Suvestinė redakcija nuo 2018-11-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00147

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI PRIENŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 3 d. Nr. 1V-20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.9 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 55 punktu bei atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 19 d. Prienų miesto vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1, 2018 m. rugsėjo 10 d. Prienų miesto vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-817, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17944

 

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Prienų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1V-20

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 1V-817 redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI PRIENŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

 

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1.

Futbolo klubas „Prienai“

Prienų miesto jaunimo, esančio įvairiose socialinės rizikos grupėse, įtraukimas į futbolo klubo „Prienai“ sportinę veiklą, siekiant ugdyti ir palaikyti jų socialinius įgūdžius

11 407,24

9 562,95

843,79

0,00

0,00

0,00

1 000,50

2018-02-28

Netaikoma

 

2.

Prienų bendruomenė

Darbingų bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų (re)integracija į darbo rinką

22 058,00

18 707,35

1 650,65

0,00

0,00

0,00

1 700,00

2018-02-28

Netaikoma

 

3.

Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“

Užimtumo ir socialinės integracijos pagalbos sau per pagalbą kitiems skatinimas

20 078,20

17000,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

1 578,20

2018-02-28

Netaikoma

 

4.

Viešoji įstaiga jaunimo organizacija „Prienai“

Darbingo amžiaus nedirbančio ir nesimokančio jaunimo iniciatyvų ir veiklų skatinimas

17 569,56

14 427,02

1 272,98

0,00

0,00

0,00

1 869,56

2018-02-28

Netaikoma

 

5.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybė

Prienų miesto gyventojų verslumo įgūdžių ugdymas ir tobulinimas, skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas darbo vietas

21 888,10

18 601,75

1 641,33

0,00

0,00

0,00

1645,02

2019-02-01

Netaikoma

 

6.

Asociacija Krepšinio sporto klubas „Prienai“

Nusikalsti linkusio Prienų miesto ribose gyvenančio jaunimo (nuo 16 m.) ir esančio socialinės rizikos grupėje, socialinių įgūdžių įgijimas ir palaikymas per sportinę veiklą

11 314,06

9 613,34

848,24

0,00

0,00

0,00

852,48

2018-12-14

Netaikoma

 

7.

VšĮ Meninė drožyba

Pagalba darbingiems bedarbiams, socialinę atskirtį patiriantiems ir neaktyviems asmenims prisijungti prie darbo rinkos, gyventi aktyvų socialinį gyvenimą Prienų mieste

21 932,27

18 623,98

1 643,29

0,00

0,00

0,00

1 665,00

2019-02-01

Netaikoma

 

8.

Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“

Prienų sveikos gyvensenos klubo „Versmenė“ narių užimtumo ir socialinės veiklos organizavimas

19 816,62

16 838,97

1 485,81

0,00

0,00

0,00

1 491,84

2019-02-01

Netaikoma

 

9.

VšĮ Jaunimo organizacija "Prienai"

STIPRI ŠEIMA PRIENŲ MIESTE

36 709,43

30 754,39

2 713,62

0,00

0,00

0,00

3 241,42

2018-12-14

Netaikoma

 

IŠ VISO:

182 773,48

154 129,75

13 599,71

0,00

0,00

0,00

15 044,02

 

______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-817, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17944

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1V-20 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Prienų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo