Suvestinė redakcija nuo 2023-09-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-01-08, i. k. 2019-00209

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-18:

Nr. 3-30, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00807

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONKREČIŲ ATLYGINIMO UŽ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS TEIKIAMAS ADMINISTRACINES PASLAUGAS DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m.  sausio 8 d. Nr. 3-12

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 8 straipsniu, Atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžio nustatymo (apskaičiavimo) metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1315 „Dėl Atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžio nustatymo (apskaičiavimo) metodikos patvirtinimo“,

t v i r t i n u Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašą (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                 Rokas Masiulis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu

Nr. 3-12

(Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2022 m. gruodžio 28 d.

įsakymo Nr. 3-590 redakcija)

 

 

KONKREČIŲ ATLYGINIMO UŽ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS TEIKIAMAS ADMINISTRACINES PASLAUGAS DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Paslaugos kodas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dydis,

eurais

1.

1

Už aerodromo, sraigtasparnio aikštelės ir jų įrenginių įvertinimo, leidimo naudoti skrydžiams lauko aikštelę išdavimo paslaugas:

 

1.1.

1.1

už aerodromo, turinčio bent vieną II kategorijos tiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo taką, pažymėjimo:

 

1.1.1.

1.1.1

išdavimą

13 658

1.1.2.

1.1.2

duomenų keitimą, kai reikia įvertinti, ar šie keitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams

6 513

1.1.3.

1.1.3

pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo

114

1.2.

1.2

už aerodromo, turinčio bent vieną I kategorijos tiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo taką, pažymėjimo:

 

1.2.1.

1.2.1

išdavimą

11 881

1.2.2.

1.2.2

duomenų pakeitimą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams

5 634

1.2.3.

1.2.3

duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo

114

1.3.

1.3

už aerodromo, turinčio bent vieną netiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo taką, pažymėjimo:

 

1.3.1.

1.3.1

išdavimą

3 504

1.3.2.

1.3.2

duomenų pakeitimą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams

1 707

1.3.3.

1.3.3

duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo

114

1.4.

1.4

už aerodromo, įrengto vizualiems skrydžiams:

 

1.4.1.

1.4.1

pažymėjimo išdavimą

1 262

1.4.2.

1.4.2

pažymėjimo galiojimo pratęsimą

467

1.4.3.

1.4.3

pažymėjimo duomenų pakeitimą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams

255

1.4.4.

1.4.4

pažymėjimo duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo

109

1.4.5.

1.4.5

metinę priežiūrą

453

1.5.

1.5

už signalinių žiburių įrenginių pažymėjimo išdavimą:

 

1.5.1.

1.5.1

tarptautiniams aerodromams

1 253

1.5.2.

1.5.2

bendrosios aviacijos aerodromams

226

1.5.3.

1.5.3

sraigtasparnio aikštelėms

228

1.6.

1.6

už leidimo naudoti skrydžiams lauko aikštelę išdavimą

191

1.7.

1.7

už sraigtasparnio aikštelės, įrengtos pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 14 priedo „Aerodromai“ II tomo „Sraigtasparnių aikštelės“ reikalavimus:

 

1.7.1.

1.7.1

pažymėjimo išdavimą

1 017

1.7.2.

1.7.2

pažymėjimo galiojimo pratęsimą

375

1.7.3.

1.7.3

pažymėjimo duomenų pakeitimą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams

188

1.7.4.

1.7.4

pažymėjimo duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo

84

1.7.5.

1.7.5

metinę priežiūrą

453

2.

2

Už aviacijos specialistų licencijavimo, mokymo organizacijų akreditavimo, skrydžio treniruoklio sertifikavimo ir aviacijos medicinos paslaugas: 

 

2.1.

2.1

už aviacijos specialistų licencijavimą:

 

 

2.1.1.

2.1.1

komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL), daugianarės įgulos piloto licencijos (MPL) arba avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) išdavimą pagal 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, FCL dalies reikalavimus

216

2.1.2.

2.1.2

komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL), daugianarės įgulos piloto licencijos (MPL) arba avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) reikalavimus skubos tvarka per 1 darbo dieną

432

2.1.3.

2.1.3

lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL), piloto mėgėjo licencijos (PPL), sklandytuvo piloto licencijos (SPL), oro baliono piloto licencijos (BPL) išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) reikalavimus

65

2.1.4.

2.1.4

lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL), piloto mėgėjo licencijos (PPL), sklandytuvo piloto licencijos (SPL), oro baliono piloto licencijos (BPL) išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) reikalavimus skubos tvarka per 1 darbo dieną

130

2.1.5.

2.1.5

atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A), (H), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos suteikimą

68

2.1.6.

2.1.6

atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A), (H), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos suteikimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

136

2.1.7.

2.1.7

atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A), (H), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos atnaujinimą / pratęsimą

34

2.1.8.

2.1.8

atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A), (H), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos atnaujinimą / pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

68

2.1.9.

2.1.9

licencijos papildymą bet kokia kita kvalifikacija ar leidimu

68

2.1.10.

2.1.10

licencijos papildymą bet kokia kita kvalifikacija ar leidimu skubos tvarka per 1 darbo dieną

135

2.1.11.

2.1.11

bet kokios kitos kvalifikacijos ar leidimo atnaujinimą / pratęsimą

34

2.1.12.

2.1.12

bet kokios kitos kvalifikacijos ar leidimo atnaujinimą / pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

68

2.1.13.

2.1.13

licencijos patvirtinimą (angl. verification) / išrašo, skirto užsienio šalims, išdavimą arba licencijos informacijos ir istorijos patvirtinimą / išrašo išdavimą

43

2.1.14.

2.1.14

licencijos patvirtinimą (angl. verification) / išrašo, skirto užsienio šalims, išdavimą arba licencijos informacijos ir istorijos patvirtinimą / išrašo išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

86

2.1.15.

2.1.15

licencijos komercinės veiklos pripažinimo (angl. validation)  pažymėjimo išdavimą

330

2.1.16.

2.1.16

licencijos komercinės veiklos pripažinimo (angl. validation) pažymėjimo išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

660

2.1.17.

2.1.17

licencijos nekomercinės veiklos pripažinimo pažymėjimo išdavimą

108

2.1.18.

2.1.18

licencijos nekomercinės veiklos pripažinimo pažymėjimo išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

216

2.1.19.

2.1.19

skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo išdavimą

188

2.1.20.

2.1.20

skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

376

2.1.21.

2.1.21

skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo atnaujinimą / pratęsimą

62

2.1.22.

2.1.22

skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo atnaujinimą / pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

124

2.1.23.

2.1.23

kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo išdavimą

317

2.1.24.

2.1.24

kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

634

2.1.25.

2.1.25

kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo atnaujinimą / pratęsimą

101

2.1.26.

2.1.26

kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo atnaujinimą / pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

202

2.1.27.

2.1.27

kalbos vertintojo–egzaminuotojo pažymėjimo išdavimą

185

2.1.28.

2.1.28

kalbos vertintojo–egzaminuotojo pažymėjimo atnaujinimą / pratęsimą

126

2.1.29.

2.1.29

piloto licencijos dublikato išdavimą

38

2.1.30.

2.1.30

piloto licencijos dublikato išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

76

2.1.31.

2.1.31.

piloto:

 

2.1.31.1.

2.1.31.1

nuotolinio mokymo baigimo patvirtinimo pažymėjimo išdavimą / pratęsimą / atnaujinimą / pakartotinį išdavimą

11

2.1.31.2.

2.1.31.2

nuotolinio mokymo  kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą / pratęsimą / atnaujinimą / pakartotinį išdavimą

11

2.1.31.3.

2.1.31.3

nuotolinio mokymo  teorijos žinių pažymėjimo išdavimą / pratęsimą / atnaujinimą / pakartotinį išdavimą

11

2.2.

2.2

už skrydžio:

 

2.2.1.

2.2.1

imituoklio (FFS) treniruoklio pirminį sertifikavimą

6 968

2.2.2.

2.2.2

imituoklio (FFS) treniruoklio metinę priežiūrą

3 268 (už kiekvieną orlaivio tipą)

2.2.3.

2.2.3

treniruoklio (FTD) pirminį sertifikavimą

5 735

2.2.4.

2.2.4

treniruoklio (FTD) metinę priežiūrą

2 775 (už kiekvieną orlaivio tipą)

2.2.5.

2.2.5

FSTD specialų sertifikavimą

1 850

2.2.6.

2.2.6

navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) I treniruoklio pirminį sertifikavimą

3 022

2.2.7.

2.2.7

navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) I treniruoklio metinę priežiūrą

1 603

2.2.8.

2.2.8

navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II arba III treniruoklio pirminį sertifikavimą

4 008

2.2.9.

2.2.9

navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II arba III treniruoklio metinę priežiūrą

1 850

2.2.10.

2.2.10

navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II daugianarės įgulos sąveikai (MCC) arba III daugianarės įgulos sąveikai (MCC)  treniruoklio pirminį sertifikavimą

4 995

2.2.11.

2.2.11

navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II daugianarės įgulos sąveikai (MCC) arba III daugianarės įgulos sąveikai (MCC)  treniruoklio metinę priežiūrą

2 097

2.2.12.

2.2.12

pradinio mokymo pagal prietaisus priemonės treniruoklio (BITD) pirminį sertifikavimą

1 419

2.2.13.

2.2.13

pradinio mokymo pagal prietaisus priemonės treniruoklio (BITD) metinę priežiūrą

925

2.2.14.

2.2.14

imituojamo treniruoklio (FSTD) specifinių parametrų sertifikavimą, kai turimas vertinimas yra mažesnis, nei reikia specialiam vertinimui

447

2.2.15.

2.2.15

imituojamo treniruoklio (FSTD) naudotojo pažymėjimo išdavimą

62

2.2.16.

2.2.16

imituojamo treniruoklio (FSTD) procedūrų vadovo pakeitimo (leidimo ar revizijos) tvirtinimą:

 

2.2.16.1.

2.2.16.1

0–10 p.

62

2.2.16.2.

2.2.16.2

11–25 p.

124

2.2.16.3.

2.2.16.3

26–50 p.

234

2.2.16.4.

2.2.16.4

51–100 p.

444

2.2.16.5.

2.2.16.5

101–200 p.

629

2.2.16.6.

2.2.16.6

201–500 p.

790

2.2.16.7.

2.2.16.7

daugiau nei 500 p.

925

2.3.

2.3

už mokymo organizacijų:

 

2.3.1.

2.3.1

pirminį deklaruotosios mokymo organizacijos (DTO) pateiktų dokumentų vertinimą

370

2.3.2.

2.3.2

paraiškos suteikti patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) pažymėjimą nagrinėjimą ir sertifikato išdavimą

1 850

2.3.3.

2.3.3

patvirtintos mokymo organizacijos patvirtinimo pažymėjimo priedo pakeitimą, susijusį su:

imituojamo skrydžio treniruoklio (FSTD) įtraukimu;

naujos mokymų programos įtraukimu

30

2.3.4.

2.3.4

patvirtintos mokymo organizacijos patvirtinimo pažymėjimo priedo pakeitimą skubos tvarka, susijusį su:

imituojamo skrydžio treniruoklio (FSTD) įtraukimu (per 2 darbo dienas);

naujos mokymų programos įtraukimu (per 2 darbo dienas)

60

2.3.5.

2.3.5

naujos patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) mokymų programos ir susijusių dokumentų vertinimą (atskirai už kiekvieną mokymo programą):

 

2.3.5.1.

2.3.5.1

lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL) (A), (H);

piloto mėgėjo licencijos (PPL) (A), (H);

sklandytuvo piloto licencijos (SPL);

oro baliono piloto licencijos (BPL);

lėktuvo SEP (Land / Sea) klasės;

papildomų kvalifikacijų suteikimo vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL) dalies I poskyrio reikalavimus

246

2.3.5.2.

2.3.5.2

lėktuvo SET (angl. non high-performance / high-performance) tipo;

lėktuvo MEP klasės;

lėktuvo MEP klasės skirtumų (jeigu skirtumų mokymų reikalaujama);

vienpiločio lėktuvo (angl. non-complex) tipo;

sraigtasparnio (angl. non-complex) tipo;

vienpiločio lėktuvo (angl. non-complex) tipo skirtumų;

vienpiločio sraigtasparnio (angl. non-complex) tipo skirtumų

339

2.3.5.3.

2.3.5.3

lėktuvų (angl. high-performance HPA) papildomo teorijos kurso

305

2.3.5.4.

2.3.5.4

vienpiločio (angl. high-performance, complex) orlaivio tipo (iki 5 700 kg);

daugiapiločio orlaivio tipo (iki 5 700 kg):

 

2.3.5.4.1.

2.3.5.4.1

orlaivio tipo programos (integruotos su MCC, ZFTT ir kitais moduliais)

2 294

2.3.5.4.2.

2.3.5.4.2

orlaivio tipo programos (be papildomų modulių)

2 156

2.3.5.4.3.

2.3.5.4.3

papildomo orlaivio skirtumų mokymų modulio;

papildomo ZFTT modulio;

papildomo MCC modulio;

papildomo APS MCC modulio

379

2.3.5.5.

2.3.5.5

vienpiločio (angl. high-performance, complex) orlaivio tipo (nuo 5 700 kg);

daugiapiločio orlaivio tipo (nuo 5 700 kg):

 

2.3.5.5.1.

2.3.5.5.1

orlaivio tipo programos (integruotos su MCC, ZFTT ir kitais moduliais)

2 480

2.3.5.5.2.

2.3.5.5.2

orlaivio tipo programos (be papildomų modulių)

2 156

2.3.5.5.3.

2.3.5.5.3

papildomo orlaivio skirtumų mokymų modulio;

papildomo ZFTT modulio;

papildomo MCC modulio;

papildomo APS MCC modulio

574

2.3.5.6.

2.3.5.6

avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) (A), (H), (As) integruoto kurso;

daugianarės įgulos piloto licencijos (MPL) integruoto kurso

4 218

2.3.5.7.

2.3.5.7

komercinės aviacijos piloto licencijos CPL/IR (A) integruoto kurso

3 842

2.3.5.8.

2.3.5.8

komercinės aviacijos piloto licencijos CPL (A), (H), (As) integruoto kurso

2 855

2.3.5.9.

2.3.5.9

komercinės aviacijos piloto licencijos CPL (A), (H), (As) modulinio kurso

2 609

2.3.5.10.

2.3.5.10

skrydžių pagal prietaisus IR (A), (H), (As) kurso;

skrydžio maršrutu pagal prietaisus EIR (teorijos ir (arba) praktikos) kurso;

kompetencijomis paremto skrydžių pagal prietaisus IR (angl. Competency-Based) (teorijos ir (arba) praktikos) kurso

1 757

2.3.5.11.

2.3.5.11

avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) teorijos kurso;

komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) teorijos kurso;

skrydžio pagal prietaisus IR teorijos kurso

1 233

2.3.5.12.

2.3.5.12

MCC (A), (H), (As) kurso

802

2.3.5.13.

2.3.5.13

oro linijų standartais paremto daugianarės įgulos sąveikos APS MCC (A) kurso

1 603

2.3.5.14.

2.3.5.14

skrydžių instruktorių FI rengimo programos;

orlaivio klasės instruktorių CRI rengimo programos;

skrydžių pagal prietaisus instruktorių IRI rengimo programos;

kompleksinio skrydžių instruktorių STI rengimo programos;

daugianarės orlaivių įgulų sąveikos instruktorių MCCI rengimo programos;

lakūnų bandytojų instruktorių FTI rengimo programos;

nesudėtingo orlaivio tipo instruktorių TRI (A), (H) (angl. non-complex) rengimo programos;

orlaivio tipo instruktorių TRI (A), (H) rengimo programos;

kompleksinio skrydžių instruktorių SFI (A), (H) rengimo programos

494

2.3.5.15.

2.3.5.15

leidimo vykdyti instruktorių seminarus suteikimo

124

2.3.5.16.

2.3.5.16

kitų mokymo programų, neišvardytų šiame sąraše, kai reikia patikrinti kurso aprašą ir atitiktį

494

2.3.6.

2.3.6

individualios mokymo programos tvirtinimą

459

2.3.7.

2.3.7

deklaruotosios mokymo organizacijos (DTO) metinę priežiūrą, kai turimų mokymo programų skaičius yra:

 

2.3.7.1.

2.3.7.1

nuo 1 iki 2 programų

234

2.3.7.2.

2.3.7.2

nuo 3 iki 4 programų

293

2.3.7.3.

2.3.7.3

nuo 5 iki 6 programų

351

2.3.7.4.

2.3.7.4

nuo 7 iki 8 programų

411

2.3.7.5.

2.3.7.5

nuo 9 iki 10 programų

469

2.3.7.6.

2.3.7.6

nuo 11 iki 12 programų

528

2.3.7.7.

2.3.7.7

daugiau kaip 12 programų

586

2.3.8.

2.3.8

nekompleksinės patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) metinę priežiūrą, kai turimų mokymo programų skaičius yra:

 

2.3.8.1.

2.3.8.1

nuo 1 iki 5 programų

709

2.3.8.2.

2.3.8.2

nuo 6 iki 10 programų

1 184

2.3.8.3.

2.3.8.3

nuo 11 iki 15 programų

1 659

2.3.8.4.

2.3.8.4

nuo 16 iki 20 programų

2 131

2.3.8.5.

2.3.8.5

nuo 21 iki 25 programų

2 606

2.3.8.6.

2.3.8.6

nuo 26 iki 30 programų

3 077

2.3.8.7.

2.3.8.7

daugiau kaip 30 programų

3 552

2.3.9.

2.3.9

kompleksinės patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) (tik pilotų pradinio mokymo arba tik pilotų orlaivių tipo mokymo) metinę priežiūrą, kai turimų mokymo programų skaičius yra:

 

2.3.9.1.

2.3.9.1

nuo 1 iki 5 programų

2 220

2.3.9.2.

2.3.9.2

nuo 6 iki 10 programų

3 700

2.3.9.3.

2.3.9.3

nuo 11 iki 15 programų

5 180

2.3.9.4.

2.3.9.4

nuo 16 iki 20 programų

6 660

2.3.9.5.

2.3.9.5

nuo 21 iki 25 programų

8 141

2.3.9.6.

2.3.9.6

nuo 26 iki 30 programų

9 620

2.3.9.7.

2.3.9.7

daugiau kaip 30 programų

11 100

2.3.10.

2.3.10

kompleksinės patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) (pilotų pradinio mokymo ir pilotų orlaivių tipo mokymo) metinę priežiūrą, kai turimų mokymo programų skaičius yra:

 

2.3.10.1.

2.3.10.1

nuo 1 iki 5 programų

3 052

2.3.10.2.

2.3.10.2

nuo 6 iki 10 programų

5 087

2.3.10.3.

2.3.10.3

nuo 11 iki 15 programų

7 122

2.3.10.4.

2.3.10.4

nuo 16 iki 20 programų

9 158

2.3.10.5.

2.3.10.5

nuo 21 iki 25 programų

11 193

2.3.10.6.

2.3.10.6

nuo 26 iki 30 programų

13 228

2.3.10.7.

2.3.10.7

daugiau kaip 30 programų

15 263

2.3.11.

2.3.11

patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) veiklos dokumentacijos ir mokymo programų pakeitimo (leidimo ar revizijos) tvirtinimą:

 

2.3.11.1.

2.3.11.1

0–10 p.

62

2.3.11.2.

2.3.11.2

11–25 p.

124

2.3.11.3.

2.3.11.3

26–50 p.

234

2.3.11.4.

2.3.11.4

51–100 p.

444

2.3.11.5.

2.3.11.5

101–200 p.

629

2.3.11.6.

2.3.11.6

201–500 p.

790

2.3.11.7.

2.3.11.7

daugiau nei 500 p.

925

2.3.12.

2.3.12

bepiločių orlaivių sistemų (UAS) naudotojo arba pripažinto subjekto, ketinančio organizuoti nuotolinių pilotų STS-x praktinių įgūdžių ugdymą ir vertinimą, pateiktų deklaracijos ir dokumentų pirminį vertinimą

308

2.3.13.

2.3.13

UAS naudotojo arba pripažinto subjekto, ketinančio organizuoti nuotolinių pilotų STS-x praktinių įgūdžių ugdymą ir vertinimą, metinę priežiūrą

462

2.4.

2.4

už Aviacijos medicinos centro (AeMC):

 

2.4.1.

2.4.1

pirminį sertifikavimą

1 292

2.4.2.

2.4.2

metinę priežiūrą

555

2.5.

2.5

už aviacijos medicinos gydytojų (AME):

Pastaba. Už kiekvieną aviacijos medicinos gydytojų (AME) išduotą pažymėjimą mokama kiekvieną mėnesį pagal suteiktų paslaugų mėnesinę ataskaitą. 

 

2.5.1.

2.5.1

pirminio pažymėjimo išdavimą

68

2.5.2.

2.5.2

pažymėjimo galiojimo pratęsimą

37

2.5.3.

2.5.3

pažymėjimo, kuriuo suteikiama papildoma teisė išduoti, pratęsti, atnaujinti 1 ir 3 klasės sveikatos pažymėjimus, išdavimą

46

2.6.

2.6

už asmens, turinčio 1, 2, 3 klasės sveikatos pažymėjimus ir lengvojo orlaivio piloto licenciją (LAPL), sveikatos pažymėjimo bei asmens, turinčio keleivių salono įgulos nario atestaciją, medicininės pažymos išdavimą

34

2.7.

2.7

už duomenų apie aviacijos specialistą, turintį kitoje šalyje išduotą licenciją, patvirtinimą ir persiuntimą užsienio šalių kompetentingoms institucijoms

21

2.8.

2.8

už duomenų apie aviacijos specialistą, ketinantį keisti licencijuojančią šalį, parengimą, SOLI formos užpildymą ir persiuntimą užsienio šalių kompetentingoms institucijoms

34

2.9.

2.9

už teisės jungtis prie elektroninės duomenų sistemos ir ja naudotis suteikimą, teisės kaupti duomenis ir išduoti sveikatos pažymėjimus aviacijos specialistams suteikimą

5

3.

3

Už aviacijos saugumo paslaugas:

 

3.1.

3.1.

už Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimą

56

3.2.

3.2

už Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo tvirtinimą

188

3.3.

3.3

už Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo tvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas

376

3.4.

3.4

už reguliuojamo subjekto:

 

3.4.1.

3.4.1

statuso suteikimą

1 251

3.4.2.

3.4.2.

metinę priežiūrą

1 446

3.5.

3.5

už reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo:

 

3.5.1.

3.5.1

statuso suteikimą

1 233

3.5.2.

3.5.2

metinę priežiūrą

1 446

3.6.

3.6

už žinomo siuntėjo:

 

3.6.1.

3.6.1

statuso suteikimą

1 251

3.6.2.

3.6.2

metinę priežiūrą

1 446

3.7.

3.7

už skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą vykdančio krovinių arba pašto oro vežėjo (ACC3):

 

3.7.1.

3.7.1

statuso suteikimą

604

3.7.2.

3.7.2

statuso suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

1 208

3.7.3.

3.7.3

metinę priežiūrą

746

3.8.

3.8

už Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo:

 

3.8.1.

3.8.1

instruktoriaus statuso suteikimą

73

3.8.2.

3.8.2

instruktoriaus statuso suteikimą skubos tvarka per 12 darbo dienų

146

3.8.3.

3.8.3

instruktoriaus kiekvieno papildomo mokymų modulio patvirtinimą

64

3.8.4.

3.8.4

instruktoriaus kiekvieno papildomo mokymų modulio patvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas

128

3.8.5.

3.8.5

teisės vykdyti nuotolinius mokymus suteikimą

91

3.8.6.

3.8.6

teisės vykdyti nuotolinius mokymus suteikimą skubos tvarka per 12 darbo dienų

182

3.8.7.

3.8.7

nuotolinių mokymų kiekvieno papildomo modulio patvirtinimą

83

3.8.8.

3.8.8

nuotolinių mokymų kiekvieno papildomo modulio patvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas

166

3.8.9.

3.8.9

aviacijos saugumo instruktorių / nuotolinių mokymų metinę priežiūrą

30 (už kiekvieną modulį)

3.9.

3.9

už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu

213

3.10.

3.10

už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu skubos tvarka per 7 darbo dienas

426

3.11.

3.11

už subjekto atitikties kibernetinio saugumo reikalavimams metinę priežiūrą

1 799

4.

4

Už orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti, aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, orlaivių registravimo paslaugas:

 

4.1.

4.1

už orlaivių techninės priežiūros licencijos:

 

4.1.1.

4.1.1

išdavimą pagal 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo III priedo (66 dalies) reikalavimus

242

4.1.2.

4.1.2

išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

484

4.1.3.

4.1.3

papildymą atitinkama kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija (be orlaivio tipo kvalifikacijos) (išskyrus C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus

185

4.1.4.

4.1.4

papildymą atitinkama kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija (be orlaivio tipo kvalifikacijos) (išskyrus C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

370

4.1.5.

4.1.5

atnaujinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus

113

4.1.6.

4.1.6

atnaujinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 3 darbo dienas

226

4.1.7.

4.1.7

papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija (vienai kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija) (išskyrus C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo 
(66 dalies) reikalavimus

62

4.1.8.

4.1.8

papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija (vienai kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija) (išskyrus C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

124

4.1.9.

4.1.9

konvertavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus

325

4.1.10.

4.1.10

konvertavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

650

4.1.11.

4.1.11

apribojimų panaikinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto reikalavimus 

199

4.1.12.

4.1.12

apribojimų panaikinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

398

4.1.13.

4.1.13

apribojimų panaikinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies c punkto reikalavimus

92

4.1.14.

4.1.14

apribojimų panaikinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies c punkto reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

184

4.1.15.

4.1.15

techninės priežiūros patirties žurnalo tvirtinimą ar pakeitimą, siekiant panaikinti apribojimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto reikalavimus

172

4.1.16.

4.1.16

dublikato išdavimą

41

4.1.17.

4.1.17

dublikato išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

82

4.1.18.

4.1.18

apribojimų panaikinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto 2 papunkčio reikalavimus, atliekant praktinių žinių įvertinimą

1 790

4.1.19.

4.1.19

baigto mokymo įvertinimą, siekiant sutrumpinti reikalaujamos pagrindinės praktinės patirties laikotarpį pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.30 dalies reikalavimus

986

4.1.20.

4.1.20

baigto akademinio išsilavinimo įvertinimą, siekiant pritaikyti Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.30 dalies a punkto 5 papunkčio išlygas

739

4.1.21.

4.1.21

orlaivių techninės priežiūros specialisto įgyto išsilavinimo užskaitymą, suteikiant egzaminavimo kreditus, siekiant gauti ar papildyti orlaivių techninės priežiūros licenciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus

550

4.1.22.

4.1.22

išimties pagal 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91, suteikimą

1 402

4.1.23.

4.1.23

išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

2 804

4.1.24.

4.1.24

orlaivio tipo žinių mokymo tiesioginį patvirtinimą, kai orlaivio MTOW > 5 700 kg

6 013

4.1.25.

4.1.25

orlaivio tipo žinių mokymo tiesioginį patvirtinimą, kai orlaivio MTOW ≤ 5 700 kg

3 080

4.1.26.

4.1.26

Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) ar I priedo (M dalies) F poskyrio organizacijos orlaivio tipo žinių mokymo tiesioginį patvirtinimą

3 080

4.1.27.

4.1.27

A kategorijos mokymo patvirtinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį patvirtintai organizacijai

3 080

4.1.28.

4.1.28

A kategorijos mokymo, patvirtinto pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo (145 dalį) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį, metinę priežiūrą

677

4.1.29.

4.1.29

techninės priežiūros organizacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalies reikalavimus pirminį sertifikavimą dėl stažuotės darbo vietoje mokymo

2 095

4.1.30.

4.1.30

stažuotės darbo vietoje mokymo, patvirtinto pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo (145 dalį) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį organizacijai, metinę priežiūrą (už kiekvieną orlaivio tipą, kategoriją arba pakategorę)

677

4.1.31.

4.1.31

stažuotės darbo vietoje mokymo pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo (145 dalį) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį patvirtinimą (už kiekvieną orlaivio tipą, kategoriją arba pakategorę)

2 095

4.1.32.

4.1.32

individualios (asmens) stažuotės darbo vietoje mokymo pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo (145 dalį) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį patvirtinimą

1 466

4.1.33.

4.1.33

kitos Europos Sąjungos kompetentingos institucijos patvirtintos individualios stažuotės darbo vietoje mokymo, patvirtinto pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo (145 dalį) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį, pripažinimą

1 547

4.1.34.

4.1.34

orlaivio tipo egzamino laikymą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) III priedėlio 5 punkto reikalavimus

4 929

4.1.35.

4.1.35

techninės priežiūros patirties žurnalo patvirtinimą ar pakeitimą, siekiant papildyti orlaivio techninės priežiūros licenciją atitinkamu orlaivio tipo įrašu viena kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija ir (ar) gauti orlaivio tipo įrašą (įrašyti vieną kategoriją / pakategorę / sistemos kvalifikaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus

172

4.1.36.

4.1.36

orlaivio techninės priežiūros licencijos išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus, remiantis kitos valstybės narės paskirtos institucijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus išduota orlaivių techninės priežiūros licencija

242

4.1.37.

4.1.37

bendrų orlaivio tipo žinių mokymo priimtinumo įvertinimą

246

4.1.38.

4.1.38

bendrų orlaivio tipo žinių mokymo priimtinumo įvertinimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

492

4.1.39.

4.1.39

papildymą C kategorija su orlaivio tipu (tipais) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus

185

4.1.40.

4.1.40

papildymą C kategorija su orlaivio tipu (tipais) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

370

4.1.41.

4.1.41

papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija C kategorija (jei suteikiama neturint B1, B2 orlaivio tipo kvalifikacijos) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus

113

4.1.42.

4.1.42

papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija C kategorija (jei suteikiama neturint B1, B2 orlaivio tipo kvalifikacijos) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

226

4.2.

4.2

už eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros licencijos:

 

4.2.1.

4.2.1

išdavimą

105

4.2.2.

4.2.2

išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

210

4.2.3.

4.2.3

papildytos individualia orlaivio kvalifikacija, išdavimą

145

4.2.4.

4.2.4

papildytos individualia orlaivio kvalifikacija, išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

290

4.2.5.

4.2.5

kitos šalies išduotos orlaivių techninės priežiūros licencijos pagal ICAO 1 priedą pripažinimą

539

4.2.6.

4.2.6

papildymą kvalifikacija

83

4.2.7.

4.2.7

papildymą kvalifikacija skubos tvarka per 5 darbo dienas

166

4.2.8.

4.2.8

papildymą individualia orlaivio kvalifikacija

114

4.2.9.

4.2.9

papildymą individualia orlaivio kvalifikacija skubos tvarka per 5 darbo dienas

228

4.2.10.

4.2.10

papildymą inžinieriaus kategorijos įrašu dėl individualios orlaivio kvalifikacijos

83

4.2.11.

4.2.11

papildymą inžinieriaus kategorijos įrašu dėl individualios orlaivio kvalifikacijos skubos tvarka per 5 darbo dienas

166

4.2.12.

4.2.12

išdavimą karinių oro pajėgų licencijų turėtojams

105

4.2.13.

4.2.13

kvalifikacijos galiojimo pratęsimą

38

4.2.14.

4.2.14

kvalifikacijos galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas

76

4.2.15.

4.2.15

ribojimų panaikinimą

105

4.2.16.

4.2.16

ribojimų panaikinimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

210

4.2.17.

4.2.17

dublikato išdavimą

41

4.2.18.

4.2.18

dublikato išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

82

4.3.

4.3

už techninės priežiūros mokymo organizacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus:

 

4.3.1.

4.3.1

paskirto atsakingo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ir egzamino (žodžiu) perlaikymą

164

4.3.2.

4.3.2

paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ir egzamino (žodžiu) perlaikymą skubos tvarka per 5 darbo dienas

328

4.3.3.

4.3.3

išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą

5 283

4.3.4.

4.3.4

patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, nesusijusį su apimties didinimu

138

4.3.5.

4.3.5

patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, nesusijusį su apimties didinimu, skubos tvarka per 5 darbo dienas

276

4.3.6.

4.3.6

patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, susijusį su apimties didinimu;

kiekvieną papildomą orlaivio tipo teorijos arba praktikos programos tvirtinimą pagal atskirą kategoriją arba pakategorę

1 466

4.3.7.

4.3.7

patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, susijusį su apimties didinimu;

kiekvienos papildomos pagrindinio mokymo kategorijos arba pakategorės tvirtinimą

3 536

4.3.8.

4.3.8

veiklos vadovo (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) naujo leidimo tvirtinimą, kai pagal pirminį tvirtinimą pakeista daugiau kaip 50 proc. veiklos vadovo skyrių:

 

4.3.8.1.

4.3.8.1

0–100 p.

617

4.3.8.2.

4.3.8.2

101–200 p.

801

4.3.8.3.

4.3.8.3

daugiau nei 200 p.

1 725

4.3.9.

4.3.9

veiklos vadovo (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) revizijos tvirtinimą:

 

4.3.9.1.

4.3.9.1

0–10 p.

370

4.3.9.2.

4.3.9.2

11–25 p.

431

4.3.9.3.

4.3.9.3

26–50 p.

493

4.3.9.4.

4.3.9.4

51–100 p.

617

4.3.9.5.

4.3.9.5

daugiau nei 100 p.

801

4.3.10.

4.3.10

veiklos vadovo (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) revizijos tvirtinimą skubos tvarka per 5 darbo dienas:

 

4.3.10.1.

4.3.10.1

0–10 p.

740

4.3.10.2.

4.3.10.2

11–25 p.

862

4.3.10.3.

4.3.10.3

26–50 p.

986

4.3.10.4.

4.3.10.4

51–100 p.

1 234

4.3.10.5.

4.3.10.5

daugiau nei 100 p.

1 602

4.3.11.

4.3.11

pirminį patvirtinimo suteikimą ir patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai tvirtinamas orlaivio tipo teorijos ar praktikos mokymas (vieno orlaivio tipo, vienos kategorijos ar pakategorės)

4 227

4.3.12.

4.3.12

pirminį patvirtinimo suteikimą ir patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai tvirtinamas kategorijos ar pakategorės pagrindinis mokymas (vienos kategorijos ar pakategorės)

7 849

4.3.13.

4.3.13

techninės priežiūros mokymo organizacijos metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus (bazinis mokestis)

3 943

 

 

Pastaba. Techninės priežiūros mokymo organizacijos moka bazinį metinės priežiūros mokestį ir kitus šio sąrašo 4.3.14–4.3.21 papunkčiuose nurodytus atlyginimus pagal savo vykdomas veiklas.

 

4.3.14.

4.3.14

techninės priežiūros mokymo organizacijos pagrindinio teorijos ir praktikos mokymo bei egzaminavimo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas patalpose, nurodytose organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje

1 664

4.3.15.

4.3.15

techninės priežiūros mokymo organizacijos pagrindinio teorijos ir praktikos mokymo bei egzaminavimo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas kitose patalpose, negu nurodyta organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje

2 649

4.3.16.

4.3.16

techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo teorijos mokymo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas patalpose, nurodytose organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje

863

4.3.17.

4.3.17

techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo teorijos mokymo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas kitose patalpose, negu nurodyta organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje

1 356

4.3.18.

4.3.18

techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo praktikos mokymo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas patalpose, nurodytose organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje

863

4.3.19.

4.3.19

techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo praktikos mokymo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas kitose patalpose, negu nurodyta organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje

1 356

4.3.20.

4.3.20

techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo egzaminavimo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai egzaminavimas vykdomas patalpose, nurodytose organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje

863

4.3.21.

4.3.21

techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo egzaminavimo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai egzaminavimas vykdomas kitose patalpose, negu nurodyta organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje

1 356

4.4.

4.4

už orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:

 

4.4.1.

4.4.1

ne didesnė kaip 750 kg

108

4.4.2.

4.4.2

ne didesnė kaip 750 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

216

4.4.3.

4.4.3

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg

196

4.4.4.

4.4.4

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

392

4.4.5.

4.4.5

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg

259

4.4.6.

4.4.6

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

518

4.4.7.

4.4.7

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg

1 328

4.4.8.

4.4.8

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

2 656

4.4.9.

4.4.9

didesnė kaip 20 000 kg

2 509

4.4.10.

4.4.10

didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

5 018

4.5.

4.5

už specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:

 

4.5.1.

4.5.1

ne didesnė kaip 750 kg, kai orlaivį tikrina viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA)

84

4.5.2.

4.5.2

ne didesnė kaip 750 kg, kai orlaivį tikrina TKA, skubos tvarka per 3 darbo dienas

168

4.5.3.

4.5.3

ne didesnė kaip 750 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją

26

4.5.4.

4.5.4

ne didesnė kaip 750 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją, skubos tvarka per 1 darbo dieną

52

4.5.5.

4.5.5

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai orlaivį tikrina TKA

154

4.5.6.

4.5.6

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai orlaivį tikrina TKA, skubos tvarka per 3 darbo dienas

308

4.5.7.

4.5.7

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją

48

4.5.8.

4.5.8

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją, skubos tvarka per 1 darbo dieną

96

4.5.9.

4.5.9

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai orlaivį tikrina TKA

192

4.5.10.

4.5.10

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai orlaivį tikrina TKA, skubos tvarka per 3 darbo dienas

384

4.5.11.

4.5.11

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją

57

4.5.12.

4.5.12

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją, skubos tvarka per 1 darbo dieną

114

4.5.13.

4.5.13

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA

996

4.5.14.

4.5.14

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA, skubos tvarka per 5 darbo dienas

1 992

4.5.15.

4.5.15

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją

333

4.5.16.

4.5.16

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją, skubos tvarka per 3 darbo dienas

666

4.5.17.

4.5.17

didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA

1 883

4.5.18.

4.5.18

didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA, skubos tvarka per 5 darbo dienas

3 766

4.5.19.

4.5.19

didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją

629

4.5.20.

4.5.20

didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją, skubos tvarka per 3 darbo dienas

1 258

4.6.

4.6

už orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo priedo pakeitimą

62

4.7.

4.7

už orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo priedo pakeitimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

124

4.8.

4.8

už orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo, arba leidimo skristi, arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo dublikato išdavimą

37

4.9.

4.9

už orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo, arba leidimo skristi, arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo dublikato išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

74

4.10.

4.10

už tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo galiojimo laiko atnaujinimą Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre (kai TKA neišduoda tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo)

11

4.11.

4.11

už orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą:

 

4.11.1.

4.11.1

kito nei sudėtingo varikliu varomo orlaivio

125

4.11.2.

4.11.2

kito nei sudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 1 darbo dieną

250

4.11.3.

4.11.3

sudėtingo varikliu varomo orlaivio

323

4.11.4.

4.11.4

sudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 3 darbo dienas

646

4.12.

4.12

už orlaivio techninės priežiūros programos pakeitimų tvirtinimą:

 

4.12.1.

4.12.1

kito nei sudėtingo varikliu varomo orlaivio

62

4.12.2.

4.12.2

kito nei sudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 1 darbo dieną

124

4.12.3.

4.12.3

sudėtingo varikliu varomo orlaivio

223

4.12.4.

4.12.4

sudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 1 darbo dieną

446

4.13.

4.13

už leidimo nukrypti nuo orlaivio techninės priežiūros programoje nurodytų techninės priežiūros užduočių vykdymo terminų (kai yra pateiktas orlaivio / komponento gamintojo pritarimas) suteikimą

761

4.14.

4.14

už specialiojo leidimo skrydžiui ir leidimo skristi išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:

 

4.14.1.

4.14.1

ne didesnė kaip 750 kg

114

4.14.2.

4.14.2

ne didesnė kaip 750 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną

228

4.14.3.

4.14.3

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg

207

4.14.4.

4.14.4

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną

414

4.14.5.

4.14.5

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg

259

4.14.6.

4.14.6

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną

518

4.14.7.

4.14.7

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg

1 328

4.14.8.

4.14.8

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną

2 656

4.14.9.

4.14.9

didesnė kaip 20 000 kg

2 509

4.14.10.

4.14.10

didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną

5 018

4.15.

4.15

už orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:

 

4.15.1.

4.15.1

ne didesnė kaip 750 kg

57

4.15.2.

4.15.2

ne didesnė kaip 750 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną

114

4.15.3.

4.15.3

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg

101

4.15.4.

4.15.4

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną

202

4.15.5.

4.15.5

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg

124

4.15.6.

4.15.6

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną

248

4.15.7.

4.15.7

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg

655

4.15.8.

4.15.8

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 2 darbo dienas

1 310

4.15.9.

4.15.9

didesnė kaip 20 000 kg

1 242

4.15.10.

4.15.10

didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 2 darbo dienas

2 484

4.16.

4.16

už eksperimentinės kategorijos orlaivių komponentų modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:

 

4.16.1.

4.16.1

ne didesnė kaip 750 kg

87

4.16.2.

4.16.2

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg

156

4.16.3.

4.16.3

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg

384

4.17.

4.17

už orlaivio atitikties pagal regioninės navigacijos (BRNAV) reikalavimus pažymėjimo išdavimą

64

4.18.

4.18

už orlaivio žurnalo išdavimą

28

4.19.

4.19

už orlaivio avarinio radijo švyturio, veikiančio 406 MHz dažniu, registravimą ir registravimo kortelės kopijos išdavimą

41

4.20.

4.20

už triukšmo pažymėjimo išdavimą

50

4.21.

4.21

už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą arba gamybos organizacijos patvirtinimą ir gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą:

 

4.21.1.

4.21.1

kai įmonėje dirba nuo 1 iki 10 asmenų

1 292

4.21.2.

4.21.2

kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų

2 331

4.21.3.

4.21.3

kai įmonėje dirba 51 ir daugiau asmenų

4 462

4.22.

4.22

už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą arba gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, kai didinama veiklos apimtis:

 

4.22.1.

4.22.1

kai įmonėje dirba nuo 1 iki 10 asmenų

638

4.22.2.

4.22.2

kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų

1 151

4.22.3.

4.22.3

kai įmonėje dirba 51 ir daugiau asmenų

2 266

4.23.

4.23

už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą arba  gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, arba išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAO) patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, kai pakeitimas nesusijęs su veiklos apimties didinimu

150

4.24.

4.24

už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą arba  gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, arba išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAO) patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, kai pakeitimas nesusijęs su veiklos apimties didinimu, skubos tvarka per 5 darbo dienas

300

4.25.

4.25

už techninės priežiūros organizacijos arba gamybos organizacijos metinę priežiūrą:

 

4.25.1.

4.25.1

kai įmonėje dirba nuo 1 iki 10 asmenų

1 001 (už kiekvienos organizaciją)

4.25.2.

4.25.2

kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų

1 556

(už kiekvienos organizaciją)

4.25.3.

4.25.3

kai įmonėje dirba 51 ir daugiau asmenų

2 095

(už kiekvienos organizaciją)

4.26.

4.26

už skiriamo į atsakingojo darbuotojo pareigas profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu

164

4.27.

4.27

už skiriamo į atsakingojo darbuotojo pareigas profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu skubos tvarka per 5 darbo dienas

328

4.28.

4.28

už techninės priežiūros organizacijos linijinės stoties patvirtinimą

928

4.29.

4.29

už patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo, arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) vadovo, arba išplėstinio tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno, arba organizacijos antrinių procedūrų vadovo naujo leidimo tvirtinimą (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo), kai pagal pirminį tvirtinimą pakeista daugiau kaip 50 proc. vadovo skyrių:

 

4.29.1.

4.29.1

0–50 p.

284

4.29.2.

4.29.2

51–100 p.

354

4.29.3.

4.29.3

101–200 p.

709

4.29.4.

4.29.4

201–500 p.

1 134

4.29.5.

4.29.5

daugiau nei 500 p.

1 418

4.30.

4.30

už patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo, arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) vadovo, arba išplėstinio tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno, arba organizacijos antrinių procedūrų vadovo revizijos tvirtinimą (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo):

 

4.30.1.

4.30.1

0–10 p.

68

4.30.2.

4.30.2

0–10 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas

136

4.30.3.

4.30.3

11–25 p.

135

4.30.4.

4.30.4

11–25 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas

270

4.30.5.

4.30.5

26–50 p.

204

4.30.6.

4.30.6

26–50 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas

408

4.30.7.

4.30.7

51–100 p.

271

4.30.8.

4.30.8

51–100 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas

542

4.30.9.

4.30.9

101–200 p.

339

4.30.10.

4.30.10

101–200 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas

678

4.30.11.

4.30.11

201–500 p.

475

4.30.12.

4.30.12

201–500 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas

950

4.30.13.

4.30.13

daugiau nei 500 p.

677

4.30.14.

4.30.14

daugiau nei 500 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas

1 354

4.31.

4.31

už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo išdavimą

4 538

4.32.

4.32

už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, kai didinama veiklos apimtis

2 268

4.33.

4.35

už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO), nenaudojančios subrangovo, metinę priežiūrą

1 155

4.34.

4.36

už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO), naudojančios subrangovą, metinę priežiūrą

1 596

4.35.

4.37

už išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139  suteikimą:

 

4.35.1.

4.37.1

kai orlaivio sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 5 670 kg:

 

4.35.1.1.

4.37.1.1

suteikimą

662

4.35.1.2.

4.37.1.2

suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

1 324

4.35.1.3.

4.37.1.3

galiojimo pratęsimą

1 297

4.35.1.4.

4.37.1.4

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

2 594

4.35.2.

4.37.2

kai orlaivio sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5 670 kg:

 

4.35.2.1.

4.37.2.1

suteikimą

1 287

4.35.2.2.

4.37.2.2

suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

2 574

4.35.2.3.

4.37.2.3

galiojimo pratęsimą

2 589

4.35.2.4.

4.37.2.4

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

5 178

4.36.

4.38

už orlaivio gedimo nustatymo šalinimo laiko intervalo galiojimo pratęsimą

657

4.37.

4.39

už orlaivio registravimą, laikiną registravimą, perregistravimą:

 

4.37.1.

4.39.1

kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai

72

4.37.2.

4.39.2

kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai, skubos tvarka per 3 darbo dienas

144

4.37.3.

4.39.3

kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg

82

4.37.4.

4.39.4

kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

164

4.37.5.

4.39.5

kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg

113

4.37.6.

4.39.6

kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

226

4.37.7.

4.39.7

kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg

605

4.37.8.

4.39.8

kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

1 210

4.37.9.

4.39.9

kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20 000 kg

1 143

4.37.10.

4.39.10

kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

2 286

4.38.

4.40

už orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo pakeitimą nauju, pasikeitus duomenims apie orlaivio gamintoją ir gamintojo suteiktą orlaivio ženklą arba pasikeitus orlaivio savininko ir naudotojo adresams

35

4.39.

4.41

už orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo dublikato išdavimą

37

4.40.

4.42

už orlaivio registravimo ženklo rezervavimą

95

4.41.

4.43

už orlaivio registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu

48

4.42.

4.44

už orlaivio registravimo (išregistravimo) panaikinimo pažymos išdavimą

35

4.43.

4.45

už orlaivio neregistravimo pažymos išdavimą

35

4.44.

4.46

už orlaivio registravimo panaikinimą

57

4.45.

4.47

už radiolokacinio atsakiklio kodo suteikimą

23

4.46.

4.48

už tinkamumo skraidyti patikros darbuotojo įgaliojimų suteikimą

88

4.47.

4.49

už išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo išdavimą

2 711

4.48.

4.50

už išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, kai didinama veiklos apimtis

1 478

4.49.

4.51

už išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAO) metinę priežiūrą

924

5.

5

Už oro navigacijos paslaugas:

 

5.1.

5.1

už skrydžių vadovo:

 

 

 

Pastaba. Vienu kartu suteikiant šio sąrašo 5.1 papunktyje nurodytas paslaugas skaičiuojamas bendras 150 Eur įkainis.

 

5.1.1.

5.1.1

mokinio licencijos išdavimą

75

5.1.2.

5.1.2

licencijos išdavimą

168

5.1.3.

5.1.3

padalinio patvirtinimo suteikimą / atnaujinimą / pratęsimą

168

5.1.4.

5.1.4

papildomos kvalifikacijos arba kvalifikacijos patvirtinimo suteikimą

168

5.1.5.

5.1.5

mokymo darbo vietoje instruktoriaus (OJTI), kompleksinių treniruoklių instruktoriaus (STDI), vertintojo (angl. Assesor), kalbos mokėjimo patvirtinimų suteikimą / atnaujinimą / pratęsimą

168

5.1.6.

5.1.6

licencijos pakeitimą dėl pareiškėjo asmens duomenų pasikeitimo (pavardė, adresas ir kt.)

16

5.1.7.

5.1.7

licencijos dublikato išdavimą

38

5.1.8.

5.1.8

lietuvių kalbos mokėjimo lygio įvertinimą

69

5.2.

5.2

už skrydžių vadovų mokymo įstaigos:

 

5.2.1.

5.2.1

pirminio prašymo išduoti skrydžių vadovų mokymo organizacijos pažymėjimą nagrinėjimą

3 422

5.2.2.

5.2.2

leidimo vykdyti pradinį mokymą suteikimą (integruotas mokymas)

2 383

5.2.3.

5.2.3

leidimo vykdyti pagrindinį mokymą suteikimą

1 467

5.2.4.

5.2.4

leidimo vykdyti kvalifikacijos mokymą suteikimą (už kiekvienos kvalifikacijos, įskaitant kvalifikacijos patvirtinimus, suteikimą, kai kvalifikacijos teikiamos tuo pačiu metu)

1 284

5.2.5.

5.2.5

leidimo vykdyti papildomos kvalifikacijos patvirtinimo mokymą suteikimą (už kiekvieną papildomą kvalifikacijos patvirtinimą)

550

5.2.6.

5.2.6

leidimo vykdyti padalinio mokymą suteikimą (už kiekvieno padalinio)

1 284

5.2.7.

5.2.7

leidimo vykdyti tęstinį mokymą suteikimą

1 711

5.2.8.

5.2.8

leidimo vykdyti praktikos instruktorių mokymą suteikimą

1 222

5.2.9.

5.2.9

leidimo vykdyti vertintojų mokymą suteikimą

1 222

5.3.

5.3

skrydžių vadovų mokymo įstaigos metinės priežiūros bazinis mokestis

3 391

5.4.

5.4

už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios pradinį mokymą, metinę priežiūrą

1 069

5.5.

5.5

už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios mokymą padalinyje, metinę priežiūrą

1 191

5.6.

5.6

už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios tęstinį mokymą, metinę priežiūrą

1 069

5.7.

5.7

už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios praktikos instruktorių mokymą, metinę priežiūrą

1 069

5.8.

5.8

už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios vertintojų mokymą, metinę priežiūrą

1 069

5.9.

5.9

už išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą

1 629

5.10.

5.10

už oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimo ar jo priedo pakeitimą dėl organizacijos pavadinimo ar adreso keitimo

165

5.11.

5.11

už oro eismo paslaugoms teikti naudojamų įrenginių įvertinimą ir:

 

5.11.1.

5.11.1

tūpimo pagal prietaisus sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.11.1.1.

5.11.1.1

išdavimą

3 227

5.11.1.2.

5.11.1.2

išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

6 454

5.11.1.3.

5.11.1.3

galiojimo pratęsimą

1 617

5.11.1.4.

5.11.1.4

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas

3 234

5.11.2.

5.11.2

mikrobangų tūpimo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.11.2.1.

5.11.2.1

išdavimą

3 227

5.11.2.2.

5.11.2.2

išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

6 454

5.11.2.3.

5.11.2.3

galiojimo pratęsimą

1 617

5.11.2.4.

5.11.2.4

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas

3 234

5.11.3.

5.11.3

nekryptinio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.11.3.1.

5.11.3.1

išdavimą

456

5.11.3.2.

5.11.3.2

išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

912

5.11.3.3.

5.11.3.3

galiojimo pratęsimą

294

5.11.3.4.

5.11.3.4

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

588

5.11.4.

5.11.4

ženklinamojo radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.11.4.1.

5.11.4.1

išdavimą

168

5.11.4.2.

5.11.4.2

išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

336

5.11.4.3.

5.11.4.3

galiojimo pratęsimą

91

5.11.4.4.

5.11.4.4

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

182

5.11.5.

5.11.5

visakrypčio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.11.5.1.

5.11.5.1

išdavimą

935

5.11.5.2.

5.11.5.2

išdavimą skubos tvarka per 3 darbo dienas

1 870

5.11.5.3.

5.11.5.3

galiojimo pratęsimą

456

5.11.5.4.

5.11.5.4

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

912

5.11.6.

5.11.6

toliamačio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.11.6.1.

5.11.6.1

išdavimą

452

5.11.6.2.

5.11.6.2

išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

904

5.11.6.3.

5.11.6.3

galiojimo pratęsimą

226

5.11.6.4.

5.11.6.4

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

452

5.11.7.

5.11.7

apžvalgos pirminio radiolokatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.11.7.1.

5.11.7.1

išdavimą

1 961

5.11.7.2.

5.11.7.2

išdavimą skubos tvarka per 4 darbo dienas

3 922

5.11.7.3.

5.11.7.3

galiojimo pratęsimą

910

5.11.7.4.

5.11.7.4

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas

1 820

5.11.8.

5.11.8

apžvalgos antrinio radiolokatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.11.8.1.

5.11.8.1

išdavimą

1 961

5.11.8.2.

5.11.8.2

išdavimą skubos tvarka per 4 darbo dienas

3 922

5.11.8.3.

5.11.8.3

galiojimo pratęsimą

910

5.11.8.4.

5.11.8.4

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas

1 820

5.11.9.

5.11.9

automatinio radijo pelengatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.11.9.1.

5.11.9.1

išdavimą

456

5.11.9.2.

5.11.9.2

išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

912

5.11.9.3.

5.11.9.3

galiojimo pratęsimą

226

5.11.9.4.

5.11.9.4

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

452

5.11.10.

5.11.10

radijo ryšio stoties ar siųstuvo ar retransliatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.11.10.1.

5.11.10.1

išdavimą

46

5.11.10.2.

5.11.10.2

išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

92

5.11.10.3.

5.11.10.3

galiojimo pratęsimą

25

5.11.10.4.

5.11.10.4

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

50

5.11.11.

5.11.11

daugiajutiklės aerodromo eismo stebėjimo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.11.11.1.

5.11.11.1

išdavimą

1 961

5.11.11.2.

5.11.11.2

galiojimo pratęsimą

910

5.11.12.

5.11.12

automatizuotos skrydžių valdymo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.11.12.1.

5.11.12.1

išdavimą

3 926

5.11.12.2.

5.11.12.2

galiojimo pratęsimą

1 973

5.11.13.

5.11.13

kalbinio ryšio sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.11.13.1.

5.11.13.1

išdavimą

810

5.11.13.2.

5.11.13.2

galiojimo pratęsimą

413

5.11.14.

5.11.14

aviacijos fiksuoto telekomunikacinio tinklo pranešimų sistemos komutatorių tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.11.14.1.

5.11.14.1

išdavimą

791

5.11.14.2.

5.11.14.2

galiojimo pratęsimą

392

5.12.

5.12

už skrydžių vadovų mokymo įstaigos veiklos dokumentacijos ir mokymo programų revizijos tvirtinimą:

 

5.12.1.

5.12.1

0–10 p.

61

5.12.2.

5.12.2

11–25 p.

123

5.12.3.

5.12.3

26–50 p.

183

5.12.4.

5.12.4

51–100 p.

306

5.12.5.

5.12.5

daugiau nei 100 p.

611

5.13.

5.13

už jau veikiančios / turinčios atitinkamą leidimą skrydžių vadovų mokymo įstaigos veiklos dokumentacijos ir mokymo programų naujo leidimo tvirtinimą:

 

5.13.1.

5.13.1

0–10 p.

61

5.13.2.

5.13.2

11–25 p.

153

5.13.3.

5.13.3

26–50 p.

244

5.13.4.

5.13.4

51–100 p.

367

5.13.5.

5.13.5

101–200 p.

734

5.13.6.

5.13.6

201–500 p.

1 467

5.13.7.

5.13.7

daugiau nei 500 p.

2 199

5.14.

5.14

už vienintelio bendrų informacijos paslaugų teikėjo (CISP) pažymėjimo išdavimą

9 013

5.15.

5.15

už vienintelio bendrų informacijos paslaugų teikėjo (CISP) metinę priežiūrą

1 528

6.

6

Už orlaivių naudojimo skrydžiams, keleivių salono įgulos nario atestacijos, pradinio mokymo organizacijos sertifikavimo, UAS priežiūros paslaugas:

 

6.1.

6.1

už pirminės paraiškos gauti oro vežėjo pažymėjimą (AOC) nagrinėjimą ir pažymėjimo išdavimą (neįtraukiant dokumentų tvirtinimo), kai skrydžiai vykdomi lėktuvu:

 

6.1.1.

6.1.1

kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A)

642

6.1.2.

6.1.2

kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg, ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal vizualiųjų skrydžių taisykles (toliau – VST)

1 295

6.1.3.

6.1.3

kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčius)

2 537

6.1.4.

6.1.4

kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg

5 765

6.1.5.

6.1.5

kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg

12 655

6.2.

6.2

už paraiškos įtraukti papildomą naują orlaivio tipą į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną įtraukiamą naują orlaivio tipą, kai skrydžiai vykdomi:

 

6.2.1.

6.2.1

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A)

187

6.2.2.

6.2.2

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST

640

6.2.3.

6.2.3

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.2.1 ir 6.2.2 papunkčius)

1 366

6.2.4.

6.2.4

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg

4 092

6.2.5.

6.2.5

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg

7 796

6.3.

6.3

už paraiškos dėl papildomo to paties tipo orlaivio įtraukimo į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną įtraukiamą naują orlaivį, kai skrydžiai vykdomi lėktuvu:

 

6.3.1.

6.3.1

kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A)

65

6.3.2.

6.3.2

kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg, ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST

126

6.3.3.

6.3.3

kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.3.1 ir 6.3.2 papunkčius)

185

6.3.4.

6.3.4

kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg

588

6.3.5.

6.3.5

kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg

1 289

6.4.

6.4

už paraiškos dėl papildomo to paties tipo orlaivio, registruoto užsienio valstybėje, įtraukimo į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną įtraukiamą naują orlaivį, kai skrydžiai vykdomi lėktuvu:

 

6.4.1.

6.4.1

kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A)

86

6.4.2.

6.4.2

kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg, ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST

164

6.4.3.

6.4.3

kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.4.1 ir 6.4.2 papunkčius)

237

6.4.4.

6.4.4

kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg

764

6.4.5.

6.4.5

kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg

1 677

6.5.

6.5

už oro vežėjų metinę priežiūrą, kai skrydžiai vykdomi:

 

 

 

Pastaba. Jei į oro vežėjo pažymėjimą įrašyti orlaiviai, turintys skirtingas maksimalias sertifikuotas kilimo mases arba skirtingas didžiausias eksploatacines keleivių krėslų konfigūracijas, šio sąrašo 6.5 papunktyje nurodytas atlyginimo dydis skaičiuojamas pagal į oro vežėjo pažymėjimą įrašyto didžiausio maksimalią sertifikuotą kilimo masę turinčio orlaivio masę ar didžiausią eksploatacinę keleivių krėslų konfigūraciją.

 

6.5.1.

6.5.1

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A)

146

6.5.2.

6.5.2

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg, ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST

1 464

6.5.3.

6.5.3

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.5.1 ir 6.5.2 papunkčius)

2 279

6.5.4.

6.5.4

ne daugiau kaip dviejų tipų lėktuvais, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip arba lygi 5 700 kg, o didžiausia eksploatacinė keleivių krėslų konfigūracija neviršija 19

9 241

6.5.5.

6.5.5

lėktuvu, kurio didžiausia eksploatacinė keleivių krėslų konfigūracija viršija 19;

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip arba lygi 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.5.4 papunktį)

18 483

6.6.

6.6

už specialiųjų patvirtinimų suteikimą (už kiekvieną):

 

6.6.1.

6.6.1

pavojingųjų krovinių vežimui (DGR) pagal sumažinto vertikaliojo skirstymo minimumus (RVSM), skrydžiams, vykdomiems taikant Šiaurės Atlanto aukštąją oro erdvę (NAT HLA)

1 947

6.6.2.

6.6.2

skrydžiams vieno turbininio variklio lėktuvais naktį arba meteorologinėmis sąlygomis pagal prietaisus (SET IMC), skrydžiams prasto matomumo sąlygomis (LVO)

3 800

6.7.

6.7

už oro vežėjo pažymėjimo:

 

6.7.1.

6.7.1

pakeitimą, kai keičiasi informacija, nereikalaujanti orlaivio naudotojo įvertinimo saugos požiūriu (pvz., pavadinimas, adresas), kai įtraukiamas vienas ar keli papildomi oro navigacijos regionai, taip pat kai išbraukiamas orlaivis, kuris nėra paskutinis įtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą (išskyrus atvejus, kai pakeitimai yra susiję su šio sąrašo 6.1.1–6.1.3 papunkčiuose nurodytų orlaivių naudotojui išduotu vežėjo pažymėjimu)

322

6.7.2.

6.7.2

pakeitimą, kai keičiasi orlaivių naudotojo, nurodyto šio sąrašo 6.1.1–6.1.3 papunkčiuose, informacija, nereikalaujanti įvertinimo saugos požiūriu (pvz., pavadinimas, adresas), taip pat kai išbraukiamas orlaivis, kuris nėra paskutinis įtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą

37

6.7.3.

6.7.3

pakeitimą, kai įtraukiami kiti papildomi leidimai (stataus artėjimo tūpti procedūra (angl. STEEP APPROACH), trumpojo tūpimo procedūra (angl. SHORT landing), procedūra taikant padidintus posvyrio kampus (angl. increased bank angles at take-off), didžiausio nuotolio nuo tinkamo aerodromo dviejų variklių lėktuvams, neturintiems ETOPS patvirtinimo (angl. maximum distance from an adequate aerodrome for two-engined aeroplanes without an ETOPS approval), ir kt.)

1 889

6.7.4.

6.7.4

pakeitimą, kai įtraukiami kiti papildomi leidimai ir reikalingas pereinamasis laikotarpis (elektroninis skrydžių dokumentacijos rinkinys EFB ir kt.)

3 810

6.7.5.

6.7.5

kopijos patvirtinimą

23

6.7.6.

6.7.6

dublikato išdavimą

37

6.8.

6.8

už padidinto nuotolio skrydžių dviejų variklių lėktuvais (ETOPS):

 

6.8.1.

6.8.1

pirmojo tipo įtraukimą į paraišką

6 460

6.8.2.

6.8.2

kiekvieno papildomo tipo įtraukimą į paraišką

3 247

6.9.

6.9

už individualių darbo ir poilsio laiko schemų patvirtinimą pagal 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, ARO.OPS.235 dalį ir ORO.FTL.125 dalies b punktą

655

6.10.

6.10

už nuovargio rizikos valdymo sistemos patvirtinimą

6 400

6.11.

6.11

už orlaivio be įgulos nuomos:

 

6.11.1.

6.11.1

kai orlaivis išnuomojamas:

 

6.11.1.1.

6.11.1.1.

iš Europos Sąjungos vežėjo:

 

6.11.1.1.1.

6.11.1.1.1

sutarties patvirtinimą

1 942

6.11.1.1.2.

6.11.1.1.2

sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis

642

6.11.1.1.3.

6.11.1.1.3

sutarties pratęsimo patvirtinimą

630

6.11.1.2.

6.11.1.2

iš ne Europos Sąjungos vežėjo:

 

6.11.1.2.1.

6.11.1.2.1

sutarties patvirtinimą

3 213

6.11.1.2.2.

6.11.1.2.2

sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis

1 239

6.11.1.2.3.

6.11.1.2.3

sutarties pratęsimo patvirtinimą

745

6.11.2.

6.11.2

kai orlaivis išnuomojamas:

 

6.11.2.1.

6.11.2.1

Europos Sąjungos vežėjui:

 

6.11.2.1.1.

6.11.2.1.1

sutarties patvirtinimą

1 206

6.11.2.1.2.

6.11.2.1.2

sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis

645

6.11.2.1.3.

6.11.2.1.3

sutarties pratęsimo patvirtinimą

632

6.11.2.2.

6.11.2.2

ne Europos Sąjungos vežėjui:

 

6.11.2.2.1.

6.11.2.2.1

sutarties patvirtinimą

5 825

6.11.2.2.2.

6.11.2.2.2

sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis

794

6.11.2.2.3.

6.11.2.2.3

sutarties pratęsimo patvirtinimą

761

6.12.

6.12

už orlaivio su įgula nuomos:

 

6.12.1.

6.12.1

iš Europos Sąjungos vežėjo:

 

6.12.1.1.

6.12.1.1

sutarties patvirtinimą

308

6.12.1.2.

6.12.1.2

sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis

124

6.12.1.3.

6.12.1.3

sutarties pratęsimo patvirtinimą

78

6.12.2.

6.12.2

iš ne Europos Sąjungos vežėjo:

 

6.12.2.1.

6.12.2.1

sutarties patvirtinimą

5 190

6.12.2.2.

6.12.2.2

sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis

1 306

6.12.2.3.

6.12.2.3

sutarties pratęsimo patvirtinimą

637

6.13.

6.13

už orlaivių naudotojų, kurie privalo pateikti deklaracijas pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimus;

už orlaivių naudotojų, kurie vykdo komercinius specialiuosius skrydžius eksperimentinės kategorijos orlaiviais ir privalo pateikti deklaraciją:

 

6.13.1.

6.13.1

deklaracijos atlikti komercinius specialiuosius skrydžius (SPO), nekomercinius skrydžius ir nekomercinius specialiuosius skrydžius sudėtingais varikliu varomais orlaiviais (NCC) tikrinimą

92

6.13.2.

6.13.2

metinę priežiūrą, kai naudojami kiti nei sudėtingi varikliu varomi orlaiviai arba eksperimentinės kategorijos orlaiviai:

 

6.13.2.1.

6.13.2.1

1 orlaivis

146

6.13.2.2.

6.13.2.2

2, 3 orlaiviai

293

6.13.2.3.

6.13.2.3

4–6 orlaiviai

585

6.13.2.4.

6.13.2.4

7–10 orlaivių

878

6.13.2.5.

6.13.2.5

11–15 orlaivių

1 170

6.13.2.6.

6.13.2.6

daugiau nei 15 orlaivių

1 464

6.13.3.

6.13.3

metinę priežiūrą, kai naudojami NCC orlaiviai:

 

6.13.3.1.

6.13.3.1

1, 2 orlaivių tipai

4 282

6.13.3.2.

6.13.3.2

3–5 orlaivių tipai

5 976

6.13.3.3.

6.13.3.3

daugiau nei 6 orlaivių tipai

8 564

6.14.

6.14

už orlaivių naudotojų, kurie privalo gauti didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimus:

 

6.14.1.

6.14.1

paraiškos išduoti didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą nagrinėjimą ir leidimo išdavimą

966

6.14.2.

6.14.2

paraiškos pakeisti didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą, kai nesikeičia standartinės veiklos procedūros, nagrinėjimą ir leidimo pakeitimą

141

6.14.3.

6.14.3

metinę didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimo priežiūrą

 

Pastaba. Jei taikomas 36 mėn. ar 48 mėn. priežiūros ciklas, šiame papunktyje nurodytas įkainis atitinkamai dauginamas iš 0,66 arba 0,5 koeficiento.

739

6.14.4.

6.14.4

kitų Europos Sąjungos orlaivių naudotojų, siekiančių vykdyti didelės rizikos komercinius specialiuosius skrydžius Lietuvos Respublikos teritorijoje, rizikų vertinimo ir standartinių veiklos procedūrų patikrinimą

689

6.15.

6.15

už ne Europos Sąjungos orlaivių naudotojo paraiškos atlikti komercinius specialiuosius skrydžius Lietuvos Respublikos teritorijoje nagrinėjimą, leidimo suteikimą

1 314

6.16.

6.16

už keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimo:

 

6.16.1.

6.16.1

išdavimą

106

6.16.2.

6.16.2

pakeitimą, pasikeitus jame įrašytiems duomenims

33

6.16.3.

6.16.3

dublikato išdavimą

35

6.17.

6.17

už pradinio mokymo organizacijos:

 

6.17.1.

6.17.1

paraiškos suteikti leidimą vykdyti pradinį keleivių salono įgulos mokymą nagrinėjimą ir sertifikato išdavimą

1 225

6.17.2.

6.17.2

sertifikato dublikato išdavimą

37

6.17.3.

6.17.3

pradinio keleivių salono įgulos mokymo organizacijos metinę priežiūrą

1 019

6.17.4.

6.17.4

keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizacijos mokymo vykdymo veiklos vadovo naujo leidimo tvirtinimą, kai pagal pirminį tvirtinimą pakeista daugiau kaip 50 proc. veiklos vadovo skyrių

339

6.17.5.

6.17.5

keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizacijos mokymo vykdymo veiklos vadovo revizijos tvirtinimą

154

6.18.

6.18

už orlaivių naudotojų, kurie privalo pateikti deklaracijas pagal 2018 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentą (ES) 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo taisyklės:

 

6.18.1.

6.18.1

deklaracijos pateikimą

48

6.18.2.

6.18.2

metinę priežiūrą, kai naudojamasi:

 

6.18.2.1.

6.18.2.1

1–3 balionais

242

6.18.2.2.

6.18.2.2

4–6 balionais

323

6.18.2.3.

6.18.2.3

7–10 balionų

485

6.18.2.4.

6.18.2.4

11–15 balionų

646

6.18.2.5.

6.18.2.5

daugiau nei 15 balionų

808

6.19.

6.19

už išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą

1 664

6.20.

6.20

už išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

3 328

6.21.

6.21

už išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 papildymą

523

6.22.

6.22

už išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 sąlygų pakeitimą

1 170

6.23.

6.23

už skrydžių vykdymo vadovo dalies ar atskiro skyriaus, kai jis yra parengtas atskiru dokumentu, pakeitimo (leidimo, revizijos (įskaitant laikiną) vertinimą, kai pakeitimas atliekamas siekiant įgyvendinti naujus teisės aktų reikalavimus arba kitaip reikalauja atitikties naujiems teisės aktų reikalavimams įvertinimo, kai saugos sumetimais pakeitimą būtina atlikti nedelsiant, keičiamas vežėjo veiklos pobūdis, suteikiamas naujas specialusis leidimas, pradedamas naujo orlaivio tipo naudojimas, pateikiamas naujas dokumento leidimas, kuriuo iš esmės pakeičiama dokumento struktūra, ir visais atvejais, kai reikalingas išankstinis patvirtinimas; taip pat už pirminio vežėjo sertifikavimo metu atliekamą skrydžių vykdymo vadovo dalies ar atskiro skyriaus, kai jis yra parengtas atskiru dokumentu, vertinimą:

 

6.23.1.

6.23.1

0–10 p.

142

6.23.2.

6.23.2

11–25 p.

326

6.23.3.

6.23.3

26–50 p.

527

6.23.4.

6.23.4

51–100 p.

819

6.23.5.

6.23.5

101–200 p.

1 571

6.23.6.

6.23.6

201–500 p.

3 573

6.23.7.

6.23.7

daugiau kaip 500 p.

6 077

6.24.

6.24

už pakeitimo vertinimą kitais atvejais (išskyrus nurodytus šio sąrašo 6.25 ir 6.26 papunkčiuose):

 

6.24.1.

6.24.1

0–10 p.

80

6.24.2.

6.24.2

11–25 p.

191

6.24.3.

6.24.3

26–50 p.

324

6.24.4.

6.24.4

51–100 p.

570

6.24.5.

6.24.5

101–200 p.

1 072

6.24.6.

6.24.6

201–500 p.

2 405

6.24.7.

6.24.7

daugiau nei 500 p.

4 076

6.25.

6.25

už skrydžių vykdymo vadovo dalies ar atskiro skyriaus, kai jis yra parengtas atskiru dokumentu, pakeitimo (leidimo ar revizijos) vertinimą šio sąrašo 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems orlaiviams:

 

6.25.1.

6.25.1

0–10 p.

46

6.25.2.

6.25.2

11–25 p.

92

6.25.3.

6.25.3

26–50 p.

154

6.25.4.

6.25.4

51–100 p.

277

6.25.5.

6.25.5

101–200 p.

539

6.25.6.

6.25.6

201–500 p.

1 202

6.25.7.

6.25.7

daugiau nei 500 p.

2 033

6.26.

6.26

už pakeitimus, nedarančius įtakos reikšmingai saugos informacijai ir nereikalaujančius vertinimo dėl atitikties teisės aktams, pvz., pavadinimų, kontaktinės informacijos, logotipo, spalvinės gamos,  puslapių numeracijos keitimas, korektūros klaidų taisymai ir pan.

62

6.27.

6.27

už UAS naudotojų registraciją ir registracijos pažymėjimo išdavimą / atnaujinimą; UAS naudotojų deklaracijų tvirtinimą

11

6.28.

6.28

už UAS naudotojo leidimo išdavimą

225

6.29.

6.29

už lengvosios UAS naudotojo pažymėjimo (LUC) išdavimą

450

6.30.

6.30

už LUC keitimą

225

6.31.

6.31

už LUC turėtojo metinę priežiūrą

225

6.32.

6.32

už sistemos „U-space“ paslaugų teikėjo (USSP) pažymėjimo išdavimą

10 134

6.33.

6.33

už sistemos „U-space“ paslaugų teikėjo (USSP) pažymėjimo keitimą

2 310

6.34.

6.34

už sistemos „U-space“ paslaugų teikėjo (USSP) metinę priežiūrą

1 540

6.35.

6.35

už aviamodeliavimo klubo ar asociacijos pažymėjimo išdavimą

462

6.36.

6.36

už aviamodeliavimo klubo ar asociacijos metinę priežiūrą

277

6.37.

6.37

už sistemos „U-space“ geografinės zonos rizikos vertinimą

13 092

6.38.

6.38

už bepiločių orlaivių sistemų (UAS) geografinės zonos rizikos vertinimą (kai netaikomas vienas ar daugiau atvirosios kategorijos reikalavimų)

2 772

7.

7

Už egzaminavimo paslaugas: 

 

7.1.

7.1

už piloto: 

 

7.1.1.

7.1.1

avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL), komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) ar skrydžių pagal prietaisus kvalifikacijos (IR) teorijos žinių egzamino laikymą ir perlaikymą

42

7.1.2.

7.1.2

piloto mėgėjo licencijos (PPL), oro baliono piloto licencijos (BPL), sklandytuvo piloto licencijos (SPL), lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL), nuotolinio piloto ir bet kokio kito teorijos žinių egzamino laikymą ir perlaikymą

18

7.1.3.

7.1.3

teorijos egzaminų rezultatų suvestinės išdavimą

15

7.2.

7.2

 

už aviacijos saugumo darbuotojo:

 

7.2.1.

7.2.1

teorijos egzamino laikymą ir perlaikymą

21

7.2.2.

7.2.2

praktikos egzamino laikymą ar perlaikymą

12

7.2.3.

7.2.3

vaizdų atpažinimo egzamino laikymą ar perlaikymą

30

7.3.

7.3

už eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros licencijos pagrindinių žinių egzamino laikymą ir perlaikymą

42

7.4.

7.4

už nepertraukiamojo tinkamumo organizacijų paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ar egzamino (raštu) perlaikymą

42

7.5.

7.5

už nepertraukiamojo tinkamumo organizacijų paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ar egzamino (raštu) perlaikymą skubos tvarka per 5 darbo dienas

84

8.

8

Už paslaugas, užtikrinančias eismo saugumą: 

 

8.1.

8.1

už valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimą: 

 

8.1.1.

8.1.1

kai tiesiamas naujas valstybinės reikšmės kelias (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai)

2 106

8.1.2.

8.1.2

kai valstybinės reikšmės kelio kategorija keičiama iš V–II kategorijos į IIa, Ia, I arba AM kategoriją ir atvirkščiai (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai)

2 106

8.1.3.

8.1.3

kai keičiama valstybinės reikšmės magistralinio arba krašto kelio trasa (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai)

2 106

8.1.4.

8.1.4

kai tiesiama arba rekonstruojama žemės sklype esanti kelio jungtis su valstybinės reikšmės magistraliniu arba krašto keliu arba tiesiama ar rekonstruojama kelių infrastruktūra prie valstybinės reikšmės magistralinio ar krašto kelio prijungto žemės sklypo viduje

1 663

8.1.5.

8.1.5

kai šio sąrašo 8.1.4 papunktyje nurodytais atvejais žemės sklypas prijungiamas prie bet kokio kelio, kuris yra ne daugiau kaip 1 km atstumu nuo žemės sklype esančios kelios jungties su valstybinės reikšmės magistraliniu keliu (matuojant keliu) vietos, išskyrus tuos atvejus, kai jungtis prie valstybinės reikšmės magistralinio kelio yra miesto administracinėse ribose

1 663

8.1.6.

8.1.6

kai keičiamas valstybinės reikšmės magistralinio arba krašto kelio sankryžos tipas: iš vieno lygio į skirtingo lygio ir atvirkščiai; iš nereguliuojamos į reguliuojamą ir atvirkščiai; iš nežiedinės į žiedinę ir atvirkščiai (taikoma rengiant galimybių studiją ar inžinerinės infrastruktūros vystymo planą)

1 663

8.1.7.

8.1.7

kai valstybinės reikšmės kelias ardomas arba uždaromas neribotam laikui (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai)

2 106

8.1.8.

8.1.8

kitais atvejais, jeigu patvirtintas vertinimo poreikis (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai ar vienai sankryžai)

2 106

8.2.

8.2

už kelių saugumo auditorių priežiūrą:

 

8.2.1.

8.2.1

auditoriaus kompetencijos egzamino laikymą ir perlaikymą

133

8.2.2.

8.2.2

auditoriaus kompetencijos tobulinimo egzamino laikymą ir perlaikymą

111

8.2.3.

8.2.3

auditorių kompetencijos įgijimo kursų programos tikrinimą ir derinimą

1 108

8.2.4.

8.2.4

atnaujintos auditorių kompetencijos įgijimo kursų programos tikrinimą ir derinimą

222

8.2.5.

8.2.5

auditorių kompetencijos tobulinimo kursų programos tikrinimą ir derinimą

555

8.2.6.

8.2.6

atnaujintos auditorių kompetencijos tobulinimo kursų programos tikrinimą ir derinimą

111

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-404, 2023-09-18, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k. 2023-18300

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-30, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00807

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-65, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02682

Dėl techninės klaidos ištaisymo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-644, 2020-10-26, paskelbta TAR 2020-10-26, i. k. 2020-22221

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-26, 2021-01-15, paskelbta TAR 2021-01-15, i. k. 2021-00669

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-280, 2022-05-30, paskelbta TAR 2022-05-30, i. k. 2022-11454

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-590, 2022-12-28, paskelbta TAR 2022-12-28, i. k. 2022-27058

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-404, 2023-09-18, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k. 2023-18300

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_f95d356a11434b3bbf80768ab036475c_end