Suvestinė redakcija nuo 2018-12-22

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14602

 

 

herbas_jb_sm

Joniškio rajono savivaldybės

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 

2016 m. gegužės 31 d.  Nr. T-97

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 6 punktu ir 69 straipsniu, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti šios sudėties Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą:

Vaida Aleknavičienė – Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkė;

Laima Klemienė – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja, Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininko pavaduotoja;

Narsutis Boruta – Joniškio rajono savivaldybės socialinių ir sveikatos reikalų komiteto narys;

Josana Butkuvienė – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro  prie Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos Šiaulių departamento Joniškio skyriaus vedėja;

Laima Virbičianskienė – Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė;

Lina Martinaitienė – viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė;

Aldona Goštautienė – Joniškio rajono diabetu sergančiųjų klubo „Viltis“ pirmininkė;

Rita Petrikienė – viešosios įstaigos Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro slaugytoja;

Agnė Daugėlaitė – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Joniškio Viltis“narė.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-122, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-22, i. k. 2018-08172

Nr. T-263, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21171

 

2. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą Nr. T-39 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ su visais pakeitimais;

3.2. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T-23 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės naujos bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-97

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS

TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatai reglamentuoja Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos (toliau – Sveikatos taryba) sudėtį, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką. Tai yra savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos.

2. Sveikatos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Sveikatos tarybos veiklos programa yra finansuojama iš savivaldybės biudžeto.

4. Sveikatos tarybos veiklą techniškai aptarnauja savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.

 

II SKYRIUS

SVEIKATOS TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Pagrindinis Sveikatos tarybos uždavinys yra koordinuoti savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą, nustatyti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus bei atlikti kitas funkcijas, priskirtas pagal Sveikatos tarybos veiklą reglamentuojančius įstatymus bei Sveikatos tarybos nuostatus.

6. Sveikatos taryba atlieka šias funkcijas:

6.1. renka informaciją iš savivaldybės ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių

ir tarptautinių organizacijų, reikalingą nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti, ją analizuoja;

6.2. bendradarbiauja su savivaldybės ir valstybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

 

6.3. vertina, kaip vykdomos sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonės savivaldybės įstaigose ir organizacijose;

6.4. nustato savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo prioritetus ir vertina pateiktus projektus;

6.5. teikia informaciją ir pasiūlymus sveikatinimo klausimais savivaldybės ir valstybės institucijoms, įstaigoms, visuomenės informavimo priemonėms, nevyriausybinėms organizacijoms;

6.6. rengia Sveikatos tarybos veiklos programą, veiklos ataskaitą ir teikia savivaldybės tarybai.

 

III SKYRIUS

SVEIKATOS TARYBOS TEISĖS

 

7. Sveikatos taryba turi teisę:

7.1. gauti iš savivaldybės ir valstybės institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą veiklą reglamentuojančių įstatymų ir šių nuostatų numatytoms funkcijoms vykdyti;

7.2. teikti siūlymus savivaldybės tarybai, merui ir savivaldybės administracijai;

7.3. kviesti į Sveikatos tarybos posėdžius savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, savivaldybės įstaigų ir kitų institucijų atstovus, sprendžiant rajono gyventojų sveikatos gerinimo klausimus;

7.4. lankytis savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose ir organizacijose, domėtis vaikų, moksleivių, darbuotojų sveikatos saugos ir stiprinimo sąlygomis bei sveikatos priežiūros prieinamumo gyventojams klausimais;

7.5. dalyvauti savivaldybės ir šalies renginiuose, skirtuose visuomenės sveikatos priežiūrai;

7.6. skleisti informaciją apie savo veiklą.

 

IV SKYRIUS

SVEIKATOS TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Savivaldybės taryba sudaro Sveikatos tarybą, skiria jos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją, tvirtina  nuostatus. Sveikatos taryba sudaroma savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

9. Sveikatos tarybą sudaro: 1/3 savivaldybės administracijos paskirtų asmenų, 1/3 savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų.

10. Jei Sveikatos tarybos narys negali eiti nario pareigų (atsistatydina, atšaukiamas, suserga, miršta, kt.) jis pakeičiamas iki kadencijos pabaigos jį delegavusios institucijos kitu asmeniu.

11. Sveikatos tarybos nariai turi vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto ir, esant jo grėsmei, nedelsdami informuoti apie tai Sveikatos tarybos pirmininką ir narius ir nusišalinti nuo pareigų atlikimo, konfidencialią informaciją naudoti tik pareigų Sveikatos taryboje atlikimo tikslais ir jos neskleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

12. Sveikatos tarybos sekretoriaus pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Sekretorius neturi Sveikatos tarybos nario teisių.

13. Sveikatos tarybos darbą organizuoja ir jam vadovauja Sveikatos tarybos pirmininkas. Kai Sveikatos tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Sveikatos tarybos pirmininko pareigas laikinai eina ir posėdžiui vadovauja  Sveikatos tarybos pirmininko pavaduotojas.

14. Sveikatos tarybos pirmininkas:

14.1. organizuoja Sveikatos tarybos darbą, jai vadovauja, veikia  Sveikatos tarybos vardu, atsako ir atsiskaito už jos veiklą;

14.2. kasmet rengia metinį Sveikatos tarybos veiklos planą, kurį tvirtina savivaldybės taryba;

14.3. organizuoja plano vykdymo vertinimą ne rečiau kaip kartą per ketvirtį;

14.4. pasirašo Sveikatos tarybos vardu siunčiamus dokumentus, posėdžių protokolus, sprendimus, bendradarbiavimo sutartis ir kitus dokumentus;

14.5. organizuoja sprendimų įgyvendinimo kontrolę;

14.6. šaukia Sveikatos tarybos posėdžius, rengia posėdžių darbotvarkes;

14.7. sprendžia Sveikatos tarybos narių nusišalinimo klausimą;

14.8. informuoja savivaldybės tarybą apie savivaldybėje vykdomą prevencinę veiklą: visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, ligų profilaktikos priemones.

15. Sveikatos tarybos sprendimai priimami Sveikatos tarybos posėdyje atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Sveikatos tarybos narių balsų dauguma ir įforminami protokolu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Sveikatos tarybos pirmininko (jo nesant – Sveikatos tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.

16. Posėdžio protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Sveikatos tarybos  sprendimu per posėdį gali būti daromas garso įrašas. Posėdžio rezultatai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

17. Posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Apie posėdį posėdžio nariams pranešama elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš  2 kalendorines dienas, kartu pateikiama preliminari posėdžio darbotvarkė ir numatomų nagrinėti dokumentų kopijos.

18. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Sveikatos tarybos narių.

19. Sveikatos tarybos narys neturi balso teisės ir neįskaitomas į posėdžio kvorumą, jeigu kyla privačių ir viešų interesų konfliktas svarstomu klausimu ir jis nusišalina nuo balsavimo.

20. Sveikatos tarybos sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo, jei sprendime nenumatoma vėlesnė jo įsigaliojimo data. 

21. Sveikatos taryba atsakinga ir atskaitinga savivaldybės tarybai.

22. Sveikatos tarybos veiklos praėjusių metų ataskaita pateikiama savivaldybės tarybai iki einamųjų metų balandžio 1 d. Veiklos ataskaita viešinama savivaldybės interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Sveikatos tarybos nariai, pažeidę Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šiuos nuostatus vykdydami savo funkcijas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Sveikatos tarybos nariai savo funkcijas vykdo visuomeniniais pagrindais.

25. Sveikatos tarybos nuostatai keičiami, pildomi ir pripažįstami netekusiais galios savivaldybės tarybos sprendimu.

 

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-122, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-22, i. k. 2018-08172

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-263, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21171

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo