Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 135-6902; TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00188

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS stebėSENOS ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo

patvirtinimo

 

2013 m. gruodžio 18 d. Nr. V-1194

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-922 „Dėl Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 121-4984) ir įgyvendindamas Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programos 2010–2011 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-523, 2.1 punktą:

1. T v i r t i n u Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                            VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2013 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. V-1194

 

kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS stebėSENOS ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja kliniškai ir epidemiologiškai svarbių bakterijų, išvardytų šio tvarkos aprašo 1 priede, nustatytų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijose (toliau – mikrobiologijos laboratorijos), atsparumo stebėjimo nacionaliniu lygmeniu ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams (toliau – mikroorganizmų atsparumas) rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos teikimo tvarką bei bakterijų kultūrų siuntimo atsparumui patvirtinti tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

Bakterijų kultūra – gryna bakterijų kultūra, išauginta iš vienos kolonijos nuo pirminio pasėlio lėkštelės ir, tikėtina, kilusi iš vienos ląstelės.

Dauginis atsparumas – mikroorganizmo atsparumas ne mažiau kaip trijų antimikrobinių klasių preparatams.

Klinikinė tiriamoji medžiaga – žmogaus organizmo skysčių, sekreto, ekskretų ar pažeistų audinių ėminys, paimtas mikrobiologiškai ištirti laboratorijoje.

Mikroorganizmų atsparumas – mikroorganizmų savybė sumažinti ar pašalinti antimikrobinio preparato, naudojamo infekcijoms gydyti ar profilaktikai, poveikį.

Mikroorganizmų atsparumo stebėsena – nuolatinis sistemingas mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams preparatams duomenų rinkimas, kaupimas, analizė ir informacijos platinimas, siekiant planuoti, diegti ir vertinti priemones, skirtas sumažinti atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo galimybes.

Mikroorganizmų atsparumo tyrimai  – mikroorganizmų atsparumo nustatymas ar patvirtinimas, kai mikrobiologijos laboratorijoje nėra taikomas standartizuotas metodas išskirto mikroorganizmo atsparumui nustatyti, mikroorganizmo atsparumo vertinimas išlieka abejotinas arba gauti neįprasti tam mikroorganizmui atsparumo rezultatai; mikroorganizmų atsparumo veiksnių (mechanizmų, genų, nuo kurių priklauso tam tikras mikroorganizmų atsparumas) nustatymas (toliau – atsparumo veiksnių nustatymas).

Mikroorganizmų jautrumo tyrimai – mikrobiologijos laboratorijose taikomais standartizuotais metodais atlikti tyrimai, siekiant įvertinti antimikrobinio preparato gebėjimą slopinti bakterijų augimą in vitro.

3. Mikroorganizmų atsparumo stebėseną nacionaliniu lygmeniu koordinuoja Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL), kuri metodiškai vadovauja mikroorganizmų atsparumo stebėsenai šalyje, pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo mokymus, rengia bendras duomenų ataskaitas, planuoja ir vykdo mokslinius praktinius tyrimus mikroorganizmų atsparumo stebėsenos kokybei bei efektyvumui įvertinti ir didinti, vieną kartą per metus teikia Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro Europos antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklui (angl. EARS-Net) (toliau – Europos antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklas) ir Pasaulio sveikatos organizacijos Pasauliniam antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklui (angl. GLASS) (toliau – Pasaulinis antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklas) jų prašomus mikrobiologijos laboratorijų, kurios atitinka Europos antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklo ar Pasaulinio antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklo keliamus duomenų kokybės reikalavimus, antimikrobinio atsparumo stebėsenos duomenis, užtikrina pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigų konfidencialumą, gerą grįžtamąjį ryšį ir informavimą apie atliktų tyrimų rezultatus.

Mikroorganizmų atsparumo stebėseną nacionaliniu lygmeniu vykdo mikrobiologijos laboratorijos, kurios renka ir teikia mikroorganizmų atsparumo stebėsenos duomenis NVSPL, atsako už pateiktų duomenų patikimumą, kokybę ir pateikimą laiku.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1231, 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-08, i. k. 2018-18072

 

4. Mikroorganizmų atsparumo stebėseną nacionaliniu lygmeniu sudaro:

4.1. kraujo ar galvos ir (ar) nugaros smegenų skysčio pasėliuose nustatytų bakterijų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsena, kurią vykdo visos mikrobiologijos laboratorijos, dirbančios su klinikine tiriamąja medžiaga;

4.2. dauginiu atsparumu pasižyminčių bakterijų stebėsena, kurią vykdo visos mikrobiologijos laboratorijos, dirbančios su klinikine tiriamąja medžiaga;

4.3. įvairiuose klinikinės tiriamosios medžiagos pasėliuose nustatytų bakterijų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsena, kurią mikrobiologijos laboratorijos vykdo savanoriškai pagal NVSPL parengtą šios stebėsenos protokolą.

 

II. Kraujo ar galvos ir (ar) nugaros smegenų skysčio pasėliuose nustatytų bakterijų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsena

 

5. Mikrobiologijos laboratorijose kraujo ar galvos ir (ar) nugaros smegenų skysčio pasėliuose išauginus bakterijas, išvardytas 1 priede, ir atlikus reikiamus jautrumo antimikrobiniams vaistams tyrimus, pildomas pranešimas (2–13 priedai). Pakartotinai to paties paciento ėminiuose išskirtos tos pačios rūšies bakterijos neregistruojamos.

6. NVSPL pranešimų formas skelbia tinklalapyje www.nvspl.lt.

7. Mikrobiologijos laboratorija užpildytą pranešimą per 72 val. nuo tyrimo atlikimo išsiunčia NVSPL elektroniniu paštu atsparumas@nvspl.lt.

8. Jeigu bakterijų kultūra atitinka tvarkos aprašo 14 priede išvardytus kriterijus, pagal tvarkos aprašo V skyriuje nurodytus reikalavimus ji siunčiama NVSPL.

9. NVSPL apie gautus patvirtinamųjų atsparumo tyrimų rezultatus tą pačią dieną telefonu ir per 72 val. raštu, išsiųsdama tyrimo rezultato protokolą, informuoja bakterijų kultūrą siuntusią mikrobiologijos laboratoriją.

10. Duomenys apie nustatytos bakterijos jautrumo antimikrobiniams vaistams tyrimo rezultatus kaupiami NVSPL kompiuterinėje duomenų bazėje.

11. NVSPL kartą per metus parengia tvarkos aprašo 16 priede pateiktos formos ataskaitą apie stebimų bakterijų atsparumą antimikrobiniams vaistams ir iki kitų metų balandžio 1 d. pateikia ją Higienos institutui, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau NVSC) bei paskelbia tinklalapyje www.nvspl.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1147, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13753

 

12. Neteko galios nuo 2018-11-09

Punkto naikinimas:

Nr. V-1231, 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-08, i. k. 2018-18072

 

III. Dauginiu atsparumu pasižyminčių bakterijų stebėsena

 

13. Bet kokios klinikinės tiriamosios medžiagos pasėliuose išauginus bakterijų kultūras, išvardytas tvarkos aprašo 15 priede, mikrobiologijos laboratorijos jas siunčia NVSPL atsparumui patvirtinti pagal tvarkos aprašo V skyriuje nurodytus reikalavimus.

14. Pakartotinai to paties paciento ėminiuose išskirtos tos pačios rūšies bakterijos NVSPL nesiunčiamos.

15. NVSPL apie gautus patvirtinamųjų atsparumo tyrimų rezultatus tą pačią dieną telefonu ir per 72 val. raštu, išsiųsdama tyrimo rezultato protokolą, informuoja bakterijų kultūrą siuntusią mikrobiologijos laboratoriją.

16. Duomenys apie nustatytos bakterijos atsparumą antimikrobiniams vaistams ir atsparumo veiksnius kaupiami NVSPL kompiuterinėje duomenų bazėje.

17. NVSPL vieną kartą per metus parengia tvarkos aprašo 17 priede pateiktos formos ataskaitą apie dauginiu atsparumu pasižyminčias stebimas bakterijas šalyje ir iki kitų metų balandžio 1 d. pateikia ją Higienos institutui, NVSC ir paskelbia tinklalapyje www.nvspl.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1147, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13753

 

IV. Įvairios klinikinės tiriamosios medžiagos pasėliuose nustatytų bakterijų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsena

 

18. Dėl įvairios klinikinės tiriamosios medžiagos pasėliuose nustatytų bakterijų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos siūlymus teikia Ekspertų grupė antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, Higienos institutas, NVSC ir NVSPL.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1147, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13753

 

19. NVSPL, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, parengia stebėsenos protokolą, kuris paskelbiamas NVSPL tinklalapyje ir išsiunčiamas atrinktoms laboratorijoms, stebėsenoje dalyvaujančioms savanoriškai.

20. NVSPL yra atsakinga už duomenų surinkimą, analizę ir rezultatų sklaidą: skelbimą NVSPL tinklalapyje www.nvspl.lt, ataskaitos, parengtos pagal tvarkos aprašo 18 priede pateiktą formą, pateikimą Higienos institutui, NVSC.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1147, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13753

 

V. BAKTERIJŲ KULTŪRŲ SIUNTIMo REIKALAVIMAI

 

21. Mikrobiologijos laboratorijos bakterijų, išvardytų tvarkos aprašo 14 ir 15 prieduose, kultūras siunčia į NVSPL atlikti tolesnius atsparumo nustatymo ir kitus reikiamus tyrimus, užpildžiusios Siuntimo patogeninių bakterijų kultūrų tyrimui formą Nr. 286-1/a, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-385 (Žin., 2009, Nr. 63-2512). 

22. Bakterijų kultūros turi būti transportuojamos laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakyme Nr. V-385 „Dėl patogeninių bakterijų, nustatytų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose, identifikavimo ir tipavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytų reikalavimų patogeninių bakterijų kultūrų ar tiriamosios klinikinės medžiagos siuntimui.

 

 

___________________

part_c5fbd6328971484f88127073173be2c3_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJOSE KRAUJO AR GALVOS IR (AR) NUGAROS SMEGENŲ SKYSČIO PASĖLIUOSE NUSTATYTŲ BAKTERIJŲ, KURIŲ ATSPARUMAS ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS STEBIMAS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Bakterijos pavadinimas

Antimikrobinio vaisto pavadinimas

1.

Acinetobacter spp.

Imipenemas ar meropenemas, gentamicinas, amikacinas, ciprofloksacinas, trimetoprimas+sulfametoksazolis, kolistinas.

2.

Enterococcus spp.

Ampicilinas, gentamicinas (sinergizmas), vankomicinas, linezolidas.

3.

Escherichia coli

Ampicilinas, amoksicilinas+klavulaninė r. ar ampicilinas+sulbaktamas, piperacilinas+tazobaktamas, cefuroksimas, cefotaksimas ar ceftriaksonas, ceftazidimas, imipenemas ar meropenemas ar ertapenemas, gentamicinas, amikacinas, ciprofloksacinas, trimetoprimas+sulfametoksazolis. 

4.

Haemophilus influenzae

Ampicilinas, amoksicilinas / klavulaninė r., cefuroksimas, cefotaksimas ar ceftriaksonas, trimetoprimas+sulfametoksazolis, chloramfenikolis.

5.

Klebsiella pneumoniae

Amoksicilinas+klavulaninė r.  ar ampicilinas / sulbaktamas, piperacilinas+tazobaktamas, cefuroksimas, cefotaksimas ar ceftriaksonas, ceftazidimas, imipenemas ar meropenemas ar ertapenemas, gentamicinas, amikacinas, ciprofloksacinas, trimetoprimas+sulfametoksazolis. 

6.

Listeria monocytogenes

Penicilinas, ampicilinas, meropenemas, eritromicinas, trimetoprimas+sulfametoksazolis.

7.

Neisseria meningitidis

Penicilinas, cefotaksimas ar ceftriaksonas, meropenemas, chloramfenikolis, ciprofloksacinas, rifampicinas.

8.

Pseudomonas aeruginosa

Piperacilinas+tazobaktamas, ceftazidimas, ciprofloksacinas, gentamicinas, amikacinas, imipenemas ar meropenemas.

9.

Staphylococcus aureus

Penicilinas, oksacilinas (patikra cefoksitinu), eritromicinas, klindamicinas, gentamicinas, fuzidino r., rifampicinas, tetraciklinas, linezolidas, trimetoprimas+sulfametoksazolis, vankomicinas.

10.

Streptococcus agalactiae

Penicilinas, eritromicinas, klindamicinas, vankomicinas, trimetoprimas+sulfametoksazolis.

11.

Streptococcus pyogenes

Penicilinas, eritromicinas, klindamicinas, vankomicinas, trimetoprimas+sulfametoksazolis.

12.

Streptococcus pneumoniae

Penicilinas (patikra oksacilinu), eritromicinas, klindamicinas, cefotaksimas ar ceftriaksonas, vankomicinas, chloramfenikolis, trimetoprimas+sulfametoksazolis.

 

________________________

part_91bbdaea6682419aaaf78302282d65a4_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pranešimo forma)

 

_____________________ Nr. _________

(Pranešimo registracijos data ir numeris*)

 

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai

 

______________________________________________________________________

(pranešimą siunčianti laboratorija)

 

______________________________________________________________________

(ligoninė, kurioje gydomas pacientas)

 

Sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos,

išauginusios registruojamą bakterijos kultūrą ir nustačiusios jautrumą antimikrobiniams vaistams, pranešimą Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai išsiunčia ne vėliau kaip per 72 val. (el. p. atsparumas@nvspl.lt)

 

PRANEŠIMAS

APIE ACINETOBACTER SPP. JAUTRUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS TYRIMO REZULTATUS

 

_______________ 

(data)

 

1.   PACIENTO DUOMENYS

 

Gimimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Infekcinės ligos diagnozė (įrašyti): _______________________________________________

 

Gydomas (pažymėti):  stacionare      ambulatoriškai     nežinoma

 

Hospitalizavimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Skyrius, kuriame gydomas (pažymėti):

chirurgijos                                terapijos                           vaikų  / naujagimių

akušerijos / ginekologijos        infekcinių ligų                 hematologijos  / onkologijos

urologijos                                 vaikų / naujagimių reanimacijos / intensyviosios terapijos

reanimacijos  / intensyviosios terapijos                                    kitas (įrašyti):______________

 

*Pildo Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

2.   Duomenys apie iŠaugintĄ SukĖlĖjĄ

 

Ėminio registracijos Nr. (įrašyti):      _____________

Ėminio paėmimo data (įrašyti):  ______–___–___

Ėminys, iš kurio išaugintas infekcinės ligos sukėlėjas (pažymėti): kraujas    likvoras

Mikroorganizmo išauginimo data (įrašyti):  ______–___–___

Mikroorganizmo pavadinimas (gentis, rūšis) (įrašyti): ________________________________

 

3. ACINETOBACTER SPP. JAUTRUMO Antimikrobiniams Vaistams TYRIMO REZULTATAI

 

Jautrumo tyrimo standartas (pažymėti):     EUCAST       CLSI

 

 

Antimikrobinis vaistas

 

Augimo slopinimo zona

(mm)

Vertinimas

(J/VJ/A)

MSK

(mg/L)

Galutinis vertinimas

(J/VJ/A)

 

Imipenemas

 

 

 

 

 

Meropenemas

 

 

 

 

Ciprofloksacinas

 

 

 

 

Gentamicinas

 

 

 

 

Amikacinas

 

 

 

 

Trimetoprimas+sulfametoksazolis

 

 

 

 

Kolistinas

X

X

 

 

 

Jautrus J, vidutinio jautrumo – VJ, atsparus –  A

 

 

 

________________________________________                                               

(pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildytą pranešimą siųskite Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos

Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyriui

Adresas Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius  

El. paštas atsparumas@nvspl.lt  

Telefonas (8 5) 210 5496

part_dded529a893e4dd2a02ee7fb266aa0ae_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pranešimo forma)

 

_____________________ Nr. _________

(Pranešimo registracijos data ir numeris*)

 

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai

 

__________________________________________________________________

(pranešimą siunčianti laboratorija)

 

__________________________________________________________________

(ligoninė, kurioje gydomas pacientas)

 

Sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos,

išauginusios registruojamą bakterijos kultūrą ir nustačiusios jautrumą antimikrobiniams vaistams, pranešimą Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai) išsiunčia ne vėliau kaip per 72 val. (el. p. atsparumas@nvspl.lt)

 

PRANEŠIMAS

APIE ENTEROCOCCUS SPP. JAUTRUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS TYRIMO REZULTATUS

 

_______________ 

(data)

 

1.   PACIENTO DUOMENYS

 

Gimimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Infekcinės ligos diagnozė (įrašyti): _______________________________________________

 

Gydomas (pažymėti):  stacionare      ambulatoriškai     nežinoma

 

Hospitalizavimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Skyrius, kuriame gydomas (pažymėti):

chirurgijos                                terapijos                           vaikų / naujagimių

akušerijos / ginekologijos        infekcinių ligų                  hematologijos / onkologijos

urologijos                                 vaikų / naujagimių reanimacijos / intensyviosios terapijos

reanimacijos / intensyviosios terapijos                                   kitas (įrašyti):________________

 

*Pildo Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

2.   Duomenys apie iŠaugintĄ SukĖlĖjĄ

 

Ėminio registracijos Nr. (įrašyti):      _____________

Ėminio paėmimo data (įrašyti):  ______–___–___

Ėminys, iš kurio išaugintas infekcinės ligos sukėlėjas (pažymėti): kraujas    likvoras

Mikroorganizmo išauginimo data (įrašyti):  ______–___–___

Mikroorganizmo pavadinimas (gentis, rūšis) (įrašyti): ________________________________

 

3. ENTEROCOCCUS SPP. JAUTRUMO Antimikrobiniams Vaistams TYRIMO REZULTATAI

 

Jautrumo tyrimo standartas (pažymėti):     EUCAST       CLSI

 

 

Antimikrobinis vaistas

 

Augimo slopinimo zona

(mm)

Vertinimas

(J/VJ/A)

MSK

(mg/L)

Galutinis vertinimas

(J/VJ/A)

Ampicilinas

 

 

 

 

Gentamicinas

 

 

 

 

Vankomicinas

 

 

 

 

Linezolidas

 

 

 

 

 

Jautrus J, vidutinio jautrumo – VJ, atsparus –  A

 

 

 

________________________________________                                               

(pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildytą pranešimą siųskite Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos

Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyriui

Adresas Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius  

El. paštas atsparumas@nvspl.lt  

Telefonas (8 5) 210 5496

part_72bf836a99f7413f82723267504dde05_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Pranešimo forma)

 

_____________________ Nr. _________

(Pranešimo registracijos data ir numeris*)

 

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai

 

__________________________________________________________________

(pranešimą siunčianti laboratorija)

 

__________________________________________________________________

(ligoninė, kurioje gydomas pacientas)

 

Sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos,

išauginusios registruojamą bakterijos kultūrą ir nustačiusios jautrumą antimikrobiniams vaistams, pranešimą Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai išsiunčia ne vėliau kaip per 72 val. (el. p. atsparumas@nvspl.lt)

 

PRANEŠIMAS

APIE E. COLI JAUTRUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS TYRIMO REZULTATUS

 

_______________ 

(data)

 

1.   PACIENTO DUOMENYS

 

Gimimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Infekcinės ligos diagnozė (įrašyti): _______________________________________________

 

Gydomas (pažymėti):  stacionare      ambulatoriškai     nežinoma

 

Hospitalizavimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Skyrius, kuriame gydomas (pažymėti):

chirurgijos                                terapijos                           vaikų / naujagimių

akušerijos / ginekologijos        infekcinių ligų                 hematologijos / onkologijos

urologijos                                 vaikų / naujagimių reanimacijos / intensyviosios terapijos

reanimacijos / intensyviosios terapijos                                 kitas (įrašyti):_________________

 

*Pildo Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

2.   Duomenys apie iŠaugintĄ SukĖlĖjĄ

 

Ėminio registracijos Nr. (įrašyti):      _____________

Ėminio paėmimo data (įrašyti):  ______–___–___

Ėminys, iš kurio išaugintas infekcinės ligos sukėlėjas (pažymėti): kraujas    likvoras

Mikroorganizmo išauginimo data (įrašyti):  ______–___–___

Mikroorganizmo pavadinimas (gentis, rūšis) (įrašyti): ________________________________

 

 

3. E. COLI JAUTRUMO Antimikrobiniams Vaistams TYRIMO REZULTATAI

 

Jautrumo tyrimo standartas (pažymėti):     EUCAST       CLSI

 

 

Antimikrobinis vaistas

 

Augimo slopinimo zona

(mm)

Vertinimas

(J/VJ/A)

MSK

(mg/L)

Galutinis vertinimas

(J/VJ/A)

Ampicilinas

 

 

 

 

 

Amoksicilinas+klavulaninė r.

 

 

 

 

 

Ampicilinas+sulbaktamas

 

 

 

 

Piperacilinas+tazobaktamas

 

 

 

 

Gentamicinas

 

 

 

 

Amikacinas

 

 

 

 

Ciprofloksacinas

 

 

 

 

Cefuroksimas

 

 

 

 

 

Cefotaksimas

 

 

 

 

 

Ceftriaksonas

 

 

 

 

Ceftazidimas

 

 

 

 

Trimetoprimas+sulfametoksazolis

 

 

 

 

 

Imipenemas

 

 

 

 

 

Meropenemas

 

 

 

 

 

Ertapenemas

 

 

 

 

 

Jautrus – J, vidutinio jautrumo – VJ, atsparus – A

 

 

________________________________________                                               

(pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

Užpildytą pranešimą siųskite Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos

Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyriui

Adresas Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius  

El. paštas atsparumas@nvspl.lt  

Telefonas (8 5) 210 5496

part_86776afe55e74fafb4a5c2ff19a0934b_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos

ir duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės

ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Pranešimo forma)

 

_____________________ Nr. _________

(Pranešimo registracijos data ir numeris*)

 

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai

 

__________________________________________________________________

(pranešimą siunčianti laboratorija)

 

__________________________________________________________________

(ligoninė, kurioje gydomas pacientas)

 

Sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos,

išauginusios registruojamą bakterijos kultūrą ir nustačiusios jautrumą antimikrobiniams vaistams, pranešimą Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai išsiunčia ne vėliau kaip per 72 val. (el. p. atsparumas@nvspl.lt)

 

PRANEŠIMAS

APIE H. INFLUENZAE JAUTRUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS TYRIMO REZULTATUS

 

_______________ 

(data)

 

1.   PACIENTO DUOMENYS

 

Gimimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Infekcinės ligos diagnozė (įrašyti): _______________________________________________

 

Gydomas (pažymėti):  stacionare      ambulatoriškai     nežinoma

 

Hospitalizavimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Skyrius, kuriame gydomas (pažymėti):

chirurgijos                                terapijos                           vaikų / naujagimių

akušerijos / ginekologijos        infekcinių ligų                 hematologijos / onkologijos

urologijos                                 vaikų / naujagimių reanimacijos / intensyviosios terapijos

reanimacijos / intensyviosios terapijos                                 kitas (įrašyti):_________________

 

*Pildo Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

2.   Duomenys apie iŠaugintĄ SukĖlĖjĄ

 

Ėminio registracijos Nr. (įrašyti):      _____________

Ėminio paėmimo data (įrašyti):  ______–___–___

Ėminys, iš kurio išaugintas infekcinės ligos sukėlėjas (pažymėti): kraujas    likvoras

Mikroorganizmo išauginimo data (įrašyti):  ______–___–___

Mikroorganizmo pavadinimas (gentis, rūšis) (įrašyti): ________________________________

 

 

3. H. INFLUENZAE JAUTRUMO Antimikrobiniams Vaistams TYRIMO REZULTATAI

 

Jautrumo tyrimo standartas (pažymėti):     EUCAST       CLSI

 

 

Antimikrobinis vaistas

 

Augimo slopinimo zona

(mm)

Vertinimas

(J/VJ/A)

MSK

(mg/L)

Galutinis vertinimas

(J/VJ/A)

Ampicilinas

 

 

 

 

Amoksicilinas+klavulaninė r.

 

 

 

 

Cefuroksimas

 

 

 

 

 

Cefotaksimas

 

 

 

 

 

Ceftriaksonas

 

 

 

 

Chloramfenikolis

 

 

 

 

Trimetoprimas+sulfametoksazolis

 

 

 

 

 

Jautrus – J, vidutinio jautrumo – VJ, atsparus – A

 

 

________________________________________                                               

(pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildytą pranešimą siųskite Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos

Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyriui

Adresas Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius  

El. paštas atsparumas@nvspl.lt  

Telefonas (8 5) 210 5496

 

part_838fce0c6c0347b19d9fb9630188bfc8_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Pranešimo forma)

 

_____________________ Nr. _________

(Pranešimo registracijos data ir numeris*)

 

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai

 

__________________________________________________________________

(pranešimą siunčianti laboratorija)

 

__________________________________________________________________

(ligoninė, kurioje gydomas pacientas)

 

Sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos,

išauginusios registruojamą bakterijos kultūrą ir nustačiusios jautrumą antimikrobiniams vaistams, pranešimą Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai išsiunčia ne vėliau kaip per 72 val. (el. p. atsparumas@nvspl.lt)

 

PRANEŠIMAS

APIE K. PNEUMONIAE JAUTRUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS TYRIMO REZULTATUS

 

_______________ 

(data)

 

1.   PACIENTO DUOMENYS

 

Gimimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Infekcinės ligos diagnozė (įrašyti): _______________________________________________

 

Gydomas (pažymėti):  stacionare      ambulatoriškai     nežinoma

 

Hospitalizavimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Skyrius, kuriame gydomas (pažymėti):

chirurgijos                               terapijos                           vaikų / naujagimių

akušerijos / ginekologijos       infekcinių ligų                 hematologijos / onkologijos

urologijos                                vaikų / naujagimių reanimacijos / intensyviosios terapijos

reanimacijos / intensyviosios terapijos                                kitas (įrašyti):_________________

 

*Pildo Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

2.   Duomenys apie iŠaugintĄ SukĖlĖjĄ

 

Ėminio registracijos Nr. (įrašyti):      _____________

Ėminio paėmimo data (įrašyti):  ______–___–___

Ėminys, iš kurio išaugintas infekcinės ligos sukėlėjas (pažymėti): kraujas    likvoras

Mikroorganizmo išauginimo data (įrašyti):  ______–___–___

Mikroorganizmo pavadinimas (gentis, rūšis) (įrašyti): ________________________________

 

 

3. K. PNEUMONIAE JAUTRUMO Antimikrobiniams Vaistams TYRIMO REZULTATAI

 

Jautrumo tyrimo standartas (pažymėti):     EUCAST       CLSI

 

 

Antimikrobinis vaistas

 

Augimo slopinimo zona

(mm)

Vertinimas

(J/VJ/A)

MSK

(mg/L)

Galutinis vertinimas

(J/VJ/A)

 

Amoksicilinas+klavulaninė r.

 

 

 

 

 

Ampicilinas/sulbaktamas

 

 

 

 

Piperacilinas+tazobaktamas

 

 

 

 

Gentamicinas

 

 

 

 

Amikacinas

 

 

 

 

Ciprofloksacinas

 

 

 

 

Cefuroksimas

 

 

 

 

 

Cefotaksimas

 

 

 

 

 

Ceftriaksonas

 

 

 

 

Ceftazidimas

 

 

 

 

Trimetoprimas+sulfametoksazolis

 

 

 

 

 

Imipenemas

 

 

 

 

 

Meropenemas

 

 

 

 

 

Ertapenemas

 

 

 

 

 

Jautrus – J, vidutinio jautrumo – VJ, atsparus – A

 

 

 

________________________________________                                               

(pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Užpildytą pranešimą siųskite Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos

Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyriui

Adresas Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius  

El. paštas atsparumas@nvspl.lt  

Telefonas (8 5) 210 5496

part_2f3f9f9eed544442964327826a5f6bd3_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Pranešimo forma)

 

_____________________ Nr. _________

(Pranešimo registracijos data ir numeris*)

 

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai

 

__________________________________________________________________

(pranešimą siunčianti laboratorija)

 

__________________________________________________________________

(ligoninė, kurioje gydomas pacientas)

 

Sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos,

išauginusios registruojamą bakterijos kultūrą ir nustačiusios jautrumą antimikrobiniams vaistams, pranešimą Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai  išsiunčia ne vėliau kaip per 72 val. (el. p. atsparumas@nvspl.lt)

 

PRANEŠIMAS

APIE L. MONOCYTOGENES JAUTRUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS TYRIMO REZULTATUS

 

_______________ 

(data)

 

1.   PACIENTO DUOMENYS

 

Gimimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Infekcinės ligos diagnozė (įrašyti): _______________________________________________

 

Gydomas (pažymėti):  stacionare      ambulatoriškai     nežinoma

 

Hospitalizavimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Skyrius, kuriame gydomas (pažymėti):

chirurgijos                               terapijos                            vaikų / naujagimių

akušerijos / ginekologijos       infekcinių ligų                  hematologijos / onkologijos

urologijos                                vaikų / naujagimių reanimacijos / intensyviosios terapijos

reanimacijos / intensyviosios terapijos                                kitas (įrašyti):________________

 

*Pildo Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

2.   Duomenys apie iŠaugintĄ SukĖlĖjĄ

 

Ėminio registracijos Nr. (įrašyti):      _____________

Ėminio paėmimo data (įrašyti):  ______–___–___

Ėminys, iš kurio išaugintas infekcinės ligos sukėlėjas (pažymėti): kraujas    likvoras

Mikroorganizmo išauginimo data (įrašyti):  ______–___–___

Mikroorganizmo pavadinimas (gentis, rūšis) (įrašyti): ________________________________

 

 

3.       L. MONOCYTOGENES JAUTRUMO Antimikrobiniams Vaistams TYRIMO REZULTATAI

 

Jautrumo tyrimo standartas (pažymėti):     EUCAST       CLSI

 

Antimikrobinis vaistas

 

Augimo slopinimo zona

(mm)

Vertinimas

(J/VJ/A)

MSK

(mg/L)

Galutinis vertinimas

(J/VJ/A)

Penicilinas

 

 

 

 

Ampicilinas

 

 

 

 

Meropenemas

 

 

 

 

Eritromicinas

 

 

 

 

Trimetoprimas+sulfametoksazolis

 

 

 

 

 

Jautrus – J, vidutinio jautrumo – VJ, atsparus – A

 

 

 

 

 

________________________________________                                               

(pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildytą pranešimą siųskite Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos

Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyriui

Adresas Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius  

El. paštas atsparumas@nvspl.lt  

Telefonas (8 5) 210 5496

part_42ab83e96f47496c8e7eea4ea1048cf3_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Pranešimo forma)

 

_____________________ Nr. _________

(Pranešimo registracijos data ir numeris*)

 

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai

 

__________________________________________________________________

(pranešimą siunčianti laboratorija)

 

__________________________________________________________________

(ligoninė, kurioje gydomas pacientas)

 

Sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos,

išauginusios registruojamą bakterijos kultūrą ir nustačiusios jautrumą antimikrobiniams vaistams, pranešimą Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai išsiunčia ne vėliau kaip per 72 val. (el. p. atsparumas@nvspl.lt)

 

PRANEŠIMAS

APIE N. MENINGITIDIS JAUTRUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS TYRIMO REZULTATUS

 

_______________ 

(data)

 

1.   PACIENTO DUOMENYS

 

Gimimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Infekcinės ligos diagnozė (įrašyti): _______________________________________________

 

Gydomas (pažymėti):  stacionare      ambulatoriškai     nežinoma

 

Hospitalizavimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Skyrius, kuriame gydomas (pažymėti):

chirurgijos                                terapijos                          vaikų / naujagimių

akušerijos / ginekologijos        infekcinių ligų                 hematologijos / onkologijos

urologijos                                 vaikų / naujagimių reanimacijos / intensyviosios terapijos

reanimacijos / intensyviosios terapijos                                kitas (įrašyti):________________

 

*Pildo Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

2.   Duomenys apie iŠaugintĄ SukĖlĖjĄ

 

Ėminio registracijos Nr. (įrašyti):      _____________

Ėminio paėmimo data (įrašyti):  ______–___–___

Ėminys, iš kurio išaugintas infekcinės ligos sukėlėjas (pažymėti): kraujas    likvoras

Mikroorganizmo išauginimo data (įrašyti):  ______–___–___

Mikroorganizmo pavadinimas (gentis, rūšis) (įrašyti): ________________________________

 

 

3. N. MENINGITIDIS JAUTRUMO Antimikrobiniams Vaistams TYRIMO REZULTATAI

 

Jautrumo tyrimo standartas (pažymėti):     EUCAST       CLSI

 

 

Antimikrobinis vaistas

 

Augimo slopinimo zona

(mm)

Vertinimas

(J/VJ/A)

MSK

(mg/L)

Galutinis vertinimas

(J/VJ/A)

Penicilinas

X

X

 

 

 

Cefotaksimas

X

X

 

 

 

Ceftriaksonas

X

X

 

 

Meropenemas

X

X

 

 

Chloramfenikolis

X

X

 

 

Ciprofloksacinas

X

X

 

 

Rifampicinas

X

X

 

 

 

Jautrus – J, vidutinio jautrumo – VJ, atsparus – A

 

 

 

 

 

________________________________________                                               

(pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildytą pranešimą siųskite Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos

Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyriui

Adresas Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius  

El. paštas atsparumas@nvspl.lt  

Telefonas (8 5) 210 5496

part_73c6421c8cec4e938b38e633092e62c2_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Pranešimo forma)

 

_____________________ Nr. _________

(Pranešimo registracijos data ir numeris*)

 

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai

 

__________________________________________________________________

(pranešimą siunčianti laboratorija)

 

__________________________________________________________________

(ligoninė, kurioje gydomas pacientas)

 

Sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos,

išauginusios registruojamą bakterijos kultūrą ir nustačiusios jautrumą antimikrobiniams vaistams, pranešimą Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai išsiunčia ne vėliau kaip per 72 val. (el. p. atsparumas@nvspl.lt)

 

PRANEŠIMAS

APIE P. AERUGINOSA JAUTRUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS TYRIMO REZULTATUS

 

_______________ 

(data)

 

1.   PACIENTO DUOMENYS

 

Gimimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Infekcinės ligos diagnozė (įrašyti): _______________________________________________

 

Gydomas (pažymėti):  stacionare      ambulatoriškai     nežinoma

 

Hospitalizavimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Skyrius, kuriame gydomas (pažymėti):

chirurgijos                                terapijos                           vaikų / naujagimių

akušerijos / ginekologijos        infekcinių ligų                 hematologijos / onkologijos

urologijos                                 vaikų / naujagimių reanimacijos / intensyviosios terapijos

reanimacijos / intensyviosios terapijos                                 kitas (įrašyti):_________________

 

*Pildo Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

2.   Duomenys apie iŠaugintĄ SukĖlĖjĄ

 

Ėminio registracijos Nr. (įrašyti):      _____________

Ėminio paėmimo data (įrašyti):  ______–___–___

Ėminys, iš kurio išaugintas infekcinės ligos sukėlėjas (pažymėti): kraujas    likvoras

Mikroorganizmo išauginimo data (įrašyti):  ______–___–___

Mikroorganizmo pavadinimas (gentis, rūšis) (įrašyti): ________________________________

 

 

3.    P. AERUGINOSA JAUTRUMO Antimikrobiniams Vaistams TYRIMO REZULTATAI

 

Jautrumo tyrimo standartas (pažymėti):     EUCAST       CLSI

 

 

Antimikrobinis vaistas

 

Augimo slopinimo zona

(mm)

Vertinimas

(J/VJ/A)

MSK

(mg/L)

Galutinis vertinimas

(J/VJ/A)

Piperacilinas+tazobaktamas

 

 

 

 

Gentamicinas

 

 

 

 

Amikacinas

 

 

 

 

Ciprofloksacinas

 

 

 

 

Ceftazidimas

 

 

 

 

 

Imipenemas

 

 

 

 

 

Meropenemas

 

 

 

 

 

Jautrus – J, vidutinio jautrumo – VJ, atsparus – A

 

 

 

 

 

________________________________________                                               

(pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildytą pranešimą siųskite Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos

Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyriui

Adresas Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius  

El. paštas atsparumas@nvspl.lt  

Telefonas (8 5) 210 5496

part_82716399d4e749e1bb3eddf50156d774_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

10 priedas

 

(Pranešimo forma)

 

_____________________ Nr. _________

(Pranešimo registracijos data ir numeris*)

 

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai

 

__________________________________________________________________

(pranešimą siunčianti laboratorija)

 

__________________________________________________________________

(ligoninė, kurioje gydomas pacientas)

 

Sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos,

išauginusios registruojamą bakterijos kultūrą ir nustačiusios jautrumą antimikrobiniams vaistams, pranešimą Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai išsiunčia ne vėliau kaip per 72 val. (el. p. atsparumas@nvspl.lt)

 

PRANEŠIMAS

APIE S. AUREUS JAUTRUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS TYRIMO REZULTATUS

 

_______________ 

(data)

 

1.   PACIENTO DUOMENYS

 

Gimimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Infekcinės ligos diagnozė (įrašyti): _______________________________________________

 

Gydomas (pažymėti):  stacionare      ambulatoriškai     nežinoma

 

Hospitalizavimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Skyrius, kuriame gydomas (pažymėti):

chirurgijos                                terapijos                          vaikų / naujagimių

akušerijos / ginekologijos        infekcinių ligų                hematologijos / onkologijos

urologijos                                 vaikų / naujagimių reanimacijos / intensyviosios terapijos

reanimacijos / intensyviosios terapijos                                 kitas (įrašyti):_________________

 

*Pildo Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

2.   Duomenys apie iŠaugintĄ SukĖlĖjĄ

 

Ėminio registracijos Nr. (įrašyti):      _____________

Ėminio paėmimo data (įrašyti):  ______–___–___

Ėminys, iš kurio išaugintas infekcinės ligos sukėlėjas (pažymėti): kraujas    likvoras

Mikroorganizmo išauginimo data (įrašyti):  ______–___–___

Mikroorganizmo pavadinimas (gentis, rūšis) (įrašyti): ________________________________

 

 

3. S. AUREUS JAUTRUMO Antimikrobiniams Vaistams TYRIMO REZULTATAI

 

Jautrumo tyrimo standartas (pažymėti):     EUCAST       CLSI

 

 

Antimikrobinis vaistas

 

Augimo slopinimo zona

(mm)

Vertinimas

(J/VJ/A)

MSK

(mg/L)

Galutinis vertinimas

(J/VJ/A)

 

Cefoksitinas

 

 

 

 

 

Oksacilinas

X

 

 

 

Penicilinas

 

 

 

 

Eritromicinas

 

 

 

 

Klindamicinas

 

 

 

 

Rifampicinas

 

 

 

 

Fuzidino r.

 

 

 

 

Gentamicinas

 

 

 

 

Tetraciklinas

 

 

 

 

Trimetoprimas+sulfametoksazolis

 

 

 

 

Linezolidas

 

 

 

 

Vankomicinas

X

X

 

 

 

Jautrus – J, vidutinio jautrumo – VJ, atsparus – A

 

 

 

________________________________________                                               

(pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

Užpildytą pranešimą siųskite Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos

Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyriui

Adresas Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius  

El. paštas atsparumas@nvspl.lt  

Telefonas (8 5) 210 5496

 

part_fd0b85cb016c4be68af8f287dfbb985e_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

11 priedas

 

(Pranešimo forma)

 

_____________________ Nr. _________

Pranešimo registracijos data ir numeris*)

 

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai

 

__________________________________________________________________

(pranešimą siunčianti laboratorija)

 

__________________________________________________________________

(ligoninė, kurioje gydomas pacientas)

 

Sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos,

išauginusios registruojamą bakterijos kultūrą ir nustačiusios jautrumą antimikrobiniams vaistams, pranešimą Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai išsiunčia ne vėliau kaip per 72 val. (el. p. atsparumas@nvspl.lt)

 

 

PRANEŠIMAS

APIE S. AGALACTIAE JAUTRUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS TYRIMO REZULTATUS

 

_______________ 

(data)

 

1.   PACIENTO DUOMENYS

 

Gimimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Infekcinės ligos diagnozė (įrašyti): _______________________________________________

 

Gydomas (pažymėti):  stacionare      ambulatoriškai     nežinoma

 

Hospitalizavimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Skyrius, kuriame gydomas (pažymėti):

chirurgijos                                terapijos                          vaikų / naujagimių

akušerijos / ginekologijos        infekcinių ligų                hematologijos / onkologijos

urologijos                                 vaikų / naujagimių reanimacijos / intensyviosios terapijos

reanimacijos / intensyviosios terapijos                                kitas (įrašyti):________________

 

*Pildo Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

2.   Duomenys apie iŠaugintĄ SukĖlĖjĄ

 

Ėminio registracijos Nr. (įrašyti):      _____________

Ėminio paėmimo data (įrašyti):  ______–___–___

Ėminys, iš kurio išaugintas infekcinės ligos sukėlėjas (pažymėti): kraujas    likvoras

Mikroorganizmo išauginimo data (įrašyti):  ______–___–___

Mikroorganizmo pavadinimas (gentis, rūšis) (įrašyti): ________________________________

 

 

3. S. AGALACTIAE JAUTRUMO Antimikrobiniams Vaistams TYRIMO REZULTATAI

 

Jautrumo tyrimo standartas (pažymėti):     EUCAST       CLSI

 

 

Antimikrobinis vaistas

 

Augimo slopinimo zona

(mm)

Vertinimas

(J/VJ/A)

MSK

(mg/L)

Galutinis vertinimas

(J/VJ/A)

Penicilinas

 

 

 

 

Eritromicinas

 

 

 

 

Klindamicinas

 

 

 

 

Vankomicinas

 

 

 

 

Trimetoprimas+sulfametoksazolis

 

 

 

 

 

Jautrus – J, vidutinio jautrumo – VJ, atsparus – A

 

 

 

 

________________________________________                                               

(pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildytą pranešimą siųskite Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos

Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyriui

Adresas Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius  

El. paštas atsparumas@nvspl.lt  

Telefonas (8 5) 210 5496

part_0598258341844e92817653590d429802_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

12 priedas

 

(Pranešimo forma)

 

_____________________ Nr. _________

(Pranešimo registracijos data ir numeris*)

 

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai

 

__________________________________________________________________

(pranešimą siunčianti laboratorija)

 

__________________________________________________________________

(ligoninė, kurioje gydomas pacientas)

 

Sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos,

išauginusios registruojamą bakterijos kultūrą ir nustačiusios jautrumą antimikrobiniams vaistams, pranešimą Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai išsiunčia ne vėliau kaip per 72 val. (el. p. atsparumas@nvspl.lt)

 

PRANEŠIMAS

APIE S. PYOGENES JAUTRUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS TYRIMO REZULTATUS

 

_______________ 

(data)

 

1.   PACIENTO DUOMENYS

 

Gimimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Infekcinės ligos diagnozė (įrašyti): _______________________________________________

 

Gydomas (pažymėti):  stacionare      ambulatoriškai     nežinoma

 

Hospitalizavimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Skyrius, kuriame gydomas (pažymėti):

chirurgijos                                terapijos                          vaikų / naujagimių

akušerijos / ginekologijos        infekcinių ligų                hematologijos / onkologijos

urologijos                                 vaikų / naujagimių reanimacijos / intensyviosios terapijos

reanimacijos / intensyviosios terapijos                               kitas (įrašyti):_________________

 

*Pildo Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

2.  
Duomenys apie iŠaugintĄ SukĖlĖjĄ

 

Ėminio registracijos Nr. (įrašyti):      _____________

Ėminio paėmimo data (įrašyti):  ______–___–___

Ėminys, iš kurio išaugintas infekcinės ligos sukėlėjas (pažymėti): kraujas    likvoras

Mikroorganizmo išauginimo data (įrašyti):  ______–___–___

Mikroorganizmo pavadinimas (gentis, rūšis) (įrašyti): ________________________________

 

 

3. S. PYOGENES JAUTRUMO Antimikrobiniams Vaistams TYRIMO REZULTATAI

 

Jautrumo tyrimo standartas (pažymėti):     EUCAST       CLSI

 

 

Antimikrobinis vaistas

 

Augimo slopinimo zona

(mm)

Vertinimas

(J/VJ/A)

MSK

(mg/L)

Galutinis vertinimas

(J/VJ/A)

Penicilinas

 

 

 

 

Eritromicinas

 

 

 

 

Klindamicinas

 

 

 

 

Vankomicinas

 

 

 

 

Trimetoprimas+sulfametoksazolis

 

 

 

 

 

Jautrus – J, vidutinio jautrumo – VJ, atsparus – A

 

 

 

 

________________________________________                                               

(pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildytą pranešimą siųskite Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos

Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyriui

Adresas Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius  

El. paštas atsparumas@nvspl.lt  

Telefonas (8 5) 210 5496

part_d663223cc1b44992b86e599c13f901e1_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

13 priedas

 

(Pranešimo forma)

 

_____________________ Nr. _________

(Pranešimo registracijos data ir numeris*)

 

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai

 

__________________________________________________________________

(pranešimą siunčianti laboratorija)

 

__________________________________________________________________

(ligoninė, kurioje gydomas pacientas)

 

Sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos,

išauginusios registruojamą bakterijos kultūrą ir nustačiusios jautrumą antimikrobiniams vaistams, pranešimą Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai išsiunčia ne vėliau kaip per 72 val. (el. p. atsparumas@nvspl.lt)

 

PRANEŠIMAS

APIE S. PNEUMONIAE JAUTRUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS TYRIMO REZULTATUS

 

_______________ 

(data)

 

 

1.   PACIENTO DUOMENYS

 

Gimimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Infekcinės ligos diagnozė (įrašyti): _______________________________________________

 

Gydomas (pažymėti):  stacionare      ambulatoriškai     nežinoma

 

Hospitalizavimo data (metai, mėnuo, diena):  ______–___–___

 

Skyrius, kuriame gydomas (pažymėti):

chirurgijos                                terapijos                          vaikų / naujagimių

akušerijos / ginekologijos        infekcinių ligų                hematologijos / onkologijos

urologijos                                 vaikų / naujagimių reanimacijos / intensyviosios terapijos

reanimacijos / intensyviosios terapijos                               kitas (įrašyti):_________________

 

*Pildo Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

2.   Duomenys apie iŠaugintĄ SukĖlĖjĄ

 

Ėminio registracijos Nr. (įrašyti):      _____________

Ėminio paėmimo data (įrašyti):  ______–___–___

Ėminys, iš kurio išaugintas infekcinės ligos sukėlėjas (pažymėti): kraujas    likvoras

Mikroorganizmo išauginimo data (įrašyti):  ______–___–___

Mikroorganizmo pavadinimas (gentis, rūšis) (įrašyti): ________________________________

 

 

3. S. PNEUMONIAE JAUTRUMO Antimikrobiniams Vaistams TYRIMO REZULTATAI

 

Jautrumo tyrimo standartas (pažymėti):     EUCAST       CLSI

 

 

Antimikrobinis vaistas

 

Augimo slopinimo zona

(mm)

Vertinimas

(J/VJ/A)

MSK

(mg/L)

Galutinis vertinimas

(J/VJ/A)

Oksacilinas

 

X

X

X

Penicilinas

X

 

 

 

 

Cefotaksimas

X

X

 

 

 

Ceftriaksonas

X

X

 

 

Eritromicinas

 

 

 

 

Klindamicinas

 

 

 

 

Chloramfenikolis

 

 

 

 

Vankomicinas

 

 

 

 

Trimetoprimas+sulfametoksazolis

 

 

 

 

 

Jautrus – J, vidutinio jautrumo – VJ, atsparus – A

 

 

 

 

 

________________________________________                                               

(pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

Užpildytą pranešimą siųskite Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos

Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyriui

Adresas Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius  

El. paštas atsparumas@nvspl.lt  

Telefonas (8 5) 210 5496

part_7782306f3a21427788f41d88677d4618_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

14 priedas

 

MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJOSE KRAUJO AR GALVOS IR (AR) NUGAROS SMEGENŲ SKYSČIO PASĖLIUOSE NUSTATYTŲ BAKTERIJŲ, KURIŲ KULTŪROS SIUNČIAMOS Į NACIONALINĘ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJĄ, SĄRAŠAS

 

 

1.   Streptococcus agalactiae, nejautri penicilinui.

2.   Streptococcus pyogenes, nejautri penicilinui.

3.   Staphylococcus aureus, nejautri oksacilinui ar cefoksitinui ir (ar) vankomicinui;

4.   Enterococcus spp., nejautri vankomicinui.

5.   Escherichia coli, nejautri III kartos cefalosporinams (cefotaksimui ir (ar) ceftriaksonui ir (ar) ceftazidimui) ir (ar) karbapenemams (imipenemui ir (ar) meropenemui ir (ar) ertapenemui).

6.   Klebsiella pneumoniae, nejautri III kartos cefalosporinams (cefotaksimui ir (ar) ceftriaksonui ir (ar) ceftazidimui) ir (ar) karbapenemams (imipenemui ir (ar) meropenemui ir (ar) ertapenemui).

7.   Pseudomonas aeruginosa, nejautri karbapenemams (imipenemui ir (ar) meropenemui).

8.   Acinetobacter spp., nejautri karbapenemams (imipenemui ir (ar) meropenemui).

 

____________________________

part_f7f2d40e720c4ebca4769f98051e112d_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

15 priedas

 

MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJOSE BET KOKIOS TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS PASĖLIUOSE NUSTATYTŲ BAKTERIJŲ, KURIŲ KULTŪROS SIUNČIAMOS Į NACIONALINĘ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJĄ, SĄRAŠAS

 

1.   Enterobacteriaceae šeimai priklausanti bakterija (E. coli, K. pneumoniae ir kt.), nejautri karbapenemams (imipenemui ir (ar) meropenemui ir (ar) ertapenemui).

2.   Enterococcus spp., nejautri vankomicinui.

3.   Staphylococcus aureus, nejautri vankomicinui.

__________________________

part_c4aa68d8ca764d7598413dccf352025c_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

16 priedas

 

(Ataskaitos forma)

 

KRAUJO AR GALVOS IR (AR) NUGAROS SMEGENŲ SKYSČIO PASĖLIUOSE STEBIMŲ BAKTERIJŲ ATSPARUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS ATASKAITA

 

 

Ataskaitinis laikotarpis: _________________  metai

Duomenis pateikusių mikrobiologijos laboratorijų skaičius _____

 

 

 

1 lentelė. Acinetobacter spp. atsparumas antimikrobiniams vaistams

 

Antimikrobinis vaistas

Ištirta kultūrų

Jautrios

Vidutinio jautrumo

Atsparios

n

%

n

%

n

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Enterococcus spp. atsparumas antimikrobiniams vaistams

 

Antimikrobinis vaistas

Ištirta kultūrų

Jautrios

Vidutinio jautrumo

Atsparios

n

%

n

%

n

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. E. coli atsparumas antimikrobiniams vaistams

 

Antimikrobinis vaistas

Ištirta kultūrų

Jautrios

Vidutinio jautrumo

Atsparios

n

%

n

%

n

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. H. influenzae atsparumas antimikrobiniams vaistams

 

Antimikrobinis vaistas

Ištirta kultūrų

Jautrios

Vidutinio jautrumo

Atsparios

n

%

n

%

n

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. K. pneumoniae atsparumas antimikrobiniams vaistams

 

Antimikrobinis vaistas

Ištirta kultūrų

Jautrios

Vidutinio jautrumo

Atsparios

n

%

n

%

n

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 lentelė. L. monocytogenes atsparumas antimikrobiniams vaistams

 

Antimikrobinis vaistas

Ištirta kultūrų

Jautrios

Vidutinio jautrumo

Atsparios

n

%

n

%

n

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 lentelė. N. meningitidis atsparumas antimikrobiniams vaistams

 

Antimikrobinis vaistas

Ištirta kultūrų

Jautrios

Vidutinio jautrumo

Atsparios

n

%

n

%

n

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 lentelė. P. aeruginosa atsparumas antimikrobiniams vaistams

 

Antimikrobinis vaistas

Ištirta kultūrų

Jautrios

Vidutinio jautrumo

Atsparios

n

%

n

%

n

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 lentelė. S.aureus atsparumas antimikrobiniams vaistams

 

Antimikrobinis vaistas

Ištirta kultūrų

Jautrios

Vidutinio jautrumo

Atsparios

n

%

n

%

n

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 lentelė. S.agalactiae atsparumas antimikrobiniams vaistams

 

Antimikrobinis vaistas

Ištirta kultūrų

Jautrios

Vidutinio jautrumo

Atsparios

n

%

n

%

n

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 lentelė. S .pyogenes atsparumas antimikrobiniams vaistams

 

Antimikrobinis vaistas

Ištirta kultūrų

Jautrios

Vidutinio jautrumo

Atsparios

n

%

n

%

n

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 lentelė. S .pneumoniae atsparumas antimikrobiniams vaistams

 

Antimikrobinis vaistas

Ištirta kultūrų

Jautrios

Vidutinio jautrumo

Atsparios

n

%

n

%

n

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

part_7e75407e822e4ea68dafffab00070732_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

17 priedas

 

(Ataskaitos forma)

 

DAUGINIU ATSPARUMU PASIŽYMINČIŲ BAKTERIJŲ STEBĖSENOS ATASKAITA

 

 

Ataskaitinis laikotarpis: _________________  metai

Bakterijų kultūras siuntusių mikrobiologijos laboratorijų skaičius ____

 

 

Bakterijos pavadinimas

Antimikrobinis vaistas

Ištirta kultūrų

Patvirtintas atsparumas

n

%

 

 

 

 

 

 

part_5362a8033181412f8db727e7c59887ff_end


 

Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių

mikroorganizmų atsparumo

antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir

duomenų apie mikroorganizmų

atsparumą rinkimo, kaupimo, analizės ir

informacijos pateikimo tvarkos aprašo

18 priedas

 

(Ataskaitos forma)

 

ĮVAIRIŲ KLINIKINIŲ TIRIAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PASĖLIUOSE IŠSKIRTŲ BAKTERIJŲ ATSPARUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS ATASKAITA

 

 

Ataskaitinis laikotarpis: _________________  metai

Duomenis pateikusių mikrobiologijos laboratorijų skaičius _____

Klinikinės tiriamosios medžiagos pavadinimas__________________

Bakterijos pavadinimas______________________

 

 

Antimikrobinis vaistas

Ištirta kultūrų

Jautrios

Vidutinio jautrumo

Atsparios

n

%

n

%

n

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1231, 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-08, i. k. 2018-18072

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1147, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13753

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 

 

part_629f688066d64129839842891fe1b5b6_end