Suvestinė redakcija nuo 2015-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-05-02, i. k. 2014-05073

 

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REIKALAVIMŲ VAIRAVIMO MOKYKLOMS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 30 d. Nr. 2B-85

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 14, 20–22 punktais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.25–2.28 punktais:

1. T v i r t i n u Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad vairavimo mokyklos, kurioms iki šio įsakymo įsigaliojimo Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko nustatyta tvarka buvo suteikta teisė vykdyti tam tikros (-ų) kategorijos (-ų) motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų pirminį mokymą, turi teisę vykdyti šių vairuotojų mokymą iki suteiktos teisės galiojimo pabaigos.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. 2B-461 „Dėl Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialių kursų baigimo liudijimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 2B-520 „Dėl Teisės vykdyti vairuotojų pirminį mokymą sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.3. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 2B-581 „Dėl Vairavimo mokyklos mokymo bazės ekspertizės atlikimo ir teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą suteikimo aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.4. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 2B-264 „Dėl Vairavimo mokymo aikštelių ploto ir jų pralaidumo bei mokymo elementų įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

3.5. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 2B-299 „Dėl Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

5. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                                       Vidmantas Žukauskas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85

 

 

REIKALAVIMŲ VAIRAVIMO MOKYKLOMS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus vairavimo mokykloms, teritorijoms (vairavimo mokymo aikštelėms), kuriose bus atliekamas vairuotojų mokymas, vairavimo mokyklų darbuotojams (už vairuotojų mokymą atsakingiems asmenims, vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams), teisės vykdyti vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo, taip pat teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarką.

2. Aprašas taikomas vairavimo mokykloms ir jų darbuotojams.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Administracinė patalpa – patalpa, pritaikyta klientams aptarnauti, dokumentams, susijusiems su vairavimo mokymu, tvarkyti ir nustatytą laiką saugoti.

3.2. Mokymo patalpa patalpa, skirta mokyti asmenis transporto priemonių eismo teorijos.

3.3. Vairavimo mokymo aikštelė aikštelė arba teritorija, skirta pradėti mokyti vairuoti transporto priemonę.

3.4. Viešas skelbimas – Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) interneto svetainėje www.vkti.gov.lt skelbiama informacija apie vairavimo mokyklai nustatyta tvarka suteiktą teisę vykdyti nurodytos (-ų) kategorijos (-ų) motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų mokymą nurodytoje mokymo patalpoje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse).

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo sąvokas.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS VAIRAVIMO MOKYKLOMS

 

5. Vairavimo mokykla turi turėti:

5.1. administracinę patalpą (atskirą nuo mokymo patalpos (-ų)), kurioje yra telefoninis ryšys ir internetas (galimybė naudotis elektroniniu paštu ir gauti į jį Inspekcijos pranešimus);

5.2. bent vieną mokymo patalpą;

5.3. bent vieną vairavimo mokymo aikštelę;

5.4. mokymui skirtas transporto priemones, atitinkančias tų kategorijų transporto priemones, kuriomis pagal nustatyta tvarka suteiktą teisę mokys mokinius vairuoti;

5.5. įrangą mokinių praktinio vairavimo (B, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E ir DE kategorijų transporto priemonių) įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašams daryti ir saugoti;

5.6. teisės aktų nustatyta tvarka įdarbintus atitinkamus darbuotojus (už vairuotojų mokymą atsakingą asmenį, vairuotojų mokytojus ir vairavimo instruktorius);

5.7. interneto svetainę, kurioje būtų nurodyti vairavimo mokyklos administracinės ir mokymo patalpų adresai, kontaktai, darbo tvarkos taisyklės, vadovo ir asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, vardas, pavardė, taip pat būtų skelbiama informacija apie mokymo paslaugų kainas, mokinių grupių mokymo pradžios datas, teorijos mokymo tvarkaraščiai.

6. Administracinė, mokymo patalpos ir vairavimo mokymo aikštelė turi būti naudojamos teisėtais pagrindais (nuosava, nuomojama, naudojama pagal panaudą).

7. Visos daiktinės teisės į administracinę, mokymo patalpą ir vairavimo mokymo aikštelę privalo būti įregistruotos valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR).

8. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų darymo ir saugojimo įranga turi atitikti Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo reikalavimus (1 priedas).

9. Vairavimo mokykloje turi būti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka priimtas dirbti vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius, atitinkantys Apraše nustatytas sąlygas ir reikalavimus.

 

III. VAIRAVIMO MOKYKLŲ ADMINISTRACINIŲ IR MOKYMO PATALPŲ REIKALAVIMAI

 

10. Administracinė ir mokymo patalpos turi atitikti tikslinę naudojimo paskirtį, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimus ar sąlygas. Administracinės ir mokymo patalpos įrengimas, apšvietimas, šildymas ir vėdinimas turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, mokymo klasėms taikomus reikalavimus. Vienu metu mokymo patalpoje gali būti mokoma tik tiek mokinių, kiek įrengta darbo vietų, tačiau ne daugiau kaip 30 mokinių.

11. Mokymo patalpoje mokymo metu turi būti vaizdinių mokymo priemonių (įskaitant demonstravimui reikalingas technines priemones, rašymo lentą ir t. t.), kad būtų užtikrintas tinkamas mokymas:

11.1. visų kelio ženklų su magnetiniais laikikliais stendas arba atitinkama vaizdinė medžiaga skirta demonstruoti techninėmis priemonėmis;

11.2. eismo reguliavimo priemonės (visų tipų veikiančių šviesoforų modeliai, reguliuotojo signalų schemos) arba atitinkama vaizdinė medžiaga skirta demonstruoti techninėmis priemonėmis;

11.3. keturšalių ir žiedo tipo sankryžų maketai ir įvairių transporto priemonių modeliai važiavimo per sankryžas tvarkai demonstruoti. Važiavimo per kitas sankryžas (įskaitant sankryžas, kur kertasi keliai su keliomis eismo juostomis, yra skiriamoji juosta ar pan.) tvarkai demonstruoti gali būti naudojamos sankryžos, kurios techninėmis priemonėmis ir skaidrėmis demonstruojamos ant magnetinės lentos arba atitinkama vaizdinė medžiaga skirta demonstruoti techninėmis priemonėmis;

11.4. kita vaizdinė medžiaga (įskaitant literatūrą, teisės aktus, grafikus, schemas, pavojingas situacijas iliustruojančius pavyzdžius ir pan.) pagal vairavimo mokyklos patvirtintą mokymo turinį (temas).

12. Demonstruojama vaizdinė medžiaga turi būti tokio dydžio ir kokybės, kad gerai būtų matoma iš bet kurios mokinio sėdimos vietos. Vaizdinė medžiaga turi būti aiški, lengvai suprantama, be nereikalingų detalių ir klaidų.

 

IV. VAIRAVIMO MOKYKLŲ VAIRAVIMO MOKYMO AIKŠTELIŲ

IR JŲ ĮRANGOS REIKALAVIMAI

 

13. Vairavimo mokymo aikštelė (toliau – aikštelė) turi estetiškai atrodyti (būti tvarkinga, švari, ženklinimo linijos turi būti aiškiai matomos, mokant žiemą turi būti nuvalytas sniegas) ir turi būti įrengta pagal Vairavimo mokymo aikštelių ploto ir jų pralaidumo, mokymo elementų įrengimo reikalavimus (2 priedas).

14. Aikštelėje turi būti įrengti šie mokymo elementai:

14.1. visų kategorijų transporto priemonių vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti (bendrieji mokymo elementai):

14.1.1. transporto priemonių stovėjimo vieta (atlikti transporto priemonės techninį komplektiškumo ir tvarkingumo patikrinimą, pasirengti vairavimo mokymui, susipažinti su transporto priemonės valdymo prietaisais);

14.1.2. „uždaras“ kelias (maršrutas) (išmokti perjunginėti pavaras ir naudotis pedalais);

14.1.3. įkalnė (nuokalnė) (galima panaudoti natūralų vietovės reljefą). Įkalnės pakilimas ir nuokalnės nuolydis turi būti 6–15 %, ilgis toks, kad sustojusi motorinė transporto priemonė būtų įkalnėje (nuokalnėje), o po sustojimo įkalnėje (nuokalnėje) būtų galima netrukdomai toliau važiuoti į priekį;

14.2. pagal transporto priemonių kategorijas:

14.2.1. riboto pločio „aštuonetas“ (AM, A1, A2, A kategorijoms);

14.2.2. riboto pločio kelio ruožas (juosta) (AM, A1, A2, A kategorijoms);

14.2.3. riboto pločio tiesi linija (vėža) (AM, A1, A2, A kategorijoms);

14.2.4. riboto pločio „U“ formos posūkis (AM, A1, A2, A kategorijoms);

14.2.5. kelio ruožas saugiai apvažiuoti kliūtį ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu (AM, A1, A2, A kategorijoms);

14.2.6. slalomas (mokymo elementas skirtas vairavimui vingiais) (AM, A1, A2, A, B1, B kategorijoms);

14.2.7. riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ir (ar) dešinę (B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T kategorijoms);

14.2.8. vietos transporto priemonėms statyti lygiagrečiai su šaligatviu, turinčiu bortelį, atbulomis tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių (maketų), esančių lygioje vietoje (B1, B,  C1, C, D1 kategorijoms);

14.2.9. vietos transporto priemonėms statyti prie šaligatvio, turinčio bortelį, stačiu kampu ir įstrižai (60º kampu) tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių (maketų) (B1, B kategorijoms);

14.2.10. ribotas plotis apsisukti (B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijoms);

14.2.11. eismo juosta važiuoti atbulomis ir persirikiuoti į kitą eismo juostą (BE, C1, C1E, C, CE kategorijoms);

14.2.12. pakrovimo ir iškrovimo vieta (BE, C1, C1E, C, CE kategorijoms);

14.2.13. stotelė (su įvažiavimu, jam įrengti naudojami borteliai) (D1, D1E, D, DE, T kategorijoms).

15. Vairavimo mokykla aikštelėje įrengia tų kategorijų transporto priemonių mokymo elementus, kurių kategorijų transporto priemonių vairuotojus siekia mokyti.

 

V. REIKALAVIMAI MOKYMUI SKIRTOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS

 

16. Mokymui skirtos transporto priemonės turi būti naudojamos teisėtais pagrindais. Jei jos naudojamos nuomos ar panaudos pagrindais, vairavimo mokykla turi turėti šių transporto priemonių naudojimo atitinkamas sutartis. Mokymui skirtos transporto priemonės turi:

16.1. būti su papildoma valdymo įranga vairavimo instruktoriui, kaip nustatyta Mokomųjų transporto priemonių reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2B-293 „Dėl Mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“; jei transporto priemonė su automatine pavarų dėže, ji turi turėti papildomą stabdžio pedalą ir pedalą, leidžiantį vairavimo instruktoriui sumažinti variklio sūkius iki mažiausių nepriklausomai nuo mokinio veiksmų;

16.2. būti paženklintos Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KET), nustatytais skiriamaisiais ženklais; tokie ženklai apšviečiami iš vidaus, papildomai įrengiami ant automobilio stogo (kabinos); D ir T kategorijų transporto priemonėse apšviečiamas skiriamasis ženklas gali būti įrengtas tik salono viduje, už priekinio stiklo; mokant vairuoti, skiriamojo ženklo apšvietimas turi būti įjungtas;

16.3. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus transporto priemonėms, naudojamoms per praktinio vairavimo egzaminą;

16.4. būti techniškai tvarkingos, sukomplektuotos pagal nustatytus reikalavimus;

16.5. būti ne senesnės kaip 15 metų mokymui skirtos B kategorijos motorinės transporto priemonės); šio punkto reikalavimas taikomas mokant vairuoti ir BE kategorijos transporto priemones;

16.6. būti su abiejuose šonuose užrašytu vairavimo mokyklos pavadinimu;

16.7. būti naudojamos tik mokymo tikslams (mokymo metu).

17. AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų mokymui skirtos transporto priemonėms Aprašo 16.1 ir 16.6 punktuose nurodytos nuostatos netaikomos.

 

VI. REIKALAVIMAI VAIRAVIMO MOKYKLOS DARBUOTOJAMS

 

18. Vairavimo mokykloje turi būti paskirtas už vairuotojų mokymą atsakingas asmuo (juo gali būti vairavimo mokyklos vadovas arba jo įsakymu paskirtas kitas asmuo), kuris privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų), apimantį techninių mokslų ir automobilizmo studijas, išsilavinimą, nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (ar) vairavimo instruktoriumi, bent trejų metų vairuotojų mokymo darbo stažą ir teisę vairuoti tų kategorijų transporto priemones, kurių vairuotojų mokymą vykdo vairavimo mokykla. Už vairuotojų mokymą negali būti atsakingas asmuo, kuris per pastaruosius trejus metus buvo atsakingas už vairuotojų mokymą vairavimo mokykloje, kuriai buvo panaikinta teisė vykdyti vairuotojų mokymą už pažeidimus, padarytus tuo metu, kai asmuo ėjo šias pareigas.

19. Vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, trejų metų vairavimo patirtį tos kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų mokymą, ir Inspekcijos nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi. Be to, vairuotojų mokytojas privalo būti baigęs automobilizmo studijas. Teisės vairuoti vairuotojų mokytojas gali neturėti, jei jis turi šiame punkte nurodytą išsilavinimą ir dėl sveikatos būklės negali vairuoti transporto priemonių. Tai jis turi įrodyti atitinkamais gydymo įstaigos išduotais dokumentais.

20. Sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims, kuriems su šia negalia asmens priežiūros įstaigos sprendimu leidžiama vairuoti specialiai pritaikytas transporto priemones, gali būti suteikiama teisė mokyti vairuoti tokius pat asmenis. Šie asmenys privalo turėti trejų metų neįgaliesiems pritaikytų transporto priemonių vairavimo patirtį ir Inspekcijos nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairavimo instruktoriumi.

21. Asmenys, siekdami įgyti teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytojais ir (arba) vairavimo instruktoriais, privalo baigti specialius pirminius kursus aukštojoje mokykloje, su kuria Inspekcija yra sudariusi sutartį dėl tokių mokymų vykdymo. Šių mokymo įstaigų sąrašas skelbiamas Inspekcijos interneto svetainėje.

22. Asmenys, kurie aukštosiose mokyklose įgijo automobilių transporto inžinierių kvalifikaciją bei pedagogikos, pedagoginės psichologijos, mokymo metodikos, kalbos kultūros pagrindus, specialių pirminių kursų metu šių dalykų mokytis neprivalo. Šie asmenys privalo mokytis ir baigti Aprašo 3 priedo 7–8 punktuose nurodytus dalykus.

23. Specialių pirminių kursų mokymo programas aukštosios mokyklos rengia ir įgyvendina atsižvelgdamos į Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialių pirminių kursų mokymo dalykus ir mokymo trukmę (mokymo planą) (3 priedas). Šias programas aukštosios mokyklos raštu suderina su Inspekcija. Asmenims, baigusiems specialius pirminius kursus ir turintiems teigiamus dalykų įvertinimus, aukštosios mokyklos išduoda nustatytos formos įskaitų ir egzaminų korteles (4 priedas). Pripažįstamos tik tų aukštųjų mokyklų išduotos įskaitų ir egzaminų kortelės, su kuriomis Inspekcija yra sudariusi sutartis tokiems kursams organizuoti.

24. Per kiekvienus 5 metus (pradedant nuo teisės suteikimo) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai turi tobulintis  ne mažiau kaip 30 valandų. Specialius periodinius vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių kursus aukštosios mokyklos organizuoja įvairiomis formomis (trumpalaikiai kursai, seminarai, paskaitos ir pan.). Šių renginių temas nustato aukštosios mokyklos, atsižvelgdamos į naujai priimtų teisės aktų, reglamentuojančių kelių eismą, vairuotojų mokymą, reikalavimus ir technikos lygį, taip pat į vairavimo mokyklų, vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių ar vairavimo mokykloms atstovaujančių organizacijų poreikius bei pageidavimus. Renginių tematika ir laikas turi būti iš anksto viešai skelbiami. Aukštoji mokykla kursų (seminarų ir pan.) dalyviams išduoda baigimo pažymėjimus, juose nurodo kiekvieno renginio tematiką, trukmę (valandų skaičių).

Be to, vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai vieną kartą per 5 metus privalo išlaikyti VĮ „Regitra“ kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo egzaminą. VĮ „Regitra“, suderinusi su Inspekcija, nustato vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių egzaminavimo tvarką.

25. Vairavimo mokykla privalo užtikrinti, kad vairuotojų mokymo nevykdytų vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, kurie nustatyta tvarka nesitobulino ir (ar) neišlaikė kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo egzamino VĮ „Regitra“.

26. Patvirtinimas, kad per pastaruosius 5 metus vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tobulinosi, gali būti ir:

26.1. aukštojo mokslo (automobilizmo studijų) diplomas (prilygsta 30 valandų);

26.2. vadovėlio, susijusio su vairuotojų mokymu, parengimas ir išleidimas arba tokio vadovėlio recenzavimas (30 valandų);

26.3. dalyvavimas Lietuvoje arba užsienyje organizuojamose konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su vairuotojų mokymu ar saugiu eismu; bendras valandų skaičius vertinamas vadovaujantis oficialia informacija (1 diena prilygsta 6 valandoms);

26.4. paskaitų skaitymas Lietuvoje ar užsienyje organizuojamuose teoriniuose ar praktiniuose tobulinimosi kursuose apie vairuotojų mokymą ar saugų eismą: 1 pedagoginė valanda prilygsta 3 valandoms (už pakartotinį to paties kurso skaitymą valandos neskaičiuojamos);

26.5. pranešimas Aprašo 26.4 punkte nurodytuose renginiuose arba straipsnio paskelbimas tarptautiniuose ar Lietuvos periodiniuose leidiniuose (pranešimas ar straipsnis prilygsta 15 valandų);

26.6. švietėjiškas vairuotojų mokymo pažangios patirties skleidimas periodinėje spaudoje (straipsnio paskelbimas prilygsta 10 valandų);

26.7. kitų kategorijų transporto priemonių vairavimo teisės įgijimas (vienos kategorijos transporto priemonių vairavimo teisės įgijimas prilygsta 10 valandų).

27. Mokymo metu vairavimo instruktoriaus teisę mokyti vairuoti patvirtina įrašas asmenų, kuriems nustatyta tvarka suteikta teisė dirbti vairavimo mokykloje vairavimo instruktoriumi, sąraše.

28. Vairuotojų mokytojams ir (arba) vairavimo instruktoriams, turintiems galiojančius Inspekcijos iki šio Aprašo įsigaliojimo išduotus specialių kursų baigimo liudijimus, teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ar (ir) vairavimo instruktoriumi galioja iki liudijimuose nurodytų datų.

29. Asmenims, kurie baigė formaliojo profesinio mokymo programas, įregistruotas Studijų ir mokymo programų registre, ir įgijo nustatytos formos kvalifikacijos pažymėjimus, suteikiančius vairuotojų mokytojo ar vairavimo instruktoriaus kvalifikaciją (teisę dirbti), specialių pirminių kursų baigti neprivaloma.

 

VII. TEISĖS VYKDYTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ

SUTEIKIMAS

 

30. Vairavimo mokykla, siekianti vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, Inspekcijai Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka pateikia:

30.1. nustatytos formos Vairavimo mokyklos, siekiančios vykdyti vairuotojų mokymą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaraciją (5 priedas) (toliau – deklaracija);

30.2. vairavimo mokymo aikštelės schemą su mokymo elementų išdėstymu, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba jo įsakymu už vairuotojų mokymą paskirto atsakingo asmens;

30.3. administracinės, mokymo patalpos (-ų) ir vairavimo mokymo aikštelės (-ių) (visų mokymo elementų) nuotraukas;

30.4 administracinės, mokymo patalpos (-ų) ir vairavimo mokymo aikštelės (-ių) nuomos ir (ar) panaudos sutartis.

31. Laikoma, kad vairavimo mokyklai, pateikusiai Inspekcijai Aprašo 30 punkte nurodytus dokumentus, kitą dieną nuo dokumentų Inspekcijoje gavimo dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos datos (jei ši data yra vėlesnė nei deklaracijos gavimo Inspekcijoje diena), yra suteikta teisė vykdyti tam tikrų kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą. Aprašo 30 punkte nurodytų dokumentų gavimo Inspekcijoje dieną vairavimo mokyklai deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas, informuojantis apie deklaracijos gavimo faktą.

32. Inspekcija per penkias darbo dienas po deklaracijos gavimo sutikrina vairavimo mokyklos pateiktų dokumentų duomenis su atitinkamų registrų duomenimis, pagal pateiktus dokumentus, nevykstant į mokymo objektą, surašo nustatytos formos vertinimo aktus ir įsitikinusi, kad už teisės vykdyti vairuotojų mokymą įforminimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, parengia viešą skelbimą Inspekcijos interneto svetainėje. Viešajame skelbime turi būti tokia informacija: vairavimo mokyklos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, registracijos adresas, administracinės patalpos adresas ir telefonas,  vairavimo mokyklos interneto svetainės adresas, mokymo patalpos (-ų) ir aikštelės (-ių) (nurodomos transporto priemonių kategorijos, jei kiekviename mokymo objekte mokomi skirtingų kategorijų transporto priemonių vairuotojai) adresai, kategorija (-os) transporto priemonių, kuriomis pagal nustatyta tvarka suteiktą teisę vykdys vairuotojų mokymą, šios teisės suteikimo data, teisės sustabdymo datos; teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą suteikiama neribotam laikui.

33. Paaiškėjus, kad deklaracijoje pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, bet neatitikimai yra nesusiję su vairavimo mokyklos atitiktimi Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams, ir (arba) vairavimo mokykla nepateikė kitų Tvarkos aprašo 30 punkte nurodytų dokumentų, Inspekcija apie deklaracijoje rastus neatitikimus ir (arba) nepateiktus dokumentus per penkias darbo dienas nuo jų gavimo Inspekcijoje dienos deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu informuoja vairavimo mokyklą. Vairavimo mokykla privalo pašalinti nustatytus neatitikimus ir (arba) pateikti trūkstamus dokumentus per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus ir (arba) nepateiktus dokumentus gavimo dienos ir dar kartą pateikti Tvarkos aprašo 30 punkte nurodytus dokumentus bendra nustatyta tvarka.

34. Jeigu vairavimo mokykla keičia administracinę patalpą, mokymo patalpą arba aikštelę, taip pat jei įrengia naują mokymo patalpą ar aikštelę, kurioje vykdys tų pačių kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą, per 10 darbo dienų privalo Inspekcijai pateikti deklaraciją (pildomi tik atitinkami deklaracijos punktai), nurodydama keičiamų ar naujų objektų naudojimo pagrindus, adresus, nuotraukas, taip pat patvirtinti, kad mokymui skirta patalpa ar aikštelė tinkamai parengta. Kartu su deklaracija turi būti pateikti Aprašo 30 punkte nurodyti atitinkami dokumentai, priklausomai nuo to, kokį (-ius)    objektą (-us) vairavimo mokykla keičia. Teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą suteikimas ir įforminimas atliekamas pagal Aprašo 32 punkto nuostatas.

35. Jeigu vairavimo mokykla pageidauja vykdyti kitų kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą, teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą suteikiama Aprašo 30–33 punktuose nustatyta tvarka.

36. Pasikeitus vairavimo mokyklos registracijos duomenims (pavadinimui, kodui, teisinei formai ar registracijos adresui), vairavimo mokykla apie tai per 10 darbo dienų privalo raštu informuoti Inspekciją ir pateikti pasikeitimo faktą įrodančius dokumentus. Inspekcijos skyrius taip pat informuojamas, jei vairavimo mokykla nutraukė vairuotojų mokymo veiklą kokiame nors mokymo objekte (mokymo patalpoje (-ose) ar aikštelėje (-ėse)). Šiame punkte nurodytais atvejais teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą įforminama pagal Aprašo 32 punkto nuostatas.

37. Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą įmonių ar įstaigų filialams atskirai nesuteikiama.

 

VIII. TEISĖS DIRBTI VAIRAVIMO MOKYKLOJE VAIRUOTOJŲ MOKYTOJU IR (ARBA) VAIRAVIMO INSTRUKTORIUMI SUTEIKIMAS

 

38. Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų suteikta teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, Inspekcijai Taisyklių nustatyta tvarka turi pateikti:

38.1. nustatytos formos prašymą (6 priedas);

38.2. Aprašo 4 priede nustatytos formos įskaitų ir egzaminų kortelę, išduotą ne seniau kaip prieš 5 metus, arba Aprašo 29 punkte nurodytos kvalifikacijos įgijimą patvirtinantį dokumentą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-231, 2014-11-25, paskelbta TAR 2014-11-25, i. k. 2014-17912

 

38.3. išsilavinimą patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us);

38.4. vairuotojo pažymėjimą (jeigu vairuotojo pažymėjimas yra išduotas Lietuvos Respublikoje, jo pateikti nebūtina, o vairuotojo pažymėjimo duomenys nurodomi prašyme).

39. Vairuotojų mokytojas ir (arba) vairavimo instruktorius, turintis galiojantį Inspekcijos išduotą specialių kursų baigimo liudijimą (toliau – liudijimas) arba liudijimą, kurio galiojimas baigėsi ne seniau kaip prieš vienus metus, ir pageidaujantis, kad jam būtų suteikta teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi neterminuotą laiką, turi pateikti:

39.1. nustatytos formos prašymą, kuriame būtų nurodytas turimo specialių kursų baigimo liudijimo numeris ir galiojimo pabaigos data;

39.2. dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius), kad per pastaruosius penkerius metus tobulinosi 30 valandų, arba kitus Aprašo 26 punkte nurodytus dokumentus;

39.3. dokumentą, patvirtinantį kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo egzamino išlaikymą VĮ „Regitra“ (išlaikyta ne seniau kaip vieni metai iki prašymo pateikimo Inspekcijoje dienos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-231, 2014-11-25, paskelbta TAR 2014-11-25, i. k. 2014-17912

 

40. Inspekcijos regiono departamento darbuotojas, priimdamas prašymą, patikrina prašymo įrašų duomenų tikrumą su esančiais dokumentuose ir tai patvirtina atitinkamoje grafoje prašymo savo parašu bei spaudu. Su prašymu pateikti dokumentai bei užpildyta ir pasirašyta prašymo šaknelė grąžinami asmeniui, pateikusiam prašymą. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, asmeniui elektroniniu paštu išsiunčiamas prašymo gavimą Inspekcijoje patvirtinantis pranešimas, kuriame nurodoma prašymo registracijos data ir numeris, telefonai pasiteirauti.

41. Jei kyla neaiškumų dėl asmens, pateikusio prašymą, išsilavinimo ar kvalifikacijos, Inspekcijos regiono departamento darbuotojas gali pareikalauti ir kitų dokumentų (diplomų ar atestatų priedų, pažymėjimų, patvirtinančių profesinę kvalifikaciją, ar kitų pažymų).

42. Jeigu prašymas užpildytas ne pagal reikalavimus, prašymo ir pateiktų dokumentų duomenys nesutampa arba už teisės dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytojų ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikimo įforminimą nesumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, prašymas netenkinamas. Apie prašymo netenkinimo faktą ir priežastis visais atvejais informuojamas prašymą pateikęs asmuo. Informuojama raštu arba elektroniniu paštu (jei toks nurodytas) per 3 darbo dienas nuo sprendimo netenkinti prašymo priėmimo Inspekcijos regiono departamente dienos. Asmuo, ištaisęs trūkumus, pakartotinai gali teikti prašymą aprašo nustatyta bendra tvarka.

43. Nustačius, kad asmens, teikiančio prašymą, pateikti dokumentai taisyti ar turi klastojimo žymių, apie tai informuojamos kompetentingos institucijos. Inspekcija turi teisę saugoti įtartinų ir užsienio valstybėse išduotų dokumentų kopijas.

44. Teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikiama neterminuotam laikui per 5 darbo dienas nuo tinkamai užpildyto prašymo ir dokumentų gavimo Inspekcijos regiono departamente dienos. Priėmus sprendimą suteikti asmeniui teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, daromas įrašas Kelių transporto veiklos valstybės informacinėje sistemoje „Keltra“ ir informacija apie asmeniui suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi skelbiama Inspekcijos interneto svetainėje (Asmenų, turinčių teisę dirbti vairuotojų mokytojais, vairavimo instruktoriais arba vairuotojų mokytojais ir vairavimo instruktoriais, sąraše (toliau – sąrašas)).

45. Sąraše nurodomi šie duomenys: vairuotojų mokytojo ir (arba) vairavimo instruktoriaus pavardė, vardas, suteikta teisė dirbti (vairuotojų mokytoju, vairavimo instruktoriumi ar vairuotojų mokytoju ir vairavimo instruktoriumi), teisės suteikimo data, teisės galiojimo pabaigos data (jei vairuotojų mokytojui ir (arba) vairavimo instruktoriui yra išduotas specialių kursų baigimo liudijimas), pastabos (data, nuo kada sustabdyta suteikta teisė).

 

IX. TEISĖS VYKDYTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ IR TEISĖS DIRBTI VAIRAVIMO MOKYKLOJE VAIRUOTOJŲ MOKYTOJU IR (ARBA) VAIRAVIMO INSTRUKTORIUMI SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS AR PANAIKINIMAS

 

46. Vairavimo mokyklų ir asmenų, turinčių teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi veiklos priežiūrą vykdo Inspekcijos pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

47. Vairavimo mokyklų, vairuotojų mokytojų ir (arba) vairavimo instruktorių daromi Aprašo ir Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Tvarkos aprašas) pažeidimai, dėl kurių stabdoma teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, skirstomi į tris kategorijas:

47.1. I kategorijos pažeidimai – nesunkūs pažeidimai, neturintys įtakos vairavimo mokyklos veiklai ir (ar) mokymo kokybei;

47.2. II kategorijos pažeidimai – sunkūs pažeidimai, turintys įtakos vairavimo mokyklos veiklai ir (ar) mokymo kokybei;

47.3. III kategorijos pažeidimai – labai sunkūs pažeidimai, turintys didelės įtakos vairuotojų mokymo kokybei ir (ar) eismo saugumui.

48. Atlikus vairavimo mokyklos patikrinimą ir nustačius, kad vairavimo mokykla padarė pažeidimų, nurodytų Pažeidimų, dėl kurių stabdoma teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, sąraše (7 priedas) (toliau – Pažeidimų sąrašas) stabdoma teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą:

48.1. 15 kalendorinių dienų laikotarpiui, jeigu tikrinimo metu nustatomi du trečios ar šeši antros kategorijos pažeidimai;

48.2. 20 kalendorinių dienų laikotarpiui, jeigu tikrinimo metu nustatomi trys trečios ar septyni antros kategorijos pažeidimai;

48.3. 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, jeigu tikrinimo metu nustatomi keturi ir daugiau trečios ar aštuoni ir daugiau antros kategorijos pažeidimai.

49. Nustačius, kad Pažeidimų sąraše nurodyti pažeidimai padaryti vykdant tik tam tikros kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymą Aprašo, nustatyta tvarka gali būti stabdoma teisė vykdyti tik tos kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymą.

50. Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą ar teisė vykdyti tam tikros kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymą stabdoma visose vairavimo mokyklos mokymo patalpose ir vairavimo aikštelėse.

51. Tikrinimo metu nustačius, kad vairuotojų mokytojas ir (arba) vairavimo instruktorius padarė pažeidimų, nurodytų Pažeidimų sąrašo 8, 9, 10, 13, 15, 16, 36, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 93, 99 punktuose, stabdoma teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi:

51.1. 15 kalendorinių dienų laikotarpiui, jeigu nustatomi vienas trečios ar du antros kategorijos pažeidimai;

51.2. 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, jeigu nustatomi du ir daugiau trečios ar trys ir daugiau antros kategorijos pažeidimai.

52. Medžiagą su Aprašo 47 punkte nurodytų kategorijų pažeidimais ir Aprašo 48 ar (ir) 51 punkte (-uose) nurodytais pažeidimų skaičiais ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo Inspekcijos regionų departamentai teikia Inspekcijos viršininko įsakymu sudarytai ir nuolat veikiančiai Pažeidimų prevencijos komisijai (toliau – Komisija).

53. Komisija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo medžiagos pateikimo Komisijai dienos išnagrinėjusi medžiagą apie padarytus Pažeidimų sąraše nurodytus pažeidimus, įvertinusi visas jų padarymui reikšmingas aplinkybes ir nusprendusi siūlyti Inspekcijos viršininkui sustabdyti suteiktą teisę vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą arba teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, Komisijos protokolą ir sprendimo dėl teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą arba teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi sustabdymo projektą ne vėliau kaip per penkias darbo dienas pateikia Inspekcijos viršininkui. Sprendimą dėl teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą arba teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi sustabdymo priima Inspekcijos viršininkas.

54. Vairavimo mokyklai vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą arba asmeniui dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi yra draudžiama, kai tokia teisė yra sustabdyta.

55. Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą atnaujinama kitą dieną kai pasibaigia nustatytas sustabdymo terminas.

56. Teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi atnaujinama kitą dieną kai pasibaigia nustatytas sustabdymo terminas.

57. Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą panaikinama, kai vairavimo mokykla:

57.1. bankrutavo ar buvo likviduota;

57.2. pateikė prašymą dėl teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą panaikinimo. Šiuo atveju vairavimo mokykla turi pateikti informaciją apie patirtų nuostolių kompensavimą mokiniams, kurie nespėjo baigti mokymo kurso, ir duomenis apie paskutinio mokinio įregistravimą VĮ „Regitra“  informacinėje sistemoje;

57.3. siekdama įgyti teisę vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, deklaracijoje pateikė klaidingą informaciją, susijusią su vairavimo mokyklos atitiktimi nustatytiems reikalavimams ir (arba) per Aprašo 33 punkte nustatytą terminą Inspekcijai nepateikė trūkstamų dokumentų;

57.4. pateikė VĮ „Regitra“ informaciją apie mokinio, kuris nebaigė privalomo mokymo kurso, išlaikytas mokymo kurso teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas arba kai nustatoma, kad mokiniui nebuvo vykdytos teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos;

57.5. vykdė (-o) mokymą nesudariusi mokymo sutarties;

57.6. vykdė (-o) transporto priemonių vairuotojų mokymą, kai ši teisė buvo sustabdyta;

57.7. per 12 mėnesių laikotarpį nuo Inspekcijos viršininko sprendimo sustabdyti teisę vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą įsigaliojimo dienos pakartotinai padarė pažeidimų dėl kurių, būtų stabdoma teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą.

58. Vairavimo mokyklos pateiktų dokumentų duomenų dėl teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą suteikimo sutikrinimo ar vairavimo mokyklos patikrinimo metu nustačius, kad vairavimo mokykla padarė pažeidimų, nurodytų Aprašo 57.3–57.7 punktuose, Inspekcijos regionų departamentai informaciją su įsakymo dėl teisės vykdyti vairuotojų mokymą panaikinimo projektu ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo pateikia Komisijai.

59. Teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi panaikinama, kai:

59.1. vairuotojų mokytojas ir (arba) vairavimo instruktorius miršta;

59.2. asmuo pateikė prašymą dėl teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi panaikinimo;

59.3. nustatoma, kad asmuo siekdamas gauti teisę dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi pateikė klaidingus duomenis, kuriais remiantis buvo suteikta ši teisė;

59.4. vairuotojų mokytojui ir (arba) vairavimo instruktoriui už KET pažeidimus skirta administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas;

59.5. per 12 mėnesių laikotarpį nuo Inspekcijos viršininko sprendimo sustabdyti teisę dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi įsigaliojimo dienos pakartotinai padarė pažeidimų, dėl kurių būtų stabdoma teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi.

60. Asmens pateiktų dokumentų duomenų dėl teisės dirbi vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikimo sutikrinimo ar vairuotojų mokytojo ir (arba) vairavimo instruktoriaus patikrinimo metu nustačius, kad vairuotojų mokytojas ir (arba) vairavimo instruktorius padarė pažeidimų, nurodytų Aprašo 59.3–59.5 punktuose, Inspekcijos regiono departamentas informaciją su sprendimo dėl teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi panaikinimo projektu ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo pateikia Komisijai.

61. Komisija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo medžiagos pateikimo Komisijai dienos išnagrinėjusi medžiagą apie padarytus pažeidimus, įvertinusi visas jų padarymui reikšmingas aplinkybes ir priėmusi sprendimą siūlyti Inspekcijos viršininkui panaikinti suteiktą teisę vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą arba dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, Komisijos protokolą ir sprendimo projektą ne vėliau kaip per penkias darbo dienas pateikia Inspekcijos viršininkui. Sprendimą dėl teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą arba dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi panaikinimo priima Inspekcijos viršininkas.

62. Vairavimo mokykla, kuriai už pažeidimus buvo panaikinta teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, gali teikti dokumentus dėl šios teisės suteikimo bendra tvarka ne anksčiau kaip po 2 metų nuo Inspekcijos viršininko sprendimo panaikinti teisę vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą įsigaliojimo dienos.

63. Vairuotojų mokytojas ir (arba) vairavimo instruktorius, kuriam už pažeidimus buvo panaikinta teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, gali teikti prašymą dėl šios teisės suteikimo bendra tvarka ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo Aprašo 66 punkte numatyto termino.

64. Vairavimo mokyklą, vairuotojų mokytoją ir (arba) vairavimo instruktorių apie teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą arba teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi sustabdymą, ar panaikinimą Inspekcija informuoja raštu, per tris darbo dienas nuo Inspekcijos viršininko priimto sprendimo dienos išsiųsdami laišką registruotu paštu, taip pat raštą ir įsakymo kopijos išrašą apie sustabdytą ar panaikintą teisę elektroninio pašto adresu (*pdf, *jpg ar *bmp formatu). Inspekcija šią informaciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną skelbia Inspekcijos interneto svetainėje.

65. Inspekcija informuoja VĮ „Regitra“ dėl vairavimo mokyklos sustabdytos ar panaikintos teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą ir įveda informaciją į VĮ „Regitra“ informacinę sistemą.

66. Teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi sustabdymo ar panaikinimo terminas skaičiuojamas nuo trečios darbo dienos, kai Inspekcija išsiunčia registruotą laišką su raštu apie sustabdytą ar panaikintą teisę vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą arba sustabdytą ar panaikintą teisę dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi bei įsakymo kopijos išrašą.

67. Draudžiama vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą nepateikus deklaracijos ir neturint suteiktos teisės užsiimti šia veikla.

68. Draudžiama dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi nepateikus prašymo ir neturint suteiktos teisės užsiimti šia veikla.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

69. Vairavimo mokyklos, vairuotojų mokytojai ir (arba) vairavimo instruktoriai, nesutinkantys su sprendimais dėl teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi sustabdymo ar panaikinimo, gali juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

70. Vairavimo mokyklų, vairuotojų mokytojų ir (arba) vairavimo instruktorių apskaita tvarkoma Kelių transporto veiklos valstybės informacinėje sistemoje „Keltra“.

71. Už teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą ir teisės dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikimo įforminimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

72. Inspekcija ir VĮ „Regitra“ nustatyta tvarka elektroninėmis ryšio priemonėmis keičiasi informacija apie vairavimo mokykloms suteiktą teisę vykdyti vairuotojų mokymą.

73. Vairavimo mokyklų, vairuotojų mokytojų ir (arba) vairavimo instruktorių pateikti dokumentai Inspekcijoje saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

74. Inspekcija konsultuoja vairavimo mokyklas ir ūkio subjektus, siekiančius vykdyti vairuotojų mokymą, Aprašo taikymo klausimais.

__________________

 


 

 

Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo

1 priedas

 

 

PRAKTINIO VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ GALUTINĖS ĮSKAITOS VAIZDO IR GARSO ĮRAŠŲ DARYMO, SAUGOJIMO, VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO ĮRANGOS NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

 

 

I. TECHNINIAI VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO ĮRANGOS REIKALAVIMAI

 

1. Vaizdui ir garsui mokinių praktinio vairavimo (B, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E ir DE kategorijų transporto priemonės)  įgūdžių galutinės įskaitos metu įrašyti mokomojoje transporto priemonėje turi būti naudojama vaizdo ir garso įrašymo įranga, kurią sudaro mikrofonas ir dvi ar daugiau vaizdo kamerų, sujungtų su įrašymo įrenginiu (elektronine informacijos laikmena – SD, mini SD, micro SD ar XD formato atminties kortelė arba USB atmintinė).

2. Vaizdo ir garso įrašymo įranga turi vienu metu įrašinėti:

2.1. vaizdą, kuriame matyti kelias, kuriuo važiuoja mokomoji transporto priemonė, kelio ženklus ir ženklinimą;

2.2. vaizdą, kuriame iš mokomosios transporto priemonės vidaus matytųsi ir mokinio, ir vairavimo instruktoriaus viršutinė kūno dalis iki juosmens bei jų veiksmai valdant mokomąją transporto priemonę (mokinio rankų padėtis ant vairo, transporto priemonės pavarų ir posūkio signalo svirčių perjungimas);

2.3. garsą mokomosios transporto priemonės viduje.

3. Vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromo vaizdo įrašo greitis turi būti ne mažesnis kaip 10 kadrų per sekundę.

4. Vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromame vaizdo įraše turi būti rodoma įrašo data ir laikas.

5. Vaizdo ir garso įrašymo įranga turi turėti programinę įrangą, skirtą vaizdui ir garsui įrašyti, peržiūrėti ir analizuoti, (toliau – programinė įranga).

6. Programinės įrangos nustatymuose turi būti galimybė įvesti vairavimo instruktoriaus vardo pirmąją raidę ir pavardę bei praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai naudojamos transporto priemonės valstybinį numerį.

7. Vaizdo ir garso įrašymo įranga privalo turėti indikacinę lemputę, rodančią, kad vaizdo ir garso įrašymo įranga yra įjungta ir ja daromas vaizdo ir garso įrašas.

8. Vaizdo ir garso įrašymo įrangoje privalo būti specialus mygtukas, kurį paspaudus vaizdo įraše realiu laiku būtų užfiksuotas įvykis, kuris vairavimo instruktoriaus vertinimu yra mokinio padaryta klaida.

9. Elektroninės informacijos laikmenos talpa turi būti ne mažesnė kaip 2 GB.

10. Vaizdo kameros, skirtos keliui, kuriuo važiuoja mokomoji transporto priemonė, bei kelio ženklams ir ženklinimui filmuoti, matymo laukas turi būti ne mažesnis nei 120 laipsnių.  Vaizdo kamera, esant blogam matomumui (spiginant saulei ar priešprieša atvažiuojančių transporto priemonių žibintams), turi filmuoti vaizdą, atitinkantį šio priedo 2.1 punkto reikalavimus.

11. Vaizdo kameros, skirtos mokomosios transporto priemonės vidui filmuoti, matymo laukas turi būti ne mažesnis nei 170 laipsnių ir vaizdo kamera, esant blogam apšvietimui, prieblandai ar tamsiu paros metu, turi filmuoti vaizdą, atitinkantį šio priedo 2.2 punkto reikalavimus.

 

II. VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO ĮRANGOS NAUDOJIMO TVARKA

 

12. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi būti daromas visos praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašas.

13. Prieš pradedant praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, įjungus vaizdo ir garso įrašymo įrangą, vairavimo instruktorius privalo pasakyti savo vardą ir pavardę, mokinys, laikantis praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, – savo vardą ir pavardę bei mokymo sutarties numerį, o baigus įskaitą vairavimo instruktorius privalo pasakyti ir mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos įvertinimą.

14. Jei vaizdo ir garso įrašymo įranga praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu sugenda ar vaizdo ir (ar) garso negalima įrašyti dėl kitų priežasčių, įskaita turi būti nedelsiant, kol bus užtikrintas šio priedo reikalavimus atitinkantis vaizdo ir garso įrašymo įrangos veikimas, nutraukta. Užtikrinus reikalavimus atitinkantį vaizdo ir garso įrašymo įrangos veikimą, praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita privalo būti kartojama iš naujo.

15. Vairavimo mokykla privalo užtikrinti, kad:

15.1. vairavimo instruktoriui prieš praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą pateikiamoje elektroninėje informacijos laikmenoje:

15.1.1. programinės įrangos nustatymuose būtų įvesta praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vykdysiančio vairavimo instruktoriaus pirmoji vardo raidė ir pavardė bei praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai naudojamos transporto priemonės valstybinis numeris;

15.1.2. vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromame vaizdo įraše būtų rodoma data (metai, mėnuo ir diena, kurią vykdoma praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita) ir laikas;

15.2. praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu:

15.2.1. vaizdo ir garso įrašymo įranga atitiktų šio priedo 2 punkto reikalavimus;

15.2.2. elektroninė informacijos laikmena būtų įdėta į jai skirtą vietą vaizdo ir garso įrašymo įrangoje;

15.2.3. nuo įskaitos pradžios iki jos pabaigos vaizdo ir garso įrašymo įranga būtų įjungta ir ja būtų įrašinėjamas vaizdas ir garsas;

15.2.4. mokinio padarytos vairavimo klaidos, naudojant vaizdo ir garso įrašymo įrangą, būtų fiksuojamos specialaus mygtuko paspaudimu, t. y. vairavimo instruktorius, vykdantis praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, užfiksavęs mokinio padarytą vairavimo klaidą, turi nedelsdamas paspausti specialų mygtuką;

15.2.5. vienoje elektroninėje informacijos laikmenoje būtų saugomi tik vieno mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašai.

 

III. VAIZDO IR GARSO ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS

 

16. Vaizdo ir garso įrašus, padarytus praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu, vairavimo mokykla ne vėliau nei kitą darbo dieną privalo perkelti į archyvą (į stacionarų ar nešiojamąjį kompiuterį, išorinį standųjį diską, optinį diską ar kitą informacijos laikmeną), kuriame vaizdo ir garso įrašai privalo būti saugomi vienus metus nuo šios įskaitos laikymo datos. Neišlaikytos įskaitos vaizdo ir garso įrašas turi būti saugomas iki eilinės (kitos) įskaitos, bet ne ilgiau kaip vienus metus. Jei viename archyve neužtenka vietos saugoti visus vaizdo ir garso įrašus, vairavimo mokykla įrašams saugoti gali naudoti keletą archyvų.

17. Jei po Inspekcijos atlikto vairavimo mokyklos patikrinimo vairavimo mokyklai, vairavimo instruktoriui ar vairavimo mokyklos vadovui taikyta bet kokia sankcija apskundžiama teisės aktų nustatyta tvarka, vairavimo mokykla praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašus privalo saugoti, kol bus priimtas ir įsiteisės galutinis kompetentingų institucijų sprendimas dėl sankcijos taikymo.

18. Vairavimo mokykla privalo užtikrinti, kad archyve saugomi vaizdo ir garso įrašai būtų apsaugoti nuo kenksmingos programinės įrangos (kompiuterinių virusų), vaizdo ir garso įrašai nebūtų suklastoti, sugadinti ar prarasti dėl techninių ar kitų priežasčių, nebūtų perduoti tretiesiems asmenims ar laikomi tretiesiems asmenims prieinamoje vietoje.

19. Vairavimo mokykla gali daryti atsarginę praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų kopiją tik tuo atveju, jei vaizdo ir garso įrašus siekiama apsaugoti nuo praradimo dėl techninių priežasčių, t. y. stacionaraus ar nešiojamojo kompiuterio ar kitos elektroninės informacijos laikmenos gedimo.

20. Vairavimo mokykla praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašus gali naudoti tik vairavimo mokymo tobulinimo tikslu, gavus nufilmuoto mokinio ir vairavimo instruktoriaus rašytinį sutikimą ir laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

21. Inspekcijai pareikalavus, vairavimo mokykla ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, jei nenurodomas kitas terminas, privalo pateikti konkretaus mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės (-ių) įskaitos (-ų) ar Inspekcijos nurodyto laikotarpio praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vaizdo ir garso įrašus, atitinkančius šio priedo 16 punkte nurodytus vaizdo ir garso įrašų saugojimo reikalavimus.

22. Kiekvieno mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašai Inspekcijai privalo būti pateikti atskirame optinio disko ir (ar) USB atmintinės kataloge, kurio pavadinimas turi atitikti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos datą ir mokinio, laikiusio praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, mokymo sutarties numerį.

23. Vaizdo ir garso įrašymo įrangos padarytus įrašus vairavimo mokykla vairavimo mokyklos patikrinimo metu privalo pateikti optiniame (-iuose) diske (-uose) ir (ar) USB atmintinėje (-ėse), apsaugotose nuo kenksmingos programinės įrangos (kompiuterinių virusų). Jei vaizdo ir garso įrašymo įrangos padarytiems įrašams peržiūrėti standartinių operacinės sistemos „Windows“ vaizdo peržiūros priemonių nepakanka, vairavimo mokykla, pareigūnui kontrolės metu pateikdama vaizdo ir garso įrašus, kartu privalo pateikti peržiūrai skirtą programinę įrangą.

24. Pareigūnas, patikrinimo metu paimdamas vairavimo mokyklos pateiktą (-us) optinį (-ius) diską (-us) ir (ar) USB atmintinę (-es), kartu su vairavimo mokyklos vadovu ar jo įgaliotu asmeniu privalo patikrinti, kiek pateiktame (-uose) optiniame (-iuose) diske (-uose) ir (ar) USB atmintinėje (-ėse) yra katalogų su praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vaizdo ir garso įrašais, ir šį katalogų skaičių įrašyti dokumentų paėmimo pažymoje. Vairavimo mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo savo parašu dokumentų paėmimo pažymoje patvirtina, kad įrašytas katalogų skaičius teisingas.

25. Pareigūno iš vairavimo mokyklos patikrinimo metu paimtas (-i) optinis (-iai) diskas (-ai) ir (ar) USB atmintinė (-ės) su praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vaizdo ir garso įrašais saugomas (-i) Inspekcijoje, kol atliekamas vairavimo mokyklos patikrinimas. Atlikęs vairavimo mokyklos patikrinimą, pareigūnas vairavimo mokyklos pateiktą (-us) optinį (-ius) diską (-us) ir (ar) USB atmintinę (-es) su vaizdo ir garso įrašais privalo grąžinti vairavimo mokyklai, grąžinimą įformindamas dokumentų paėmimo pažymoje.

26. Pareigūnui draudžiama praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašus:

26.1. naudoti tikslais, nesusijusiais su vairavimo mokyklos ar mokomosios transporto priemonės, naudojamos praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai, kontrole;

26.2. perduoti tretiesiems asmenims ar laikyti tretiesiems asmenims prieinamoje vietoje;

26.3. kopijuoti ar perkelti iš vairavimo mokyklos pateikto (-ų) optinio (-ių) disko (-ų) ir (ar) USB atmintinės (-ių).

27. Vairavimo mokyklos ir pareigūnai, pažeidę šio priedo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________

 


 

 

Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo

2 priedas

 

vairavimo MOKYMO aikštelių plotO ir JŲ pralaidumO, mokymo elementų įrengimO Reikalavimai

 

I. vairavimo MOKYMO aikštelių plotas

 

1. Vairavimo mokymo aikštelės (toliau – aikštelė) turi būti tokio ploto, kad, neatsižvelgiant į metų laiką, būtų galima užtikrinti tinkamą ir saugų transporto priemonių vairuotojų praktinio vairavimo mokymą pagal kiekvienos kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymo kurso turinį (temas) ir mokymas būtų vykdomas kuo realesnėmis vairavimo sąlygomis.

2. Aikštelės negali būti įrengtos gyvenamųjų namų kiemuose, transporto priemonių stovėjimo aikštelėse, turi būti uždaros (aptvertos), t. y. per aikšteles negali vykti viešasis eismas (neturi važiuoti kitos transporto priemonės, vaikščioti pėstieji, nesusiję su mokymu, ir pan.).

3. Aikštelės plotas, kuriame įrengiami atitinkamų transporto priemonių kategorijų grupės mokymo elementai, turi būti ne mažesnis kaip:

3.1. 900 m2 – AM, A1, A2, A transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojams mokyti (kai mokymo elementai (išskyrus bendruosius mokymo elementus) įrengiami papildomai, jie turi būti įrengti papildomame, ne mažesniame kaip 600 m2, plote);

3.2. 1 300 m2 – B1, B, BE transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojams mokyti (kai mokymo elementai (išskyrus bendruosius mokymo elementus) įrengiami papildomai, jie turi būti įrengti papildomame, ne mažesniame kaip 900 m2, plote);

3.3. 2 000 m2 – C1, D1 transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojams mokyti (kai mokymo elementai (išskyrus bendruosius mokymo elementus) įrengiami papildomai, jie turi būti įrengti papildomame, ne mažesniame kaip 1 500 m2, plote);

3.4. 3 500 m2 – C, D transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojams mokyti (kai mokymo elementai (išskyrus bendruosius mokymo elementus) įrengiami papildomai, jie turi būti įrengti papildomame, ne mažesniame kaip 2 500 m2, plote);

3.5. 4 000 m2 – C1E, CE, D1E, DE transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojams mokyti (kai mokymo elementai (išskyrus bendruosius mokymo elementus) įrengiami papildomai, jie turi būti įrengti papildomame, ne mažesniame kaip 2 900 m2, plote).

4. Jeigu aikštelė įrengiama dviejų ar daugiau transporto priemonių kategorijų grupių, nurodytų šio priedo 3.1–3.5 punktuose, vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti, nustatyti plotai sumuojami, t. y. prie reikalaujamo didžiausio minimalaus ploto pridedami papildomi plotai, reikalingi kitų kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymo elementams įrengti (pvz., įrengiant aikštelę A ir B kategorijų transporto priemonių vairuotojams mokyti, prie 1 300 m2 pridedami 600 m2; įrengiant A, B, C1 kategorijų – prie 2 000 m2 pridedami 900 m2 ir 600 m2; A, B, C, CE kategorijų – prie 4 000 m2 pridedami  2 500 m2, 900 m2 ir 600 m2; B, C, D, CE kategorijų – prie 4 000 m2 pridedami 2 500 m2  ir 900 m2). Kai vairavimo mokykla turi teisę mokyti šio priedo 3.3–3.4 punktuose nurodytų transporto priemonių kategorijų grupių vairuotojus, aikštelių plotai nesumuojami. Šiuo atveju aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip nurodyta šio priedo 3.4 punkte.

5. T kategorijos transporto priemonių vairuotojų praktinio vairavimo mokymo aikštelės plotas nereglamentuojamas.

 

II. aikštelių MOKYMO elementų įrengimas

 

6. Aikštelės turi būti padengtos asfalto ar betono danga, be duobių. Šia danga gali būti padengtos tik mokymo elementų vietos ir nuvažiavimai nuo vieno mokymo elemento prie kito.

7. Aikštelėse įrengtų mokymo elementų ribos turi būti paženklintos KET nustatytu kelių ženklinimu. Ženklinama baltais dažais, gairelėmis ar kūgiais, šaligatvio ir stotelės mokymo elementai įrengiami naudojant atitinkamus bortelius, pakrovimo ir iškrovimo vietoms įrengti suformuojamos plokštumos. Mokymo elementai turi būti išdėstyti taip, kad, mokant vieno mokymo elemento, nebūtų važinėjama per kitų mokymo elementų žymėjimo ribas, išskyrus atvejus, kai mokymo elementai gali persidengti.

8. Bendrųjų mokymo elementų įrengimas:

8.1. transporto priemonių stovėjimo vieta – plotas turi būti toks, kad tilptų ne mažiau kaip pusė transporto priemonių, kurios pagal aikštelės pralaidumą vienu metu gali būti naudojamos mokyti; mokymo elementas pažymimas kelio ženklu „Stovėjimo vieta“, o transporto priemonių stovėjimo vietų ribos ženklinamos atitinkamu kelių ženklinimu; rekomenduojama, kad stende šalia šio mokymo elemento būtų iškabinta aikštelės schema su mokymo elementų išdėstymu;

8.2. „uždaras“ kelias (maršrutas) – atsižvelgiant į aikštelės formą, gali būti vingiuotas, eismo juostos plotis turi būti ne siauresnis kaip 3 m, ilgis – ne trumpesnis kaip 100 m; rekomenduojama, kad šiame maršrute būtų įrengtos dvi eismo juostos (dvipusis eismas), pagal kelių ženklinimo reikalavimus mokymo elementas turi būti paženklintas siaura ištisine ar brūkšnine linija; siekiant užtikrinti mokymo saugumą, turi būti pastatomi įspėjamieji ir kiti kelio ženklai; kai „uždaras“ kelias yra dvipusio eismo, priešingų krypčių srautams atskirti naudojamas kelių ženklinimas (siaura brūkšninė linija);

8.3. įkalnė (nuokalnė) – šiam mokymo elementui įrengti gali būti panaudotas natūralus vietovės reljefas; visais atvejais įkalnės pakilimas ir nuokalnės nuolydis turi būti 6–15 proc., o ilgis toks, kad sustojusi motorinė transporto priemonė (automobilis) būtų įkalnėje (nuokalnėje), o po sustojimo įkalnėje (nuokalnėje) būtų galima netrukdomai toliau važiuoti į priekį; mokymo elementas pažymimas kelio ženklu „Stati įkalnė“; įkalnės (nuokalnės) mokymo elementas gali būti  įkomponuotas „uždarame“ maršrute.

9. AM, A1, A2, A transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktinio vairavimo mokymo elementai:

9.1. vairavimas vingiais (slalomas) – vienoje linijoje sustatytos ne mažiau kaip penkios gairelės (ar kūgiai), tarp kurių yra 6–8 m tarpai; aikštelių danga, ant kurios statomos gairelės (kūgiai), turi būti pažymėta bent 0,1 m skersmens skrituliais; elemento ilgis turi būti toks, kad pirmąją ir paskutiniąją gaireles (ar kūgius) būtų galima apvažiuoti (atstumai nuo šių gairelių (kūgių) ne mažesni kaip 3 m);

9.2. riboto pločio aštuonetas – du 3–3,5 m spinduliu pažymėti susiliečiantys apskritimai; šių apskritimų viduryje turi būti apibrėžti 1,5–2 m spindulio apskritimai; tarpas tarp apskritimų turi būti ne mažesnis kaip 1,5 m, šio tarpo apskritimai turi būti pažymėti ne siauresnėmis kaip 0,1 m pločio linijomis; įvažiavimai iš vieno apskritimų tarpo į kitą turi būti pažymėti brūkšninėmis linijomis;

9.3. riboto pločio kelio ruožas – kelio, kurio ilgis – ne trumpesnis kaip 10 m, atkarpa, atstumas tarp dviejų lygiagrečių linijų – 1 m, o linijų plotis – 0,1 m;

9.4. riboto pločio tiesi linija (vėžė) – pažymėta 0,25 m pločio linija, kurios ilgis – ne trumpesnis kaip 10 m; ši linija gali būti pakilusi, tačiau ne daugiau kaip 0,05 m;

9.5. riboto pločio „U“ formos posūkis – bendras juostos ilgis – ne trumpesnis kaip 40 m, o  plotis – iki 1,5 m; atstumas tarp juostų tiesiuose mokymo elemento ruožuose yra 4 m, juostos linijų plotis – 0,1 m, posūkio vidinis spindulys – 2 m, o išorinis – parenkamas atsižvelgus į juostos plotį;

9.6. kelio ruožas saugiai apvažiuoti kliūtį ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu – kelio ruože įrengiama juosta, kurios pradžia ir pabaiga (ilgis – ne trumpesnis kaip 30 m, plotis – 1 m) pažymima kūgiais, nuo juostos priekį žyminčių kūgių (už 15 m) pastatomas kūgis (tiesėje viduryje juostos), kurį apvažiuoti būtų galima iš dešinės ar kairės ir vėl grįžti į pradinę tiesę; šis mokymo elementas gali būti įrengtas „uždarame“ kelyje.

10. B1, B transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktinio vairavimo mokymo elementai:

10.1. vairavimas vingiais (slalomas) – vienoje linijoje sustatytos ne mažiau kaip penkios gairelės (ar kūgiai), tarp kurių yra 6–8 m tarpai; aikštelių danga, ant kurios statomos gairelės ar kūgiai, turi būti pažymėta bent 0,1 m skersmens skrituliais; elemento ilgis turi būti toks, kad pirmąją ir paskutiniąją gaireles (ar kūgius) būtų galima apvažiuoti (atstumai nuo šių gairelių (kūgių) turi būti ne mažesni kaip 3,5 m);

10.2. riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ir (ar) dešinę – juostos plotis turi atitikti transporto priemonės plotį, pridedant nuo 0,5 iki 1 m, o pačiame posūkyje juostos plotis turi atitikti transporto priemonės plotį, pridedant ne daugiau kaip 1,5 m; juostos ilgis – ne trumpesnis kaip 40 m (po 20 m į abi puses nuo posūkio arba kitokio ilgio, tačiau viena iš juostų negali būti trumpesnė nei 10 m), vidinis juostos posūkio spindulys – ne mažesnis kaip 2 m; juostos, ant kurios ne rečiau nei kas 5 m sustatomos gairelės ar kūgiai, linijų plotis – 0,1 m; šis mokymo elementas gali būti įrengtas „uždarame“ kelyje;

10.3. vieta transporto priemonei statyti lygiagrečiai prie šaligatvio, turinčio bortelį, atbulomis tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių, esančių lygioje vietoje – tarpas tarp įsivaizduojamų transporto priemonių turi būti iki 1,5 automobilio, kuriuo mokoma vairuoti, ilgio;  įsivaizduojamų transporto priemonių matmenis (4 X 2 m) imituoja gairelės (ne mažiau kaip po penkias kairiajame šone ir po tris priekyje ir gale), pastatytos matmenis žyminčiose vietose, arba transporto priemonių maketai; transporto priemonių matmenys pažymimi 0,1 m pločio linijomis; siekiant operatyviai keisti tarpą tarp įsivaizduojamų transporto priemonių, gaireles arba maketą rekomenduojama įrengti taip, kad prireikus juos būtų galima perstumti;

10.4. vietos transporto priemonėms statyti prie šaligatvio stačiu kampu ir įstrižai (60º kampu) tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių – vietos (prie šaligatvio bortelio) pažymimos 0,1 m pločio linijomis; tarpas tarp įsivaizduojamų transporto priemonių turi atitikti transporto priemonės, kuria mokoma vairuoti, plotį, pridedant ne daugiau kaip 1 m; mokymo elemento ilgis taip pat turi atitikti transporto priemonės ilgį, pridedant ne mažiau kaip 1 m; įsivaizduojamų transporto priemonių matmenys žymimi taip, kaip nurodyta šio priedo 10.3 punkte (0,1 m pločio linijomis), o gairelės statomos ant tarpą žyminčių juostų (ne mažiau kaip po penkias) ir įsivaizduojamų transporto priemonių priekyje (ne mažiau kaip po tris);

10.5. ribotas plotis apsisukti – atstumas tarp linijų – 6 m; linijų plotis – 0,1 m, o ilgis – ne trumpesnis kaip 5 m; ant kiekvienos linijos pastatoma ne mažiau kaip po penkias gaireles arba kūgius.

11. C1, C, D1, D transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktinio vairavimo mokymo elementai:

11.1. riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ir (ar) dešinę – juostos plotis atitinka transporto priemonės plotį, pridedant 1 m, o pačiame posūkyje juostos plotis turi atitikti transporto priemonės dinaminį gabaritą, pridedant ne daugiau kaip 1 m; juostos ilgis – ne trumpesnis kaip 40 m (po 20 m į abi puses nuo posūkio arba kitokio ilgio, tačiau viena iš juostų negali būti trumpesnė nei 10 m), vidinis juostos posūkio spindulys – ne mažesnis kaip 6 m; juostos, ant kurios ne rečiau nei kas 5 m sustatomos gairelės ar kūgiai, linijų plotis – 0,1 m; šis mokymo elementas gali būti įrengtas „uždarame“ kelyje;

11.2. vieta transporto priemonei (išskyrus D kategoriją) statyti lygiagrečiai prie šaligatvio, turinčio bortelį, atbulomis tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių, esančių lygioje vietoje – tarpas tarp įsivaizduojamų transporto priemonių turi būti iki 1,5 automobilio, kuriuo mokoma vairuoti, ilgio; įsivaizduojamų transporto priemonių matmenis (4 X 2,5 m) imituoja gairelės (ne mažiau kaip po penkias kairiajame šone ir po tris priekyje ir gale), pastatytos matmenis žyminčiose vietose, arba transporto priemonių maketai; transporto priemonių matmenys pažymimi 0,1 m pločio linijomis; siekiant operatyviai keisti tarpą tarp įsivaizduojamų transporto priemonių, gaireles arba maketą rekomenduojama įrengti taip, kad prireikus juos būtų galima perstumti.

12. BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų  praktinio vairavimo mokymo elementai:

12.1. ribotas plotis apsisukti – atstumas tarp dviejų lygiagrečių  linijų – 8–14 m (atsižvelgus į transporto priemonių kategorijas); linijų plotis – 0,1 m, o ilgis – ne trumpesnis kaip motorinės transporto priemonės ar transporto priemonių junginio, su kuria mokoma, ilgis; ant kiekvienos linijos pastatoma ne mažiau nei po penkias gaireles arba kūgius;

12.2. eismo juosta važiuoti atbulomis ir persirikiuoti į kitą eismo juostą – bendras dviejų juostų plotis, kuris pažymimas 0,1 m pločio linijomis – ne siauresnis kaip 6 m, ilgis – ne trumpesnis kaip 50 m; juosta siaura kelių ženklinimo brūkšnine linija turi būti padalyta į dvi lygias dalis; šis mokymo elementas gali būti įrengtas „uždarame“ kelyje.

13. BE, C1, C1E, C, CE transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti turi būti pakrovimo ir iškrovimo vieta (platforma). Ši vieta (platforma) BE kategorijos transporto priemonių praktiniam vairavimui mokyti įrengiama atskirai. Pakrovimo ir iškrovimo vietą imituoja vertikali plokštuma (gali būti mobili), kurios ilgis, plotis ir aukštis nustatomas pagal transporto priemonės (automobilio kėbulo ar priekabos) matmenis, pridedant ne mažiau kaip 1 m; mokymo elementas gali būti sukomponuotas su mokymo elementu, nurodytu šio priedo 12.2 punkte.

14. D1, D1E, D, DE, T transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti turi būti stotelė (su įvažiavimu, jam įrengti naudojami borteliai). Šis mokymo elementas pažymimas kelio ženklu „Stotelė“ ir atitinkamu kelių ženklinimu. Įvažiavimo juostos plotis turi būti ne siauresnis kaip 2,5 m, o ilgis – ne trumpesnis kaip dvigubas automobilio, su kuriuo mokoma, ilgis; mokymo elementą rekomenduojama įrengti šalia „uždaro“ kelio.

15. BE, C1E, CE, D1E, DE, T transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų  praktiniam vairavimui mokyti turi būti įrengta riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ir (ar) dešinę – juostos plotis atitinka transporto priemonės plotį, pridedant 1 m, o pačiame posūkyje juostos plotis turi atitikti transporto priemonės dinaminį gabaritą, pridedant ne daugiau kaip 1 m; juostos ilgis – ne trumpesnis kaip 40 m (po 20 m į abi puses nuo posūkio arba kitokio ilgio, tačiau viena iš juostų negali būti trumpesnė nei 10 m), vidinis juostos posūkio spindulys – ne mažesnis kaip 6 m; juostos, ant kurios ne rečiau kaip kas 5 m sustatomos gairelės ar kūgiai, linijų plotis – 0,1 m;  BE kategorijos transporto priemonių vairuotojams mokyti riboto pločio juosta įrengiama vadovaujantis šio priedo 10.2 punkto nuostatomis; šis mokymo elementas gali būti įrengtas „uždarame“ kelyje.

16. Bendrieji mokymo elementai yra skirti visų kategorijų transporto priemonių vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti, todėl kiekvienai transporto priemonių kategorijų grupei šių elementų įrenginėti nebūtina.

17. Kiekvienos transporto priemonių kategorijų grupės mokymo elementai gali sutapti.

18. Gairelės ar kūgiai, ar maketai aikštelėse vairavimo mokymo metu privalo būti pastatyti tuose mokymo elementuose, kurie skirti tuo metu mokomai transporto priemonių kategorijai.

19. Mokymo elementų plotis gali būti didesnis, jeigu neįmanoma konkrečiai transporto priemonei arba transporto priemonių kategorijų grupei įrengti juos pagal nustatytus reikalavimus (nustatoma praktiniu bandymu). 

 

III. aikštelių pralaidumas

 

20. Mokymo elementai, įrengti AM, A1, A2, A arba B1, B, BE transporto priemonių kategorijų grupių vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti, vienu metu gali būti naudojami ne daugiau kaip keturioms transporto priemonėms (po keturias iš kiekvienos transporto priemonių kategorijos grupės); mokymo elementai, įrengti C1, C, D1, D transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti, vienu metu gali būti naudojami ne daugiau kaip trims transporto priemonėms; mokymo elementai, įrengti C1E, CE, D1E, DE transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti, vienu metu gali būti naudojami ne daugiau kaip dviem transporto priemonėms.

21. Kai aikštelėje įrengiama mokymo elementų dviejų ar daugiau transporto priemonių kategorijų grupių vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti, nustatytas transporto priemonių skaičius, kuris vienu metu gali būti naudojamas, sumuojamas (pvz., įrengus mokymo elementus A ir B kategorijų transporto priemonių vairuotojams mokyti, vienu metu jie gali būti naudojami aštuonioms (4 + 4) šių kategorijų transporto priemonėms; įrengus A, B, C1 kategorijų – vienuolikai (4 + 4 + 3); B, C, D, CE kategorijų – devynioms (4 + 3 + 2) ir t. t.).

22. Jeigu visų mokymo elementų (išskyrus bendruosius mokymo elementus) kurios nors transporto priemonių kategorijos grupės vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti yra įrengta papildomai, tai atitinkamai daugiau tos kategorijos, kuriai skirti šie mokymo elementai, transporto priemonių vienu metu gali naudotis aikštele (pvz., papildomai įrengus visus šio priedo 10.1–10.5 punktuose nurodytus mokymo elementus šio priedo 3.2 punkte nurodytame papildomame plote, aikštelėje gali būti mokoma aštuoniomis B (B1) kategorijos transporto priemonėmis).

23. Mokymo elementus papildomai įrengus tik pagal šio priedo 10.3 ir 10.4 punktų nuostatas ne mažesniame kaip 250 m2 papildomame plote, papildomai naudotis aikštelės mokymo elementais leidžiama vienai B kategorijos transporto priemonei. Šią išimtį pagal nurodytas sąlygas vairavimo mokyklos gali taikyti ne daugiau kaip trigubai didindamos mokymo elementų skaičių, kad aikštelės mokymo elementais galėtų naudotis papildomai trimis B kategorijos transporto priemonėmis.

______________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-231, 2014-11-25, paskelbta TAR 2014-11-25, i. k. 2014-17912

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-85 "Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo" pakeitimo