Suvestinė redakcija nuo 2021-06-08

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-05-04, i. k. 2016-11269

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 4 d. Nr. A-1282

Kaunas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“:

1.  T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašą;

1.2. Neteko galios nuo 2018-12-20

Punkto naikinimas:

Nr. A-4370, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20845

 

2. Neteko galios nuo 2021-03-01

Punkto naikinimas:

Nr. A-488, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02730

Punkto pakeitimai:

Nr. A-4370, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20845

Nr. A-306, 2020-01-23, paskelbta TAR 2020-01-23, i. k. 2020-01044

Nr. A-3102, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-09-30, i. k. 2020-20410

 

3.  P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. A-655 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Gintaras Petrauskas

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. gegužės 4 d.

įsakymu Nr. A-1282

(Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 19 d.

įsakymo Nr. A-4370 redakcija)

 

LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų įrengti išorinę reklamą Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje išdavimo, atsisakymo juos išduoti ir  leidimų galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) – suteikia teisę leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje (-ose) vietoje (-ose) įrengti specialią (-ias) išorinės reklamos pateikimo priemonę (-es) ir ant jos (-jų) skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos (-ų) išorinės reklamos pateikimo priemonės (-ių). Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą. Už leidimo išdavimą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka imama vietinė rinkliava (toliau – rinkliava);

3.   Apraše vartojamos sąvokos:

3.1 Viešoji informacija – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, politinių partijų, valstybės politikų informacija. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

3.2. Nuoroda – speciali reklamos pateikimo priemonė, kurioje nurodomas registruotas  reklamos davėjo pavadinimas (vardas, pavardė)  ir (ar) pagrindinė veikla, ir (ar) adresas, ir (ar) kelio kryptis ir kurios įrengimo vieta turi tiesioginį ryšį su reklamos davėjo veiklos vieta. Nuoroda gali būti įrengiama tik prie įvažos į teritoriją, kurioje įsikūrę reklamos davėjai, ir tik pagal patvirtintą tipinį nuorodos projektą – tai yra šviesiai pilkos spalvos (RAL 9006) kelių plokštumų įrenginys, kuris turi vieną plačią atramą, arba vienos plokštumos ir spalvos pilonas. Plokštumos spalva turi būti tokia pati kaip ir viso įrenginio – nepriklausomai nuo reklamuojamo objekto firminių spalvų. Teksto išdėstymas visose plokštumose turi būti vienodas. Nuoroda įrengiama tik pagal kompleksinį projektą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A-3341, 2019-10-09, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16035

 

3.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme (toliau – Reklamos įstatymas), Išorinės reklamos įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės),  ir Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose, patvirtintuose Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-45 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A-3672, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18199

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. A-3341, 2019-10-09, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16035

 

4.   Įrenginiams, ant kurių pateikiama viešoji informacija, įrengti leidimo nereikia. Įrenginius, ant kurių pateikiama viešoji informacija, rekomenduojama įrengti vadovaujantis Taisyklėse nurodytais išorinės reklamos įrengimo reikalavimais.

41. Kai dėl išorinės reklamos įrengimo ant Savivaldybės nuosavybės teise, patikėjimo teise ar kitais teisiniais pagrindais valdomos žemės, statinių ar kitų objektų Savivaldybės administracija organizuoja konkursus, taikomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto viešo konkurso organizavimo tvarkos aprašo ir Aprašo reikalavimai.

Papildyta punktu:

Nr. A-306, 2020-01-23, paskelbta TAR 2020-01-23, i. k. 2020-01044

 

II SKYRIUS

DOKUMENTAI LEIDIMUI GAUTI

 

5Reklaminės veiklos subjektas (ar jo įgaliotas asmuo), norintis gauti leidimą (toliau – pareiškėjas), Savivaldybės administracijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai turi pateikti:

5.1.  paraišką, kurioje nurodoma: pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data, adresas korespondencijai; telefono ryšio numeris, pareiškėjo elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi); išorinės reklamos įrengimo adresas; vieta; jeigu išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, – tipinio projekto numeris; informacija apie Savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas; informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas; išorinės reklamos plotas (apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kurio aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausiai nutolusius reklaminio įrenginio paviršiaus, skirto reklamai skleisti, taškus arba skleidžiant reklamą ant pritaikytos priemonės – pagal labiausiai nutolusius reklamos taškus), matmenys, plokštumų kiekis; informacija, ar reklamoje bus naudojamas registruotas prekių ženklas; kokiu būdu (raštu arba elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti leidimą išduodančios institucijos pranešimus; reklamos skleidimo laikotarpis; mokėjimo būdas (jei išorinė reklama įrengiama ant Savivaldybei priklausančios žemės, statinių);

5.2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas; Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus, kai išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų; dokumentus, patvirtinančius tiesioginį ryšį tarp reklamos davėjo veiklos vietos ir nuorodos įrengimo vietos (kai rengiamas nuorodos projektas);

5.3. išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas), kurį sudaro:

5.3.1.   aiškinamasis raštas;

5.3.2.   reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;

5.3.3.   išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

5.3.4.   išorinės reklamos, išskyrus trumpalaikę išorinę reklamą, spalvinis bei grafinis vaizdas (įskaitant vaizdo nuotraukas ir fotomontažus). Tekstas turi būti aiškiai įskaitomas, t. y. raidės ir skaitmenys ne mažesni kaip 0,5 cm dydžio;

5.3.5.   reklaminio įrenginio projektas, laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;

5.4.  jei išorinę reklamą numatoma įrengti ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą;

5.41. jei išorinę reklamą numatoma įrengti žaliojoje juostoje, esančioje tarp šaligatvio ir važiuojamosios dalies, centrinėje skiriamojoje žaliojoje juostoje (t. y. žaliojoje juostoje, esančioje tarp skirtingų judėjimo krypčių važiuojamųjų dalių) ir sankryžų žaliosiose salose, žieduose –Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus kraštovaizdžio specialisto raštišką suderinimą;

5.5.  jei išorinę reklamą numatoma įrengti kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose, – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio raštišką suderinimą;

5.6.  jei išorinę reklamą numatoma įrengti saugomose teritorijose, – saugomų teritorijų direkcijos arba regiono aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, raštišką suderinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-306, 2020-01-23, paskelbta TAR 2020-01-23, i. k. 2020-01044

 

6. Aprašo 5 punkte nurodyti dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis arba  pateikiamos tų dokumentų skaitmeninės kopijos laikmenose.

7.  Už pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako pareiškėjas.

8.  Paraiška registruojama dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKOS TIKRINIMAS IR PROJEKTO DERINIMAS

 

9.  Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris (toliau – Asmenų aptarnavimo poskyris):

9.1. gavęs paraišką išduoti leidimą ir kitus Apraše nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis pareiškėjo pageidavimu išsiunčia patvirtinimą, kad paraiška gauta;

9.2. užregistruotą paraišką ir kitus dokumentus tą pačią dieną perduoda nagrinėti Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriui (toliau – Skyrius).

Punkto pakeitimai:

Nr. A-306, 2020-01-23, paskelbta TAR 2020-01-23, i. k. 2020-01044

 

10. Skyrius patikrina, ar pateikti visi dokumentai, nurodyti Aprašo 5 punkte, ar jie tinkamai parengti, ar teisingai užpildyti, ir, nustatęs, kad pateikti ne visi dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos užregistravimo dienos raštu arba elektroninėmis priemonėmis praneša apie tai pareiškėjui ir nustato 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-306, 2020-01-23, paskelbta TAR 2020-01-23, i. k. 2020-01044

 

11. Jei pareiškėjo pateikti dokumentai ir informacija atitinka Aprašo 5 punkto reikalavimus, Skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos ir kitų dokumentų gavimo dienos:

11.1. patikrina, ar projektas atitinka Kauno miesto išorinės reklamos specialiojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimu T-62 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamųjų dalių – Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano ir Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano korektūros patvirtinimo“ (toliau – specialusis planas), sprendinius, Reklamos įstatymo, Taisyklių ir Aprašo reikalavimus, ar projekte (išorinės reklamos spalviniame ar grafiniame vaizde) pateikti užrašai atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas, valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

11.2. jei projektuojamas kintamo vaizdo ekranas (toliau – ekranas), teikia svarstyti Eismo saugumo komisijoje šiais atvejais:

11.2.1. gauta informacija, kad teisės aktų nustatyta tvarka jau įrengtas (esamas) ekranas ženkliai blogina eismo saugumą;

11.2.2. ekranas projektuojamas arba teisės aktų nustatyta tvarka jau įrengtas reklaminis įrenginys rekonstruojamas į ekraną sankryžoje ar šalia sankryžos esančioje teritorijoje, kurioje yra kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo viename lygyje vieta, įskaitant atvirus plotus, kuriuos sudaro kelių susikirtimai, susijungimai arba atsišakojimai (sankryžomis nelaikomos vietos, kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas arba įvažiuojama į kelią iš šalia jo esančių teritorijų; sankryža yra reguliuojama, jeigu eismą joje reguliuoja šviesoforai arba reguliuotojas; skirtingo lygio sankryžos yra tos, kuriose keliai jungiasi ne viename aukštyje ir yra nuovažos, kuriomis eismas vyksta nuo vieno kelio prie kito), ir kurioje:

11.2.2.1. įrengta žalia rodyklė, leidžianti pasukti į dešinę kertant pėsčiųjų perėją, ir pėsčiųjų matomumo zonoje projektuojamas ekranas; 

11.2.2.2. įrengta papildoma šviesoforo sekcija, leidžianti pasukti į dešinę kertant pėsčiųjų perėją, ir pėsčiųjų matomumo zonoje projektuojamas ekranas;

11.2.2.3. nereguliuojama šviesoforu pėsčiųjų perėja ir pėsčiųjų matomumo zonoje projektuojamas ekranas;

11.2.2.4. fiksuota juodoji dėmė;

11.2.3. nuo projektuojamo ekrano pėsčiųjų perėja nutolusi arčiau nei 150 m ir ekranas projektuojamas pėsčiųjų judėjimo matomumo zonoje;

11.3. pritaria, kad būtų išduotas leidimas paraiškoje nurodytam laikotarpiui, ir projektą registruoja projektų registre, jeigu projektas atitinka Aprašo 11.1 papunktyje nustatytus reikalavimus ir Eismo saugumo komisija pritaria Aprašo 11.2 papunktyje nurodytais atvejais;

11.4. Savivaldybės administracijos vardu parengia ir pateikia (raštu ar el. paštu) pareiškėjui motyvuotą atsakymą dėl leidimo išdavimo procedūros nutraukimo, jeigu projektas neatitinka Aprašo 11.1 papunktyje nustatytų reikalavimų arba Eismo saugumo komisija nepritaria Aprašo 11.2 papunktyje nurodytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-306, 2020-01-23, paskelbta TAR 2020-01-23, i. k. 2020-01044

Nr. A-2042, 2021-06-07, paskelbta TAR 2021-06-07, i. k. 2021-12997

 

IV SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

12. Skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto įregistravimo dienos:         

12.1 rengia Savivaldybės administracijos direktorius įsakymą dėl leidimo išdavimo, jeigu pareiškėjas yra sumokėjęs Nuostatuose nustatytą rinkliavą, kai Nuostatuose nustatyta, kad rinkliava turi būti sumokėta prieš išduodant leidimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A-488, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02730

 

12.2. išsiunčia raštu raginimą sumokėti rinkliavą, jeigu pareiškėjas Nuostatuose nustatytos rinkliavos nėra sumokėjęs, ir nustato ne ilgesnį nei 30 dienų terminą rinkliavai sumokėti. Jei vietinė rinkliava nesumokama per nustatytą terminą, išsiunčia pareiškėjui motyvuotą atsakymą dėl leidimo išdavimo procedūros nutraukimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-306, 2020-01-23, paskelbta TAR 2020-01-23, i. k. 2020-01044

 

13. Pareiškėjui leidimas turi būti išduotas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateiktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų leidimui išduoti gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

14. Jeigu per Aprašo 13 punkte nurodytą terminą neišduodamas leidimas ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas išduoti leidimą, laikoma, kad leidimas išduotas, ir už leidimo išdavimą rinkliava turi būti sumokėta Nuostatuose nustatyta tvarka.

15. Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą išduoti leidimą, Skyrius ne vėliau nei per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją prašyme nurodytu būdu ir nurodytais adresais.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-488, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02730

 

16. Leidimai įrengti išorinę reklamą, išskyrus trumpalaikę išorinę reklamą ir iškabas ne ant Savivaldybei priklausančių objektų, išduodami vienų metų laikotarpiui. Leidimai įrengti iškabas ne ant Savivaldybei priklausančių objektų išduodami pageidaujamam išorinės reklamos skleidimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip 10 metų. Leidimai įrengti trumpalaikę išorinę reklamą išduodami pageidaujamam išorinės reklamos skleidimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip vienas mėnuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-3672, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18199

Nr. A-2086, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13949

 

17. Jeigu pasibaigus leidimo galiojimo terminui reklaminės veiklos subjektas nori gauti naują leidimą, jis Asmenų aptarnavimo poskyriui ne anksčiau nei prieš 40 darbo dienų ir ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos Apraše nustatyta tvarka turi pateikti:

17.1.  paraišką, kurioje nurodoma Aprašo 5.1 papunktyje nurodyta informacija, taip pat  turimo leidimo numeris ir išdavimo data;

17.2. Aprašo 5.2, 5.4, 5.41, 5.5, 5.6 papunkčiuose nurodytus dokumentus, išskyrus atvejus, kai jie jau buvo pateikti turimam leidimui gauti;

17.3. objekto, ant kurio įrengta reklama, esamos padėties spalvotą nuotrauką, perkeltą ant A4 formato popieriaus lapo (po nuotrauka turi būti parašytas leidimo turėtojas, išorinės reklamos adresas ir palikta vieta spaudui).

Punkto pakeitimai:

Nr. A-3672, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18199

 

18. Leidimas Aprašo 17 punkte nurodytu atveju išduodamas Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

19. Leidimas neišduodamas, jei išorinę reklamą numatoma įrengti ant pastatų, įrašytų į Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, nes turto būklė kelia pavojų jame ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai (kai statiniai neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimų, statiniai ir patalpos apdegę, apgriuvę ar kitaip fiziškai pažeisti, pažeista, nesandari pastato stogo danga, pažeista, neveikianti pastato kritulių surinkimo sistema, apskardinimas, pažeistas, atšokęs, ištrupėjęs pastato fasado tinkas, plytos ar kitos sienų apdailos medžiagos, pažeisti, suirę, trupantys balkonų pagrindai ar architektūros elementai; atviri langai, durys ar kitos angos, leidžiančios netrukdomai patekti į neprižiūrimą pastatą). Leidimas taip pat neišduodamas kitais Reklamos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-4161, 2019-12-16, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20206

 

20. Informacija apie išduotus leidimus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (www.kaunas.lt).

Punkto pakeitimai:

Nr. A-3672, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18199

 

21. Leidimai įrengti išorinę reklamą skelbiami Licencijų informacinėje sistemoje.

22. Kai leidimo turėtojas nori keisti išorinės reklamos, išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamą trumpalaikę išorinę reklamą, spalvinį ir grafinį vaizdą, jis Asmenų aptarnavimo poskyriui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir Aprašo 5.3.4 papunktyje nurodytą dokumentą.

23. Skyrius  ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 22 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos įvertina išorinės reklamos spalvinio bei grafinio vaizdo atitiktį Aprašo reikalavimams ir raštu ar elektroninėmis priemonėmis jį suderina arba pateikia leidimo turėtojui motyvuotą atsisakymą jį derinti. Suderintas išorinės reklamos spalvinio ir grafinio vaizdo pakeitimo dokumentas saugomas kartu su projektu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-3672, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18199

Nr. A-306, 2020-01-23, paskelbta TAR 2020-01-23, i. k. 2020-01044

 

24. Dėl reklaminio įrenginio projekto derinimo asmenys su prašymu kreipiasi statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

LEIDIMŲ GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

25. Leidimo turėtojas įspėjamas apie galimą leidimo galiojimą panaikinimą Reklamos įstatymo 12 straipsnio 13 dalyje nustatytais atvejais.

26. Leidimo galiojimas panaikinamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

27. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs informaciją apie Reklamos įstatymo 12 straipsnio 13 dalyje nustatytus atvejus, priima sprendimą apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą. Apie sprendimą įspėti apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą leidimo turėtojui pranešama per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Pranešime nurodomi pažeidimai, dėl kurių leidimo turėtojas įspėjamas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, ir, atsižvelgiant į pažeidimų pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes, nustatomas ne trumpesnis kaip 3 darbo dienų terminas pažeidimams pašalinti.

28. Leidimo turėtojas turi pašalinti Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo įspėtas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, per Aprašo 27 punkte nurodytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo pranešimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos. Pašalinęs pažeidimus, leidimo turėtojas apie tai turi pranešti raštu ar elektroninėmis priemonėmis Skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-306, 2020-01-23, paskelbta TAR 2020-01-23, i. k. 2020-01044

 

29. Apie sprendimą panaikinti leidimo galiojimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pranešama raštu (registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis) leidimo turėtojui ir nurodoma leidimo galiojimo panaikinimo priežastis.

30. Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl įspėjimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą ir leidimo galiojimo panaikinimą. Skyrius rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl įspėjimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą ir leidimo galiojimo panaikinimą. Apie priimtą sprendimą įspėti apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą ar panaikinti leidimo galiojimą Skyrius raštu ar elektroninėmis priemonėmis praneša leidimo turėtojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-306, 2020-01-23, paskelbta TAR 2020-01-23, i. k. 2020-01044

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar panaikinus leidimo galiojimą ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną nuo leidimo galiojimo pabaigos leidimo turėtojas privalo nukabinti išorinę reklamą ir per 10 darbo dienų nuo leidimo galiojimo pabaigos savo lėšomis išardyti reklaminį įrenginį ir sutvarkyti vietą ar teritoriją, kurioje buvo įrengtas reklaminis įrenginys.

32. Leidimo turėtojas privalo užtikrinti, kad trumpalaikės išorinės reklamos spalviniame ar grafiniame vaizde pateikti užrašai atitiktų bendrinės lietuvių kalbos normas, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų reikalavimus.

33. Išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymąsi Savivaldybės teritorijoje pagal kompetenciją kontroliuoja Viešosios tvarkos skyrius.

34. Leidimų turėtojai, pažeidę išorinės reklamos įrengimo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A-4370, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20845

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

a161282forma

Neteko galios nuo: 2018-12-20

Nr. A-4370, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20845

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-4370, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20845

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A-1282 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-3341, 2019-10-09, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16035

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A-1282 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-3672, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18199

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A-1282 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-4161, 2019-12-16, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20206

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A-1282 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-306, 2020-01-23, paskelbta TAR 2020-01-23, i. k. 2020-01044

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A-1282 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-2086, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13949

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A-1282 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-3102, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-09-30, i. k. 2020-20410

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A-1282 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-488, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02730

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A-1282 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-2042, 2021-06-07, paskelbta TAR 2021-06-07, i. k. 2021-12997

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A-1282 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo