Suvestinė redakcija nuo 2016-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-09-01, i. k. 2015-13303

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-1013

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2006  m. kovo 31 d. įsakymą Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS PARAMOS ORTOPEDIJOS TECHNINĖMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu:

1. Tvirtinu Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos:

2.1. iki 2016 m. liepos 1 d. parengti ir, suderinus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, patvirtinti Ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo metodiką;

2.2. iki 2016 m. gruodžio 31 d. apskaičiuoti serijiniu būdu gaminamų ortopedijos techninių priemonių bazines kainas pagal šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytą metodiką ir pateikti šias kainas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai tvirtinti;

2.3. įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administravimo sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-521, 2016-04-26, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10706

 

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2015  m. rugpjūčio 28  d. įsakymo Nr. V-1013 redakcija)

 

 

 

VALSTYBĖS PARAMOS ORTOPEDIJOS TECHNINĖMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų asmenų (toliau – apdraustieji) aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis (toliau – kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės), principus, šių priemonių įsigijimo išlaidų bei apdraustųjų, savo lėšomis įsigijusių ortopedijos technines priemones, išlaidų kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis tvarką, taip pat Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir ortopedijos technines priemones gaminančių ar parduodančių įmonių sutarčių sudarymo tvarką bei šių įmonių sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę.

2.    Aprašu privalo vadovautis:

2.1. VLK ir jai pavaldžios įstaigos;

2.2.    kompensuojamąsias ortopedijos technines priemones gaminančios ar parduodančios įmonės, sudariusios sutartis su VLK ar ketinančios jas sudaryti dėl apdraustųjų aprūpinimo šiomis priemonėmis (toliau – ortopedijos įmonės);

2.3. gydytojai, skiriantys apdraustiesiems kompensuojamąsias ortopedijos technines priemones;

2.4. apdraustieji, aprūpinami kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis.

3.    Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.    Akies protezas – kosmetinis akies obuolio protezas (dirbtinė akis), įdedamas už vokų, kai trūksta akies obuolio, arba padengiantis deformuotą akies obuolį.

3.2.    Ataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, apskaičiuojama pagamintų ir tą mėnesį išduotų kiekvieno poklasio kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų balo vertė.

3.3.    Ausies įdėklas – individualiai asmeniui parinkta ir pritaikyta mechaninė akustinė jungtis tarp klausos aparato ir išorinės klausomosios landos.

3.4.    Klausos aparatas – už ausies arba ausyje tvirtinamas įtaisas garsui stiprinti ir keisti, taip kompensuojant susilpnėjusią klausą. Šio įtaiso pagrindas – elektroakustinė arba elektromagnetinė sistema.

3.5. Klausos aparatų pritaikymo sistema – priemonių rinkinys, kurį sudaro asmeninis kompiuteris, klausos aparatų pritaikymo programinė įranga ir programavimo sąsaja, naudojama klausos aparatams sureguliuoti.

3.6.    Klausos aparatų specialistas – specialistas audiologijoje, kuris įvertina klausą, parenka, pritaiko klausos aparatą ir teikia reabilitacijos paslaugas asmenims, kurių klausa susilpnėjusi.

3.7. Kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu tvirtinama ortopedijos techninės priemonės kaina (balais), pagal kurią kompensuojamos šios priemonės gamybos ir (ar) pritaikymo išlaidos. Kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės (išskyrus klausos aparatus ir akių protezus) bazinė kaina nustatoma pagal VLK direktoriaus įsakymu patvirtintą Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodiką (toliau – Metodika). Į kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės bazinę kainą įskaičiuojamas įstatymų nustatytas pridėtinės vertės mokestis.

3.8.    Medicininiai klausos prietaisai – klausos aparatai ir ausies įdėklai

3.9. Nuolatinis protezas – galūnės protezas, skiriamas po pirminio galūnės protezo.

3.10 Ortopedijos informacinė sistema – privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ posistemis, skirtas kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių užsakymų duomenims kaupti, šių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidų bei pacientų, įsigijusių ortopedijos techninę priemonę savo lėšomis, išlaidų kompensavimui kontroliuoti ir asmens draustumui privalomuoju sveikatos draudimu tikrinti.

3.11Ortopedijos techninės priemonės – medicinos prietaisams priskiriami įtvarai, tvirtinami iš išorės prie kūno dalies ir ją sustiprinantys, pagerinantys jos funkcijas, palengvinantys ligos ar sužeidimo padarinius, padedantys atraminei judėjimo sistemai, papildomieji ir keičiamieji kūno dalių protezai. Ortopedijos techninėms priemonėms Apraše prilyginami ir ortopedijos įmonių išduodami klausos aparatai su ausies įdėklais bei akių protezai.

3.12Pagal užsakymą gaminama ortopedijos techninė priemonė – apdraustojo užsakymu pagal gydytojo nurodytas charakteristikas ir ortopedijos techninės priemonės funkcijos techninį aprašymą jam individualiai gaminama ortopedijos techninė priemonė, kuri turi būti užregistruota Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos  ir atitikti Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir Lietuvos medicinos normos MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“ (toliau – Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas) reikalavimus.

3.13Pagal užsakymą pagaminta nesudėtinga ortopedinė avalynė – ortopedinė avalynė (tipų grupės: AD3-1 ir AD3-2), skiriama dėl pėdos deformacijos.

3.14 Pagal užsakymą pagaminta sudėtinga ortopedinė avalynė – ortopedinė avalynė (tipų grupės: AD4-1, AD6-1, AD7-1, AD6-2, AD8-1, AD5-1, AD5-2, AD9-1, AD9-2, AD10-1, AD15-1), skiriama apdraustiesiems dėl sudėtingos pėdos ir (ar) kitokios patologijos. Ši avalynė gaminama ant individualaus kurpalio, suformuoto pagal pėdos kopiją (nepriklausomai nuo technologijos).

3.15Pirminis galūnės protezas – pirmasis galūnės protezas, gaminamas ir pritaikomas tik visiškai sugijus bigei antruoju medicininės reabilitacijos etapu.

3.16 Prevencija – priemonių, padedančių išvengti sveikatos blogėjimo ir neįgalumo, visuma.

3.17 Priemoka dėl dalinės kompensacijos – ortopedijos įmonei mokama priemoka, jei pagal teisės aktus apdraustajam pagamintos ortopedijos techninės priemonės (išskyrus klausos aparatus ir akių protezus) įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš dalies.

3.18 Priemoka už technologijos ypatumus – apdraustojo mokama priemoka už jo pasirinktą ortopedijos techninę priemonę (išskyrus akių protezus), kuri dėl technologijos ypatumų kainuoja brangiau nei tos pačios paskirties kompensuojamoji ortopedijos techninė priemonė. Brangiau kainuojančios ortopedijos techninės priemonės kainos ir kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės bazinės kainos skirtumas mokamas ortopedijos įmonei Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

3.19 Serijiniu būdu gaminama ortopedijos techninė priemonė – ortopedijos techninė priemonė, kuri ortopedijos įmonėje pritaikoma (negaminama) pacientui pagal gydytojo nurodytas charakteristikas, reikalavimus ir ortopedijos techninės priemonės funkcijos techninį aprašymą. Serijiniu būdu pagaminta ortopedijos techninė priemonė turi būti užregistruota Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos  , atitikti Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus ir būti paženklinta CE ženklu.

3.20 Technologijos ypatumai – ortopedijos techninės priemonės skiriamosios technologinės ypatybės, nenumatytos tos pačios paskirties kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės funkcijos techniniame aprašyme, kuris pateikiamas ortopedijos įmonės ortopedijos techninių priemonių kataloge.

4.    Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS PARAMOS KOMPENSUOJAMOSIOMS ortopediJOS techninėms priemonėms įsigyti PAGRINDINIAI PRINCIPAI

 

5.    Valstybės parama kompensuojamosioms ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti teikiama visiškai arba iš dalies kompensuojant pagal užsakymą ir serijiniu būdu gaminamų ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidas.

6.    Teisę į valstybės paramą kompensuojamosioms ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti turi tik apdraustieji.

7.    Kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis apdraustuosius aprūpina ortopedijos įmonės, pasirašiusios sutartis su VLK (šių įmonių sąrašas, adresai ir kontaktiniai duomenys skelbiami VLK interneto svetainėje www.vlk.lt).

8.    Neįgalieji, negalintys atvykti į ortopedijos įmonę dėl sveikatos būklės, taip pat asmenys, besigydantys stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis aprūpinami jų gyvenamojoje arba gydymosi vietoje, arba globos namuose (šiuo atveju netaikoma akių protezams).

9.    VLK apmoka ortopedijos įmonėms, sudariusioms sutartis su VLK, kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių gamybos ir (ar) pritaikymo išlaidas, bei apdraustųjų, įsigijusių ortopedijos technines priemones (išskyrus klausos aparatus ir akių protezus) savo lėšomis, išlaidas.

10.  Kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidos apmokamos pagal jų bazines kainas Aprašo nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

KOMPENSUOJAMŲJŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ SKYRIMO TVARKA

 

11Kompensuojamosios ortopedinės techninės priemonės gali būti skiriamos, kai apdraustasis pats kreipiasi į gydytoją specialistą dėl konsultacijos, kai jis yra konsultuojamas palaikomojo gydymo ir slaugos arba globos įstaigoje (šiuo atveju netaikoma akių protezams), arba stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

12.  Teisę skirti kompensuojamąsias ortopedijos technines priemones Aprašo nustatyta tvarka, neviršydami savo kompetencijos, turi tik šių profesinių kvalifikacijų gydytojai:

12.1.  fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

12.2.  gydytojas chirurgas / vaikų chirurgas;

12.3.  gydytojas neurologas;

12.4.  gydytojas neurochirurgas;

12.5.  gydytojas ortopedas traumatologas;

12.6.  gydytojas otorinolaringologas;

12.7.  gydytojas reumatologas;

12.8.  plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas;

12.9.  gydytojas oftalmologas.

13.     Ortopedijos technines priemones skiria:

13.1.  pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios gydymo įstaigos gydytojai specialistai, nurodyti aprašo 12 punkte, jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina ne didesnė kaip 290 balo;

13.2.  antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios gydymo įstaigos gydytojai specialistai, nurodyti aprašo 12 punkte, jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina ne didesnė kaip 580 balo;

13.3.  antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios gydymo  įstaigos  gydytojų  konsiliumas, dalyvaujant ortopedijos techninę priemonę skiriančiam gydytojui specialistui, nurodytam aprašo 12 punkte, jei šios priemonės bazinė kaina didesnė kaip 580 balo.

14.     Kompensuojamąsias ortopedijos technines priemones apdraustiesiems skiriantis gydytojas juos informuoja apie šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką ir pateikia jiems ortopedijos įmonių, kurios dėl apdraustųjų aprūpinimo kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis yra pasirašiusios sutartis su VLK, sąrašą.

15.     Kompensuojamąją ortopedijos techninę priemonę skiriantis gydytojas privalo:

15.1.  apdraustojo medicinos dokumentuose (forma Nr. 003/a, forma Nr. 025/a) daryti atitinkamus įrašus apie kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės skyrimą. Šis įrašas galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo įrašo padarymo dienos;

15.2.  tinkamai pildyti medicinos dokumentų išrašą (formos 027/a): nurodyti gydymo įstaigos, kurioje dirba, pavadinimą, paciento vardą ir pavardę, kompensuojamąją ortopedijos techninę priemonę (ortopedijos techninių priemonių tipų grupę), skiriamą apdraustajam pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintas medicinines indikacijas, ir pagal užsakymą gaminamos kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės charakteristiką. Medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), pagal kurį pildomas kompensuojamosios ortopedinės techninės priemonės užsakymas, galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo jo išdavimo dienos;

15.3. neskirti kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių didesniam apdraustųjų skaičiui nei suteikia konsultacijų. Vieno nozologinio ligos vieneto (kuriam būdingi giminingi simptomai) atveju tai pačiai anatominei sričiai gali būti skiriama tik viena kompensuojamoji ortopedijos techninė priemonė (išskyrus pacientus, sergančius cukriniu diabetu).

16.    Pirmines kompensuojamąsias protezines sistemas skiria asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsiliumas.

17.    Nuolatines kompensuojamąsias protezines sistemas skiria tik fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

18.    Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, skirdamas apdraustajam kompensuojamąsias kojų protezines sistemas, turi įvertinti jo mobilumo lygį pagal šiuos kriterijus:

18.1. I mobilumo lygio kriterijai:

18.1.1.   paciento būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – pacientas beveik visiškai nesavarankiškas, jo gebėjimas vaikščioti sutrikęs;

18.1.2.   protezinės sistemos paskirtis ir judėjimo aplinka – protezinė sistema leidžia užtikrinti minimalų, lėtą judėjimą namų aplinkoje, lygiu grindiniu, saugų stovėjimą vietoje, palengvinti persikėlimą iš vietos į vietą, vaikščiojimą prižiūrint kitam asmeniui;

18.1.3.   judėjimo atstumas – pacientas gali nueiti ne daugiau kaip 50 metrų lygiu paviršiumi, naudodamasis pagalbinėmis priemonėmis (vaikštynėmis, dviem ramentais ar lazdelėmis, vienu ramentu ar lazdele);

18.2. II mobilumo lygio kriterijai:

18.2.1.   paciento būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – pacientas vidutiniškai savarankiškas, silpnai vaikšto;

18.2.2.   protezinės sistemos paskirtis ir judėjimo aplinka – protezinė sistema leidžia užtikrinti gerą judėjimą namų aplinkoje lygiu ir nelygiu paviršiumi, taip pat minimalų judėjimą lauko sąlygomis, laiptais;

18.2.3.   judėjimo atstumas – pacientas gali nueiti 50 ir daugiau metrų žemės paviršiumi geromis oro sąlygomis, naudodamasis pagalbinėmis priemonėmis (dviem ramentais ar lazdelėmis, vienu ramentu ar lazdele);

18.3. III mobilumo lygio kriterijai:

18.3.1.   paciento būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – pacientas šiek tiek nesavarankiškas;

18.3.2.   protezinės sistemos paskirtis ir judėjimo aplinka – protezinė sistema leidžia užtikrinti nevaržomą, saugų judėjimą darbo ir laisvalaikio metu namų ar lauko aplinkoje bet kokiu paviršiumi;

18.3.3.   judėjimo atstumas – pacientas gali nueiti daugiau kaip 50 metrų be pagalbinių priemonių (galima viena pagalbinė priemonė – lazdelė ar ramentas);

18.4. IV mobilumo lygio kriterijai:

18.4.1.   paciento būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – pacientas savarankiškas, normaliai vaikšto;

18.4.2.   protezinės sistemos paskirtis ir judėjimo aplinka – protezinė sistema leidžia užtikrinti nevaržomą dinamišką judėjimą, aktyvų gyvenimo būdą, sportinę, darbinę veiklą, netaikant jokių apribojimų judėjimo aplinkai;

18.4.3.   judėjimo trukmė ir atstumas neribojami.

19.    Kompensuojamuosius klausos aparatus skiria:

19.1. suaugusiesiems klausos sutrikimo laipsnį diagnozuoja ir pirmą kartą kompensuojamąjį klausos aparatą skiria gydytojas otorinolaringologas, dirbantis tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

19.2. pakartotinai suaugusiesiems kompensuojamąjį klausos aparatą gali skirti gydytojas otorinolaringologas, dirbantis antrinio lygio ambulatorines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

19.3. vaikams klausos sutrikimo laipsnį nustato ir pirmą kartą bei pakartotinai kompensuojamąjį klausos aparatą skiria gydytojas otorinolaringologas, dirbantis tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

20.     Kompensuojamasis klausos aparatas skiriamas praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams nuo klausos stabilizavimosi, jei klausa sutriko dėl:

20.1.  ūmaus vidurinės ausies uždegimo (serozinio, pūlingo);

20.2.  ūmaus neurosensorinio prikurtimo;

20.3.  operacinio gydymo arba lėtinių ausų ligų;

20.4.  ausies ar galvos traumos;

20.5.  ūmaus galvos smegenų kraujotakos sutrikimo (pvz., insulto);

20.6.  širdies operacijos ir kitų organų transplantacijos;

20.7.  galvos smegenų auglio pašalinimo.

21.     Klausos būklės klasifikuojamos pagal geriau girdinčios ausies gebėjimo girdėti lygį:

21.1.  normali klausa, kai girdimi garsai, kurių stiprumas nuo 0 iki 25 decibelų (toliau – dB);

21.2.  lengvas klausos sutrikimas, kai girdimi garsai, kurių stiprumas nuo 26 iki 40 dB;

21.3.  vidutinis klausos sutrikimas, kai girdimi garsai, kurių stiprumas nuo 41 iki 55 dB;

21.4.  sunkus klausos sutrikimas, kai girdimi garsai, kurių stiprumas nuo 56 iki 70 dB;

21.5.  labai sunkus klausos sutrikimas, kai girdimi garsai, kurių stiprumas nuo 71 iki 90 dB;

21.6.  kurtumas, kai girdimi garsai, stipresni nei 91 dB.

22.     Klausos aparatai skirstomi į šias grupes:

22.1.  pagal pritaikymą (dėvėjimo vietą) – į užausinius ir įausinius;

22.2.  pagal gamybos technologiją – į skaitmeninius ir analoginius;

22.3.  pagal reguliuojamų garso dažnių kanalų skaičių – į turinčius 2–3 garso dažnių kanalus, 4–5 garso dažnių kanalus ir 6 arba daugiau garso dažnių kanalų;

22.4.  pagal tikslinę paskirtį – į vaikams ir suaugusiesiems skirtus aparatus.

23.     Nustatęs kurtumą, tretinio lygio otorinolaringologijos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas otorinolaringologas pagal kalbinės audiogramos duomenis sprendžia, ar skirti apdraustajam kompensuojamąjį klausos aparatą. Jei pagal kalbinės audiogramos duomenis nustatoma, kad apdraustasis nesuvokia kalbos ir negirdi įspėjamųjų garsų, klausos aparato įsigijimo išlaidos nekompensuojamos.

24.     Kompensuojamieji klausos aparatai skiriami, jei apdraustajam nustatomas Aprašo 21.2–21.6 papunkčiuose nurodyto lygio klausos sutrikimas dėl įgimtos ar įgytos ausų ligos (pagal toninės ir kalbinės audiogramų duomenis nustatoma, kuriai ausiai turi būti pritaikytas klausos aparatas) ir apdraustojo klausos sutrikimas atitinka bent vieną šių sąlygų:

24.1.  pagal toninės audiogramos duomenis suaugusiojo geriau girdinčios ausies klausos slenksčių, išmatuotų 500, 1000 ir 2000 Hz kalbiniuose dažniuose, aritmetinis vidurkis yra 40 dB ir daugiau;

24.2.  pagal toninės audiogramos duomenis suaugusiojo geriau girdinčios ausies klausos slenksčių, išmatuotų 500, 1000 ir 2000 Hz kalbiniuose dažniuose, aritmetinis vidurkis nesiekia 40 dB, tačiau aukštuose dažniuose  – 4000, 6000, 8000 Hz – geriau girdinčios ausies klausos slenksčių aritmetinis vidurkis yra 70 dB ir daugiau;

24.3.  pagal toninės audiogramos duomenis vaiko geriau girdinčios ausies klausos slenksčių, išmatuotų 500, 1000, 2000 ir 4000 Hz kalbiniuose dažniuose, aritmetinis vidurkis yra 30 dB ir daugiau.

25.     Aprašo 25.1 ir 25.2 papunkčiuose nurodytais atvejais kompensuojamos ortopedijos techninių priemonių (išskyrus klausos aparatus ir akių protezus), įrašytų į kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių bei jų bazinių kainų sąrašus ir skiriamų tik pritarus VLK, arba ortopedijos techninių priemonių, skiriamų nepasibaigus teisės aktų nustatytam laikotarpiui tarp tos pačios paskirties kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių skyrimo tam pačiam asmeniui terminų, įsigijimo išlaidos:

25.1.  jei asmenims iki 18 metų pritaikytos kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės neatitinka savo paskirties dėl sparčiai kintančių augančio vaiko kūno proporcijų;

25.2.  jei apdraustiesiems prireikia (tai pagrindžiama gydytojų konsultacinės komisijos ar gydytojų konsiliumo išvadomis apie paciento sveikatos būklę ir jo sveikatos bei gyvenimo kokybės prognozę) ortopedijos techninių priemonių, kurios gali būti skiriamos tik pritarus VLK (ši sąlyga nurodoma sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų 1 sąraše).

26.     Akių protezus skiria sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių III lygio stacionarines oftalmologijos paslaugas, gydytojų konsiliumas, jei protezuojama pirmą kartą. Pakartotinai akių protezus skiria gydytojai oftalmologai.

27.     Aprašo 25 punkte nurodytus atvejus nagrinėja VLK. Šiais atvejais ortopedijos įmonė, sudariusi sutartį su VLK, teikia vadovo pasirašytą prašymą kompensuoti reikiamos ortopedijos techninės priemonės gamybos ir pritaikymo išlaidas ir gydytojų konsultacinės komisijos arba gydytojų konsiliumo išvadų, parengtų VLK direktoriaus įsakymo nustatyta tvarka, kopiją.

28.     Kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės apdraustajam skiriamos laikantis šių terminų:

28.1.  galūnių protezinės sistemos:

28.1.1.   rankų protezinės sistemos – ne dažniau nei kas trejus metus;

28.1.2.   kojų protezinės sistemos I mobilumo lygio apdraustiesiems – ne dažniau nei kas penkerius metus, II mobilumo lygio – ne dažniau nei kas ketverius metus, III ir IV mobilumo lygių – ne dažniau nei kas trejus metus;

28.2.  individualiai gaminamos įtvarinės sistemos ir serijiniu būdu gaminamos įtvarinės sistemos – suaugusiesiems ne dažniau nei kas dvejus metus, vaikams – ne dažniau nei kas metus (išskyrus pakartotinius susirgimo ar traumos atvejus);

28.3.  kraujotakos sistemos gydomosios priemonės – kas pusmetį;

28.4.  krūtų protezai – kasmet;

28.5.  suaugusiųjų ortopedinė avalynė – vieną kartą per metus, sergantiesiems cukriniu diabetu ar reumatoidiniu artritu – kas pusmetį. Apdraustajam, kuriam ortopedinė avalynė gaminama pirmą kartą, pirmaisiais metais skiriamos dvi ortopedinės avalynės poros;

28.6.  vaikų ortopedinė avalynė – kas pusmetį;

28.7.  pėdos įtvarai – kasmet, sergantiesiems cukriniu diabetu – kas pusmetį;

28.8.  pirminės protezinės sistemos – vieną kartą po galūnės amputacijos ar reamputacijos tik susiformavus ir visiškai sugijus bigei;

28.9.  nuolatinės protezinės sistemos – ne anksčiau nei po penkių mėnesių nuo pirminio galūnių protezo išdavimo dienos;

28.10Denis Browne Bar įtvaras skiriamas vaikams iki 4 metų pagal skyrimo indikacijas, įrašytas į sveikatos apsaugos ministro patvirtintus ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašus, – vieną kartą;

28.11.  kompensuojamieji klausos aparatai ir ausies įdėklai išduodami šiuo periodiškumu:

28.11.1. vaikams iki 7 metų gali būti išduodami du kompensuojamieji klausos aparatai abiem ausims vieną kartą per 3 metus;

28.11.2. vaikams nuo 7 metų ir suaugusiesiems iki 24 metų, kurie mokosi specialiosiose, profesinėse ir aukštosiose mokyklose, gali būti išduodami du kompensuojamieji klausos aparatai abiem ausims vieną kartą per 5 metus;

28.11.3. suaugusiesiems, nepriskiriamiems Aprašo 28.11.2 papunktyje nurodytai suaugusiųjų grupei, išduodamas vienas kompensuojamasis klausos aparatas vieną kartą per 5 metus;

28.11.4. išskirtiniais atvejais, kai klausa labai pablogėja (jei dviejuose ir daugiau kalbinės zonos dažnių nustatomas ne mažiau 20 dB klausos slenksčių pakilimas) arba kai klausos aparatas prarandamas dėl vagystės, gaisro, stichinės nelaimės ir pan. (būtina pateikti tai patvirtinančius dokumentus), tretinio lygio otorinolaringologijos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas otorinolaringologas pagal toninės audiogramos duomenis sprendžia, ar skirti apdraustajam kompensuojamąjį klausos aparatą ir ausies įdėklą anksčiau numatyto naujo kompensuojamojo klausos aparato skyrimo termino;

28.12.  kompensuojamieji akių protezai vaikams iki 12 metų skiriami 2 kartus per metus;

28.13.  kompensuojamieji akių protezai vaikams nuo 13 metų ir suaugusiesiems skiriami 1 kartą per du metus.

 

IV SKYRIUS

ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ BAZINIŲ KAINŲ KOMPENSUOJAMOJI DALIS (KOMPENSAVIMO LYGMENYS) IR PRIEMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA

 

29.     Kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių bazinės kainos nurodomos šiuose sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašuose:

29.1.    Pirmajame ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąraše (toliau – Pirmasis sąrašas);

29.2.    Antrajame ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 arba 80 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąraše (toliau – Antrasis sąrašas);

29.3.    Trečiajame ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos  100, 95, 80 arba 50 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąraše (toliau – Trečiasis sąrašas).

30.     Ortopedijos techninių priemonių, įrašytų į Pirmąjį sąrašą, įsigijimo išlaidos 100 proc. kompensuojamos apdraustiesiems, kuriems nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė.

31.     Ortopedijos techninių priemonių, įrašytų į Antrąjį sąrašą, įsigijimo išlaidos  kompensuojamos apdraustiesiems, kuriems nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė, tokia tvarka:

31.1.    100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

31.1.1.   asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

31.1.2.   asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis;

31.1.3.   valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą;

31.2.    80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

31.2.1.   iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;

31.2.2.   asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;

31.2.3.   kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

32.     Ortopedijos techninių priemonių, įrašytų į Trečiąjį sąrašą, įsigijimo išlaidos kompensuojamos apdraustiesiems, kuriems nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė:

32.1.    100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

32.1.1.   asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, ir asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

32.1.2.   asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis;

32.1.3.   valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą;

32.2.    95 proc. bazinės kainos kompensuojama asmenims iki 18 metų;

32.3.    80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

32.3.1.   iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;

32.3.2.   asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;

32.4.    50 proc. bazinės kainos kompensuojama Aprašo 32.1–32.3 papunkčiuose nenurodytiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

33Ortopedijos įmonės privalo užtikrinti apdraustųjų aprūpinimą visomis kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis, dėl kurių yra pasirašiusios sutartis, netaikydamos priemokos dėl technologinių ypatumų.

34Priemokos, mokamos už ortopedijos technines priemones, kurių įsigijimo išlaidos teisės aktų nustatyta tvarka kompensuojamos iš dalies vienas balas yra lygus vienam eurui.

35Apdraustasis priemoką už ortopedijos techninę priemonę, kurios įsigijimo išlaidos teisės aktų nustatyta tvarka kompensuojamos iš dalies, moka ortopedijos įmonei. Ortopedijos įmonė turi teisę taikyti mažesnes priemokas už ortopedijos technines priemones, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš dalies, arba jų visiškai netaikyti.

36.  Priemoka už technologijos ypatumus gali būti taikoma tik apdraustajam ar jo įgaliotam asmeniui raštu patvirtinus, kad yra informuotas apie galimybę gauti kompensuojamąją ortopedijos techninę priemonę, bet renkasi tos pačios paskirties priemonę, kuriai pagaminti taikomos modernesnės technologijos ir naudojamos brangesnės medžiagos. Šis raštiškas patvirtinimas priklijuojamas prie užsakymo priėmimo lapo, o jo kopija atiduodama apdraustajam.

37.  Priimdama užsakymą, ortopedijos įmonė privalo pasirašytinai supažindinti apdraustąjį su išsamiu jo pasirinktos brangesnės ortopedijos techninės priemonės funkcijos techniniu aprašymu ir gauti apdraustojo raštišką sutikimą sumokėti šios priemonės kainos ir tos pačios paskirties kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės bazinės kainos skirtumą. Šis sutikimas turi būti priklijuojamas prie užsakymo priėmimo lapo, o jo kopija atiduodama apdraustajam.

38.  Priemoka už apdraustojo pasirinktos ortopedijos techninės priemonės technologijos ypatumus mokama ortopedijos įmonei ir nekompensuojama PSDF biudžeto lėšomis.

39.  Apdraustasis, patvirtindamas, kad renkasi brangiau kainuojančią ortopedijos techninę priemonę, pasirašo ant išsamaus šios priemonės funkcijų techninio aprašymo lapo. Ortopedijos įmonė privalo išduoti apdraustajam šio aprašymo lapo kopiją ir dokumentą, patvirtinantį priemokos už technologijos ypatumus sumokėjimą.

40.  Ortopedijos techninėms priemonėms, už kurių technologijos ypatumus buvo sumokėta priemoka, taikomi Aprašo VI skyriuje nustatyti reikalavimai ir garantijos.

 

V SKYRIUS

KOMPENSUOJAMOSIOMS ORTOPEDIJOS TECHNINĖMS PRIEMONĖMS NUMATYTŲ PSDF BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

 

41.  Pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai, VLK paskirsto kompensuojamosioms ortopedijos techninėms priemonėms numatytas PSDF biudžeto lėšas pagal šiuos ortopedijos techninių priemonių poklasius:

41.1.    protezinių sistemų (rankų ir kojų kartu);

41.2.    krūtų protezų;

41.3.    individualiai gaminamų įtvarinių sistemų;

41.4.    serijiniu būdu gaminamų įtvarinių sistemų;

41.5.    pagal užsakymą pagamintos sudėtingos ortopedinės avalynės;

41.6.    pagal užsakymą pagamintos nesudėtingos ortopedinės avalynės ir batų įdėklų;

41.7.    kraujotakos sistemos gydomųjų priemonių (vaikams po nudegimų);

41.8.    klausos aparatų (su individualiais ar standartiniais ausies įdėklais);

41.9.    akių protezų.

42.  Paskirstant PSDF biudžeto lėšas, turi būti atsižvelgiama į faktinį kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir joms skirtų PSDF biudžeto lėšų panaudojimą praėjusiais metais, laukimo, kol bus priimti kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių užsakymai, eilę ir lėšų poreikį naujai įrašomoms į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašus priemonėms.

43.  Bendra visiems poklasiams skiriamų vieno metų ketvirčio lėšų suma negali viršyti 1/4 metinės PSDF biudžeto lėšų sumos, numatytos kompensuojamosioms ortopedijos techninėms priemonėms. Šių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidų kompensavimo metų ketvirčiais netolygumai išlyginami per biudžetinius metus.

44. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (kalendoriniam mėnesiui), VLK per 3 darbo dienas apskaičiuoja ataskaitinio laikotarpio kiekvieno poklasio kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų balo vertę – ataskaitinio laikotarpio kiekvieno poklasio ortopedijos techninėms priemonėms skirtą sumą eurais dalija iš tą mėnesį išduotų atitinkamo poklasio ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų balų sumos. Ataskaitinio laikotarpio kiekvieno poklasio ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų balo vertė negali būti didesnė nei 1 euras.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-521, 2016-04-26, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10706

 

45.  Ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidos kompensuojamos neviršijant metinės šiam tikslui numatytų PSDF biudžeto lėšų sumos. Jei ataskaitiniu laikotarpiu panaudojamos ne visos kuriam nors ortopedijos techninių priemonių poklasiui skiriamos PSDF biudžeto lėšos, jų likutis skiriamas to paties poklasio kito mėnesio kompensuojamajai sumai padidinti.

 

VI SKYRIUS

APDRAUSTŲJŲ APRŪPINIMO KOMPENSUOJAMOSIOMIS ORTOPEDIJOS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS TVARKA

 

46.  Ortopedijos įmonė privalo:

46.1.    informuoti apdraustąjį apie ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką;

46.2.    patikrinti asmens draustumą privalomuoju sveikatos draudimu (ortopedijos įmonė atsako už tai, kad kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės būtų užsakomos ir išduodamos tik apdraustiesiems);

46.3.    pasirašytinai supažindinti apdraustuosius su kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių katalogu;

46.4.    jei ortopedijos įmonėje, į kurią kreipiasi apdraustasis, yra sudaryta kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo eilė informuoti apdraustąjį apie laukimo, kol bus priimtas kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės užsakymas, trukmę ir nurodyti apdraustojo registracijos numerį.

46.5.    informuoti apdraustąjį apie galimybę įsigyti ortopedijos techninę priemonę (išskyrus klausos aparatus ir akių protezus) savomis lėšomis Aprašo nustatyta tvarka;

46.6.    užpildyti pagal užsakymą gaminamos kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapą ir, užsakant šią priemonę apdraustajam, pateikti jam šio užsakymo lapo kopiją. Užsakymo lapo forma tvirtinama ortopedijos įmonės vidaus tvarka. Užsakymo lape turi būti nurodoma:

46.6.1.   ortopedijos techninę priemonę identifikuojantys duomenys;

46.6.2.   gydančiojo gydytojo nurodytos ortopedijos techninės priemonės charakteristikos ir šios priemonės funkcijos techninis aprašymas;

46.6.3.   gydančiojo gydytojo, skyrusio ortopedijos techninę priemonę, vardas, pavardė, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas;

46.6.4.   apdraustojo, kuriam skiriama ortopedijos techninė priemonė, vardas, pavardė;

46.6.5.   ortopedijos įmonės atsakingojo darbuotojo įrašas, patvirtinantis, kad ortopedijos techninė priemonė atitinka Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento 1 priede nurodytus būtinuosius reikalavimus. Prireikus nurodomi reikalavimai, kurių ortopedijos techninė priemonė neatitinka, ir jų neatitikimo priežastys;

46.6.6.   ortopedijos techninės priemonės gamyboje naudojamų detalių unikalūs numeriai;

46.7.    užpildyti serijiniu būdu gaminamos kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapą ir, išduodant šią priemonę apdraustajam, pateikti jam šio užsakymo lapo kopiją. Užsakymo lapo forma tvirtinama ortopedijos įmonės nustatyta vidaus tvarka. Užsakymo lape turi būti:

46.7.1.   ortopedijos techninę priemonę identifikuojantys duomenys,

46.7.2.   gydančiojo gydytojo nurodyta ortopedijos techninės priemonės tipų grupė,

46.7.3.   gydančiojo gydytojo, skyrusio ortopedijos techninę priemonę, vardas, pavardė, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas,

46.7.4.   apdraustojo, kuriam skiriama ortopedijos techninė priemonė, vardas, pavardė.

46.7.5.   įrašas, patvirtinantis, kad ortopedijos techninė priemonė atitinka Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento 1 priede nurodytus reikalavimus.

47.  Ortopedijos įmonė privalo saugoti pagal užsakymą gaminamos sudėtingos kompensuojamosios ortopedinės avalynės kurpalius, kurie gaminami naudojant CAD / CAM (angl. Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) arba kitą technologiją, taip pat primatavimo apavą, kuriam pagaminti naudojamas rašalinis antspaudas, gipsinis negatyvas arba kita medžiaga, visą teisės aktų numatytą šios ortopedijos techninės priemonės naudojimo laikotarpį.

48.  Užsakymų, atitinkančių šio aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimą, nuostatas, duomenis ortopedijos įmonės šių užsakymų priėmimo dieną perduoda į Ortopedijos informacinę sistemą. (įvykdžius užsakymą įvedama tą pačią dieną) Pasikeitus užsakymo įvykdymo datai ar aptikus kitų duomenų neatitikimų, ortopedijos įmonės privalo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną patikslinti į Ortopedijos informacinę sistemą įvestus užsakymo duomenis.

49.  Ortopedijos įmonė, registruodama Ortopedijos informacinėje sistemoje kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių, kurios sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašuose žymimos ženklu „(1)“ (patikslinimas nurodomas skliausteliuose) arba nurodytos 13.3 punkte , užsakymus, kartu turi pateikti teisės aktų nustatytus duomenis, būtinus kompensuojamajai ortopedijos techninei priemonei skirti.

50.  Kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės užsakymas gali būti vykdomas tik tuomet, kai jis yra patvirtinamas Ortopedijos informacinėje sistemoje. Užsakymo patvirtinimas tik nurodo, kad į Ortopedijos informacinę sistemą buvo įvesti visi reikiami užsakymo duomenys. Užsakymas tvirtinamas automatiniu būdu (per Ortopedijos informacinę sistemą). VLK turi teisę kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių užsakymus tvirtinti ir kitaip (sutartyse su ortopedijos įmonėmis nurodyta tvarka).

51.  Kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės turi būti užregistruotos Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir atitikti Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus.

52.  Pagal užsakymą arba serijiniu būdu gaminamos kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės užsakymo lape apdraustasis raštu patvirtina, kad sutinka su užsakymu, nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo.

53.  Jei užsakymą pateikia apdraustojo šeimos nariai, artimieji giminaičiai ar kiti įgaliotieji atstovai, kartu jie turi pateikti užsakymą vykdančiai ortopedijos įmonei giminystę ar kitokius atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Pagal užsakymą gaminamos ar serijiniu būdu pagamintos kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės užsakymo lape šie asmenys nurodo savo vardą, pavardę, ryšį su apdraustuoju ir pasirašo.

54.  Kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės jų naudojimo laikotarpiu (iki kito jų skyrimo) remontuojamos nemokamai, t. y. jas pagaminusių ir (ar) pritaikiusių ortopedijos įmonių sąskaita.

55.     Ortopedijos įmonės, išduodančios ir pritaikančios apdraustiesiems kompensuojamuosius klausos aparatus, privalo užtikrinti garantinį jų remontą ne trumpiau kaip 24 mėnesius nuo jų išdavimo apdraustajam dienos bei užtikrinti jo remontą visą klausos aparato eksploatavimo laikotarpį (iš viso 5 metus).

 

VII SKYRIUS

ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ (IŠSKYRUS KLAUSOS APARATUS IR AKIŲ PROTEZUS) ĮSIGIJIMO APDRAUSTOJO LĖŠOMIS IR ŠIŲ APDRAUSTOJO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

 

56.  Jei apdraustasis, informuotas apie kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės užsakymo laukimo trukmę ir turintis teisę į šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimą, nusprendžia nelaukti, kol ši priemonė jam bus skirta, jis gali ją įsigyti savo lėšomis ortopedijos įmonėse, sudariusiose sutartis su VLK.

57.  Jei apdraustasis nusprendžia ortopedijos techninę priemonę įsigyti savo lėšomis ortopedijos įmonėje, sudariusioje sutartį su VLK, įmonė pateikia jam užpildyti prašymo leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę blanką (Aprašo 3 priedas). Šis prašymas priklijuojamas prie užsakymo priėmimo lapo, o jo kopija atiduodama apdraustajam.

58.  Kartu su prašymo leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę blanku ortopedijos įmonė apdraustajam pateikia užpildyti prašymo skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę blanką (Aprašo 4 priedas). Prašymą skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę ir apmokėtą ortopedijos įmonės išrašytą sąskaitą, taip pat prašymo leisti įsigyti savo lėšomis ortopedijos techninę priemonę ir ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo kopijas apdraustasis turi pateikti VLK per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos apmokėjimo dienos.

59.  Apdraustajam, įsigyjančiam ortopedijos techninę priemonę savo lėšomis ir teikiančiam prašymą dėl atitinkamų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto, ortopedijos įmonė šią priemonę gali gaminti tik tuo atveju, jei asmenims, kuriems ortopedijos technikos priemonės įsigijimo išlaidos kompensuotinos iš PSDF bendra tvarka, neteks ilgiau laukti jiems skirtos ortopedijos technikos priemonės. Kompensacijos skyrimo eiliškumas turi atitikti ortopedijos techninės priemonės užsakymo įvykdymo bendrąja tvarka eiliškumą. Kompensacijos mokamos iš atitinkamam ortopedijos techninių priemonių poklasiui numatytų PSDF biudžeto lėšų, neviršijant ortopedijos techninės priemonės kompensuojamosios bazinės kainos dalies. Kompensacija išmokama per 30 dienų nuo dienos, kai sueina ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidų kompensavimo bendrąja tvarka terminas.

60.  Apdraustojo lėšomis įsigyjamos ortopedijos techninės priemonės bazinės kainos vieno balo vertė yra lygi vienam eurui. Nustatant apdraustajam mokamos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę dydį, šios priemonės bazinės kainos balo vertė turi atitikti jo vertę tą ataskaitinį laikotarpį, kai ortopedijos techninė priemonė buvo įsigyta.

 

VIII SKYRIUS

VLK IR ORTOPEDIJOS ĮMONIŲ SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

 

61.  VLK sudaro sutartį su ortopedijos įmone dėl apdraustųjų aprūpinimo kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis (toliau – sutartis), jei įmonė atitinka ortopedijos įmonėms taikomus reikalavimus (Aprašo 1 priedas).

62.  Su kita ortopedijos įmone (trečiąja šalimi) gamybos paslaugų sutartį ortopedijos įmonė gali sudaryti tik dėl serijiniu būdu gaminamų kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių.

63.  Ortopedijos įmonės, pageidaujančios sudaryti sutartį, pateikia VLK nustatytos formos paraišką sudaryti atitinkamų metų sutartį dėl apdraustųjų aprūpinimo kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis (Aprašo 6 priedas) (toliau – paraiška) ir kitus dokumentus (arba jų kopijas), teikiamus kartu su paraiška sutarčiai sudaryti (Aprašo 2 priedas).                    

64.  Dokumentų, teikiamų kartu su paraiška, kopijos privalo būti patvirtintos ortopedijos įmonės vadovo ar jo įgalioto darbuotojo.

65.  Paraišką tvirtina ir pateikia VLK ortopedijos įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, turintis teisę jam atstovauti teisės aktų nustatyta tvarka.

66.  Teikdama paraišką, ortopedijos įmonė, sudariusi einamųjų metų sutartį su VLK, gali neteikti Aprašo 2 priedo 7.1, 7.2, 7.3, 7.9 papunkčiuose nurodytų dokumentų, jeigu šių dokumentų duomenys nesikeičia (tai ortopedijos įmonė turi patvirtinti raštu).

67.  Paraiška pateikiama VLK iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos.

68.  Jei tikrinant paraišką ir kartu su ja pateiktus dokumentus nustatoma trūkumų ir (ar) nustatoma, kad nepateikti kai kurie dokumentai, ortopedijos įmonė turi pašalinti trūkumus ir reikiamus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 15 dienos. Jei ortopedijos įmonė per nustatytą terminą nepašalina trūkumų ir nepateikia reikiamų dokumentų, paraiškos nagrinėjimas nutraukiamas ir kitų metų sutartis nesudaroma (ortopedijos įmonė apie tai informuojama raštu).    

69.  Sutarties projektas suderinamas su ortopedijos įmonėmis, turinčiomis teisę sudaryti šią sutartį.

70.  Sutartis pasirašoma iki einamųjų metų gruodžio 23 dienos.

71.  Sutartyje nurodoma:

71.1.    sutarties šalys ir jų rekvizitai;

71.2.    sutarties objektas;            

71.3.    šalių įsipareigojimai;

71.4.    atsiskaitymo tvarka;

71.5.    sutarties šalių atsakomybė;

71.6.    sutarties galiojimo terminas;

71.7.    sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos;                  

71.8.    sutarties privalomieji priedai (Aprašo 5 ir 6 priedai).  

72.  Sutarties sudarymu pripažįstama, kad ortopedijos įmonei suteikiama teisė aprūpinti apdraustuosius pagal užsakymą ir serijiniu būdu gaminamomis kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis.

73.  Kompensuojamosioms ortopedijos techninėms priemonėms numatyta bendra metinė PSDF biudžeto lėšų suma ir kiekvienam ortopedijos techninių priemonių poklasiui tenkanti metinė lėšų suma negali būti viršijama. Šios metinės lėšų sumos skelbiamos VLK interneto svetainėje www.vlk.lt.

74.  Jei sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia jos įgyvendinimo aplinkybės ir dėl jų pasikeitimo nevykdomas bent vienas iš Aprašo 1 priede nustatytų reikalavimų, ortopedijos įmonė privalo per 5 darbo dienas nuo šio pasikeitimo dienos informuoti apie tai VLK. Per 10 darbo dienų nepašalinus trūkumų, sutartis su ortopedijos įmone nutraukiama.

75.  Ortopedijos įmonė, turinti pretenzijų dėl sutarties nesudarymo arba nutraukimo, gali pateikti skundą VLK direktoriui arba kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

ORTOPEDIJOS ĮMONIŲ, ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IR GYDYTOJŲ, SKIRIANČIŲ KOMPENSUOJAMĄSIAS ORTOPEDIJOS TECHNINES PRIEMONES, ATSAKOMYBĖ IR JŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMU, KONTROLĖ

 

76.  Ortopedijos įmonės, sudariusios sutartis su VLK, yra atsakingos už reikiamų kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių pagaminimą, jų kokybę, tinkamą apdraustųjų aprūpinimą šiomis priemonėmis jų gyvenamojoje arba gydymosi vietoje, arba globos namuose, racionalų PSDF biudžeto lėšų naudojimą ir apdraustųjų informavimą apie kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių skyrimo tvarką, bazines kainas ir šių priemonių funkcijų techninį aprašymą, apdraustųjų aprūpinimą šiomis priemonėmis (netaikant priemokos už technologijos ypatumus) ir galimybę užsisakyti ortopedijos technines priemones, kurioms taikoma priemoka už technologijos ypatumus, taip pat apie galimybę gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę, ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų kompensuojamąją dalį, kompensavimo periodiškumą ir garantinį aptarnavimą, ortopedijos techninės priemonės pagaminimo terminus, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo tvarką ir kt.

77.  Asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra atsakingos už apdraustųjų aprūpinimo kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis sąlygų sudarymą.

78.  VLK ir (ar) jai pavaldžios įstaigos kontroliuoja kaip ortopedijos įmonės vykdo atitinkamų teisės aktų ir sutarčių nuostatas. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos tikrina medicinos prietaisų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

79.  Jei patikrinnus ne mažiau kaip 20 kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių arba ne mažiau kaip 50 procentų priemonių, jeigu tame poklasyje per tikrinamąjį laikotarpį pagaminta ir išduota mažiau nei 20 priemonių, dėl pažeidimų, kurie buvo aptikti tikrinant tam tikroms tipų grupėms priskiriamų kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių užsakymus, padaroma žala PSDF biudžetui ir užsakymai, kuriuos tikrinant buvo aptikti šie pažeidimai, sudaro daugiau nei 25 procentus visų tikrinimui atrinktų užsakymų, VLK dėl šių kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių tipų grupių nutraukia sutartį su ortopedijos įmone.

80.  Jei sutartis dėl tam tikrų kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių tipų grupių nutraukiama, nauja sutartis dėl šių tipų grupių gali būti sudaroma su ortopedijos įmone ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo sutarties nutraukimo dienos, vadovaujantis paraiškai taikomais reikalavimais (Aprašo 2 priedas).

81.  Gydymo įstaiga, kurioje dirba kompensuojamąsias ortopedijos technines priemones skiriantis gydytojas, apmoka neteisėtai paskirtos kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidas.

 

 

X SKYRIUS

ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮTRAUKIMO Į KOMPENSUOJAMŲJŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠUS IR IŠBRAUKIMO IŠ ŠIŲ SĄRAŠŲ TVARKA

 

82.  Kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių įtraukimą į kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių sąrašus ir jų bazinių kainų nustatymą arba išbraukimą iš šių sąrašų gali inicijuoti:

82.1.    Sveikatos apsaugos ministerija;

82.2.    VLK;

82.3.    ortopedijos įmonė;

82.4.    sveikatos apsaugos srityje veikiančios visuomeninės organizacijos (asociacijos, gydytojų specialistų draugijos).

83.  Aprašo 82 punkte nurodyta įstaiga ar organizacija teikia VLK Ortopedijos technikos kompensavimo skyriui paraišką įrašyti ortopedijos techninę priemonę į kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių sąrašus (Aprašo 7 priedas).

84.  Paraišką įrašyti ortopedijos techninę priemonę į kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių sąrašus (toliau – paraiška) vertina Ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidų kompensavimo komisija (toliau – Komisija), sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta iš 9 narių, į kurios sudėtį įtraukiami 3 Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, 2 VLK atstovai,  1 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas, 1 pacientų organizacijų atstovas, 2 gydytojai specialistai.

85.  Komisija priima sprendimą siūlyti sveikatos apsaugos ministrui ortopedijos techninę priemonę įrašyti į kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių sąrašus tik tuomet, jei ortopedijos techninė priemonė atitinka visas šias sąlygas (kitu atveju paraiška atmetama):

85.1.    ortopedijos techninę priemonę būtina taikyti pagal paraiškoje nurodytas indikacijas gydant pacientą ar kompensuojant jo prarastą funkciją;

85.2.    ortopedijos techninė priemonė būtų skiriama ne pavieniams pacientams (daugiau nei 10 atvejų per metus);

85.3.    numatoma galimybė skirti PSDF biudžeto lėšas šios ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

86.  Paraiška įvertinama ir pareiškėjas apie Komisijos sprendimą informuojamas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo paraiškos pateikimo dienos.

87.  Priėmusi sprendimą siūlyti ortopedijos techninę priemonę įrašyti į kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių sąrašus, Komisija kartu su išvada šį siūlymą teikia VLK Ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo komisijai.

88.  VLK Ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo komisija, vykdydama Metodikos nustatyta tvarka naujai įtraukiamos į kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių sąrašus priemonės bazinės kainos nustatymo procedūrą, per 60 dienų apskaičiuoja šios ortopedijos techninės priemonės bazinę kainą ir informuoja apie ją Ortopedijos technikos kompensavimo skyrių. Gavę šią informaciją, Ortopedijos technikos kompensavimo skyriaus specialistai parengia sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl ortopedijos techninės priemonės įrašymo į kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių sąrašus projektą.

 

XI SKYRIUS

APSKUNDIMO TVARKA

 

89.  Apdraustųjų pareiškimai ir skundai teikiami ortopedijos įmonei ir nagrinėjami jos vadovo patvirtinta ginčų sprendimo tvarka. Ortopedijos įmonė privalo skundo kopiją ir atsakymą į jį persiųsti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir VLK.

90.  VLK ar Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktas apdraustojo pareiškimas ar skundas nagrinėjamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

91. Jei pareiškimo ar skundo nagrinėjimo Aprašo 89-90 punktuose nurodyta tvarka baigtis netenkina apdraustojo, jis gali sprendimą apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


 

Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

REIKALAVIMAI ORTOPEDIJOS ĮMONĖMS, APRŪPINANČIOMS APDRAUSTUOSIUS KOMPENSUOJAMOSIOMIS ORTOPEDIJOS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS

 

1. Ortopedijos įmonė, ketinanti sudaryti sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) dėl pacientų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji), aprūpinimo kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis, turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

1.1. būti įregistruota Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka;

1.2. neturėti skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

1.3. turėti ortopedijos įmonės vadovo patvirtintą gyventojų aptarnavimo įmonėje tvarkos aprašymą, kuriame būtų reglamentuojama apdraustųjų registravimo, gaminių ir (ar) medicinos paslaugų skyrimo, pagal užsakymą ar serijiniu būdu gaminamos ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo pildymo, teikimo jį vykdyti ir gaminio atidavimo užsakovui tvarka, nurodytos apdraustųjų teisės ir pareigos, už kiekvieną apdraustųjų aptarnavimo etapą atsakingi asmenys, užsakymo įvykdymo terminai, ginčų sprendimo tvarka. Šis tvarkos aprašymas turi būti suderintas su Ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo nuostatomis;

1.4. turėti pagal užsakymą ir serijiniu būdu gaminamų ortopedijos techninių priemonių katalogą su jų nuotraukomis, kuriame būtų nurodytos šių priemonių tipų grupės, tipai ir funkcijų techniniai aprašymai. Katalogas turi būti skelbiamas viešai (įmonės interneto svetainėje ar pan.);  Šis katalogas kasmet teikiamas VLK kartu su ortopedijos įmonės paraiška sudaryti sutartį dėl gyventojų aprūpinimo kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis ar papildant prie paraiškos pridedamus dokumentus, todėl ant katalogo turi būti VLK žyma „Gauta“. Bendras visų ortopedijos įmonių gaminamų ortopedijos techninių priemonių funkcijų techninis aprašymas skelbiamas VLK interneto svetainėje www.vlk.lt. VLK tvirtina šių priemonių funkcijų techninius aprašymus;

1.5. ortopedijos techninių priemonių etiketės ir naudojimo instrukcijos turi atitikti Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento 1 priedo 14 punkto reikalavimus.

2.       Ortopedijos įmonė, gaminanti kompensuojamąsias ortopedijos protezines sistemas ir individualiai ar serijiniu būdu gaminamas įtvarines sistemas, pagal užsakymą gaminamą sudėtingą ir (ar) nesudėtingą kompensuojamąją ortopedinę avalynę ir batų įdėklus, kompensuojamąsias kraujotakos sistemos gydomąsias priemones (vaikams po nudegimų) bei kompensuojamuosius akių protezus, taip pat ortopedijos įmonė, aprūpinanti apdraustuosius kompensuojamaisiais klausos aparatais (su individualiais ar standartiniais ausies įdėklais), turi atitikti šiuos papildomus reikalavimus:

2.1. turėti Valstybinės akreditavimo sveikatos apsaugos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimą apie ortopedijos techninei priemonei suteiktą registracijos numerį;

2.2. turėti įmonės vadovo patvirtintą ortopedijos techninių priemonių gamybos proceso (arba kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO standartus, procedūros) aprašymą, juo vadovautis ir atsižvelgti į įmonės vadovo nustatytus ortopedijos techninių priemonių pagaminimo terminus (pagaminimo terminai nustatomi pagal ortopedijos techninių priemonių tipų grupes);

2.3. turėti gamybines patalpas ir įrengimus, taip pat patalpas apdraustiesiems aptarnauti.

3.  Ortopedijos įmonė, aprūpinanti apdraustuosius kompensuojamaisiais galūnių protezais ir galūnių bei stuburo kietosiomis įtvarinėmis sistemomis, kitomis siūtinėmis įtvarinėmis sistemomis, kompensuojamąja ortopedine avalyne ir gydomaisiais avalynės įdėklais, privalo:

3.1.    įdarbinti kvalifikuotus specialistus ir kitus darbuotojus, kurių bent 2/3 būtų ortopedai technikai, turintys atitinkamą aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip vienerių metų darbo pagal ortopedo techniko kompetenciją stažą (kiti įdarbinami specialistai gali turėti kitą išsilavinimą), taip pat ne mažesnį kaip penkerių metų darbo stažą pagal užsakymą gaminamų ortopedijos techninių priemonių gamybos srityje:

3.1.1. ortopedą techniką – protezavimo ir ortezavimo specialistą galūnių protezams bei galūnių ir stuburo kietosioms įtvarinėms sistemoms gaminti;

3.1.2. ortopedą techniką – siūtinių ortopedinių gaminių specialistą serijinėms siūtinėms įtvarinėms sistemoms pritaikyti;

3.1.3. ortopedą techniką – siūtinių ortopedinių gaminių specialistą individualioms siūtinėms įtvarinėms sistemoms užsakyti arba pritaikyti ir siuvimo specialistus individualioms siūtinėms įtvarinėms sistemoms gaminti;

3.1.4. ortopedą techniką – ortopedinei avalynei ir gydomiesiems įdėklams gaminti;

3.1.5. modeliavimo, užtraukimo, siuvimo specialistus ortopedinei avalynei gaminti;

3.2. turėti mobiliąją komandą, galinčią aptarnauti apdraustuosius jų buvimo vietose. Šią komandą turi sudaryti ortopedas technikas ir kiti specialistai (jei būtina) (neprivaloma įmonėms, aprūpinančioms apdraustuosius klausos aparatais. Netaikoma įmonėms, gaminančioms akių protezus).

4.  Ortopedijos įmonė, kurioje atliekamas pirminis galūnių protezavimas, privalo turėti reabilitacijos padalinį, kuriame gali būti atliekama minėta operacija, arba būti sudariusi sutartį su reabilitacijos įstaiga dėl pirminio galūnių protezavimo. Reabilitacijos padalinys ar įstaiga, su kuria sudaryta sutartis, privalo turėti:

4.1.    licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas suaugusiesiems ir (ar) vaikams dėl judėjimo ir atramos aparato pažeidimų;

4.2.    ortopedijos techniko kabinetą (įstaigose, kuriose atliekamas galūnių protezavimas),

4.3.    procedūrų, tvarstomąjį kabinetą;

4.4.    būtiną papildomą įrangą:

4.4.1.   mobiliąją ir stacionariąją fizioterapijos įrangą elektroterapijai atlikti;

4.4.2.   įvairius treniruoklius kineziterapijai atlikti;

4.4.3.   pneumatinius galūnių protezus –bigėms formuoti po amputacijų;

4.4.4.   lazerinius testavimo įrenginius, skirtus kūno svorio centro linijos padėčiai nustatyti stovint su protezu – protezo sustatymo ašiai įvertinti (šiais įrenginiais aprūpina ortopedijos įmonė, gaminanti protezą).

5.    Įmonė, aprūpinanti apdraustuosius kompensuojamaisiais  klausos aparatais , privalo:

5.1. turėti atstovavimą klausos aparatų  gamintojui patvirtinantį dokumentą (originalą);

5.2. pateikti VLK laisvos formos deklaraciją, užtikrinančią gamintojo tiekiamo į rinką klausos aparato pristatymą apdraustajam per 90 dienų, prireikus – šio prietaiso sureguliavimą ir pritaikymą;

5.3. įdarbinti specialistus, turinčius ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą klausos aparatų reguliavimo bei pritaikymo srityje ir šioje srityje baigtus mokymus patvirtinantį dokumentą;

5.4. turėti klausos aparatų pritaikymo sistemą;

5.5. turėti patalpas, skirtas apdraustiesiems aptarnauti.


 

Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

REIKALAVIMAI PARAIŠKAI SUDARYTI SUTARTĮ DĖL APDRAUSTŲJŲ APRŪPINIMO KOMPENSUOJAMOSIOMIS ORTOPEDIJOS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS IR ŠIOS PARAIŠKOS TEIKIMO TVARKA

 

1. Paraiška sudaryti ateinančių kalendorinių metų sutartį dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis (toliau – paraiška) pateikiama Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos.

2. VLK gautą paraišką priima, registruoja ir tikrina. Per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos VLK raštu praneša ortopedijos įmonei, ar ji atitinka 1 priede nurodytus reikalavimus.

3. Ortopedijos įmonė gali papildyti paraišką ir ją pakartotinai teikti VLK, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 15 dienos.

4. Sutartis pasirašoma tik su tomis ortopedijos įmonėmis, kurios atitinka 1 priede nurodytus reikalavimus. Sutarties projektas derinamas ir sutartis pasirašoma iki einamųjų metų gruodžio 23 dienos.

5. Kartu su paraiška teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos tikrumo žyma. Ją sudaro žodžiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito darbuotojo, turinčio teisės aktu suteiktus įgaliojimus, pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data ir antspaudas. Jei dokumentas yra kelių lapų, kiekvieno lapo apačioje rašomi žodžiai „Kopija tikra“ ir pasirašoma. Paskutiniame lape turi būti nesutrumpinta kopijos tikrumo žyma.

6. Ortopedijos įmonės paraiškas atneša į VLK, siunčia paštu arba per kurjerį. Paraišką užpildyti, patvirtinti ir pateikti gali įmonės vadovas arba jo įgaliotas atstovas.

7. Dokumentų ar jų kopijų, teikiamų kartu su paraiška, sąrašas:

7.1. ortopedijos įmonės registravimo pažymėjimo kopija;

7.2. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotas pranešimas apie ortopedijos techninėms priemonėms, gaminamoms pagal užsakymą, suteiktus registracijos numerius;

7.3. ortopedijos įmonės vadovo patvirtinto ortopedijos techninių priemonių gamybos proceso aprašymo kopija arba galiojantis kokybės vadybos sistemos atitikties ISO standartui patvirtinimo sertifikatas;

7.4. įrenginių ir gamybos priemonių, skirtų individualioms ortopedijos techninėms priemonėms gaminti, sąrašas*;

7.5. ortopedijos įmonės darbuotojų sąrašas ir jų išsilavinimą bei kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (diplomų, atestatų, licencijų, pažymėjimų, sertifikatų ir kt. dokumentų) kopijos. Būtina nurodyti darbuotojo veiklos sritį (administracija, asmenų aptarnavimas, asmenų aptarnavimas ir gamyba, tik gamyba). Jei tai gamyba, nurodyti gamybos sritį (galūnių protezų, galūnių ir stuburo kietųjų įtvarinių sistemų, kitų siūtinių įtvarinių sistemų, ortopedinės avalynės ir gydomųjų avalynės įdėklų gamyba, individualių ausies įdėklų gamyba) bei darbo krūvį*;

7.6. išsamus ateinančiais kalendoriniais metais numatomų pagal užsakymą pagaminti ar serijiniu būdu gaminamų kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių (galūnių protezų, galūnių ir stuburo kietųjų įtvarinių sistemų, kitų siūtinių įtvarinių sistemų, ortopedinės avalynės ir gydomųjų avalynės įdėklų) sąrašas. Šiame sąraše turi būti nurodoma: gamybos sritis, specialistai, darbuotojų etatai, numatomų pagaminti priemonių skaičius, vidutinis vienos priemonės gamybai arba pritaikymui sugaištamas laikas (turimi darbo ištekliai ir deklaruojamosios darbo sąnaudos) (netaikoma ortopedijos įmonėms, prekiaujančioms klausos aparatais)*;

7.7. ortopedijos įmonės vadovo patvirtintas gyventojų aptarnavimo įmonėje tvarkos aprašymas. Šiame aprašyme turi būti nurodyta apdraustųjų registravimo, ortopedijos techninių priemonių skyrimo ir medicinos paslaugų teikimo tvarka, gaminio užsakymo lapo pildymo tvarka, gaminio atidavimo užsakovui tvarka, už kiekvieną apdraustojo aptarnavimo etapą atsakingi asmenys, užsakymo įvykdymo terminai, numatyta ginčų sprendimo tvarka;

7.8. mobiliosios komandos sudėtį patvirtinančio dokumento kopija (nebūtina įmonėms, aprūpinančioms apdraustuosius klausos aparatais. Netaikoma įmonėms gaminančioms akių protezus);

7.9. ortopedijos įmonės reabilitacijos padalinio licencijos teikti medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams ir (ar) suaugusiesiems dėl judėjimo ir atramos aparato pažeidimų kopija arba reabilitacijos įstaigos, su kuria ortopedijos įmonė yra sudariusi sutartį dėl pirminio protezavimo, sutarties kopija bei licencijos teikti medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams ir (ar) suaugusiesiems kopija**;

7.10. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymos dėl skolų nebuvimo, išduotos ne anksčiau kaip prieš 1 mėnesį iki paraiškos pateikimo dienos;

7.11. ortopedijos įmonėje pagal užsakymą gaminamų ortopedijos techninių priemonių žymėjimo pavyzdžiai (etiketės), naudojimo instrukcijos (Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento 1 priedo 13 punktas);

7.12. ortopedijos įmonės vadovo patvirtintas ortopedijos techninių priemonių katalogas.

7.13. sutarties su trečiosiomis šalimis dėl serijiniu būdu gaminamų ortopedijos techninių priemonių kopija.

8. ortopedijos įmonė, aprūpinanti apdraustuosius kompensuojamaisiais klausos aparatais ir ausies įdėklais (standartiniais ar individualiais) papildomai pateikia VLK:

8.1. Europos Bendrijos notifikuotos įstaigos išduotą klausos aparato CE sertifikatą arba jam lygiavertį dokumentą, patvirtinantį šio prietaiso atitiktį Medicinos prietaisų saugos reglamente nustatytiems reikalavimams; 

8.2. originalius gamintojo katalogus (aprašymus). Kataloguose turi būti pažymėti apdraustiesiems siūlomi klausos aparatai;

_________________________

 

*7.4, 7.5, 7.6 papunkčių nuostatos taikomos ortopedijos įmonei tik dėl paraiškoje nurodytų ortopedijos techninių priemonių. Ortopedijos įmonės, kurios praėjusiais metais teikė paraiškas ir sudarė sutartis su VLK, pagal 7.5 papunktį teikia tik bendrą ortopedijos įmonėje dirbančių darbuotojų sąrašą, nurodydamos jų darbo sritis ir dokumentus, kurių duomenys po paskutinės paraiškos pateikimo pasikeitė.

**7.9 papunkčio nuostata netaikoma, jei neteikiama paraiška sudaryti sutartį dėl apdraustųjų aprūpinimo galūnių protezais.


 

Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Prašymo leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę forma)

 

 

.....................................................

(Ortopedijos įmonės pavadinimas)

direktoriui

 

Vardas, pavardė ........................................................................................................................ ,

gyvenamosios vietos adresas .................................................................................................... ,

telefonas ................................................................................................................................... .

 

Apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu vardas, pavardė ............................................. ,

asmens kodas ............................................................................................................................ ,

gyvenamosios vietos adresas .................................................................................................... ,

telefonas ....................................................................................................................................

 

......................................

(Data)

 

PRAŠYMAS LEISTI SAVO LĖŠOMIS ĮSIGYTI ORTOPEDIJOS TECHNINĘ PRIEMONĘ

 

Prašau leisti toliau nurodytą (-as) ortopedijos techninę (-es) priemonę (-es) įsigyti savo lėšomis:

 

Eil. Nr.

Ortopedijos techninės priemonės pavadinimas

Suma, Eur

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Iš viso

 

 

 

Esu informuotas (-a), kad man reikalingos (-ų) ortopedijos techninės (-ių) priemonės (-ių) įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Esu susipažinęs (-usi) su Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašu ir žinau, kad kompensaciją už savomis lėšomis įsigytą ortopedijos techninę (-es) priemonę (-es) galėsiu gauti ne anksčiau kaip 201_ m. _______________ mėn. ___ d. (įrašoma data, kurią apdraustasis eilės tvarka galės gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę).

Sutinku, kad prašyme pateikti asmens duomenys būtų naudojami, siekiant išsiaiškinti, ar turiu teisę į ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidų kompensavimą teisės aktų nustatyta tvarka, ir su kompensavimu susijusiems veiksmams atlikti.

 

.............................................

(Vardas, pavardė, parašas)

 

(Šis prašymas turi būti įklijuotas užsakymo priėmimo dokumentuose)


 

Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Prašymo skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę forma)

 

Valstybinės ligonių kasos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriui

 

Vardas, pavardė ........................................................................................................................ ,

asmens kodas ............................................................................................................................ ,

gyvenamosios vietos adresas .................................................................................................... ,

telefonas ....................................................................................................................................

 

Apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu vardas, pavardė ............................................. ,

asmens kodas ............................................................................................................................ ,

gyvenamosios vietos adresas .................................................................................................... ,

telefonas ....................................................................................................................................

 

................................

(Data)

 

PRAŠYMAS SKIRTI KOMPENSACIJĄ UŽ SAVO LĖŠOMIS ĮSIGYTĄ ORTOPEDIJOS TECHNINĘ PRIEMONĘ

 

 

Prašau skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę ir pervesti ją į:

banko............................................................ skyriaus .............................................................. ,

banko skyriaus kodas ................................................................................................................ ,

asmeninę sąskaitą Nr. ................................................................................................................

Esu susipažinęs (-usi) su Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašu.

Kartu su prašymu pateikiu sąskaitą (originalą), prašymo pagaminti ortopedijos techninę priemonę apdraustojo lėšomis kopiją ir ortopedijos techninės priemonės perdavimą–priėmimą patvirtinančių dokumentų kopijas (.......... lapų).

Sutinku, kad prašyme pateikti asmens duomenys būtų naudojami, siekiant išsiaiškinti, ar turiu teisę į ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidų kompensavimą teisės aktų nustatyta tvarka, ir su kompensavimu susijusiems veiksmams atlikti.

 

 

........................................................

(Vardas, pavardė, parašas)


 

Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Ortopedijos techninių priemonių sąrašo forma)

 

ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

__________________________________

(Ortopedijos įmonės pavadinimas)

 

 

Eilės Nr.

Pagal užsakymą gaminamos notifikuotos ortopedijos techninės priemonės registracijos data ir numeris

Pagal užsakymą gaminamos ortopedijos techninės priemonės tipas

Ortopedijos techninių priemonių tipų grupė

Pagaminimo terminas

(darbo dienomis)

Gaminio funkcijos techninis aprašymas

 

1

2

3

4

5

Galūnių protezai, galūnių ir stuburo kietosios įtvarinės sistemos, kitos siūtinės įtvarinės sistemos, ortopedinė avalynė,gydomieji avalynės įdėklai, akių protezai, individualūs ausies įdėklai

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

______________________

______________________

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 


 

Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Paraiškos sudaryti ________ metų sutartį dėl apdraustųjų aprūpinimo kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis forma)

 

 

PARAIŠKA SUDARYTI __________ METŲ SUTARTĮ DĖL APDRAUSTŲJŲ APRŪPINIMO KOMPENSUOJAMOSIOMIS ORTOPEDIJOS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS

 

Ortopedijos įmonės (jos filialų, padalinių), teikiančios paraišką dėl apdraustųjų aprūpinimo kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis, t. y. galūnių protezais, galūnių ir stuburo kietosiomis įtvarinėmis sistemomis, kitomis siūtinėmis įtvarinėmis sistemomis, ortopedine avalyne, gydomaisiais avalynės įdėklais, klausos aparatais (su standartiniais ar individualiais ausies įdėklais), akių protezais (reikiamą pabraukti), pavadinimas ir adresas:

............................................................................................................................................................... ,

pašto indeksas ....................................................................................................................................... ,

telefonas.................................................. (mobilusis tel.) ..................................................................... ,

faksas .................................................................................................................................................... ,

el. paštas ............................................................................................................................................... .

 

 

______________________

______________________

______________________

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

(Išvardijami visi pridedami dokumentai, nurodomas jų lapų skaičius. Kiekvieno dokumento lapai, jei jų daugiau nei vienas, sunumeruojami)


 

Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Paraiškos įrašyti ortopedijos techninę priemonę į kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių sąrašus forma)

 

PARAIŠKA ĮRAŠYTI ORTOPEDIJOS TECHNINĘ PRIEMONĘ Į KOMPENSUOJAMŲJŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠUS

___________________________________

(Paraiškos teikėjo pavadinimas)

___________________________

(Paraiškos teikėjo kodas, adresas, tel. Nr.)

 

1.  Ortopedijos techninės priemonės, kurią prašoma įtraukti į kompensuojamųjų ortopedijos

techninių priemonių sąrašus, pavadinimas ir tipų grupė:___________________________________

 

________________________________________________________________________________

2.  Ortopedijos techninės priemonės minimalaus funkcionalumo ir garantinių įsipareigojimų

 aprašymas: ______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

3.  Siūlymo įtraukti ortopedijos techninę priemonę į kompensuojamųjų ortopedijos techninių

priemonių sąrašus pagrindimas:

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

4.  Ortopedijos techninės priemonės skyrimo indikacijos pagal Tarptautinės statistinės ligų ir

 sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį leidimą, Australijos modifikaciją (TLK-10-AM):

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

5.  Prognozuojamas pacientų, kuriems ortopedijos techninė priemonė būtų skiriama, skaičius per

metus: __________________________________________________________________________

 

6.  Preliminari kaina Eur (įskaitant PVM): ______________________________________________

 

7.  Pridedami pagrindimą patvirtinantys dokumentai (būtina pateikti gaminio prototipo nuotrauką):

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Įgaliotojo asmens vardas, pavardė                                                                            parašas

 

A. V.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-521, 2016-04-26, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10706

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo