Suvestinė redakcija nuo 2018-02-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05462

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“

NR. 10.1.3-ESFA-V-918 PRIEMONĖS „VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ INICIATYVOS, SKIRTOS PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMUI“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 21 d. Nr. 1V-207

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-140, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-23, i. k. 2017-02943

 

1. T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentui teikti paaiškinimus dėl šio įsakymo 1 punkte patvirtinto aprašo.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Saulius Skvernelis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr.1V-207

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“

Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 PRIEMONĖS „VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ INICIATYVOS, SKIRTOS PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMUI“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiškos) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397, (toliau – Veiksmų programa) 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ (toliau – 10 prioritetas) Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą ir iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) atranką ir jų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 2014LT16M8PA001;

2.2. Veiksmų programą;

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės);

2.4. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.7. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Viešojo valdymo tobulinimo programa);

2.8. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1V-438 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“, (toliau – 2013–2015 metų veiksmų planas) ir Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2016–2018 metų veiksmų planas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

2.9. Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodiką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – interneto svetainė www.esinvesticijos.lt) (toliau – Kokybės metodika);

2.10. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir skelbiamas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Elektroninė paslauga – naudojant įvairias informacinių ir ryšių technologijų priemones (pavyzdžiui, kompiuterius, mobiliojo ryšio telefonus, interaktyvią skaitmeninę televiziją ar kita) nuotoliniu būdu teikiama viešoji arba administracinė paslauga, kuri apima visus veiksmus nuo paslaugos inicijavimo iki užsibrėžto paslaugos rezultato pasiekimo.

3.2. Įrenginys – ilgalaikis materialusis turtas, kuris gali būti mašina, prietaisas, įtaisas energijai, medžiagoms gaminti ir (ar) informacijai priimti, perduoti ar keisti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

3.3. Teisinis reglamentavimas – visuomeninių santykių (šiuo atveju paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo) juridizavimas, įtvirtinimas teisės normomis.

3.4. Paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės standartai – dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie viešojo valdymo institucijos (-ų) teikiamų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės parametrus ir viešojo valdymo institucijos (-ų) įsipareigojimus dėl jų laikymosi, taip pat nurodomi paslaugos teikimo ir (ar) aptarnavimo principai, paslaugos kaina, kriterijai, kuriais remiantis būtų vertinama, ar laikomasi nustatyto paslaugos ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės standarto.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

3.5. Piliečių chartijos – konsultuojantis su paslaugų vartotojais parengtas ir viešai skelbiamas viešojo valdymo institucijos dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie viešojo valdymo institucijos paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės standartus ir nustatomi paslaugų vartotojų veiksmai (elgsenos principai), kuriuos jie turėtų atlikti, norėdami gauti institucijos deklaruojamos kokybės paslaugas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių įstatyme, Projektų taisyklėse, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, Administravimo taisyklėse, Priemonių įgyvendinimo plane, Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija) ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų (toliau – valstybės projektai) planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 20 784 254 eurų (dvidešimt milijonų septynių šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt keturių eurų), iš kurių iki 17 666 616 eurų (septyniolikos milijonų šešių šimtų šešiasdešimt šešių tūkstančių šešių šimtų šešiolikos eurų) – Europos socialinio fondo lėšos, iki 3 117 638 eurų (trijų milijonų vieno šimto septyniolikos tūkstančių šešių šimtų trisdešimt aštuonių eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

9. Priemonė skirta įgyvendinti Veiksmų programos 10 prioriteto konkretų uždavinį „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinat jų atitikimą visuomenės poreikiams“. Priemonės tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą viešojo valdymo institucijų teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, įgyvendinant viešųjų ir administracinių paslaugų (toliau – paslaugos) ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

10. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

10.1. pasiūlymų dėl paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo rengimas, paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtų metodinių dokumentų rengimas;

10.2. viešojo administravimo subjektų veiklos organizavimo procedūrų (veiklos procesų), susijusių su paslaugų teikimu ir (ar) asmenų aptarnavimu, kūrimas, tobulinimas, diegimas (įskaitant vieno langelio principui įgyvendinti reikalingų veiksmų vykdymą), kokybės vadybos metodų / sistemų, skirtų gerinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, diegimas;

10.3. paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės (įskaitant visuomenės pasitenkinimą paslaugomis ir aptarnavimu) stebėsenos ir vertinimo priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas viešojo administravimo subjektuose;

10.4. piliečių chartijų, paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės standartų rengimas, kitų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę gerinančių priemonių (įrankių) kūrimas, pritaikymas, diegimas viešojo administravimo subjektuose;

10.41. paslaugų teikimo koncentravimas (centralizavimas) teritorijose, kur paslaugų prieinamumas visuomenei yra nepakankamas; su tuo susijusių bandomųjų projektų vykdymas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

10.5. paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimo viešojo valdymo institucijose skatinimas ir koordinavimas: gerosios patirties perėmimas ir sklaida, metodinės pagalbos (konsultavimas, informavimas, mokymų organizavimas) teikimas viešojo valdymo institucijoms, paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės stebėsenos ir vertinimo centralizuotas vykdymas ir rezultatų viešinimas;

10.6. viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas (mokymo programų rengimas (remiamas tik tokiu atveju, kai tai reikalinga projekte numatytų mokymo veiklų vykdymui ir kai reikiamų mokymo programų nėra Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų bazėje ir (ar) esamos mokymo programos neatitinka projekto tikslinės grupės poreikių), mokymas, keitimasis gerąja patirtimi); kompetencijų stiprinimas finansuojamas tiek, kiek tai reikalinga:

10.6.1. užtikrinti projekto metu vykdomų veiklų ir kuriamų produktų (priemonių, įrankių) kokybę (kompetencijas gali stiprinti tiesiogines projekto veiklas vykdantys projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojai);

10.6.2. užtikrinti projekto metu sukurtų produktų (priemonių, įrankių) tinkamą naudojimą / taikymą (kompetencijas gali stiprinti projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojai, viešojo valdymo institucijų darbuotojai, susiję su kuriamo ar sukurto produkto (priemonės, įrankio) taikymu (naudojimu);

10.6.3. projekte keliamai problemai dėl nepakankamos paslaugų kokybės (pvz., profesionalumo, greičio ir pan.) ar nepakankamos asmenų aptarnavimo kokybės (pvz., nepakankamos orientacijos į klientą) spręsti (kompetencijas gali stiprinti administracines paslaugas gyventojams ir (ar) verslui teikiantys ar kitaip gyventojus aptarnaujantys projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (valstybės institucijos ar įstaigos) darbuotojai);

10.7. tyrimų, skirtų įvertinti teikiamų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, vykdymas.

11. Aprašo 10.6 ir 10.7 papunkčiuose nurodytos veiklos finansuojamos, tik jeigu jos vykdomos kartu su kitomis Aprašo 10.1–10.5 papunkčiuose numatytomis veiklomis.

12. Pagal Aprašą nefinansuojama:

12.1. elektroninių paslaugų kūrimas, tobulinimas;

12.2. elektroniniu būdu teikiamų paslaugų kokybei vertinti skirtų informacinių technologijų sprendimų kūrimas, diegimas ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų kokybės tyrimų vykdymas, taikant Elektroninių paslaugų internete, teikiamų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, stebėjimo metodiką, patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2010 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-33 „Dėl Elektroninių paslaugų internete, teikiamų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, stebėjimo metodikos patvirtinimo“;

12.3. paslaugų teikimo metodinių dokumentų, kurių parengimas finansuojamas įgyvendinant projektus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos administruojamas Veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo priemones, rengimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-161, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03049

 

12.4. veiklos, kurios tinkamos finansuoti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą priemonę Nr. 07.3.2–ESFA-V-403 „Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų ugdymas“;

12.5. bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, studijų mokslo ir technologijų bei neformaliojo švietimo viešųjų paslaugų kokybės stebėsenai, vertinimui gerinti skirti veiksmai;

12.6. pasiūlymų dėl paslaugų teikimo teisinio reglamentavimo tobulinimo, kuriais siekiama sumažinti Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“, nustatytą administracinę ir (ar) kitą reguliavimo naštą, rengimas;

12.7. Neteko galios nuo 2017-10-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-672, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15554

 

12.8. Neteko galios nuo 2017-10-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-672, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15554

 

12.9. Neteko galios nuo 2017-10-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-672, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15554

 

13. Pagal Aprašo 10 punkte nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti 2016 m. III ketvirtį. 2014–2020 metų  Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ valstybės projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V-388 „Dėl 2014–2020 metų  Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašas), nustatyta tvarka gali būti sudaromas rezervinis valstybės projektų sąrašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

14. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai:

14.1. valstybės institucijos ir įstaigos, t. y. biudžetinės įstaigos, kurių savininkė – valstybė ir kurios yra įtrauktos į Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. X-1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – valstybės institucijos ir įstaigos), ir kitos biudžetinės įstaigos, kurių savininkė – valstybė ir kurios dalyvauja formuojant arba įgyvendina valstybės politiką atskirose valdymo srityse;

14.2. valstybės įmonės, kurioms suteikti įgaliojimai teikti administracines paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-140, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-23, i. k. 2017-02943

 

141. Konkretūs galimi pareiškėjai nustatomi pagal Aprašo 19 punkte nurodytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-140, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-23, i. k. 2017-02943

 

15. Pagal Aprašą galimi partneriai:

15.1. valstybės institucijos ir įstaigos, taip pat kitos biudžetinės įstaigos, kurių savininkė – valstybė;

15.2. valstybės įmonės, kurioms suteikti įgaliojimai teikti administracines paslaugas;

15.3. nevyriausybinės organizacijos; siekiant užtikrinti partnerių pasirinkimo skaidrumą, pareiškėjai apie galimybę nevyriausybinėms organizacijoms būti projekto partneriais turi paskelbti viešai (pvz., pareiškėjo interneto svetainėje), kartu nurodant atrankos kriterijus ir jų vertinimo aspektus, kuriuos pareiškėjas taikys pasirinkdamas partneriais konkrečias nevyriausybines organizacijas; informacija apie nevyriausybines organizacijas, atrinktas būti projekto partnerėmis, turi būti skelbiama viešai;

15.4. savivaldybių administracijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

16. Pagal Aprašą valstybės įmonių, kurioms suteikti įgaliojimai teikti administracines paslaugas, veiksmai finansuojami tik tiek, kiek tai susiję su jų teikiamų administracinių paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo teikiant šias paslaugas kokybės gerinimu. Šis reikalavimas netaikomas, kai valstybės įmonė, kuriai suteikti įgaliojimai teikti administracines paslaugas, yra projekto partnerė.

161. Biudžetinės įstaigos, kurių savininkė – valstybė, išskyrus valstybės institucijas ir įstaigas, kaip partnerės gali būti projektuose, kuriuose numatyta vykdyti tik veiklas, atitinkančias Aprašo 10.1, 10.3, 10.6 ir (ar) 10.7 papunkčiuose numatytas veiklas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-140, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-23, i. k. 2017-02943

 

162. Savivaldybių administracijos partnerėmis gali būti projektuose, kuriuose numatyta vykdyti veiklas, atitinkančias Aprašo 10.2,  10.3 ir (ar) 10.41 papunkčiuose numatytas veiklas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-672, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15554

 

17. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

18. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

19. Projektas turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų, t. y.:

19.1. turi atitikti 2013–2015 metų veiksmų plano 2 tikslo „Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą“ 2.1 uždavinio „Gerinti paslaugų kokybę taikant subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai įtraukiant visuomenę“ priemonės 2.1.2 „Užtikrinti nuolatinę paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą“ 2.1.2.7 įgyvendinimo veiksmą; laikoma, kad projektas, kurio metu numatoma vykdyti Aprašo 10.1–10.7 papunkčiuose numatytas veiklas, atitinka šį specialiųjų projektų atrankos kriterijų, jei projektas (projekto tikslas, projekto pareiškėjas, projektui prašoma skirti lėšų suma ir finansavimo šaltinis) atitinka 2013–2015 metų veiksmų plano 2.1.2.7 įgyvendinimo veiksme pateiktą informaciją apie projekto tikslą, įgyvendinančią instituciją, lėšų sumą (laikoma, kad šį reikalavimą atitinka, jeigu projektui prašoma skirti lėšų suma neviršija 2013–2015 metų veiksmų plane konkrečiam veiksmui įgyvendinti numatytos lėšų sumos) ir finansavimo šaltinį, arba

19.2. bent vieną iš 2016–2018 metų veiksmų plano 2 tikslo „Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą“ 2.1 uždavinio „Gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei“ 2.1.1 priemonės „Užtikrinti asmenų aptarnavimo kokybę – taikyti vieno langelio principą“ įgyvendinimo veiksmų; laikoma, kad projektas atitinka šį specialiųjų projektų atrankos kriterijų, jei projektas (projekto tikslas, projekto pareiškėjas, projektui prašoma skirti lėšų suma ir finansavimo šaltinis) atitinka bent vieną iš 2.1.1 priemonės „Užtikrinti asmenų aptarnavimo kokybę – taikyti vieno langelio principą“ įgyvendinimo veiksmų, pateiktą informaciją apie projekto tikslą, įgyvendinančią instituciją, lėšų sumą, reikalingą projekto vykdymui (laikoma, kad šį reikalavimą atitinka, jeigu projektui prašoma skirti lėšų suma neviršija 2016–2018 metų veiksmų plane konkrečiam veiksmui įgyvendinti numatytos lėšų sumos), ir finansavimo šaltinį „2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

20. Pagal Aprašą įgyvendinamo projekto trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Ši nuostata netaikoma projektams, įgyvendinantiems Aprašo 10.5 papunktyje nurodytą remiamą veiklą, kurių veiklos turi būti baigtos, ir galutinis mokėjimo prašymas įgyvendinančiajai institucijai turi būti pateiktas iki Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nurodytų terminų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-140, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-23, i. k. 2017-02943

 

21. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, arba Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka skyrus projektui papildomą finansavimą, projekto veiklų vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių 19 skirsnyje nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

22. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.

23. Tinkamos projekto tikslinės grupės yra:

23.1. viešojo valdymo institucijų darbuotojai;

23.2. visuomenė (tinkama, kai įgyvendinami viešinimo ir (ar) viešųjų konsultacijų veiksmai).

24. Projektu turi būti siekiama Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

24.1. produkto rodiklio – „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones“ (rodiklio kodas – P.S. 415);

24.2. produkto rodiklio – „Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas“ (rodiklio kodas – P.S. 416); jeigu projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti veiklas, atitinkančias Aprašo 10.5 papunktyje numatytą veiklą, minimali šio produkto rodiklio siektina reikšmė tokiam projektui – 250 asmenų;

24.3. rezultato pokyčio rodiklio – „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius“ (rodiklio kodas – R.S. 397-2); šis Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklis netaikomas projektams, kurių vykdytojas ar partneris nėra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga;

24.4. rezultato rodiklio – „Viešojo valdymo institucijos, ESF lėšomis pagerinusios visuomenės patenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksą“ (rodiklio kodas – R.N. 907); šis Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklis netaikomas projektams, kurie apima Aprašo 10.1 ir (arba) 10.3 papunkčiuose nurodytas veiklas ir yra skirti pagerinti viešųjų paslaugų administravimą (toliau – paslaugų administravimo gerinimo projektai), ir (arba) projektams, kurie apima Aprašo 10.5 papunktyje nurodytą veiklą (toliau – koordinavimo projektai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-140, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-23, i. k. 2017-02943

 

24.5. produkto rodiklio – „Įgyvendintos paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimo iniciatyvų skatinimo ir koordinavimo priemonės“ (rodiklio kodas – P.N. 909), jeigu projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti veiklas, atitinkančias Aprašo 10.5 papunktyje numatytas veiklas.

25. Aprašo 24.4 ir 24.5 papunkčiuose nurodyti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai skaičiuojami pagal Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo veiksmų plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Aprašo 24.1–24.3 papunkčiuose nurodyti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai skaičiuojami pagal Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

26. Projekto veiklos (taip pat viešieji pirkimai) gali būti pradėtos vykdyti prieš projekto sutarčių pasirašymą, bet ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Jeigu pareiškėjas pradeda projekto veiklas vykdyti iki projekto sutarties pasirašymo dienos, pareiškėjo patirtos išlaidos galės būti kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu jos atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms nustatytus reikalavimus.

27. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

27.1. prieš teikdamas Ministerijai projektinį pasiūlymą dėl projekto įtraukimo į valstybės projektų sąrašą, pareiškėjas turi:

27.1.1 parengti Aprašo 28–29 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkantį investicijų projektą; šis reikalavimas taikomas kai:

27.1.1.1. rengiamas projektas, kuriam planuojamų investicijų į nematerialųjį turtą (t. y. programinę įrangą ir jos licencijas), esamo pastato (ar jo dalies) techninių ir (ar) funkcinių savybių pagerinimą (paprastasis remontas) ir (ar) įrenginius išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija 300 000 eurų (tris šimtus tūkstančių eurų);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

27.1.1.2. ir (arba) rengiamas projektas, kuriam įgyvendinti planuojamos investicijos į valstybės informacinės sistemos ar kitos informacinės sistemos (toliau – IS) ir (arba) registro kūrimą ar modernizavimą;

27.1.2. pateikti investicijų projektą, kuris rengiamas vadovaujantis Aprašo 27.1.1.2 papunkčiu, vertinti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 498) 3.1 ir 3.7 papunkčius;

27.1.3. tuo atveju, kai projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti informacinių technologijų sprendimų, skirtų automatizuoti paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimą, kūrimo, modernizavimo ir (ar) diegimo veiklas:

27.1.3.1. išanalizuoti numatomų automatizuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras (procesus) (tarpinstitucinius ir vidinius institucijos procesus) ir įvertinti poreikį jas optimizuoti (supaprastinti) ir (ar) pertvarkyti (iš esmės pakeisti) (t. y. atsisakyti besidubliuojančių, persidengiančių, pasikartojančių, perteklinių proceso veiksmų, vykdyti vieno langelio principo įgyvendinimui užtikrinti reikalingus veiksmus, pakeisti organizacinę paslaugos teikimo struktūrą  ir pan.), siekiant sutrumpinti šių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procedūrų (procesų) laiką, sumažinti paslaugų gavėjų ir teikėjų patiriamus kaštus ir (ar) kitus paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės parametrus;

27.1.3.2. parengti laisvos formos dokumentą (pažymą), kuriame būtų pateikta informacija apie Aprašo 27.1.3.1 papunktyje nurodytų veiksmų atlikimą (trumpai įvertinta paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybė (remiantis nusistatytais paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės vertinimo kriterijais), aprašyti taikyti procedūrų (procesų) analizės ir vertinimo metodai, nurodyti taikyti procedūrų (procesų) vertinimo kriterijai, aprašytos analizuotos procedūros (procesai), pateiktas šių procedūrų (procesų) žemėlapis, nurodyti jų tvarką nustatantys (aprašantys) teisės aktai ir kiti dokumentai, išvardyti analizės ir vertinimo metu nustatyti procedūrų (procesų) trūkumai, įvykdyti bei numatomi vykdyti veiksmai šiems trūkumams ištaisyti (įskaitant reikalingus keisti (rengti) ir pakeistus teisės aktus ir kitus procedūroms (procesams) tobulinti reikalingus dokumentus), pateikta kita, pareiškėjo nuomone svarbi, su numatomų automatizuoti procedūrų (procesų) vertinimu ir tobulinimu susijusi informacija); šiame papunktyje nurodyta informacija gali būti pateikta pagal Aprašo 27.1.1 papunkčio ir 28–29 punktų reikalavimus rengiamame investicijų projekte, nerengiant atskiro dokumento;

27.1.4. Neteko galios nuo 2017-02-24

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-140, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-23, i. k. 2017-02943

 

27.2. Prieš teikdamas įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl projekto finansavimo pareiškėjas turi:

27.2.1. pradėti vykdyti viešuosius pirkimus tų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, kurie reikalingi projekto pirmųjų metų veikloms įgyvendinti (paraiškoje nurodomas viešojo (-ųjų) pirkimo (-ų), reikalingo (-ų) pirmųjų metų veikloms įgyvendinti, pavadinimas, pirkimo skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data, nuoroda į pirkimo skelbimą ir pirkimo numeris (jeigu apie pirkimą skelbta) arba pridedama tiekėjui (-ams) išsiųsto kvietimo teikti pasiūlymus kopija (jeigu apie pirkimą neskelbta); šis reikalavimas netaikomas:

27.2.1.1. viešiesiems pirkimams, kurie skirti IS ir (arba) registro specifikacijai parengti, IS ir (arba) registrui sukurti (modernizuoti), diegti ir (ar) kompiuterinei, programinei įrangai įsigyti, diegti;

27.2.1.2. kai duomenys, reikalingi apibūdinti numatomą pirkti objektą, pagal projekto loginį pagrindimą bus nustatyti tik pasiekus pirmiau pradėtos vykdyti projekto veiklos rezultatą;

27.2.1.3. kai pagal projekto loginį pagrindimą nustatoma, kad pradėjus vykdyti viešuosius pirkimus iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai gali būti sudaryta ekonomiškai nepagrįsta pirkimo sutartis, neleidžianti įsigyti pareiškėjui ar projekto vykdytojui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant projektui skirtas finansavimo lėšas;

27.2.2. atlikti visuomenės patenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimą dėl tų paslaugų ar aptarnavimo aspektų, kuriuos numatoma gerinti projekto vykdymo metu; visuomenės patenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimai atliekami vadovaujantis Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339 „Dėl Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“; šis reikalavimas netaikomas paslaugų administravimo gerinimo ir koordinavimo projektams;

27.2.3. parengti IS ir (arba) registrų nuostatų ar jų pakeitimo projektą ir pateikti juos derinti suinteresuotoms institucijoms (šis reikalavimas netaikomas tuo atveju, kai neplanuojamos investicijos į IS ir (arba) registrų sukūrimą ar modernizavimą);

27.2.4. parengti IS ir (arba) registro duomenų saugos nuostatų projektą (šis reikalavimas netaikomas, kai neplanuojamos investicijos į IS ir (arba) registro sukūrimą ar modernizavimą).

28. Investicijų projektas rengiamas vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), ir šiais reikalavimais:

28.1. projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė investicijų projekte turi būti atlikta taikant sąnaudų ir naudos analizės metodą (SNA) ir (ar) sąnaudų efektyvumo analizės (SEA) metodą; investicijų projekte turi būti pagrįsta projekto įgyvendinimo alternatyvų analizės pasirinkto metodo atitiktis Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatoms;

28.2. turėtų būti išnagrinėtos ir palygintos mažiausiai tokios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

28.2.1. kai projekto, kuris pagal Investicijų projekto rengimo metodikos nuostatas yra priskirtinas prie viešojo juridinio asmens nematerialiojo turto investavimo objekto tipo projektų, (toliau – nematerialiojo turto projektas) investavimo objektas yra naujo nematerialiojo turto įsigijimas, vertinamos alternatyvos:

28.2.1.1. naujo nematerialiojo turto įsigijimas (t. y. rinkoje esančios prekės (-ių) pirkimas);

28.2.1.2. nematerialiojo turto nuoma;

28.2.1.3. kooperacija;

28.2.2. kai nematerialiojo turto projekto investavimo objektas yra esamo nematerialiojo turto pakeitimas, vertinamos alternatyvos:

28.2.2.1. esamo nematerialiojo turto pakeitimas;

28.2.2.2. esamo nematerialiojo turto tobulinimas;

28.2.2.3. nematerialiojo turto nuoma;

28.2.2.4. kooperacija;

28.2.3. kai nematerialiojo turto projekto investavimo objektas yra esamo nematerialiojo turto tobulinimas, vertinamos alternatyvos:

28.2.3.1. esamo nematerialiojo turto tobulinimas;

28.2.3.2. nematerialiojo turto nuoma;

28.2.4. kai projekto, kuris pagal Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatas yra priskirtinas prie įrenginių investavimo objekto tipo projektų, (toliau – įrenginių projektas) investavimo objektas yra naujų įrenginių įsigijimas (t. y. rinkoje esančios prekės (-ių) pirkimas), vertinamos alternatyvos:

28.2.4.1. naujų technologijos A įrenginių įsigijimas;

28.2.4.2. naujų technologijos B įrenginių įsigijimas;

28.2.4.3. įrenginių nuoma;

28.2.4.4. kooperacija;

28.2.5. kai įrenginių projekto investavimo objektas yra esamų įrenginių pakeitimas, vertinamos alternatyvos:

28.2.5.1. esamų įrenginių tobulinimas;

28.2.5.2. esamų įrenginių pakeitimas į technologiją A;

28.2.5.3. esamų įrenginių pakeitimas į technologiją B;

28.2.5.4. įrenginių nuoma;

28.2.5.5. kooperacija;

28.2.6. kai įrenginių projekto investavimo objektas yra esamų įrenginių tobulinimas, vertinamos alternatyvos:

28.2.6.1. esamų įrenginių tobulinimas;

28.2.6.2. įrenginių nuoma;

28.2.7. kai projekto, kuris pagal Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatas yra priskirtinas prie pastatų projektų, investavimo objektas yra esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas, vertinamos alternatyvos:

28.2.7.1. esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas;

28.2.7.2. esamo pastato pardavimas ir naujo, reikalingas technines ir funkcines charakteristikas turinčio pastato įsigijimas;

28.2.7.3. įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms ir funkcinėms veiklos charakteristikoms užtikrinti‘

28.3. jeigu Aprašo 28.2 papunktyje numatytos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos neleidžia objektyviai įvertinti visų realių projekto įgyvendinimo galimybių, pareiškėjas turi investicijų projekto aprašomojoje dalyje pateikti pagrindimą, kodėl šios alternatyvos yra nepakankamos ir papildomai suformuluoti ir išnagrinėti naują (papildomą) projekto alternatyvą, kuri leistų įsitikinti, kad planuojamas įgyvendinti projektas yra geriausia problemos (-ų) sprendimo alternatyva;

28.4. investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvų analizės duomenys turi būti apibendrinti užpildant Investicijų projektų rengimo metodikos 11 priede nustatytą Sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklę (taikoma nematerialiojo turto projektų atveju ir kai projekto investavimo objektas yra esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas) arba Investicijų projektų rengimo metodikos 10 priede nustatytą Sąnaudų efektyvumo analizės skaičiuoklę (taikoma įrenginių projekto atveju);

28.5. kai rengiamas projektas, kuriam įgyvendinti planuojamos investicijos į IS ir (arba) registrų kūrimą ar modernizavimą, papildomai investicijų projekte turi būti pateikta informacija, atsižvelgiant į Informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“, 3 priede nustatytus Galimybių studijos rengimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

29. Projektas, įgyvendinantis investicijų projektą ar jo dalį, gali būti finansuojamas tik tuo atveju, jeigu investicijų projekto ekonominis naudos ir išlaidų santykis (t. y. ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų investicijų projekto sukuriama ekonominė nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas ekonomines išlaidas), apskaičiuotas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodikos 5.4 papunkčio nuostatomis, yra didesnis už 1 (vienetą) (šis punktas taikomas projektams, kurių įgyvendinimo alternatyvų analizei atlikti taikytas sąnaudų ir naudos analizės metodas (SNA).

30. Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems dalyviams, turintiems skirtingų poreikių (judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims ir pan.). Taip pat, kai tinkama pagal projekto logiką, projektas turi numatyti funkcionalumus, leidžiančius teikti paslaugas neįgaliesiems, mažinančius socialinę ir kalbinę atskirtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

31. Projekte neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 

32. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

33. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

34. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro:

34.1. iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra valstybės institucija ar įstaiga; pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo;

34.2. iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra valstybės įmonė, kuriai suteikti įgaliojimai teikti administracines paslaugas; pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau savo iniciatyva gali prisidėti ir didesne lėšų suma, nei reikalaujama.

35. Aprašo 10.6 papunktyje nurodytą veiklą apimančio projekto vykdytojas ir (arba) partneris prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti paraiškoje numatytų Aprašo 10.6 papunktyje nurodytos veiklos dalyvių – viešojo valdymo institucijų darbuotojų (išskyrus iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos darbo užmokestį ar jo dalį gaunančius darbuotojus) darbo užmokesčiu. Projekto įgyvendinimo metu padidėjus Aprašo 10.6 papunktyje nurodytą veiklą atitinkančios projekto veiklos apimčiai (t. y., padidėjus dalyvių skaičiui, mokymų trukmei, mokymų skaičiui ir (ar) pan.), paraiškoje nustatyta dalyvių darbo užmokesčio išlaidų suma nėra keičiama.

36. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti išlaidos turi būti finansuojamos iš pareiškėjo ir (ar) partnerio lėšų.

37. Kai didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų), projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis arba projekto biudžetu, gali nustatyti projektui taikytinus fiksuotuosius įkainius ir (arba) fiksuotąsias sumas, išskyrus Projektų taisyklių 429 punkte numatytais atvejais.

38. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

 

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkamomis finansuoti gali būti:

projekto veikloms vykdyti ir (ar) projekto vykdytojo ir partnerio teikiamų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei padidinti reikalingų patalpų, kurias projekto vykdytojas ar partneris valdo nuosavybės ar patikėjimo teise, paprastojo remonto darbų išlaidos – kryžminis finansavimas; išlaidos tinkamos tuo atveju, kai projekto vykdytojas ar partneris veiklas (ar dalį jų) įgyvendina pats (taikoma, kai remontuojamos projekto veikloms vykdyti reikalingos patalpos) arba remontuojamos patalpos, siekiant patalpas pritaikyti asmenų aptarnavimui ar siekiant pagerinti patalpų, kuriose aptarnaujami asmenys, savybes (pvz., funkcines, estetines) taip, kad šios patalpos geriau atitiktų paslaugų vartotojų poreikius (taikoma, kai remontuojamos asmenims aptarnauti reikalingos patalpos); kryžminio finansavimo išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. visų projektui finansuoti skirtų išlaidų.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti gali būti:

4.1. taikomosios programinės įrangos (t. y. programinės įrangos kompiuterinei darbo vietai įrengti ar pagerinti ir (ar)  institucijos funkcijoms atlikti skirtos programinės įrangos), kurios neužtikrina pagal Nutarimą Nr. 498 valstybės informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugas valstybės institucijoms ir įstaigoms teikiantys valstybės IT paslaugų teikėjai ir (ar) kuri yra susijusi su pagal Nutarimą Nr. 498 savarankiškai valstybės institucijų ir įstaigų tvarkoma valstybės informacinių išteklių infrastruktūra, kūrimo, pritaikymo, įsigijimo išlaidos;

4.2. IS ir (arba) registro kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant projektavimo, išbandymo, techninės priežiūros, apmokymo naudotis ir kitas susijusias išlaidas);

4.3. projekto veikloms vykdyti ir (ar) projekto vykdytojo ir partnerio teikiamų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei padidinti reikalingų baldų, kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas); kompiuterinės įrangos, kuri reikalinga projekto metu sukurtų ar modernizuotų IS ir (arba) registro funkcionavimui užtikrinti, įsigijimo išlaidos; projekto veikloms vykdyti reikalingų tarnybinių stočių ir kitos kompiuterinės įrangos, kuri nėra susijusi su kompiuterinės darbo vietos įrengimu ar pagerinimu, taip pat joms skirtos programinės įrangos įsigijimo išlaidos, kai ši technika yra susijusi su pagal Nutarimą Nr. 498 savarankiškai valstybės institucijų ir įstaigų tvarkoma valstybės informacinių išteklių infrastruktūra; kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto, kuris reikalingas projekto vykdytojo ir partnerio teikiamų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei padidinti, įsigijimo išlaidos; (šiame papunktyje nurodytos išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 30 proc. projektui finansuoti skirtų išlaidų);

4.4. projekto veikloms vykdyti reikalingų licencijų, autorinių ir gretutinių teisių įsigijimo ir nuomos išlaidos.

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti gali būti:

5.1. projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio darbuotojų (toliau – projektą vykdantis personalas) darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos; šiame papunktyje nurodytų asmenų darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidos finansuojamos pagal kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, nustatytas Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita);

5.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių (įskaitant stažuotes), kelionių, dalyvavimo renginiuose, mokymuose išlaidos; projektą vykdančio personalo komandiruočių ir kelionių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 42 ir 43 punktuose;

5.3. investicijų projektų, galimybių studijų, leidinių rengimo, tyrimų, vertinimų, viešųjų konsultacijų su visuomene vykdymo, renginių dalyvių maitinimo, mokymų, renginių organizavimo ir vykdymo, leidybos ir panašios išlaidos; renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo išlaidos finansuojamos pagal fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 421 ir 43 punktuose;

5.4. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito projekto veikloms vykdyti reikalingo trumpalaikio turto, išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius, įsigijimo ir nuomos išlaidos; šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį), nepirkdamas paslaugų;

5.5. projekto veikloms vykdyti reikalingos biuro, kompiuterinės ir programinės įrangos nuomos išlaidos;

5.6. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų nuomos išlaidos, jei projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį);

5.7. projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose ir pan. išlaidos; projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių ir kelionių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 42 ir 43 punktuose;

5.8. projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos, išskyrus darbo užmokesčio išlaidas tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos; šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas. Projekto veiklose dalyvaujančių viešojo valdymo institucijų darbuotojų, t. y. projekto dalyvių, darbo užmokesčio ir su juo susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos apskaičiuojamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

5.9. kokybės vadybos sistemų / metodų sertifikavimo išlaidos;

5.10. kitos projekto veikloms vykdyti būtinos ir pagrįstos išlaidos.

 

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti gali būti:

privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450.2 ir 450.6 papunkčiuose, rengimo išlaidos, su projekto pristatymu susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui) ir išlaidos kitiems informavimo apie projektą veiksmams (įskaitant susijusias projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų, taip pat atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų, autorines ar kitas sutartis ir projektą vykdančių asmenų ir projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose, renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo ir pan. išlaidas).

Su informavimu apie projektą susijusios projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 42 ir 43 punktuose;  su informavimu apie projektą susijusios renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 421 ir 43 punktuose.

Išlaidos informavimui apie projektą gali sudaryti ne daugiau kaip 3 proc. projektui finansuoti skirtų išlaidų.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkamomis finansuoti gali būti išlaidos, susijusios su projekto administravimu.

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu.

Konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 priedo 3 punkte nustatytų didžiausių ribų.“

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

Nr. 1V-140, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-23, i. k. 2017-02943

 

39. Mažinant projekto finansavimą ar tvirtinant galutinį mokėjimo prašymą, patirtos išlaidos, kurios nurodytos Aprašo 38 punkto 3 išlaidų kategorijoje „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“, 4 išlaidų kategorijos „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“ 4.2 papunktyje ir 6 išlaidų kategorijoje „Informavimas apie projektą“, nėra mažinamos, jei sumažinus kitas projekto išlaidas ar nepanaudojus dalies projekto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų, jų santykinė dalis projekte padidėja ir viršija nurodytuose Aprašo papunkčiuose numatytoms išlaidoms nustatytą tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį.

40. Projekto biudžetas sudaromas, vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimams.

41. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

41.1. išlaidos, nustatytos Projektų taisyklių VI skyriaus 34 skirsnyje;

41.2. projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos, išskyrus Aprašo 44.1, 44.2, 44.4 ir 49.1 papunkčiuose nurodytų projektinio pasiūlymo priedų parengimo išlaidas, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.; šių priedų rengimo / pirkimo išlaidas pareiškėjas gali įtraukti į projekto biudžetą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

41.3. IS, skirtų automatizuoti kokybės vadybos sistemų, metodų taikymą, kūrimo, diegimo, modernizavimo išlaidos;

41.4. IS ir registro nuostatų, duomenų saugos nuostatų parengimo išlaidos;

41.5. techninės ir programinės įrangos, kuri būtina užtikrinti duomenų perdavimą į valstybės IT paslaugų teikėjo, kuris įsteigtas ar paskirtas vadovaujantis Nutarimu Nr. 498, (toliau – valstybės IT paslaugų teikėjas) infrastruktūrą įsigijimo išlaidos;

41.6. techninės ir programinės įrangos perkėlimo į valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūrą išlaidos;

41.7. apmokėjimo už valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamas IT paslaugas, numatytas Nutarime Nr. 498, išlaidos.

41.8. kokybės vadybos sistemų / metodų palaikymo, t. y. taikymo priežiūros, atnaujinimo, persertifikavimo, išlaidos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

42. Apraše numatytos užsienio komandiruočių ir kelionių Lietuvoje išlaidos finansuojamos pagal:

42.1. trumpalaikių išvykų išlaidų fiksuotuosius įkainius ir ilgalaikių išvykų išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai ir sudėtinės dalys (išlaidų kategorijos) nustatyti pagal Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai (taikoma, kai finansuojamos užsienio komandiruočių išlaidos);

42.2. arba Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai ir sudėtinės dalys (išlaidų kategorijos) nustatyti Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai (taikoma, kai finansuojamos kelionių Lietuvoje išlaidos).

421. Aprašo 38 punkto lentelės 5 išlaidų kategorijos „Projekto vykdymas“ 5.3 papunktyje ir Aprašo 38 punkto lentelės 6 išlaidų kategorijoje „Informavimas apie projektą“ numatytos renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo išlaidos finansuojamos pagal fiksuotuosius įkainius, nustatytus Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai).

Papildyta punktu:

Nr. 1V-140, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-23, i. k. 2017-02943

 

43. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, negu numatyti Aprašo 38 punkto lentelės 5 išlaidų kategorijos „Projekto vykdymas“ 5.1 papunktyje, Aprašo 42.1, 42.2 papunkčiuose ir 421 punkte nurodytuose dokumentuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-140, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-23, i. k. 2017-02943

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

44. Galimi pareiškėjai iki kvietime teikti projektinį pasiūlymą nustatytos datos turi Ministerijai pateikti projektinį pasiūlymą pagal formą, nustatytą Valstybės projektų atrankos tvarkos apraše. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:

44.1. investicijų projektą (jeigu taikoma pagal Aprašo 27.1 papunktį);

44.2. sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklę arba sąnaudų efektyvumo analizės skaičiuoklę (jeigu taikoma pagal Aprašo 28.4 papunktį).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

44.3. IVPK vertinimo išvadą (jeigu taikoma pagal Aprašo 27.1.2);

44.4. dokumentą, kuriame pateikta informacija apie atliktą numatomų automatizuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūrų (procesų) analizę ir vertinimą (jeigu taikoma pagal Aprašo 27.1.3 papunktį); šis dokumentas gali būti neteikiamas, jeigu Aprašo 27.1.3.2 papunktyje nurodyta informacija yra įtraukta į investicijų projektą;

44.5. Neteko galios nuo 2017-02-24

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-140, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-23, i. k. 2017-02943

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

45. Ministerija, Valstybės projektų atrankos tvarkos apraše nustatyta tvarka įvertinusi projektinius pasiūlymus, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 6 skirsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

46. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, ir kartu su ja pateikti Aprašo 49.2–49.4 papunkčiuose nurodytus užpildytus priedus, ir kitus priedus (jei taikoma pagal Aprašo 49.1, 49.5–49.7 papunkčius). Paraiškos iš dalies užpildyta forma PDF formatu ir jos priedų formos skelbiamos interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.

47. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su Aprašo 49 punkte nurodytais priedais teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

48. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju. Jei vadovaujančioji institucija laikinai neužtikrina DMS funkcinių galimybių ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia iki 7 dienų ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėją per DMS arba raštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės.

49. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 49.4 papunktyje nurodyto paraiškos priedo forma skelbiama interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

49.1. vartotojų patenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo ataskaitą (jeigu taikoma pagal Aprašo 27.2.2 papunktį);

49.2. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), kurios forma integruota į pildomą paraiškos formą (taikoma, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais);

49.3. partnerio (-ių) – nevyriausybinės (-ių) organizacijos (-ų) deklaraciją (-as) (papildomai taikoma, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) – nevyriausybine (-ėmis) organizacija (-omis), užpildant pasirašytiną (-as) partnerio (-ių) – nevyriausybinės (-ių) organizacijos (-ų) deklaraciją (-as) pagal Aprašo 2 priede „Partnerio – nevyriausybinės organizacijos deklaracija“ nurodytus reikalavimus;

49.4. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

49.5. įvykdytų viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus ir pirkimų, pradėtų vykdyti iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo, vykdymo metu galimiems tiekėjams išsiųstų kvietimų teikti pasiūlymus kopijas (kai apie viešąjį pirkimą neprivaloma skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) (jei taikoma pagal Aprašo 27.2.1 papunktį);

49.6. IS ir (arba) registro nuostatų ar jų pakeitimo projektą (jei taikoma pagal Aprašo 27.2.3 papunktį);

49.7. IS ir (arba) registro saugos nuostatų projektą (jei taikoma pagal Aprašo 27.2.4 papunktį).

50. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše. Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į objektyvias termino praleidimo priežastis ir raštu suderinusi su Ministerija, priima įgyvendinančioji institucija. Sprendimą įgyvendinančioji institucija priima ne vėliau kaip per 14 dienų nuo paraiškos gavimo datos.

51. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

52. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

53. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

54. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

55. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės).

56. Įgyvendinančioji institucija atmeta paraišką dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

57. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

58. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

59. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

60. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys (toliau – projekto sutartis) tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

61. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis, ir, jei šis prašymas neprieštarauja Aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

62. Projekto sutarties originalas, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas, gali būti rengiamas ir teikiamas:

62.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

62.2. arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

63. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

64. Projekto vykdytojas ir (jei taikoma) partneris (-iai), įgyvendindami projektą, turi užtikrinti, kad:

64.1. projekto įgyvendinimo metu būtų tinkamai ir laiku vykdomos projekto veiklos;

64.2. ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos būtų sudaryta projekto vykdymo priežiūros grupė (šis reikalavimas taikomas projektams, kurių vertė viršija 300 000 eurų) (tris šimtus tūkstančių eurų); į projektų, kurių vertė viršija 1 500 000 eurų (vieną milijoną penkis šimtus tūkstančių eurų), priežiūros grupę būtų įtraukti Ministerijos atstovai;

64.3. valstybės tarnautojų mokymai, numatyti Aprašo 10.6 papunktyje, būtų vykdomi pagal mokymo programas, kurios patvirtintos Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

64.4. projekto įgyvendinimo metu projekto lėšomis sukurtos ir įdiegtos paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybei gerinti skirtos priemonės būtų naudojamos ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, o jei projekto vykdymo metu projekto lėšomis bus atliekami patalpų paprastojo remonto darbai, taip pat jeigu bus sukurtos ar modernizuotos IS ir (arba) registrai, jos būtų naudojamos vykdant projekto tikslą atitinkančias veiklas ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

 

64.5. vykdant Aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose nurodytas veiklas būtų viešai konsultuojamasi su paslaugų vartotojais (šis reikalavimas netaikomas, jei tokios konsultacijos buvo įvykdytos iki projekto sutarties pasirašymo);

64.6. vykdant veiklas, susijusias su pasiūlymų dėl teisinio reglamentavimo, metodinių dokumentų, veiklos organizavimo procedūrų (veiklos procesų), kokybės standartų kūrimu, tobulinimu, parengtiems dokumentams būtų pritarta institucijos (projekto vykdytojo ar partnerio) vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu arba, kai institucijos vadovas neturi įgaliojimų tokio sprendimo priimti, institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens suderinimo žyma ar kita teisės aktuose nurodyta forma iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

64.7. vykdant veiklas, susijusias su kokybės vadybos metodų / sistemų diegimu,  kokybės vadybos sistema būtų sertifikuota (kai tinka) arba būtų parengtas institucijos veiklos tobulinimo veiksmų planas, patvirtintas institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens suderinimo žyma ar kita teisės aktuose nurodyta forma iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

64.8. vykdant veiklas, susijusias su piliečių chartijų rengimu, parengtai piliečių chartijai būtų pritarta institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens suderinimo žyma ar kita teisės aktuose nurodyta forma ir piliečių chartija būtų paskelbta projekto vykdytojo (partnerio) interneto svetainėje iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

64.9. vykdant veiklas, susijusias su kokybės vadybos metodų / sistemų diegimu ir (arba) su piliečių chartijų rengimu, būtų užtikrintas projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų įsitraukimas į šių veiklų įgyvendinimą (pvz., būtų organizuojamos darbuotojų diskusijos, darbo sesijos, būtų vykdomi darbuotojų mokymai ir pan.);

64.10. vykdant Aprašo 10.7 papunktyje nurodytą veiklą, vėliausiai iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos projekto vykdytojo ar pareiškėjo įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo patvirtintų projekto vykdytojo ar pareiškėjo teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimo veiksmų planą, parengtą atsižvelgiant į paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei įvertinti atlikto tyrimo rezultatus;

64.11. būtų vykdomi visi būtini veiksmai ES struktūrinių fondų finansavimui viešinti, kaip nustatyta Projektų taisyklių 37 skirsnyje, taip pat vykdomi veiksmai, skirti viešinti projekto metu vykdomas ar įvykdytas veiklas, jų rezultatus ir rezultatų sukuriamą pridėtinę vertę (pvz., organizuojami pristatymo renginiai, rengiamos, publikuojamos (transliuojamos) informacinės laidos, straipsniai);

64.12. projekto įgyvendinimui skirtas ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, būtų apdraustas maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų; turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas; draudiminio įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai);

64.13. projekto, kurio metu kuriama ar modernizuojama IS ir (arba) registras, įgyvendinimo metu būtų:

64.13.1. įsigyjamos IS ir (arba) registro kūrimo (modernizavimo), diegimo techninės priežiūros paslaugos (šis reikalavimas netaikomas, jeigu pareiškėjas pagrindžia, kad turi pakankamus gebėjimus projekto techninę priežiūrą tinkamai atlikti pats, pateikdamas darbuotojų, kuriems pavedama projekto vykdymo metu vykdyti IS ir (arba) registro kūrimo (modernizavimo) priežiūros funkcijas, gyvenimo aprašymus);

64.13.2. ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos patvirtinti kuriamos arba modernizuojamos IS ir (arba) registro nuostatai, IS ir (arba) registro duomenų saugos nuostatai ar jų pakeitimai ir pradėtas(-i) viešasis (-ieji) pirkimas (-i), skirtas (-i) IS ir (arba) registro specifikacijos parengimo bei IS ir (arba) registro kūrimo (modernizavimo) techninės priežiūros paslaugoms įsigyti, o ne vėliau kaip per 2 mėnesius po IS ir (arba) registro specifikacijos patvirtinimo pradėtas viešasis pirkimas, skirtas įsigyti IS ir (arba) registro kūrimo (modernizavimo) paslaugas ir (ar) kompiuterinei, programinei įrangai įsigyti, diegti;

64.13.3. ne vėliau kaip iki IS ir (arba) registro specifikacijos rengimo pradžios patvirtinti visi dokumentai, nustatantys projekto įgyvendinimo metu numatomų automatizuoti procedūrų (procesų) vykdymo tvarką (įskaitant dokumentus, kuriuos buvo numatyta parengti pagal Aprašo 27.1.1.2 papunktyje nustatytus reikalavimus);

64.13.4. projekto vykdytojo ar partnerio sukurtos ar modernizuotos IS ir (arba) registro įsteigtos ir įteisintos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

65. Pareiškėjai ir projekto vykdytojai turi teisę apskųsti įgyvendinančiosios institucijos, Ministerijos veiksmus arba neveikimą Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

66. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

67. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

_____________________

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius

atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų

iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo

kokybės gerinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai)

 

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

(Šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus ir jų vertinimo aspekto įvertinimas; jei bendrąjį reikalavimą, specialųjį kriterijų ar jų vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, tai taip pat pažymima šiame stulpelyje)

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau − ministerija)

Projekto tikslas ir uždaviniai turi atitikti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, (toliau – veiksmų programa) 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ (toliau – 10 prioritetas) 10.1.3 konkretų uždavinį „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams“ ir siekiamą rezultatą.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, nurodo ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 10 punkte.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius Apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 11 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija)

Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 19 punkte.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, nurodo ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

2.2. Projektu prisidedama bent prie vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno Apraše nustatyto veiksmų programos  ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 24 punkte.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

Netaikoma.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje;

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Projektas turi atitikti reikalavimus, numatytus Aprašo 30 punkte.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, arba

Netaikoma

 

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų, arba

Netaikoma

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo)

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi Aprašo 32 punkte yra nustatyta, kad pagal Aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas (partneris) yra juridiniai asmenys.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų ir partnerių sąrašas yra nurodytas Aprašo 14 ir 15 punktuose.

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

 

 

 

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

 

 

 

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas (-i) juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

 

 

 

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

 

 

 

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

 

 

 

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

 

 

 

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų ar 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

 

 

 

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

 

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 27 punkte.

Ministerijos įvertinimas pagal Aprašo 27.1 papunktį (jei taikoma)

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas pagal Aprašo 27.2 papunktį

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

 

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)  įnašas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Projektas turi atitikti Aprašo 34–36 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Netaikoma.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Projektas turi atitikti Aprašo 64.4 papunktyje nustatytus reikalavimus.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija)

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas)

 

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, vadovaudamasi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 20 ir 22 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Projekte numatytas kryžminis finansavimas turi neviršyti Aprašo 38 punkto 3 išlaidų kategorijoje „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ nurodyto procento.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikoma fiksuotoji norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 37 punkte,

Aprašo 38 punkto 5 išlaidų kategorijoje „Projekto vykdymas“ ir Aprašo 42, 421 ir 43 punktuose.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 22 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

 

Galutinė projekto atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada:

 

1. Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.)

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Šis punktas taikomas tik valstybės ir regionų projektų planavimo būdu atrenkamiems projektams. Vertinant techninės paramos projektus šis klausimas netaikomas.

 

2. Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Pildant lentelę SFMIS, jei nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų.  Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų laukelį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol toks funkcionalumas nebus realizuotas SFMIS, į šį klausimą įgyvendinančioji instituciją įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro laukelio pildyti neprivaloma.)

 

3.  Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

4.   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4 = (3/2) * 100

5

6 = (5/2) * 100

7

8

9 = (8/2) * 100

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

 

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Pagal priemonę Nr. ...[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

____________________________________                                     ______________________        ___________________________

 

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (parašas)               (vardas ir pavardė*)

* Jei pildoma popierinė versija

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-140, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-23, i. k. 2017-02943

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

PARTNERIO – NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS DEKLARACIJA

 

_____________________________________

(partnerio organizacijos pavadinimas, kodas, adresas)

 

__________ _________

(data, vieta)

 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad  mano atstovaujama organizacija _______________________  

(partnerio organizacijos pavadinimas)

(toliau – Organizacija) yra nevyriausybinė organizacija, t. y. atitinka visus Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatytus nevyriausybinės organizacijos sąvoką apibrėžiančius požymius:

·   Organizacija yra nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas;

·  valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, turi ne daugiau kaip 1/3 balsų Organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime;

·  Organizacija nepriklauso nė vienai iš organizacijų grupių: 1) politinės partijos; 2) profesinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai; 3) įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams; 4) susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs juridiniai asmenys; 5) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos; 6) šeimynos.

 

 

 

_________________________________________________________________                 A. V.

(Vadovo arba įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-517, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21020

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1V-207 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-140, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-23, i. k. 2017-02943

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. 1V-207 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-672, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15554

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1V-207 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-161, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03049

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. 1V-207 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[2] Ši eilutė pildoma tais atvejais, kai įgyvendinamas jungtinės priemonės projektas. Įrašomos sumos pagal atskiras priemones, sujungtas į jungtinę priemonę. Įgyvendinant jungtines priemones konkrečiam projektui pagal atskiras priemones gali skirtis nustatyta finansuojamoji dalis.