.2.  prašymą grąžinti mokestį pateikė buvęs paskutinis Kelių transporto priemonių registre įregistruotas transporto priemonės valdytojas;

37.3.  prašymas grąžinti mokestį pateiktas dėl transporto priemonės, kuri buvo išregistruota iš Kelių transporto priemonių registro greičiau nei per 90 dienų nuo jos pirmojo įregistravimo dienos;

37.4. Neteko galios nuo 2021-03-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1V-112, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02803

 

37.5.  mokestis už konkrečią transporto priemonę buvo sumokėtas;

37.6.  mokestis už konkrečią transporto priemonę dar nebuvo grąžintas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO GRĄŽINIMO

 

38.  Įmonė, išnagrinėjusi Prašymą grąžinti mokestį, priima Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintos formos sprendimą dėl transporto priemonės registracijos mokesčio grąžinimo.

39.  Priėmus teigiamą sprendimą dėl transporto priemonės registracijos mokesčio grąžinimo – jame nurodoma grąžinamo mokesčio dydžio pinigų suma ir data iki kurios mokesčio dydžio pinigų suma bus grąžinta.

40.  Grąžinamo mokesčio dydžio pinigų sumą Įmonė perveda bankiniu pavedimu į pareiškėjo Prašyme grąžinti mokestį nurodytą banko sąskaitą.

41.  Priėmus neigiamą sprendimą dėl transporto priemonės registracijos mokesčio grąžinimo – jame nurodomos priežastys dėl kurių negali būti grąžintas mokestis.

42.  Apie šiame skirsnyje priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas prašyme nurodytais kontaktais.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43.  Įmonės sprendimas dėl mokesčio apskaičiavimo ar sprendimas dėl transporto priemonės registracijos mokesčio grąžinimo gali būti skundžiami Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

44.  Tvarkos aprašo nustatyta tvarka nesumokėjus apskaičiuoto mokesčio transporto priemonės registracija neatliekama.

 

______________________________________

 

Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

KILMĖS IR PATVIRTINIMO DOKUMENTAI

 

Kilmės situacija Nr. 1.

Transporto priemonės, kai ji nebuvo registruota ir (ar) eksploatuota:

Dokumento tipas

Dokumentą išdavė

Dokumento pavadinimas

Dokumentas įrodo

Pradinis

Transporto priemonės gamintojas

Atitikties liudijimas

EB arba Lietuvos Respublikos nacionalinį transporto priemonės tipo patvirtinimą

Lietuvos Respublikos įgaliotoji institucija

Individualaus patvirtinimo liudijimas

Lietuvos Respublikos individualų transporto priemonės patvirtinimą

EEE šalies įgaliotoji institucija

Individualaus EB patvirtinimo liudijimas

EB individualų transporto priemonės patvirtinimą

Lietuvos Respublikoje veikianti techninės ekspertizės įmonė

Techninės ekspertizės pažyma

Nustatytus faktinius transporto priemonės duomenis

 

Kilmės situacija Nr. 2

Transporto priemonės, kai ji buvo registruota ir eksploatuota Europos ekonominės erdvės šalyse ar Šveicarijoje:

Dokumento tipas

Dokumentą išdavė

Dokumento pavadinimas

Dokumentas įrodo

Pradinis

Registracijos šalies įgaliota institucija

Transporto priemonės registracijos liudijimas

Suteiktą nuolatinį leidimą patekti į viešąjį eismą

Registracijos šalies įgaliota institucija

Transporto priemonės laikinos registracijos liudijimas

Suteiktą laikiną leidimą patekti į viešąjį eismą

Registracijos šalies įgaliota institucija

Nacionalinio transporto priemonių registro duomenų išrašas

Suteiktą nuolatinį leidimą patekti į viešąjį eismą

Lietuvos Respublikos įgaliotoji institucija

Individualaus patvirtinimo liudijimas

Lietuvos Respublikos individualų transporto priemonės patvirtinimą

Papildantis

Transporto priemonės gamintojas

Atitikties liudijimas

EB arba Lietuvos Respublikos nacionalinį transporto priemonės tipo patvirtinimą

Lietuvos Respublikos įgaliotoji institucija

Europos automobilių ir vairuotojų pažymėjimų informacinėje sistemoje duomenų išrašas

Suteiktą nuolatinį leidimą patekti į viešąjį eismą

Lietuvos Respublikoje veikianti techninės ekspertizės įmonė

Techninės ekspertizės pažyma

Atliktą transporto priemonės perdirbimą

Lietuvos Respublikoje veikianti techninės ekspertizės įmonė

Techninės ekspertizės pažyma

Nustatytus faktinius transporto priemonės duomenis

Lietuvos Respublikoje veikianti montavimo įmonė

Įrangos sumontavimo pažyma

Įrengtą dujų įrangą arba papildomų pedalų sumontavimą arba transporto priemonės pritaikymą neįgaliems asmenims

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 1V-112, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02803

 

Kilmės situacija Nr. 3.

Transporto priemonės, kai ji nebuvo registruota, bet buvo eksploatuota Europos ekonominės erdvės šalyse ar Šveicarijoje:

Dokumento tipas

Dokumentą išdavė

Dokumento pavadinimas

Dokumentas įrodo

Pradinis

Transporto priemonės gamintojas

Atitikties liudijimas

EB arba Lietuvos Respublikos nacionalinį transporto priemonės tipo patvirtinimą

Lietuvos Respublikos įgaliotoji institucija

Individualaus patvirtinimo liudijimas

Lietuvos Respublikos individualų transporto priemonės patvirtinimą

EEE šalies įgaliotoji institucija

Individualaus EB patvirtinimo liudijimas

EB individualų transporto priemonės patvirtinimą

Lietuvos Respublikoje veikianti techninės ekspertizės įmonė

Techninės ekspertizės pažyma

Nustatytus faktinius transporto priemonės duomenis

Papildantis

Lietuvos Respublikoje veikianti montavimo įmonė

Įrangos sumontavimo pažyma

Įrengtą dujų įrangą arba papildomų pedalų sumontavimą arba transporto priemonės pritaikymą neįgaliems asmenims

 

Kilmės situacija Nr. 4

Transporto priemonės, kai ji buvo registruota ir (ar) eksploatuota ne Europos ekonominės erdvės šalyse ar Šveicarijoje:

Dokumento tipas

Dokumentą išdavė

Dokumento pavadinimas

Dokumentas įrodo

Pradinis

 

Lietuvos Respublikos įgaliotoji institucija

Individualaus patvirtinimo liudijimas

Lietuvos Respublikos individualų transporto priemonės patvirtinimą

EEE šalies įgaliotoji institucija

Individualaus EB patvirtinimo liudijimas

EB individualų transporto priemonės patvirtinimą

Lietuvos Respublikoje veikianti techninės ekspertizės įmonė

Techninės ekspertizės pažyma

Naudotos transporto priemonės iš ne EEE šalių ar Šveicarijos individualų patvirtinimą

Lietuvos Respublikoje veikianti techninės ekspertizės įmonė

Techninės ekspertizės pažyma

Nustatytus faktinius transporto priemonės duomenis

Papildantis

Lietuvos Respublikoje veikianti montavimo įmonė

Įrangos sumontavimo pažyma

Įrengtą dujų įrangą arba papildomų pedalų sumontavimą arba transporto priemonės pritaikymą neįgaliems asmenims

 

Kilmės situacija Nr. 5

Transporto priemonės, kai nėra žinoma, ar ji buvo registruota ir (ar) eksploatuota:

Dokumento tipas

Dokumentą išdavė

Dokumento pavadinimas

Dokumentas įrodo

Pradinis

 

Transporto priemonės gamintojas

Atitikties liudijimas

EB arba Lietuvos Respublikos nacionalinį transporto priemonės tipo patvirtinimą

Lietuvos Respublikos įgaliotoji institucija

Individualaus patvirtinimo liudijimas

Lietuvos Respublikos individualų transporto priemonės patvirtinimą

EEE šalies įgaliotoji institucija

Individualaus EB patvirtinimo liudijimas

EB individualų transporto priemonės patvirtinimą

Lietuvos Respublikoje veikianti techninės ekspertizės įmonė

Techninės ekspertizės pažyma

Nustatytus faktinius transporto priemonės duomenis

Papildantis

Lietuvos Respublikoje veikianti montavimo įmonė

Įrangos sumontavimo pažyma

Įrengtą dujų įrangą arba papildomų pedalų sumontavimą arba transporto priemonės pritaikymą neįgaliems asmenims

 

Kilmės situacija Nr. 6

Transporto priemonės, kai ji yra registruota Lietuvos Respublikoje:

Dokumento tipas

Dokumentą išdavė

Dokumento pavadinimas

Dokumentas įrodo

Pradinis

Lietuvos Respublikos įgaliotoji institucija

KTPR duomenų išrašas

Suteiktą nuolatinį leidimą patekti į viešąjį eismą

Lietuvos Respublikos įgaliotoji institucija

Individualaus patvirtinimo liudijimas

Individualų transporto priemonės patvirtinimą

Papildantis

Transporto priemonės gamintojas

Atitikties liudijimas

EB arba nacionalinį transporto priemonės tipo patvirtinimą

Lietuvos Respublikoje veikianti techninės ekspertizės įmonė

Techninės ekspertizės pažyma

Atliktą transporto priemonės perdirbimą

Lietuvos Respublikoje veikianti montavimo įmonė

Įrangos sumontavimo pažyma

Įrengtą dujų įrangą arba papildomų pedalų sumontavimą arba transporto priemonės pritaikymą neįgaliems asmenims

Lietuvos Respublikoje veikianti techninės ekspertizės įmonė

Techninės ekspertizės pažyma

Nustatytus faktinius transporto priemonės duomenis

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 1V-1372, 2020-12-29, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28896

 

Kilmės situacija Nr. 7

Transporto priemonės, neatsižvelgiant į tai, ar jos buvo ir kur bei kada jos buvo registruotos ar eksploatuotos, tačiau patenkančios į Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 2BE-281 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1–4.6 papunkčiuose nurodytų transporto priemonių, kurioms Lietuvos Respublikoje tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo procedūros netaikomos, sąrašą:

Dokumento tipas

Dokumentą išdavė

Dokumento pavadinimas

Dokumentas įrodo

Pradinis

Registracijos šalies įgaliota institucija

Transporto priemonės registracijos liudijimas

Suteiktą nuolatinį leidimą patekti į viešąjį eismą

Registracijos šalies įgaliota institucija

Transporto priemonės laikinos registracijos liudijimas

Suteiktą laikiną leidimą patekti į viešąjį eismą

Registracijos šalies įgaliota institucija

Nacionalinio transporto priemonių registro duomenų išrašas

Suteiktą nuolatinį leidimą patekti į viešąjį eismą

Lietuvos Respublikoje veikianti techninės ekspertizės įmonė

Techninės ekspertizės pažyma

Nustatytus faktinius transporto priemonės duomenis

Lietuvos automobilių ar motociklų sporto federacija arba tarptautinė sporto federacija

Sportinio automobilio ar motociklo pasas arba sportinių transporto priemonių dokumentas

Transporto priemonės paskirtį sportui

Papildantis

Transporto priemonės gamintojas

Atitikties liudijimas

EB transporto priemonės tipo patvirtinimą

EEE šalies įgaliotoji institucija

Individualaus EB patvirtinimo liudijimas

EB individualų transporto priemonės patvirtinimą

Lietuvos Respublikos įgaliotoji institucija

Individualaus patvirtinimo liudijimas

Lietuvos Respublikos individualų transporto priemonės patvirtinimą

Lietuvos Respublikos įgaliotoji institucija

Europos automobilių ir vairuotojų pažymėjimų informacinėje sistemos duomenų išrašas

Suteiktą nuolatinį leidimą patekti į viešąjį eismą

Lietuvos Respublikoje veikianti montavimo įmonė

Įrangos sumontavimo pažyma

Įrengtą dujų įrangą arba papildomų pedalų sumontavimą arba transporto priemonės pritaikymą neįgaliems asmenims

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 1V-112, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02803

 

 

Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠMETAMO CO₂ NUSTATYMAS

 

 

1 etapas

Formulės grupės parinkimas pagal transporto priemonės degalų rinkinį.

„transporto priemonės degalų rinkinys

formulės grupė

dyzelinas

benzinas

dujos

elektra

etanolis

 

yra

 

 

 

F1

 

yra

yra

 

 

F1

 

yra

yra

 

yra

F1

 

yra

 

 

yra

F1

 

 

yra

 

yra

F1

 

 

 

 

yra

F1

yra

 

 

 

 

F2

yra

 

yra

 

 

F2

yra

 

 

yra

 

F3

 

yra

 

yra

 

F3

 

yra

yra

yra

 

F3

 

 

yra

yra

 

F3

 

 

 

yra

 

F4

 

 

yra

 

 

F4

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 1V-112, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02803

 

2 etapas

Reikalingų vertinti transporto priemonės parametrų parinkimas pagal formulės grupę.

formulės grupė

ar reikia vertinti transporto priemonės parametrą?

masė, kg

galia, kW

pavarų dėžės tipas

F1

taip

taip

taip

F2

taip

ne

taip

F3

taip

ne

ne

F4

ne

ne

ne

 

3 etapas

Transporto priemonės išmetamo CO kiekio nustatymas pagal formulės grupę bei transporto priemonės pavarų dėžės tipą, jos masę bei galią.

formulės grupė

pavarų dėžės tipas

CO, g/km

F1

automatinė

0,102 × masė + 0,328 × galia + 9,481

F1

mechaninė

0,047 × masė + 0,561 × galia + 56,621

F1

nenustatyta

F2

automatinė

0,116 × masė – 6,432

F2

mechaninė

0,108 × masė – 11,371

F2

nenustatyta

F3

nevertinamas

0,116 × masė – 57,147

F4

nevertinamas

0

 

 

______________

 

Motorinių transporto

priemonių registracijos

mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO POREIKIO LENTELĖ

1. Mokesčio dydžio nustatymo poreikis pagal transporto priemonės klasę.

transporto priemonės klasė

ar nustatomas mokesčio dydis?

M

Taip

N

Taip

kitos

Ne

 

2. Mokesčio dydžio nustatymo poreikis pagal atliekamą transporto priemonės registraciją.

atliekama transporto priemonės registracija

ar nustatomas mokesčio dydis?

registruojama laikinai

Ne

registruojama istorinė

Ne

duomenų šaltiniuose nurodyta, kad transporto priemonė pritaikyta neįgaliųjų vežimėliui, ir nurodytas specialios paskirties kodas „SH“

Ne

duomenų šaltiniuose nurodyta, kad transporto priemonė yra su rankiniu valdymu, ir nurodytas specialios paskirties kodas „SV“

Ne

registruojama nekeičiant valdytojo

Ne

registruojama kitais atvejais

Taip

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1372, 2020-12-29, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28896

 

 

Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

 

MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMAS

 

1 etapas

Mokesčio grupės parinkimas pagal transporto priemonės degalų rinkinį.

transporto priemonės degalų rinkinys

mokesčio grupė

dyzelinas

benzinas

dujos

elektra

etanolis

yra

 

 

 

 

M1

yra

 

yra

 

 

M1

yra

 

 

yra

 

M1

 

yra

 

 

 

M2

 

yra

 

yra

 

M2

 

yra

yra

 

 

M3

 

yra

 

 

yra

M3

 

yra

yra

yra

 

M3

 

yra

yra

 

yra

M3

 

 

yra

yra

 

M3

 

 

 

 

yra

M3

 

 

yra

 

yra

M3

 

 

 

yra

 

M4

 

 

yra

 

 

M4

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 1V-112, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02803

 

2 etapas

Mokesčio dydžio parinkimas pagal išmetamą transporto priemonės CO kiekį ir mokesčio grupę.

CO kiekis, g/km

mokesčio grupė

mokesčio dydis, €

nuo

iki

0

130

visos

0,0

131

140

M1

30,0

141

150

M1

60,0

151

160

M1

90,0

161

170

M1

120,0

171

180

M1

150,0

181

190

M1

180,0

191

200

M1

210,0

201

210

M1

240,0

211

220

M1

270,0

221

230

M1

300,0

231

240

M1

330,0

241

250

M1

360,0

251

260

M1

390,0

261

270

M1

420,0

271

280

M1

450,0

281

290

M1

480,0

291

300

M1

510,0

≥ 301

-

M1

540,0

131

140

M2

15,0

141

150

M2

30,0

151

160

M2

45,0

161

170

M2

60,0

171

180

M2

75,0

181

190

M2

90,0

191

200

M2

105,0

201

210

M2

120,0

211

220

M2

135,0

221

230

M2

150,0

231

240

M2

165,0

241

250

M2

180,0

251

260

M2

195,0

261

270

M2

210,0

271

280

M2

225,0

281

290

M2

240,0

291

300

M2

255,0

≥ 301

-

M2

270,0

131

140

M3

13,5

141

150

M3

27,0

151

160

M3

40,5

161

170

M3

54,0

171

180

M3

67,5

181

190

M3

81,0

191

200

M3

94,5

201

210

M3

108,0

211

220

M3

121,5

221

230

M3

135,0

231

240

M3

148,5

241

250

M3

162,0

251

260

M3

175,5

261

270

M3

189,0

271

280

M3

202,5

281

290

M3

216,0

291

300

M3

229,5

≥ 301

-

M3

243,0

≥ 0

-

M4

0,0

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1372, 2020-12-29, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28896

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 1V-452 „Dėl Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-112, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02803

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 1V-452 „Dėl Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo