Įsakymas netenka galios 2023-10-04:

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-311, 2023-10-03, paskelbta TAR 2023-10-03, i. k. 2023-19426

Dėl teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 57 „Dėl Įkainių už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 iki 2023-10-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14366

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 1996 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO nR. 57 „DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS

LAIKINŲJŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 20 d. Nr. 1R-329

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinuosius dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo“, ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                               Juozas Bernatonis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2014 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. ((25.50-04)-5K-1417604)-6K-1406644

 

 

Lietuvos notarų rūmų

2014 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. S-1182

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1R-329

redakcija)

 

 

NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS LAIKINIEJI DYDŽIAI

 

1.         Nekilnojamųjų daiktų sandoriai:                                                  

1.1.      už nekilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę         0,45 procento nuo sumos,

skolą (skolos padengimo) ar turto perleidimo už rentą                bet ne mažiau kaip 28,96

sutarties, išskyrus 1.9 papunktyje nurodytą sutartį,                     Eur ne daugiau kaip

patvirtinimą                                                                                   5 792,40 Eur;

 

1.2.      už nekilnojamojo daikto mainų sutarties patvirtinimą, taip         nuo 0,4 iki 0,5 procento

pat atvejus, kai nekilnojamasis daiktas mainomas į                     nuo mainomo daikto,

kilnojamąjį daiktą ar kitą civilinių teisių objektą                         turinčio didesnę vertę,

                                                                                          vertės, bet ne mažiau kaip

                                                                                          28,96 Eur ir ne daugiau

                                                                                          kaip 5 792,40 Eur;

 

1.3.      už nekilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimą                nuo 0,2 iki 0,6 procentų

nuo panauda duodamo

daikto vertės, bet ne

daugiau kaip 5 792,40

Eur;

 

1.4.      už nekilnojamojo daikto nuomos ar lizingo (finansinės              nuo 0,2 iki 0,6 procento

nuomos) sutarties patvirtinimą                                                                       nuo sutartyje nurodytos

nuomos mokesčio sumos

(skaičiuojant už visą

nuomos terminą, bet ne

ilgesnį kaip 25 metai), bet

ne mažiau kaip 14,48 Eur

ir ne daugiau kaip

5 792,40 Eur;

 

1.5.      už nekilnojamojo daikto sujungimo, padalijimo sutarties,           nuo 0,4 iki 0,5 procento

taip pat už žemės sklypo atidalijimo ir amalgamacijos                nuo daikto vertės, bet ne

sutarties patvirtinimą                                                                    daugiau kaip

5 792,40 Eur;

 

1.6.      už servituto, uzufrukto, užstatymo teisės, naudojimosi               28,96–86,89 Eur;

tvarkos daiktu nustatymo sutarties patvirtinimą

 

1.7.      už nekilnojamojo daikto hipotekos                                              nuo 0,2 iki 0,3 procento

patvirtinimą                                                                                   nuo daikto vertės,

bet ne mažiau kaip 14,48

Eur ir ne daugiau kaip 144,81 Eur;

 

1.8.      už įmonės hipotekos sandorio                                                      nuo 0,3 iki 0,4 procento

patvirtinimą                                                                                   nuo bendros įmonės

vertės, bet ne mažiau kaip

100 Lt 28,96 Eur ir ne

daugiau kaip 289,62 Eur;

 

1.9.      už nekilnojamojo daikto dovanojimo sutuoktiniui, tėvams,        14,48–23,17 Eur.

vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams ar mainų tarp

šių asmenų sutarties patvirtinimą

 

2.         Kilnojamųjų daiktų sandoriai:

 

2.1.      už kilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę             nuo 0,3 iki 0,4 procento

skolą ar turto perleidimo už rentą sutarties, išskyrus 2.8             nuo sumos, bet ne mažiau

punkte nurodytą sutartį, patvirtinimą                                           kaip 14,48 Eur;

 

2.2.      už kilnojamųjų daiktų mainų sutarties patvirtinimą                            nuo 0,3 iki 0,4 procento

nuo mainomo daikto ar

kito civilinių teisių

objekto, turinčio didesnę

vertę, vertės, tačiau ne

mažiau kaip 14,48 Eur;

 

2.3.      už kilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimą                     nuo 0,2 iki 0,3 procentų

nuo daikto vertės, tačiau

ne mažiau kaip 14,48 Eur;

 

2.4.      už kilnojamojo daikto nuomos ar lizingo (finansinės                  nuo 0,2 iki 0,3 procento

nuomos) sutarties patvirtinimą                                                                       nuo sutartyje nurodytos

daikto vertės, bet ne

mažiau kaip 14,48 Eur;

 

2.5.      už kilnojamojo daikto pasidalijimo sutarties patvirtinimą               nuo 0,45 iki 0,55 procento

nuo daikto vertės, bet ne

mažiau kaip 14,48 Eur;

 

2.6.      už įkeitimo patvirtinimą                                                               nuo 0,2 iki 0,3 procento

nuo daikto vertės,

bet ne mažiau kaip 14,48

Eur ir ne daugiau kaip

144,81 Eur;

 

2.7.      už kilnojamojo daikto ir (ar) teisių dovanojimo                           8,69–17,38 Eur;

sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams,

vaikaičiams ar mainų tarp šių asmenų sutarties

patvirtinimą

 

2.8.      už kilnojamojo daikto dovanojimo sutarties patvirtinimą            14,48–57,92 Eur.

 

3.         Vertybinių popierių, pinigų arba teisių perleidimo sandoriai:

 

3.1.      už vertybinių popierių                                                                   nuo 0,4 iki 0,5 procento nuo

perleidimo sutarties patvirtinimą                                                  perleidžiamų vertybinių

popierių perleidimo sumos, bet ne mažiau kaip

14,48 Eur ir ne daugiau kaip

5 792,40 Eur;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-386, 2014-12-31, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21165

 

3.2.      už teisių perleidimo sutarties patvirtinimą                                   11,58–20,27 Eur;

 

3.3.      už pinigų dovanojimo sutarties patvirtinimą                                           nuo 0,3 iki 0,5 procento

nuo dovanojamos sumos,

tačiau ne mažiau kaip

14,48 Eur;

 

3.4.      už pinigų, vertybinių popierių, teisių dovanojimo                       8,69–17,38 Eur;

sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams,

anūkams ar mainų tarp šių asmenų sutarties patvirtinimą

 

3.5.      už paskolos ar kreditavimo sutarties                                            nuo 0,2 iki 0,4 procento nuo

patvirtinimą                                                                                paskolos (kredito) sumos ar

daikto vertės, kai objektas nėra pinigai, bet ne mažiau kaip

14,48 Eur ir ne daugiau kaip

5 792,40 Eur;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-386, 2014-12-31, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21165

 

3.51.      už vekselio patvirtinimą                                                              15–30 Eur;

Papildyta punktu:

Nr. 1R-386, 2014-12-31, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21165

 

3.6.      už reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo sutarties             nuo 0,2 iki 0,4 procento nuo

reikalavimo ar skolos patvirtinimą                                                               reikalavimo, skolos dydžio

sutarties sudarymo metu,

bet ne mažiau 14,48 Eur;

 

3.61.     už hipotekos (įkeitimo) reikalavimo                                            0,1 procento nuo reikalavimo

perleidimo sutarties patvirtinimą                                                  dydžio, bet ne mažiau kaip

28,96 Eur ir ne daugiau kaip

5 792,40 Eur;

Papildyta punktu:

Nr. 1R-386, 2014-12-31, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21165

 

3.7.      už piniginių lėšų pasidalijimą                                                                         nuo 0,1 iki 0,2 procento

nuo lėšų sumos, bet ne

mažiau kaip 28,96 Eur;

 

3.8.      už teisių pasidalijimą                                                                    14,48–57,92 Eur.

 

4.         Notariniai veiksmai, susiję su juridinio asmens steigimu ir veikla:

 

4.1.      už juridinio asmens steigimo sandorio patvirtinimą                           nuo 0,1 iki 0,3 procento nuo

steigiamo juridinio asmens

įstatinio kapitalo sumos (jei

toks formuojamas

atitinkamai juridinio

asmens teisinei formai), bet

ne mažiau kaip 72,41 Eur ir

ne daugiau kaip 289,62

Eur;

 

4.2.      už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties

įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą,

kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar

steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir

atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos

aplinkybės:

 

4.2.1.   labdaros ir paramos fondo                                                              atleista;

 

4.2.2.   individualios įmonės                                                                     23,17–57,92 Eur;

 

4.2.3.   viešosios įstaigos, gyvenamųjų namų statybos bendrijos,           28,96–72,41 Eur;

kitų bendrijų ir kitų juridinių asmenų

 

4.2.4.   savivaldybės įmonės                                                                     43,44–72,41 Eur;

 

4.2.5.   žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės                          43,44–101,37 Eur;

(kooperatyvo)

 

4.2.6.   asociacijos                                                                                     43,44–130,33 Eur;

 

4.2.7.   advokatų profesinės bendrijos, nuolatinės arbitražo                    57,92–173,77 Eur;

institucijos

 

4.2.71. mažosios bendrijos steigimą                                                         57,92–202,73 Eur;

 

4.2.8.   uždarosios akcinės bendrovės                                                      72,41–231,70 Eur;

 

4.2.9.   akcinės bendrovės                                                                        115,85–260,66 Eur;

 

4.2.10. Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės,         144,81–289,62 Eur;

Europos kooperatinės bendrovės

 

4.2.11. komercinio banko, kredito unijos ir kitos kredito įstaigos,          144,81–289,62 Eur;

draudimo veiklą vykdančios įmonės

 

4.3.      už filialo ar atstovybės nuostatų atitikties įstatymų                     nuo 50 iki 75 procentų

reikalavimams patvirtinimą, pakeitimą, taip pat                          atlyginimo, nustatyto

patvirtinimą, kad filialą ar atstovybę įregistruoti galima,            atitinkamai juridinio

nes įstatymuose nustatytos prievolės yra įvykdytos ir                 asmens teisinei formai

atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos        pagal šiuo įsakymu

aplinkybės                                                                                     patvirtintų laikinųjų

dydžių 4.2.1–4.2.11

papunkčius;

 

4.4.      už Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamame

prašyme nurodytų duomenų tikrumo patvirtinimą:

 

4.4.1.   pavadinimo, kodo, teisinės formos, buveinės, finansinių metų,        4,34 Eur;

veiklos laikotarpio, taisyklės, pagal kurią asmenys veikia

juridinio asmens vardu, organų narių skaičius (už visus

duomenis kartu arba keičiant bet kurį iš šių duomenų), kitų

duomenų (kiekvieno)

 

4.4.2.   valdymo organų narių, kitų organų narių, akcininko,                  7,24 Eur;

asmenų, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti

sandorius (kiekvieno asmens visų duomenų bei parašo

tikrumo paliudijimas)

 

4.5.      už juridinio asmens pakeisto steigimo dokumento naujos

redakcijos atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą:          

4.5.1.   kai keičiamas juridinio asmens kapitalo dydis                            nuo 0,1 iki 0,3 procento už

padidinamą ar sumažinamą

įstatinio kapitalo sumą,

tačiau ne mažiau kaip

72,41 Eur ir ne daugiau

kaip 289,62 Eur;

 

4.5.2.   kai juridinio asmens kapitalo dydis nekeičiamas                         72,41–144,81 Eur;

 

4.5.3.   labdaros ir paramos fondo                                                            atleista;

4.6.      už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.2.1–4.2.7            atlyginimas, nustatytas

punktuose reorganizuojamo (-ų) ar pertvarkomo (-ų)                  atitinkamai juridinio

juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų             asmens teisinei formai

reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad                pagal šiuo įsakymu

juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar                patvirtintų laikinųjų

steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir             dydžių 4.2.1–4.2.7

atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos         papunkčius;

aplinkybės

 

4.7.      už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.2.8–4.2.11          nuo 0,1 iki 0,3 procento

papunkčiuose reorganizuojamo ar pertvarkomo juridinio             nuo juridinio asmens

asmens ar asmenų steigimo dokumentų atitikties įstatymų               kapitalo sumos, bet ne

reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad juridinį         mažiau kaip 72,41 Eur ir

asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo                   ne daugiau kaip 289,62

sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado                   Eur.

įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės

 

5.         Kiti notariniai veiksmai, techninės paslaugos ir

konsultacijos:

 

5.1.      už preliminariosios sutarties patvirtinimą                                                23,17–86,89 Eur;

 

5.2.      už jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtinimą            43,44–72,41 Eur;

 

5.3.      už vedybų sutarties patvirtinimą                                                   43,44–86,89 Eur;

5.4.      už santuokos metu įgyto turto padalijimo, paveldėto turto          imamas atlyginimas,

pasidalijimo sutarties patvirtinimą                                               nurodytas 1.5 ir 2.5

papunkčiuose;

 

5.5.      už prievolės įvykdymo užtikrinimo sandorio, išskyrus 1.7,         14,48– 28,96 Eur;

1.8, 2.6, 2.7 papunkčiuose nurodytus sandorius,

patvirtinimą

 

 

5.6.      už nekilnojamojo daikto priėmimo–perdavimo dokumento        8,69 Eur;

patvirtinimą

 

5.7.      už pavedimo sutarties patvirtinimą                                               8,69 Eur;

 

5.8.      už įgaliojimo patvirtinimą sutuoktiniui, tėvams, vaikams            2,90 Eur;

 

5.9.      už įgaliojimo patvirtinimą kitiems fiziniams ir juridiniams         5,79–14,48 Eur;

asmenims

5.10.    už testamento patvirtinimą                                                           5,79–28,96 Eur;

 

5.11.    už pareiškimo apie palikimo priėmimą arba apie palikimo         2,90–14,48 Eur;

atsisakymą patvirtinimą

 

5.111   už vykdomojo pavedimo dėl turto apyrašo sudarymo ar             2,90–14,48 Eur;

vykdomojo pavedimo papildyti turto apyrašą išdavimą

 

5.12.    už kitų vienašalių sandorių patvirtinimą                                                   5,79 Eur;

 

5.13.    už susitarimo dėl sutarties pakeitimo ar papildymo                     14,48–23,17 Eur;

patvirtinimą, išskyrus atvejus, kai didinama sutartyje

nustatyta kaina

 

5.14.    už kitų sandorių patvirtinimą                                                        14,48–28,96 Eur;

 

5.15.    už asmeninio testamento ar oficialiajam prilyginamo                 8,69 Eur;

testamento saugojimą

 

5.16.    už testamento paskelbimą                                                             4,34 Eur;

 

5.17.    už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į pinigines lėšas          5,79 Eur;

sąskaitose fiziniams asmenims

 

5.18.    už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į                                  0,1 procento nuo

nekilnojamuosius daiktus                                                             paveldimo turto vertės,

bet ne mažiau kaip 14,48

Eur ir ne daugiau kaip

289,62 Eur;

 

5.19.    už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į kitą turtą                   5,79–28,96 Eur;

 

5.20.    už teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimo likusiam         5,79–14,48 Eur;

sutuoktiniui, taip pat už mirusiojo sutuoktinio dalį

nustatančio liudijimo išdavimą

 

5.21.    už jūrinio protesto priėmimą                                                         86,89–173,77 Eur;

 

5.22.    už vekselių ir čekių protestavimą                                                 14,48–28,96 Eur;

 

5.23.    už vykdomųjų įrašų užprotestuotuose ir neprotestuotinuose       nuo 0,3 iki 0,5 procento

vekseliuose ir čekiuose darymą, Europos vykdomojo rašto        nuo išieškomos sumos,

išdavimą                                                                                        bet ne mažiau kaip 14,48

Eur;

 

5.231.  už vykdomojo įrašo dėl priverstinio                                             0,2 procento nuo

skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo)                             išieškomos sumos,

kreditoriaus prašymą atlikimą                                                      bet ne mažiau kaip 14,48

Eur ir ne daugiau kaip

289,62 Eur;

 

5.232.  už vykdomojo įrašo dėl priverstinio                                             8,69 Eur;

skolos išsiieškojimo pagal skolininko ar

hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą

panaikinimą

 

5.233.  už prašymo arba atsisakymo atlikti                                              2,90–8,69 Eur;

vykdomąjį įrašą patvirtinimą;

už prašymo panaikinti vykdomąjį įrašą

patvirtinimą

 

5.24.    už piniginių sumų priėmimą į depozitinę sąskaitą                       nuo 0,05 iki 0,1 procento

nuo priimamos sumos, bet

ne mažiau kaip 2,90 Eur;

 

5.25.    už dingusio ar pamesto notaro patvirtinto ar išduoto                   8,69 Eur;

dokumento dublikato išdavimą

 

5.26.    už dokumento nuorašo (kopijos), išrašo tikrumo                         0,87 Eur;

paliudijimą (už vieną puslapį), už parašo dokumente

tikrumo paliudijimą, išrašų iš notarinio registro išdavimą

 

5.27.    už dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo                2,90 Eur;

paliudijimą (už vieną puslapį)

 

5.28.    už fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų perdavimą                   5,79 Eur;

 

5.281.  už prašymo įregistruoti duomenų pakeitimus Hipotekos              5,79 Eur;

registre, kai sandoris nėra keičiamas šalių susitarimu

tvirtinimą; už prašymo įregistruoti (išregistruoti) hipoteką

(įkeitimą) tvirtinimą; už pažymėjimo apie hipotekos

(įkeitimo) įregistravimą išdavimą (asmeniui prašant)                 

5.29.    už sandorio projekto parengimą                                                   14,48–28,96 Eur;

5.30.    už kitų, šiame įsakyme nenurodytų notarinių veiksmų                2,90– 28,96 Eur;

atlikimą

 

5.31.    už konsultacijos suteikimą                                                            2,90–57,92 Eur;

 

5.32.    už dokumento perrašymą ar kopijavimą (vieną puslapį)             0,06 Eur;

 

5.33.    už notarinio veiksmo projekto 1 puslapio parengimą                   0,58 Eur;

5.34.    už privalomų pagal teisės aktus duomenų perdavimą                   2,90–8,69 Eur.

valstybėms registrams ir surinktų lėšų administravimą ir

perdavimą registro tvarkytojui                                                     

 

Pastabos:

1. Notaro atlyginimas už sutarčių patvirtinimą sumokamas šalių susitarimu. Atsižvelgdamas į kliento turtinę padėtį, notaras gali iš viso ar iš dalies atleisti jį nuo atlyginimo mokėjimo. Atlyginimo dydis nurodomas notariniame registre ir notaro patvirtintame dokumente.

Jeigu vienu notariniu veiksmu yra tvirtinami keli skirtingi sandoriai, notaro atlyginimas nustatomas sudedant atskiriems tvirtinamiesiems sandoriams šiuo įsakymu nustatytus įkainių dydžius, bet notaro maksimalus atlyginimas negali būti didesnis kaip 14 481 euro.

Jeigu vienu notariniu veiksmu yra tvirtinamas sandoris, kuriuo perleidžiami keli daiktai, kelių bendrovių akcijos ar keli kitų rūšių vertybiniai popieriai, notaro atlyginimas nustatomas pagal šiuo įsakymu nustatytus įkainių dydžius, bet notaro maksimalus atlyginimas negali būti didesnis kaip 14 481 euro.

Notaro atlyginimo dydis už šiuo įsakymu patvirtintų Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių (toliau vadinama – laikinieji dydžiai) 1.1 papunktyje nurodytų nekilnojamojo daikto sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto kainos.

Notaro atlyginimo dydis už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 1.2–1.5 papunkčiuose nurodytų nekilnojamojo daikto sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto kainos, jeigu ji ne mažesnė už centrinio registratoriaus pateiktą to nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertę. Priešingu atveju notaro atlyginimas už nekilnojamojo daikto sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo centrinio registratoriaus nurodytos nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės.

Notaro atlyginimas už hipotekos sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos hipotekos objekto vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu, jeigu ji ne mažesnė už centrinio registratoriaus pateiktą to hipotekos objekto vidutinę rinkos vertę. Priešingu atveju notaro atlyginimas už hipotekos sandorius skaičiuojamas nuo centrinio registratoriaus nurodytos hipotekos objekto vidutinės rinkos vertės. Notaro atlyginimas už įmonės hipotekos sandorio patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos bendros įmonės vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu.

Notaro atlyginimas už kilnojamojo daikto įkeitimo sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos įkeitimo objekto vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-386, 2014-12-31, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21165

 

2. Kai turto įgijėjas, panaudos gavėjas, nuomininkas, lizingo gavėjas, įkeitimo objekto savininkas, daiktinės teisės įgijėjas yra fizinis asmuo, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ar asmuo, pripažintas nedarbingu, ar asmuo sukakęs senatvės pensijos amžių, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar globojamas (rūpinamas) vaikas (išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu):

2.1. notaro minimalus atlyginimas už nekilnojamųjų daiktų sandorius iki 28 962 eurų vertės pagal centrinio registratoriaus vertinimą mažinamas per pusę;

2.2. notaro minimalus atlyginimas už kilnojamųjų daiktų ar akcijų, pinigų, obligacijų, teisių perdavimo sandorius iki 14 481 euro vertės mažinamas per pusę.

3. Fiziniam asmeniui, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ar asmeniui, pripažintam nedarbingu, ar asmeniui sukakusiam senatvės pensijos amžiaus, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar globojamam (rūpinamam) vaikui (išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu) notaro minimalus atlyginimas už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 5.1–5.20 ir 5.24–5.33 papunkčiuose teikiamas paslaugas mažinamas ketvirtadaliu.

4. Kai turto įgijėjas, panaudos gavėjas, nuomininkas, lizingo gavėjas, įkeitimo objekto savininkas, daiktinės teisės įgijėjas yra fizinis asmuo, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, ar asmuo, pripažintas iš dalies darbingu, ar asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ar yra tremtinys, politinis kalinys:

4.1. notaro minimalus atlyginimas už nekilnojamųjų daiktų sandorius iki 28 962 eurų vertės pagal centrinio registratoriaus vertinimą mažinamas ketvirtadaliu;

4.2. notaro minimalus atlyginimas už kilnojamųjų daiktų ar akcijų, pinigų, obligacijų, teisių perdavimo sandorius iki 14 481 euro vertės yra mažinamas ketvirtadaliu;

5. Kai įgijėjas yra fizinis asmuo:

5.1. iš valstybės perkantis žemės sklypą, kurio vertė pagal centrinio registratoriaus vertinimą yra iki 7 240,50 euro, notaro minimalus atlyginimas už tokio sandorio patvirtinimą mažinamas per pusę. Šiais atvejais fiziniams asmenims nėra taikomos kitos lengvatos pagal šių pastabų 2, 3 ir 4 punktus;

5.2. studentas, imantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamą studijų kreditą, asmuo, dovanojantis ar kitaip perduodantis turtą labdaros ir paramos fondams, įgaliotojas, duodantis įgaliojimus pensijai, pašalpai ir alimentams gauti, notaro atlyginimas už tokių veiksmų atlikimą neimamas.

6. Nuo notaro atlyginimo mokėjimo atleidžiamos valstybinės mokesčių inspekcijos.

7. Už notarinių veiksmų atlikimą ne notaro biuro patalpose pagal fizinių ar juridinių asmenų iškvietimą gali būti imamas iki 2 kartų didesnis, nei šiuo įsakymu nustatytas notarinio veiksmo atlyginimo dydis. Notaro kelionės išlaidas apmoka kvietėjai.

8. Į notaro imamą atlyginimą už notarinio veiksmo atlikimą įeina atlyginimas už teisės konsultaciją.

9. Notaro išlaidas, susijusias su duomenų, turinčių esminės reikšmės notariniam veiksmui atlikti ir asmenų teisėtų interesų apsaugai, valstybės registrų centriniuose duomenų bankuose patikrinimu, kompensuoja klientas. Notaro išlaidas, susijusias su duomenų, dokumentų, reikalingų notariniam veiksmui atlikti, išreikalavimu iš trečiųjų asmenų, kompensuoja klientas. Notaro išlaidas, susijusias su kliento prašymu persiunčiamais dokumentais (pašto, kurjerių paslaugos), taip pat išlaidas, susijusias su kliento pateiktos informacijos ar informacijos, reikalingos notariniam veiksmui atlikti, paskelbimu viešai, kompensuoja klientas. Šiame punkte nurodytos notaro iš kliento gaunamos kompensacijos, taip pat notaro iš kliento surenkamos sumos valstybės įmonės Registrų centro darbų kainai padengti, nėra laikomos notaro pajamomis.

10. Notaro atlyginimas neimamas už pakartotinį notarinių veiksmų, nurodytų šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.1–4.7 papunkčiuose, atlikimą, jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojas atsisako įregistruoti juridinį asmenį, jo filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę ar juridinio asmens steigimo dokumentų, filialo ar atstovybės nuostatų pakeitimus ar surašo pranešimą trūkumams ištaisyti. Ši nuostata netaikoma, jeigu notarui tinkamai atlikus notarinius veiksmus buvo praleisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 4 dalyje nurodyti terminai arba Juridinių asmenų registro tvarkytojas atsisako įregistruoti juridinį asmenį, jo filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę dėl jų pavadinimo tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus.

11. Notaro imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijų ir techninių paslaugų laikinieji dydžiai yra peržiūrimi kiekvienais kalendoriniais metais.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-386, 2014-12-31, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21165

Dėl teisingumo ministro 2014 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1R-329 „Dėl teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 57 „Dėl Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo