Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20990

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl priėmimo į pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2017 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-259

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 8 punktais, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, 54 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2, 4, 6 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės ugdymo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1369 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T1-187 „Dėl priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-259

 

PRIĖMIMO Į PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą ugdytis ir mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei nustato bendruosius Savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektavimo kriterijus.

2. Šiuo Aprašu vadovaujasi Savivaldybės mokyklos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Savivaldybės taryba.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. mokykla – juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis ugdymas;

3.2. klasė – pastovi mokinių grupė, kuri vienus mokslo metus drauge mokosi pagal to paties lygio pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą;

3.3. grupėpastovi vaikų grupė, kurioje ugdoma pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą;

3.4. laisva vieta – mokymosi vieta, susidaranti komplektuojant grupes, klases nuo Mokinio krepšelio metodikoje nustatyto minimalaus iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyto maksimalaus mokinių skaičiaus grupėse, klasėse;

3.5. specialioji klasė – dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių klasė;

3.6. jungtinė klasė – klasė, sudaryta iš kelių klasių, kurioje mokomasi pagal skirtingo lygio programą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-256, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20912

 

3.6.1. mokant pagal pradinio ugdymo programą jungiamos dvi, trys ar keturios klasės. Rekomenduojama jungti gretimas klases;

Papildyta papunkčiu:

Nr. T1-256, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20912

 

3.6.2. mokant pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį jungiamos dvi gretimos klasės.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T1-256, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20912

 

3.7. klasės komplektas – vienos ar kelių klasių mokiniai, kurie mokosi kartu vienoje klasėje;

3.8. miestas, savivaldybės centras – miesto gyvenamoji vietovė;

3.9. gyvenvietė – miestelis, kaimas;

3.10. ikimokyklinio ugdymo programa – programa, kurios tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Tėvų pageidavimu ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas.

3.11. priešmokyklinio ugdymo programa – vienerių metų ugdymo programa, kurios tikslas – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

3.12. pradinio ugdymo programa – ketverių metų ugdymo programa, vykdoma 14 klasėse. Pradinio ugdymo programa sudaro sąlygas bręsti mokiniui kaip asmenybei, plėtoti pozityvius santykius su savimi, kitais žmonėmis, socialine, gamtine ir daugiakultūre aplinka, įgyti dorinės, pilietinės, tautinės brandos, pažinimo, mokėjimo mokytis, sveikatos ir kitų kompetencijų integralius pradmenis, kaip prielaidą tolesniam sėkmingam ugdymuisi.

3.13. pagrindinio ugdymo programa – šešerių metų (510 klasės) ugdymo programa, kuri apima du pagrindinio ugdymo koncentrus – I dalies ketverių metų, vykdoma 58 klasėse, II dalies – dvejų metų, vykdoma 910 (12 gimnazijos) klasėse. Pagrindinio ugdymo programa sudaro sąlygas mokiniui išsiugdyti dorinės, socialinės, kultūrinės ir pilietinės brandos bei tautinės savimonės pamatus, įgyti integralius kompetencijų pagrindus ir išbandyti save įvairiose veiklos srityse, siekiant apsispręsti dėl tolesnio ugdymosi kelio pasirinkimo.

3.14. vidurinio ugdymo programa – dvejų metų ugdymo programa, vykdoma 1112 (34 gimnazijos) klasėse. Vidurinio ugdymo programa sudaro sąlygas mokiniui pasiekti dorinę, tautinę, pilietinę, asmeninę brandą, kaip kompetencijų visumą, leidžiančią, apsispręsti dėl savo profesinės karjeros, asmeniniu indėliu prisidėti prie Lietuvos, Europos ir pasaulio bendruomenės ir pažangios ekonomikos darnaus vystymosi.

3.15. mokyklos aptarnavimo teritorija – teritorija, kurią mokyklai (skyriui) nustatė Savivaldybės taryba.

4. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, klasės komplektuojamos pagal Savivaldybės tarybos nustatytą mokyklos aptarnavimo teritoriją.

5. Savivaldybės taryba kiekvienais kalendoriniais metais Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka nustato ir patikslina mokinių, klasių komplektų ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių Savivaldybės mokyklose.

6. Nustatant klasių komplektų skaičių:

6.1. jei prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis nei buvo nustatytas mokinių ir klasių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų, sudaromų klasių skaičius mokykloje didinamas, atitinkamai mažinant klasių skaičių kitose mokyklose;

6.2. jei mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių skaičiaus, klasių skaičius mažinamas.

7. Nustatant klasių komplektų ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių, atsižvelgiama į mokyklos pastatų ir patalpų atitiktį higienos normoms, gyvenančių mokyklos aptarnavimo teritorijoje ir pageidaujančių mokytis (ugdytis) vaikų skaičių.

8. Klasės komplektuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės). 

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-256, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20912

8.1. Savivaldybės mokyklos klasėje ar jungtinėje klasėje mažesnis mokinių skaičius už Taisyklių 1 priede nustatytą mažiausią mokinių skaičių gali būti tik tais atvejais, kai Savivaldybės taryba mokyklai papildomai skiria mokymo lėšų (išskyrus mokymo lėšas, skiriamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto) tiek, kiek jų trūksta iki lėšų sumos, skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto atitinkamai klasei, turinčiai nustatytą mažiausią mokinių skaičių pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-256, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20912

 

8.2. Esant mažesniam vaikų ar mokinių skaičiaus vidurkiui komplekte negu nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu – nekomplektuojamos atskiros klasės arba pertvarkoma mokyklos vidaus struktūra, arba mokykla reorganizuojama. Užtikrinamas mokinių perkėlimas į bazinę arba artimiausią mokyklą.

Esant laisvų vietų – mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu galima tęsti mokymąsi ir kitoje mokykloje, vykdančioje atitinkamą programą;

8.3. Mokant pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 kl.) esant mažesniam mokinių skaičiui klasėje už nustatytąjį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, naujos jungtinės klasės nebesudaromos – bazinėje mokykloje/skyriuje sudaroma viena klasė iš visų bazinės ir skyriaus mokyklos mokinių. Nesant tokios galimybės – užtikrinamas mokinių perkėlimas į artimiausią mokyklą. Esant laisvų vietų – mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu galima tęsti mokymąsi ir kitoje mokykloje, vykdančioje atitinkamą programą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

9. Kasmet Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl klasių komplektų ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių nustatymo parengia Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

 

10. Nustatomos tokios Savivaldybės mokyklų aptarnavimo teritorijos, jas suskirstant į mikrorajonus:

 

Eil. Nr.

Mikrorajonas

Ugdymo programos

Mokyklos

Priskirta teritorija

1

2

3

4

5

1.

Daujėnų

Ikimokyklinio,

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo

Daujėnų pagrindinė mokykla su Kriklinių pradinio ugdymo skyriumi

Daujėnų miestelis

Daujėnų seniūnijoje esantys kaimai

Pumpėnų seniūnijos Kriklinių, Vilkiškių kaimai

2.

Krinčino–Pajiešmenių

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, ugdymo

Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla su Pajiešmenių skyriumi

Krinčino miestelis,

Krinčino seniūnijoje esantys kaimai ir Saločių seniūnijos Raubonių, Puškonių kaimai

3.

Joniškėlio–Pušaloto

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija,

Pumpėnų gimnazija su Mikoliškio ikimokyklinio ugdymo skyriumi, Narteikių mokykla-darželis „Linelis“ su Joniškėlio skyriumi

Joniškėlio miestas, Pušaloto miestelis,

Joniškėlio apylinkių ir Pušaloto seniūnijose esantys kaimai

4.

Pasvalio

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla su Ustukių pagrindinio ugdymo, Valakėlių skyriais,

Pasvalio Svalios progimnazija

Vaškų gimnazijos Tetirvinų skyrius

Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“

Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis“

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“

Pasvalio miestas

Pasvalio apylinkų seniūnijoje esantys kaimai

Vaškų seniūnijos Skrebotiškio, Telžių, Tetirvinų kaimai,

Saločių seniūnijos Puodžių, Žilpamūšio kaimai

5.

Pumpėnų

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

Pumpėnų gimnazija su Kalno,  Mikoliškio ikimokyklinio ugdymo skyriais

Pumpėnų miestelis, Pumpėnų seniūnijoje esantys kaimai

Pušaloto miestelis ir Pušaloto seniūnijoje esantys kaimai

6.

Vaškų

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

Vaškų gimnazija

Vaškų miestelis, Vaškų seniūnijoje esantys kaimai

7.

Saločių

Ikimokyklinio,

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, ugdymo

Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla su Namišių pradinio ugdymo skyriumi

Saločių miestelis, Saločių ir Namišių seniūnijose esantys kaimai

 

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-256, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20912

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

11. Mokyklų vadovams priimant mokinius į mokyklas, vadovautis mokykloms nustatytomis teritorijų ribomis. Šią nuostatą taikyti naujai atvykstantiems mokiniams.

12. Mokyklų vadovai:

12.1. užtikrina, kad visi mokiniai iki 16 m. amžiaus, gyvenantys mokyklai priskirtoje teritorijoje, lankytų mokymo įstaigą;

12.2. užtikrina mokymosi tęstinumo galimybę bazinėje mokykloje mokiniams, baigusiems mokyklos skyrių.

13. Teritorijų priskyrimo principas netaikomas priimant mokytis (ugdytis):

13.1. pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas;

13.2. pagal vidurinio ugdymo programą;

13.3. į Pasvalio Petro Vileišio gimnaziją (14 gimnazijos kl.);

13.4. asmenis, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių:

13.4.1. į Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyrių;

13.4.2. į Pasvalio „Riešuto“ mokyklą;

13.4.3. į Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ specialiojo ugdymo grupes.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

III. BENDRIEJI VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR(AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ VYKDANČIAS MOKYKLAS KRITERIJAI

 

14. Vaikai į Savivaldybės mokyklas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, priimami tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, pateikus mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui prašymą, vaiko gimimo liudijimą ar asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jų kopijas, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą. Švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir atvejais vaikui ikimokyklinis ugdymas gali būti privalomas.

15. Ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Metodines rekomendacijas dėl ikimokyklinio ugdymo lėšų skyrimo vienam vaikui principo taikymo ir į įstaigos bei Savivaldybės finansines galimybes. Skirstant vaikus į grupes, vaikai, kurių prašymai pagal eilę pateikti anksčiau, tačiau jų lankymo ugdymo įstaigos data vėlesnė, vieta grupėje nepaliekama.

16. Priimant į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes laikomasi prioritetų nustatyto eiliškumo, po to – eilės pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų registracijos datą.

17. Prioritetai teikiami (eilės tvarka):

17.1. vaikams, kuriems Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu skirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;

17.2. specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;

17.3. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;

17.4. vaikams, kurių brolis ir (ar) sesuo lanko tą pačią ikimokyklinio ugdymo įstaigą;

17.5. vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) yra nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis arba ne didesnis kaip 2540 procentų darbingumo lygis;

17.6. vaikams, kurių tėvai (vienas iš tėvų) yra moksleiviai arba studentai ir mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose;

17.7. vaikams, kurių tėvas atlieka privalomąją karo tarnybą;

17.8. kai vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

17.9. įvaikintiems vaikams;

17.10. įstaigos darbuotojų vaikams.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-256, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20912

 

IV. BENDRIEJI MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLAS, VYKDANČIAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

 

18. Asmenys į Savivaldybės mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais); mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą – vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

Prie prašymo dėl priėmimo pridedama vaiko gimimo liudijimo originalas ir jo kopija, nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažyma, įgytą išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus patvirtinantys dokumentai ir, jeigu reikalinga, kiti dokumentai (Savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos pažyma, kitų specialistų pažymos ar rekomendacijos ir kt.).

19. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  nustatyta tvarka.

20. Mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse (grupėse) gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

21. Savivaldybės mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

22. Tėvams (globėjams) ir vaikui pageidaujant mokytis kitoje, Savivaldybės tarybos nepriskirtoje aptarnavimo teritorijoje, mokykloje, vaikas priimamas tuo atveju, jei joje yra laisvų vietų.

23. Priimant į kitą mokyklą (esant laisvų vietų) pirmumo teisę (eilės tvarka) turi:

23.1. dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

23.2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

23.3. arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys;

23.4. našlaičiai.

24. Per mokslo metus vaikai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose. Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jai priskirtoje teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę vadovaujantis Taisyklėmis arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-256, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20912

 

V. BENDRIEJI ASMENŲ, DĖL ĮGIMTŲ AR ĮGYTŲ SUTRIKIMŲ TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PRIĖMIMO Į MOKYKLAS KRITERIJAI

 

25. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinto Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, nurodytais kriterijais. Prie prašymo dėl priėmimo pridedama vaiko gimimo liudijimo originalas ir jo kopija, nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažyma, Švietimo pagalbos tarnybos pažyma dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus – kitų specialistų išvados, pažymos ar rekomendacijos.

Savivaldybės administracija kartu su Švietimo pagalbos tarnyba ir mokyklos vadovu, tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąraše nenumatytais atvejais priima sprendimą dėl asmens, kuriam dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, ugdymo specialiojoje mokykloje ar specialiojo ugdymo klasėje.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

26. Asmenys, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

26.1. į Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ specialiojo ugdymo grupes;

26.2. į Pasvalio „Riešuto“ mokyklą – Savivaldybės ir kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys vaikai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

26.3. didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai gali būti ugdomi iki dvidešimt vienerių metų. Trūkstant vietų pirmumo teise priimami vaikai, turintys labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

VI. PRIĖMIMAS MOKYTIS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IR PIRMĄSIAS KLASES

 

27. Mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupes mokyklose priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimo originalą ir jo kopiją bei nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę kreiptis į Švietimo pagalbos tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-256, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20912

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

28. Ugdytis pagal pradinio ugdymo programą į pirmąsias klases priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų, rūpintojų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-256, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20912

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

29. Tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl 5 metų vaiko brandumo nustatymo Švietimo pagalbos tarnybos direktoriui teikia prašymą atlikti vaiko brandumo mokytis įvertinimą. Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija ir, jei yra, kitų specialistų pažymos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-256, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20912

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

30. Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Įvertinimą atlieka Švietimo pagalbos tarnybos psichologai, galintys dirbti su vaiko brandumo mokyklai įvertinimo metodika.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-256, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20912

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

31. Į mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupę, pirmąją klasę pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ir iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikęs prašymą. Pateikus prašymą po kovo 1 d. priimama bendra tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

VII. PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS

 

32. Asmuo, pageidaujantis mokytis (ugdytis), mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir kitus, šiame Apraše minimus dokumentus. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), nuo 14 metų – gali ir pats vaikas, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. Prašymai registruojami teisės aktų tvarka nedelsiant.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

33. Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, prie prašymo (pateikto, kaip numatyta Aprašo 18 punkte) prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

34. Prašymai ir kiti pateikiami dokumentai registruojami mokykloje gautų dokumentų registracijos žurnale. Vaiko gimimo liudijimo, Išsilavinimo pažymėjimo originalai, sutikrinus su jų kopijomis, grąžinami tėvams (globėjams, rūpintojams).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

35. Asmuo priimamas mokytis (ugdytis) pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio I ar II dalies, vidurinio ugdymo programą Mokyklos direktoriaus įsakymu. Priėmimas įforminamas mokymo sutartimi. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

36. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, antras sutarties egzempliorius lieka mokykloje ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

37. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių. registre.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

38. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu bei tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesniojo lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas Mokinių registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

39. Mokyklos direktoriaus įsakymu (-ais) įforminama:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

39.1. mokinio priėmimas (išvykimas);

39.2. mokinių paskirstymas į klases (grupes, srautus);

39.3. mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis kartu, nurodoma laikino išvykimo priežastis.

VIII. INFORMAVIMAS APIE GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTAVIMĄ

 

40. Mokyklų vadovai inicijuoja mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimą su šiuo Aprašu. Informacija apie vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, grupių, klasių komplektavimą ir t. t. skelbiama viešai teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

41. Prašymai kitiems mokslo metams priimami mokyklose einamųjų metų sausio 1 d. – kovo 1 d. Per mokslo metus atvykę vaikai priimami bendra tvarka. Mokyklos direktorius Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui pateikia informaciją apie planuojamą grupių, klasių bei vaikų ir mokinių skaičių kitiems mokslo metams – iki kovo 1 d. Šiuos skaičius patikslina iki rugsėjo 1 d.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

42. Informacija apie pateiktus prašymus ugdytis ar mokytis mokyklos tarpusavyje keičiasi pagal poreikį.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

43. Mokyklos direktorius informuoja mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) apie ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės ar bendrojo ugdymo mokyklos klasės (ne)formavimą, klasių jungimą, galimus vaikų, 112 klasių mokinių perskirstymas, susijusius su mokinių (vaikų) skaičiaus sumažėjimu (padidėjimu) mokykloje naujaisiais mokslo metais. Mokytojai apie darbo santykių ir (ar) apmokėjimo pasikeitimus, atsiradusius dėl grupių ir klasių komplektų skaičiaus pokyčių, įspėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

44. Informaciją apie prašymų priėmimo pradžią ir apie laisvas vietas į įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius paskelbia interneto svetainėje www.pasvalys.lt.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Mokinių priėmimą į mokyklas vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

46. Mokyklos direktorius atsako už Aprašo įgyvendinimą ir klasių bei grupių komplektavimą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

47. Aktualiems, Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti  Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pariteto principu iš Savivaldybės tarybos, administracijos ir mokyklų atstovų sudaroma Priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisija ne mažiau kaip iš trijų komisijos narių; patvirtinamas jos darbo reglamentas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

48. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

 

_______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-256, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20912

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-242, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20820

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo