Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23673

 

valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie aplinkos ministerijos viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ATLIKTI STATINIO (-IŲ) KONSERVAVIMO DARBUS REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1V-113

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 19 straipsnio 4 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827, 21 punktu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais: 

1. T v i r t i n u  Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. 1V-132 „Dėl leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. spalio 1 d.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                 Laura Nalivaikienė

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Leidimas+atlikti+konservavimo+darbus (nauja redakcija pagal 1V-137)

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-137, 2021-10-04, paskelbta TAR 2021-10-06, i. k. 2021-20941

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-226, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26648

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1V-113 „Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-137, 2021-10-04, paskelbta TAR 2021-10-06, i. k. 2021-20941

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1V-113 „Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo