Suvestinė redakcija nuo 2019-08-31 iki 2020-04-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-07-03, i. k. 2017-11350

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 30 d. Nr. A1-348

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 15 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 35 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 37 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 1.2.3, 1.2.4 ir 1.2.5 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“ 2 punktu:

1. T v i r t i n u Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriui kasmet iki spalio 1 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti savivaldybių ar seniūnijų teritorijų, kuriose siūloma įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-708, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20333

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                        Linas Kukuraitis

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

2016-12-11 raštu Nr. 6K-10608528

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministerijos

2016-12-19 raštu Nr. 12-01-2183

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos

2016-12-16 raštu Nr. (1.6.)2T-1401

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

2016-12-21 raštu Nr. 1D-7411(3)

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

valstybės saugumo departamento

2016-12-15 raštu Nr. 18-9252

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnybos

2016-12-19 raštu Nr. 4-01-9388

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. A1-348

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 11 d.

įsakymo Nr. A1-708  redakcija)

 

 

Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (toliau – Priemonės) atitinkamai darbo ieškančių asmenų (toliau – asmenų) grupei skyrimo prioritetus, kompleksiško Priemonių taikymo, atskirų Priemonių įgyvendinimo sąlygas ir tvarką, profesinio mokymo lėšų nustatymo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarką. Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarka nustatyta Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme.

3. Asmenims siūloma dalyvauti Priemonėse, jei dalyvavimas numatytas jų individualiuose užimtumo veiklos planuose. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), parinkdama Priemones, kuriose asmenys gali dalyvauti, vadovaujasi Užimtumo įstatymo 29 straipsnio, 35 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis, Aprašo 5 punkte nustatytais Priemonių atitinkamai asmenų grupei skyrimo prioritetais, Aprašo 6 punkte numatyta kompleksiškai taikomų Priemonių tvarka bei Užimtumo tarnybos nustatytais asmenų, galinčių dalyvauti Priemonėse, atrankos kriterijais ir tvarka.

4. Užimtumo tarnyba, parinkdama darbdavius Priemonėms įgyvendinti, vadovaujasi Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje ir 41 straipsnio 4 dalyje nustatytomis sąlygomis bei Užimtumo tarnybos nustatytais darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Priemones, atrankos kriterijais ir tvarka.

5. Priemonės atitinkamoms asmenų grupėms, nurodytoms Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–6 ir 8–10 punktuose, taikomos pagal šiuos prioritetus:

5.1. nekvalifikuotiems bedarbiams – profesinis mokymas, įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, įdarbinimas subsidijuojant;

5.2. turintiems darbo rinkos poreikius atitinkančią kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas:

5.2.1. vyresniems kaip 50 metų bedarbiams – įdarbinimas subsidijuojant, stažuotė;

5.2.2. bedarbiams iki 29 metų – stažuotė, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, savarankiško užimtumo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant;

5.2.3. asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenims, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga, – darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant;

5.3. neturintiems darbo rinkos poreikius atitinkančios kvalifikacijos ir (ar) kompetencijų:

5.3.1. vyresniems kaip 50 metų bedarbiams – paramos mokymuisi priemonės, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant;

5.3.2. bedarbiams iki 29 metų – paramos mokymuisi priemonės, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, savarankiško užimtumo rėmimas;

5.3.3. asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenims, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga, – profesinis mokymas, įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant;

5.4. ilgalaikiams bedarbiams – profesinis mokymas, įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant;

5.5. neįgaliesiems – paramos mokymuisi priemonės, įdarbinimas subsidijuojant, darbo vietų steigimo subsidijavimas, savarankiško užimtumo rėmimas;

5.6. pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantiems bedarbiams – darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, stažuotė, įdarbinimas subsidijuojant.

6. Priemonės Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–6 ir 8–10 punktuose nurodytiems asmenims kompleksiškai taikomos šia tvarka:

6.1. nekvalifikuotiems bedarbiams – profesinis mokymas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir parama judumui; profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant ir parama judumui; įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, įdarbinimas subsidijuojant ir parama judumui;

6.2. darbingo amžiaus neįgaliesiems, bedarbiams iki 29 metų ir ilgalaikiams bedarbiams – profesinis mokymas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir parama judumui; profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant ir parama judumui; stažuotė, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir parama judumui; stažuotė, įdarbinimas subsidijuojant ir parama judumui; įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, įdarbinimas subsidijuojant ir parama judumui; įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir parama judumui; paramos mokymuisi priemonės ir savarankiško užimtumo rėmimas;

6.3. vyresniems kaip 50 metų bedarbiams – profesinis mokymas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir parama judumui; paramos mokymuisi priemonės, įdarbinimas subsidijuojant ir parama judumui;

6.4. pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantiems bedarbiams – darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir parama judumui, įdarbinimas subsidijuojant ir parama judumui, stažuotė ir parama judumui;

6.5. asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenims, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga, – profesinis mokymas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir parama judumui; įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, įdarbinimas subsidijuojant ir parama judumui.

7. Priemonės kompleksiškai gali būti taikomos derinant jas kita, nei Aprašo 6 punkte nurodyta, tvarka, jeigu Užimtumo tarnyba, atsižvelgdama į asmens įsidarbinimo galimybių vertinimo rezultatus, nustato kitokį Priemonių derinimo poreikį.

8. Priemonės prioriteto tvarka taikomos pareigūnams ir kariams, nurodytiems Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“, 2 punkte, atsižvelgiant į jų poreikius.

9. Planuojant Priemones asmenims iki 18 metų, turi būti atsižvelgiama į Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytas šių asmenų darbo sąlygas bei jų įdarbinimo tvarką.

 

 

II SKYRIUS

PARAMA MOKYMUISI

 

10. Paramos mokymuisi priemonės:

10.1. profesinis mokymas, skirtas padėti bedarbiams ar užimtiems asmenims įgyti arba tobulinti turimą kvalifikaciją, įgyti kompetencijų pagal formaliojo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas arba jas tobulinti;  

10.2. įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, kuris yra profesinio mokymo organizavimo forma – profesinis mokymas vykdomas pas darbdavį, kuris su bedarbiu sudaro pameistrystės darbo sutartį, o teorinis profesinis mokymas gali būti vykdomas pas darbdavį arba profesinio mokymo teikėją;

10.3. stažuotė, kaip neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis, skirta bedarbių darbo įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai atkurti ar tobulinti;

10.4. neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas, skirtas bedarbių turimoms žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams patikrinti.

11. Profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programas gali vykdyti profesinio mokymo teikėjas, gavęs Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išduotą licenciją, pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas – profesinio mokymo teikėjas, atitinkantis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką ir įregistruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-483, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13712

 

12. Profesinio mokymo teikėjų ir profesinio mokymo programų sąrašas sudaromas pagal profesinio mokymo teikėjų pateiktas Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytos formos pažymas apie asmenims siūlomas profesinio mokymo paslaugas, išskiriant profesinio mokymo paslaugas, kurios gali būti organizuojamos pameistrystės forma, profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, išskiriant neformaliojo profesinio mokymo programas, ir profesinio mokymo paslaugas užimtiems asmenims, vadovaujantis Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytais reikalavimais neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms ir šiuose reikalavimuose nurodytais neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vertinimo kriterijais bei Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta profesinio mokymo teikėjų ir profesinio mokymo programų įtraukimo į profesinio mokymo teikėjų ir profesinio mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarka. Užimtumo tarnyba profesinio mokymo teikėjų ir profesinio mokymo programų sąrašą skelbia Užimtumo tarnybos interneto svetainėje. Profesinio mokymo teikėjų ir profesinio mokymo programų sąraše nurodoma:  

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-483, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13712

12.1. profesinio mokymo teikėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas;

12.2. profesinio mokymo programos pavadinimas, jos kodas, trukmė ir trumpas aprašymas;

12.3. profesinio mokymo paslaugos teikimo vietos adresas.

13. Bedarbio ar užimto asmens, baigusio formaliojo profesinio mokymo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą, įgytų kompetencijų vertinimą organizuoja profesinio mokymo teikėjas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Bedarbiui ar užimtam asmeniui, baigusiam formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija. Bedarbio ar užimto asmens, baigusio neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą, įgytos kompetencijos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka gali būti pripažįstamos kaip kompetencijos, reikalingos įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti, arba kaip atitinkamo lygio kvalifikacija ar jos dalis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-483, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13712

 

14. Užimtumo tarnyba bedarbiams ar užimtiems asmenims profesinio mokymo arba bedarbiams įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemones organizuoja, sudarydama Užimtumo įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nurodytą trišalę arba dvišalę sutartį dėl formaliojo profesinio mokymo, bedarbiams ar užimtiems asmenims – Užimtumo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytą trišalę arba dvišalę sutartį dėl profesinio mokymo pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, kurių standartines sąlygas nustato Užimtumo tarnybos direktorius.

15. Remdamasi trišale ar dvišale sutartimi dėl formaliojo profesinio mokymo arba dėl profesinio mokymo pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, Užimtumo tarnyba įsipareigoja bedarbio ar užimto asmens pasirinktam profesinio mokymo teikėjui sumokėti už bedarbiui ar užimtam asmeniui suteiktas profesinio mokymo paslaugas pagal nurodytą formaliojo profesinio mokymo arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą (toliau – profesinio mokymo paslaugos) ir Užimtumo įstatymo 37 straipsnyje nustatytomis sąlygomis išduoda bedarbiui ar užimtam asmeniui dokumentą, kuriuo įsipareigoja sumokėti Profesinio mokymo įstatymo nustatyta tvarka bedarbio ar užimto asmens pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą (toliau – profesinio mokymo kuponas) (Aprašo 1 priedas). Užimtumo tarnybos skiriama lėšų profesinio mokymo paslaugoms finansuoti suma negali viršyti Užimtumo įstatymo 37 straipsnio 6 dalyje nustatytų dydžių, kai atsiskaitoma už profesinio mokymo paslaugas, skirtas kvalifikacijai įgyti ir Aprašo 17 punkte nustatytų dydžių, kai atsiskaitoma už profesinio mokymo paslaugas skirtas kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti.

16. Profesinio mokymo lėšas vienam bedarbiui ar užimtam asmeniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, profesinio mokymo teikėjas skaičiuoja vadovaudamasis Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1320 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, metodikos patvirtinimo“.

17. Bedarbiams ar užimtiems asmenims už profesinio mokymo paslaugas, skirtas kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti, skiriama lėšų suma negali viršyti 1,16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio, jei neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos trukmė neviršija 50 valandų, ir 2,33 MMA dydžio, jei trukmė – 51 ir daugiau valandų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-708, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20333

 

18. Užimtumo tarnyba, bedarbis ar užimtas asmuo ir profesinio mokymo teikėjas pasirašo profesinio mokymo kuponą (pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą), kuriame nurodoma:

18.1. bedarbio ar užimto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas ir adresas;

18.2. profesinio mokymo arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa, jos kodas ir trukmė;

18.3. profesinio mokymo paslaugos teikimo vietos adresas;

18.4. profesinio mokymo organizavimo forma;

18.5. profesinio mokymo teikėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas, kontaktinis telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotos kredito įstaigos ar kito mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimas ir jo kodas, profesinio mokymo teikėjo sąskaitos numeris;

18.6. profesinio mokymo kupono naudojimo sąlygos;

18.7. profesinio mokymo paslaugų kaina;

18.8. atsiskaitymo už suteiktas profesinio mokymo paslaugas ir profesinio mokymo lėšų panaudojimo kontrolės tvarka.  

19. Atlygiui už profesinio mokymo paslaugas gauti profesinio mokymo teikėjas Užimtumo tarnybai pateikia informaciją apie bedarbio ar užimto asmens lankytas dienas ir valandas, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą už suteiktas profesinio mokymo paslaugas, profesinio mokymo lėšų panaudojimo kontrolei atlikti – profesinio mokymo paslaugų suteikimo aktą (toliau – paslaugų suteikimo aktas) (Aprašo 2 priedas). Profesinio mokymo teikėjui apmokama už suteiktas profesinio mokymo paslaugas pagal bedarbio ar užimto asmens lankytas dienas. Profesinio mokymo teikėjas, suderinęs su Užimtumo tarnyba, gali pratęsti profesinį mokymą, jeigu bedarbis ar užimtas asmuo per praėjusį mokymosi laikotarpį nelankė užsiėmimų daugiau kaip 5 darbo dienas iš eilės arba praleido daugiau kaip 20 procentų numatytų profesinių mokymų, bet pateikė profesinio mokymo teikėjui nelankymą pateisinančius dokumentus:

19.1. nedarbingumo pažymėjimą ar medicininę pažymą (forma Nr. 094/a) iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jei bedarbis ar užimtas asmuo sirgo (buvo sužalotas) ar slaugė šeimos narį;

19.2. mirties liudijimą, jei mirė bedarbio ar užimto asmens artimasis giminaitis (tėvas, motina, vaikas, senelis, vaikaitis, brolis, sesuo), sutuoktinis, sugyventinis, įmotė, įtėvis, įvaikis;

19.3. karo prievolę administruojančių institucijų išduotą šaukimą dėl Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nustatytų pareigų vykdymo;

19.4. pranešimą ar šaukimą vykti į teismą arba teisėsaugos ar kontrolės (priežiūros) funkcijas atliekančias institucijas ar įstaigas;

19.5. dokumentą, patvirtinantį laisvės atėmimą, areštą, sulaikymą, suėmimą.

20. Remdamasis profesinio mokymo kuponu, profesinio mokymo teikėjas sudaro mokymo sutartį su bedarbiu ar užimtu asmeniu ir darbdaviu pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytas standartines sąlygas, jeigu jis profesinio mokymo programos reikalavimus atitinkančioje darbo vietoje vykdys praktinį mokymą, arba pameistrystės mokymo sutartį su bedarbiu ir darbdaviu, jeigu jis dalyvaus vykdant įdarbinimą pagal pameistrystės darbo sutartį. 

21. Organizuodamas įdarbinimą pagal pameistrystės darbo sutartį, darbdavys su bedarbiu sudaro pameistrystės darbo sutartį, kurios neatsiejama dalis yra pameistrystės mokymo sutartis.

22. Užimtumo tarnyba, gavusi iš profesinio mokymo teikėjo informaciją apie bedarbio lankytas dienas ir valandas dalyvaujant profesinio mokymo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje, per visą profesinio mokymo laikotarpį kiekvieną mėnesį jam moka mokymo stipendiją, kurios dydis ir mokėjimo sąlygos nustatytos Užimtumo įstatymo 37 straipsnio 7 dalyje.

23. Užimtumo tarnyba, gavusi iš profesinio mokymo teikėjo informaciją apie bedarbio, dalyvaujančio įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonėje, mokymosi, o iš darbdavio – apie dirbtas valandas, moka jam mokymo stipendiją, kurios dydis ir mokėjimo sąlygos nustatytos Užimtumo įstatymo 37 straipsnio 7 dalyje, už tas valandas, kai nebuvo mokamas pameistrystės darbo sutartyje numatytas darbo užmokestis.

24. Kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų apmokėjimo bedarbiams, kurie dalyvauja profesinio mokymo ar įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonėse, sąlygas ir tvarką nustato Užimtumo tarnybos direktorius.

25. Užimtumo tarnyba darbdaviui, įdarbinančiam bedarbį pagal pameistrystės darbo sutartį, darbdavio rašytiniu prašymu kompensuoja dalį darbo užmokesčio, kurio dydis ir mokėjimo sąlygos nustatytos Užimtumo įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje.

26. Stažuotės priemonę Užimtumo tarnyba bedarbiams organizuoja Užimtumo įstatymo 39 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytomis sąlygomis, sudarydama trišalę stažuotės sutartį su bedarbiu ir stažuotę organizuojančia įmone, įstaiga, organizacija ar kita organizacine struktūra (toliau – stažuotę organizuojanti įmonė). Stažuotės sutartyje, kurios standartines sąlygas nustato Užimtumo tarnybos direktorius, nurodoma stažuotės trukmė, tikslas ir kitos stažuotės sąlygos.

27. Užimtumo tarnyba, gavusi iš stažuotę organizuojančios įmonės informaciją apie stažavimosi valandas, bedarbiams per visą stažavimosi laikotarpį kiekvieną mėnesį moka stipendiją, kurios dydis ir mokėjimo sąlygos nustatytos Užimtumo įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje.

28. Užimtumo tarnyba bedarbių neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimą organizuoja, jeigu to reikia, kad bedarbis galėtų įsidarbinti į laisvą darbo vietą ar pradėti dirbti savarankiškai, sudarydama Užimtumo įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytą dvišalę sutartį dėl neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo, kurios standartines sąlygas nustato Užimtumo tarnybos direktorius.

29. Remdamasi dvišale sutartimi dėl neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo, Užimtumo tarnyba įsipareigoja bedarbio pasirinktam juridiniam asmeniui, turinčiam teisę pripažinti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas (toliau – kompetencijų pripažinimą organizuojantis asmuo), sumokėti už bedarbiui suteiktas kompetencijų pripažinimo paslaugas ir Užimtumo įstatymo 391 straipsnyje nustatytomis sąlygomis išduoda bedarbiui dokumentą, kuriuo įsipareigoja sumokėti kompetencijų pripažinimą organizuojančiam asmeniui nurodytą pinigų sumą už neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimą (toliau – kompetencijų pripažinimo kuponas) (Aprašo 3 priedas). Užimtumo tarnybos skiriama lėšų kompetencijų pripažinimo paslaugoms finansuoti suma negali viršyti Užimtumo įstatymo 391 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio.

30. Užimtumo tarnyba, bedarbis ir kompetencijų pripažinimą organizuojantis asmuo pasirašo kompetencijų pripažinimo kuponą (pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą), kuriame nurodoma: bedarbio vardas, pavardė ir asmens kodas, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, kompetencijos, kurias bus siekiama pripažinti, jų pripažinimo trukmė, kompetencijų pripažinimą organizuojančio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, paslaugos teikimo vietos adresas, kontaktinio telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotos kredito įstaigos ar kito mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimas, kodas ir sąskaitos numeris, kompetencijų pripažinimo kupono naudojimo sąlygos, kompetencijų pripažinimo paslaugų kaina ir atsiskaitymo už jas tvarka.

 

III SKYRIUS

PARAMA JUDUMUI

 

31. Asmuo, siekiantis pasinaudoti parama judumui, kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo:

31.1. darbo sutartyje nurodytos darbo pradžios datos, jei bedarbis įsidarbina pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;

31.2. Aprašo 43 punkte nurodytose sutartyse numatytos remiamojo įdarbinimo priemonės įgyvendinimo pradžios datos, jei bedarbis dalyvauja remiamojo įdarbinimo priemonėje;

31.3. Aprašo 26 punkte nurodytoje sutartyje numatytos stažuotės pradžios datos, jei bedarbis dalyvauja stažuotėje;

31.4. dalyvavimo konsultavimo grupėms užsiėmimuose pabaigos datos.

32. Užimtumo tarnyba bedarbiui kompensuoja kelionės išlaidas Aprašo 31 punkte nurodytomis sąlygomis, nustačiusi, kad jo registracijos Užimtumo tarnyboje metu nurodyta gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra darbo, stažuotės ar konsultavimo grupėms užsiėmimų vieta.

33. Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens kreipimosi dėl paramos judumui dienos nustato, ar asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra darbo, stažuotės ar konsultavimo grupėms užsiėmimų vieta, ir priima sprendimą skirti paramą judumui arba jos neskirti. Užimtumo tarnyba apie priimtą sprendimą raštu (paštu ar elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja asmenį, kuris kreipėsi dėl paramos judumui.

34. Užimtumo tarnyba kiekvieną mėnesį, vadovaudamasi Užimtumo įstatymo 40 straipsnio 3 dalimi, nustačiusi, ar asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra jo darbo vieta, atsižvelgdama į darbuotojo dirbtų dienų skaičių, kelionės išlaidų kompensacijos dydį nustato Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

35. Praėjusio mėnesio kelionės išlaidų kompensacija pervedama asmeniui į jo nurodytą asmeninę sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus iki einamojo mėnesio pabaigos.

36. Kelionės išlaidų kompensacijos dydis bedarbiui, dalyvaujančiam jo individualiame užimtumo veiklos plane numatytuose konsultavimo grupėms užsiėmimuose ir stažuotėje, nustatomas Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

37. Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo darbdavio kreipimosi dėl patirtų bedarbio vežimo į darbo vietą ir atgal išlaidų (toliau – darbdavio patirtos išlaidos) kompensavimo nustato, ar darbdavio vežamo asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra darbo vieta, ir priima sprendimą kompensuoti darbdavio patirtas išlaidas ar jų nekompensuoti. Užimtumo tarnyba apie priimtą sprendimą raštu (paštu ar elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja darbdavį, kuris kreipėsi dėl darbdavio patirtų išlaidų kompensavimo.

38. Užimtumo tarnyba kiekvieną mėnesį, atsižvelgdama į darbuotojo dirbtų dienų skaičių, kompensuoja darbdavio praėjusį mėnesį patirtas išlaidas iki einamojo mėnesio pabaigos.

39. Darbdavio patirtų išlaidų dydis apskaičiuojamas Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

REMIAMASIS ĮDARBINIMAS

 

40. Remiamojo įdarbinimo priemonės:

40.1. įdarbinimas subsidijuojant, skirtas Užimtumo įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims įdarbinti, kompensuojant darbdaviui dalį šių asmenų darbo užmokesčio išlaidų;

40.2. darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, skirtas padėti Užimtumo įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims įgyti trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje.

41. Bedarbių poreikis dalyvauti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje nustatomas pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytą bedarbių poreikio įgyti darbo įgūdžių pagal turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas tvarką.

42. Užimtumo tarnyba, vykdydama asmenų, kurių dalyvavimas remiamojo įdarbinimo priemonėse suplanuotas jų individualiuose užimtumo veiklos planuose, atranką, įvertina jų atitiktį darbdavių nurodytiems laisvoms darbo vietoms keliamiems reikalavimams.

43. Remiamojo įdarbinimo priemonės įgyvendinamos su Aprašo 4 punkte nustatyta tvarka parinktais darbdaviais sudarant sutartis pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytas standartines sąlygas, įdarbinimo subsidijuojant vykdymo ir finansavimo sutartį (-is) ar (ir) darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį (-is).

44. Įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones, darbdaviams, įdarbinusiems Užimtumo tarnybos siųstus asmenis, mokama Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta subsidija darbo užmokesčiui (toliau – subsidija darbo užmokesčiui).

45. Darbdavys, kuris darbo įgūdžių įgijimui tiesiogiai darbo vietoje organizuoti numato paskirti atsakingą asmenį, turintį ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį pagal atitinkamą kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, gebantį konsultuoti, padėti ir prižiūrėti, kad paskirtos užduotys būtų atliekamos kokybiškai, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartyje nurodo, kiek darbo laiko atsakingas asmuo skirs darbo įgūdžių įgijimui organizuoti.

46. Užimtumo tarnyba subsidiją darbo užmokesčiui darbdaviui moka ir jos mokėjimą nutraukia Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2–5 dalyse, 42 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 43 straipsnio 2 ir 3 dalyse bei Aprašo 43 punkte nurodytose sutartyse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

47. Subsidijai darbo užmokesčiui gauti, mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos, darbdavys pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytą Dokumentų, susijusių su įdarbintų bei darbdavių paskirtų darbo įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingų asmenų darbo laiko apskaita, sąrašą pateikia su įdarbintų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus. Subsidija darbo užmokesčiui išmokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio pabaigos, gavus visus šiame punkte nurodytus dokumentus. Darbdaviui laiku nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų, subsidijos mokėjimas perkeliamas į kitą mėnesį.

 

V SKYRIUS

PARAMA DARBO VIETOMS STEIGTI

 

48. Paramos darbo vietoms steigti priemonės:

48.1. darbo vietų steigimo (pritaikymo) (toliau – steigimo) subsidijavimas, skirtas Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–3 punktuose nurodytų Užimtumo tarnyboje registruotų asmenų ir bedarbių neterminuotam įdarbinimui remti, steigiant naujas ar pritaikant esamas darbo vietas, arba Užimtumo įstatymo 45 straipsnio 2 punkte nurodytiems buvusiems bedarbiams, kurie pirmą kartą darbo vietą steigia Užimtumo tarnybos siųstam bedarbiui įdarbinti;

48.2. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų (toliau – VUI projektai) įgyvendinimas, skirtas steigti naujoms darbo vietoms bedarbiams neterminuotai įdarbinti savivaldybių ar seniūnijų teritorijose, kurias kasmet iki lapkričio 1 d. nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras (toliau –tikslinės teritorijos);

48.3. savarankiško užimtumo rėmimas, skirtas Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims ar bedarbiams, siekiantiems darbo vietą steigti sau, paremti. Subsidija darbo vietoms steigti jiems gali būti skiriama, jei jie atitinka Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąlygą.

49. Įgyvendinant Aprašo 48.1, 48.2 ir 48.3 papunkčiuose nurodytas priemones, Užimtumo tarnybos atrinktiems darbdaviams Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje nurodyto dydžio subsidija (toliau – subsidija darbo vietoms steigti) mokama Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje nurodytomis sąlygomis. Subsidija darbo vietoms steigti neskiriama darbo vietoms, kurios yra skirtos laikiniems ir sezoniniams darbams atlikti, steigti. Viena darbo vieta negali būti steigiama skirtingų profesijų atstovams.

50. Subsidija darbo vietoms steigti, įgyvendinant Aprašo 48.1, 48.2 ir 48.3 papunkčiuose nurodytas priemones, yra de minimis pagalba, kurios teikimo sąlygos nustatytos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1 (toliau – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013). Prašomos (galimos) skirti nereikšmingos de minimis pagalbos sumos konkrečiam darbdaviui, siekiančiam gauti paramą darbo vietoms steigti (toliau – de minimis pagalbos gavėjas), teisėtumas turi būti įrodomas vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos registre pateiktais duomenimis, Užimtumo tarnybai vertinant:

50.1. kiekvieno de minimis pagalbos gavėjo atitiktį Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 reikalavimams (pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą formą užpildomas de minimis pagalbos gavėjo atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas);

50.2. tai, ar nebus viršyta nereikšmingos de minimis pagalbos teikimo riba: bendra nereikšmingos de minimis pagalbos suma, suteikta tam pačiam de minimis pagalbos gavėjui pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, negali viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per trejų finansinių metų laikotarpį, vienam kelių transporto sektoriuje veikiančiam de minimis pagalbos gavėjui – 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų);

50.3. sąsajas pagal Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 nustatytą vienos įmonės sąvoką, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje. De minimis pagalbos gavėjas užpildo Vienos įmonės deklaraciją pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013. Jos forma skelbiama Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Finansavimo skyrimas“ ir „Paraiškų priedų formos“.

51. Darbdavys, siekiantis dalyvauti darbo vietų steigimo subsidijavimo priemonėje (toliau – DVS paraiškos teikėjas), paraišką dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo (toliau – DVS paraiška), kurios formą tvirtina Užimtumo tarnybos direktorius, pateikia Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo DVS paraiškų atrankos Užimtumo tarnybos interneto svetainėje paskelbimo dienos ir prideda šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei jis privalo turėti antspaudą, ir vadovo parašu:

51.1. leidimų, licencijų, jeigu šios informacijos nėra Licencijų informacinėje sistemoje, higienos pasų, reikalingų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant DVS paraiškoje numatytus darbus;

51.2. dokumentų, patvirtinančių teisę į nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu jis būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) ir jeigu šių duomenų nėra Nekilnojamojo turto registre;

51.3. dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems poreikio pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas ir kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas);

51.4. dokumentų, patvirtinančių darbdavio, siekiančio gauti subsidiją darbo vietoms steigti, turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, jeigu šių duomenų nėra Nekilnojamojo turto registre;

51.5. ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems;

51.6. Aprašo 50.3 papunktyje nurodytos Vienos įmonės deklaracijos.

52. Darbdavys, siekiantis VUI projektą įgyvendinti atitinkamoje tikslinėje teritorijoje (toliau – VUI paraiškos teikėjas), VUI projektų paraišką (toliau – VUI paraiška), kurios formą nustato Užimtumo tarnybos direktorius, kartu su Aprašo 51 punkte nurodytais dokumentais pateikia tos teritorijos Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dienos.

53. Bedarbis ar asmuo, registruotas Užimtumo tarnyboje, siekiantis gauti paramą, kai pirmą kartą sau steigia darbo vietą (toliau – SUR paraiškos teikėjas), paraišką dėl savarankiško užimtumo rėmimo (toliau – SUR paraiška), kurios formą tvirtina Užimtumo tarnybos direktorius, pateikia Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo SUR paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dienos ir prideda šių dokumentų kopijas:

53.1. dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų, valdomų nuosavybės teise, remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems poreikio pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas ir kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas);

53.2. ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems.

54. DVS, SUR ar VUI paraiškos (toliau kartu – paraiškos) gali būti popierinės arba elektroninės, įrašytos skaitmeninėje laikmenoje. Paraiškos turi būti pateikiamos užklijuotame voke, adresuotame Užimtumo tarnybai, nurodant „DVS, SUR arba VUI paraiškų atrankai“. Ant voko turi būti užrašyta „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“. Paraiška, neatitinkanti šiame punkte nustatytų reikalavimų, nenagrinėjama.

55. Popierinių paraiškų ir jų priedų lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti DVS, SUR ar VUI paraiškos teikėjo (toliau kartu – paraiškos teikėjas) arba jo įgalioto asmens parašu, nurodytas paraiškos teikėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir paraiškos su priedais lapų skaičius. Elektroninių paraiškų ir jų priedų lapai turi būti sunumeruoti ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Elektroninės paraiškos metaduomenyse turi būti nurodytas paraiškos teikėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, pasirašymo laikas.

56. Užimtumo tarnyba privalo kiekvienai gautai paraiškai suteikti registracijos numerį, fiksuoti jos gavimo datą bei laiką ir paraiškos teikėjui įteikti arba išsiųsti raštu (paštu ar elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad paraiška gauta, nurodydama gavimo datą ir laiką.

57. Paraiškos teikėjas turi teisę atšaukti pateiktą paraišką iki Aprašo 51–53 punktuose nurodyto termino, apie tai raštu (paštu ar elektroniniu paštu) pranešdamas Užimtumo tarnybai. Užimtumo tarnyba paraiškos atšaukimą užregistruoja ir paraiškos teikėjui grąžina neatplėštą paraiškos voką.

Paraiškos teikėjas turi teisę pakeisti pateiktą paraišką per Aprašo 51–53 punktuose nustatytą terminą. Pakeitimas turi būti pateiktas voke su užrašu „Paraiškos pakeitimas. Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“.

58. Užimtumo tarnyba grąžina paraiškos teikėjui paraiškos voką, jeigu jis pateiktas pasibaigus Aprašo 51–53 punktuose nustatytam terminui.

59. Užimtumo tarnyboje VUI paraiškų atrankai ir įgyvendinamų VUI projektų priežiūrai vykdyti atitinkamoje tikslinėje teritorijoje sudaromos VUI projektų atrankos ir priežiūros komisijos (toliau – VUI komisijos) iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių: darbuotojų, darbdavių, savivaldybių ir Užimtumo tarnybos atstovų. DVS ir SUR paraiškų atrankai sudaromos atrankos komisijos (toliau – DVS ir SUR komisijos) iš Užimtumo tarnybos darbuotojų. VUI, DVS ir SUR komisijų sudarymo tvarką nustato bei darbo reglamentą tvirtina Užimtumo tarnybos direktorius.

60. VUI komisijos, atrinkdamos subsidijai gauti tinkamas VUI paraiškas, įvertina:

60.1. VUI paraiškos teikėją, vadovaudamosi Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 2 dalyje ir Aprašo 50 punkte nustatytomis sąlygomis;

60.2. VUI paraiškos ir jos priedų atitiktį Aprašo reikalavimams pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytą VUI paraiškų atitikties vertinimo Apraše numatytiems reikalavimams formą. VUI komisijoms nustačius VUI paraiškos ar jos priedų neatitiktį minėtiems reikalavimams, išskyrus neatitiktį Užimtumo įstatymo 46 straipsnio 2 dalies ir Aprašo 4 bei 49 punktų reikalavimams, Užimtumo tarnyba kreipiasi į VUI paraiškos teikėją, nurodydama trūkumus ir terminą jiems pašalinti. Jei VUI paraiškos teikėjas per Užimtumo tarnybos nustatytą terminą nepašalina nustatytų trūkumų, VUI paraiška atmetama ir toliau nenagrinėjama. Jei VUI paraiška neatitinka Užimtumo įstatymo 46 straipsnio 2 dalies arba Aprašo 4 ir 49 punktų reikalavimų, ji atmetama ir toliau nenagrinėjama. Užimtumo tarnyba apie priimtą sprendimą atmesti VUI paraišką ir toliau jos nenagrinėti per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos raštu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja kiekvieną VUI paraiškos teikėją atskirai, nurodydama atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus;

60.3. VUI paraiškos atitiktį Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintiems VUI paraiškų vertinimo kriterijams, skirdamos Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytus balus, prioritetą teikdamos darbo vietoms, steigiamoms tautinių mažumų gausiai gyvenamuose regionuose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybė, Visaginas ar Ignalina), savivaldybėje ar seniūnijoje, kurioje bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra 1,3 karto ir daugiau didesnė negu vidutiniškai šalyje, jeigu numatoma įdarbinti asmenis, nurodytus Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 punktuose, įvertindamos VUI paraiškos teikėjo nuosavų lėšų dalį.

61. VUI komisijos per 15 darbo dienų nuo vokų atplėšimo dienos, įvertinusios VUI paraiškas, Užimtumo tarnybai teikia atrinktų VUI paraiškų sąrašus, kuriuose nurodoma: VUI paraiškų teikėjų pavadinimai, juridinio asmens kodai, jeigu VUI paraiškos teikėjai yra darbdaviai fiziniai asmenys, – vardai ir pavardės, asmens kodai, VUI projektų pavadinimai, jų įgyvendinimo teritorijos, numatomos veiklos, informacija apie steigiamas darbo vietas (profesijos, darbo vietų skaičius, planuojamas darbo užmokestis ir darbo laikas, papildomai remiamų asmenų įdarbinimas), prašomos subsidijų sumos ir nuosavos VUI paraiškų teikėjų lėšos, VUI paraiškų įvertinimas balais. Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas nuo atrinktų VUI paraiškų sąrašų pateikimo Užimtumo tarnybai dienos raštu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja kiekvieną VUI paraiškos teikėją atskirai apie atmestą VUI paraišką, jos atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus.

62. Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paskutinės atrinktų VUI paraiškų sąrašo pateikimo dienos, jį apsvarsčius Trišalėje taryboje prie Užimtumo tarnybos, tvirtina finansuojamų VUI projektų sąrašą, kuriame pateikiama Aprašo 61 punkte nurodyta informacija apie VUI paraiškų teikėjus ir VUI projektus. Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas nuo finansuojamų VUI projektų sąrašo patvirtinimo dienos raštu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja kiekvieną VUI paraiškos teikėją atskirai apie atmestą VUI paraišką, jos atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus.

63. DVS ir SUR komisijos, atrinkdamos subsidijai gauti tinkamas DVS ar SUR paraiškas, įvertina:

63.1. DVS paraiškos teikėjo atitiktį Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje, 45 straipsnio 2 punkte ir Aprašo 50 punkte nustatytoms sąlygoms;

63.2. SUR paraiškos teikėjo atitiktį Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje nustatytoms sąlygoms;

63.3. ar steigiamai darbo vietai planuojamų įsigyti darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems poreikis yra pagrįstas ir susijęs su darbo pobūdžiu bei steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymu;

63.4. DVS ar SUR paraiškos teikėjo nurodytą lėšų planuojamoms įsigyti darbo priemonėms ir (ar) techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems sumą, ar ji neviršija DVS ar SUR paraiškos teikėjo pateiktuose 3 tiekėjų pasiūlymuose nurodytų kainų vidurkio;

63.5. DVS ar SUR paraiškos arba jos priedų atitiktį Aprašo reikalavimams pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytą DVS ir SUR paraiškų atitikties vertinimo Apraše numatytiems reikalavimams formą. DVS ir SUR komisijoms nustačius DVS ar SUR paraiškos arba jos priedų neatitiktį minėtiems reikalavimams, išskyrus neatitiktį Užimtumo įstatymo 45 straipsnio 2 punkto, 47 straipsnio 3 dalies ir Aprašo 4 ir 49 punktų reikalavimams, Užimtumo tarnyba kreipiasi į DVS ar SUR paraiškos teikėją, nurodydama trūkumus ir terminą jiems pašalinti. DVS ar SUR paraiškos teikėjui per Užimtumo tarnybos nustatytą terminą nepašalinus nustatytų trūkumų, DVS ar SUR paraiška atmetama ir toliau nenagrinėjama. Jeigu DVS ar SUR paraiška neatitinka Užimtumo įstatymo 45 straipsnio 2 punkto, 47 straipsnio 3 dalies arba Aprašo 4 ir 49 punktų reikalavimų, ji atmetama ir toliau nenagrinėjama. Užimtumo tarnyba apie priimtą sprendimą atmesti DVS ar SUR paraišką ir toliau jos nenagrinėti per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos raštu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja kiekvieną DVS ar SUR paraiškos teikėją atskirai, nurodydama atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus;

63.6. DVS ar SUR paraiškos atitiktį Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintiems DVS ar SUR paraiškų vertinimo kriterijams, skirdamos Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytus balus.

64. DVS ir SUR komisijos per 10 darbo dienų nuo vokų atplėšimo dienos, įvertinusios DVS ir SUR paraiškas, Užimtumo tarnybai teikia atrinktų DVS ir SUR paraiškų sąrašus, kuriuose nurodoma: DVS paraiškų teikėjų pavadinimai, juridinio asmens kodai, jeigu DVS paraiškos teikėjai yra darbdaviai fiziniai asmenys, – vardai ir pavardės, asmens kodai, SUR paraiškų teikėjų vardai, pavardės, asmens kodai, DVS ir SUR projektų pavadinimai, jų įgyvendinimo teritorijos, numatomos veiklos, informacija apie steigiamas darbo vietas (profesijos, darbo vietų skaičius, planuojamas darbo užmokestis ir darbo laikas, tik DVS paraiškoms – papildomai remiamų asmenų įdarbinimas), prašomos subsidijų sumos ir nuosavos DVS ir SUR paraiškų teikėjų lėšos, DVS ir SUR paraiškų įvertinimas balais. Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atrinktų DVS ir SUR paraiškų sąrašo pateikimo dienos tvirtina finansuojamų DVS ir SUR projektų sąrašą, kuriame pateikiama šiame punkte nurodyta informacija apie DVS ir SUR paraiškos teikėją bei DVS ir SUR projektą. Į finansuojamų DVS ir SUR projektų sąrašą neįtraukiamos DVS ir SUR paraiškos, kurios nesurenka Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtinto pereinamojo balo. Jei, atliekant DVS ir SUR paraiškų vertinimą, kelios DVS ir SUR paraiškos surenka vienodus pereinamuosius balus, DVS ir SUR paraiškos, kurios bus įtraukiamos į finansuojamų DVS ir SUR projektų sąrašą, atrenkamos pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintus papildomus kriterijus ir už atitiktį šiems kriterijams skiriamus papildomus balus. Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas nuo finansuojamų DVS ir SUR projektų sąrašo patvirtinimo dienos raštu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja kiekvieną DVS ar SUR paraiškos teikėją apie atmestą DVS ar SUR paraišką, jos atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus.

65. Bedarbis ar asmuo, registruotas Užimtumo tarnyboje, kurio SUR paraiška įtraukta į finansuojamų DVS ir SUR projektų sąrašą, ne vėliau kaip per 3 mėnesius įsteigęs labai mažą įmonę, atitinkančią Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytą labai mažos įmonės sampratą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šiame punkte nurodytos įmonės įsteigimo dienos Užimtumo tarnybai pateikia:

65.1. dokumentų, patvirtinančių teisę į nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jei jis būtinas darbo vietoms įsteigti, kopijas, jeigu šių duomenų nėra Nekilnojamojo turto registre;

65.2. užpildytą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ patvirtintos formos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurioje, remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsniu, nurodomas labai mažos įmonės statusas;

65.3. kopijas leidimų, licencijų, jeigu šios informacijos nėra Licencijų informacinėje sistemoje, higienos pasų, reikalingų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant DVS paraiškoje numatytus darbus;

65.4. Aprašo 50.3 papunktyje nurodytą Vienos įmonės deklaraciją.

66. Užimtumo tarnyba, gavusi Aprašo 65 punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos priima sprendimą skirti subsidiją ar jos neskirti arba siūlo bedarbiui ar asmeniui, registruotam Užimtumo tarnyboje, patikslinti Aprašo 65 punkte nurodytus dokumentus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Užimtumo tarnyba apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja bedarbį ar asmenį, registruotą Užimtumo tarnyboje.

67. Užimtumo tarnyba per 5 darbo dienas nuo finansuojamų VUI projektų sąrašo ir finansuojamų DVS projektų sąrašo patvirtinimo arba nuo Aprašo 66 punkte nurodyto sprendimo skirti subsidiją priėmimo dienos registruoja duomenis apie suteiktą nereikšmingą de minimis pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

68. Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas raštu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja paraiškos teikėją apie patvirtintą finansuojamų VUI projektų sąrašą, finansuojamų DVS projektų sąrašą arba Aprašo 66 punkte nurodytą sprendimą skirti subsidiją, kuriuo skiriama de minimis pagalba, nurodydama nereikšmingos de minimis pagalbos dydį bei pobūdį ir pateikdama nuorodą į Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (nurodydama pavadinimą bei paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numerį), išskyrus tuos atvejus, kai apskaičiuotos nereikšmingos de minimis pagalbos dydis lygus 0.

69. Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo finansuojamų VUI ir DVS projektų sąrašo patvirtinimo dienos arba nuo Aprašo 66 punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos su paraiškos teikėju, kuriam skiriama subsidija darbo vietai steigti (toliau – subsidijos gavėjas), pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytas standartines sąlygas sudaro VUI projekto įgyvendinimo sutartį, darbo vietų steigimo sutartį arba savarankiško užimtumo rėmimo sutartį.

70. Subsidijos gavėjas, prieš pasirašydamas darbo vietų steigimo sutartį arba VUI projekto įgyvendinimo sutartį, vadovaudamasis Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 2 punktu, pateikia jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu).

71. Subsidija darbo vietoms steigti subsidijos gavėjui pervedama į Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 3 punkte nurodytą specialiąją sąskaitą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo darbo vietų steigimo sutarties, VUI projekto įgyvendinimo sutarties arba savarankiško užimtumo rėmimo sutarties pasirašymo dienos. Avansu išmokama 50 procentų subsidijos darbo vietoms steigti, savarankiško užimtumo rėmimo priemonės atveju – 85 procentai subsidijos darbo vietoms steigti. Įsteigus darbo vietą ir pateikus išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijas, subsidijos gavėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išmokama likusi subsidijos darbo vietoms steigti dalis. Jei toje pačioje darbo vietoje dirba keli darbuotojai skirtingu darbo laiku, laikoma, kad tai yra viena darbo vieta.

72. Subsidijos gavėjas darbo vietai (-oms) įsteigti skirtas lėšas (suteiktos valstybės pagalbos ir subsidijos gavėjo) privalo panaudoti pagal paraiškoje nurodytas veiklas ir sąmatą.

73. Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paraiškos sąmatoje nurodytas lėšas turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jei subsidijos gavėjas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančioji organizacija. Jeigu subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintomis subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, vykdomų pirkimų taisyklėmis.

74. Užimtumo tarnyba, gavusi raštišką subsidijos gavėjo pranešimą apie sudarytas materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms sukurti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, dalyvaujant subsidijos gavėjui, patikrina darbo vietas, jų atitiktį paraiškoje nurodytiems reikalavimams ir tai, kaip jose naudojamos už subsidiją darbo vietoms steigti subsidijos gavėjo įsigytos darbo priemonės. Darbo vieta laikoma įsteigta pasirašius Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintos formos Materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymo aktą ir įsteigtoje darbo vietoje įdarbinus Užimtumo tarnyboje registruotą asmenį.

75. Įsteigtose darbo vietose subsidijos gavėjas privalo įdarbinti Užimtumo tarnyboje registruotus asmenis, atitinkančius DVS paraiškoje ir VUI paraiškoje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, pasirašydamas su jais darbo sutartis ir nustatydamas darbo laiką bei darbo užmokestį, nurodytą minėtose paraiškose. Pasikeitę kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje darbo vietoje, gali būti tikslinami subsidijos gavėjo bei Užimtumo tarnybos raštišku susitarimu ir įforminami darbo vietų steigimo sutarties arba VUI projekto įgyvendinimo sutarties pakeitimu.

76. Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka tvarkoma subsidijų darbo vietoms steigti apskaita, tikrinama, ar gauta subsidija darbo vietoms steigti naudojama pagal paskirtį, vykdoma įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolė ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo  dienos (Užimtumo tarnyboje įregistruoto asmens įdarbinimo įsteigtoje darbo vietoje).

77. Darbo vieta laikoma panaikinta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais. Panaikinęs įsteigtą darbo vietą, subsidijos gavėjas, išskyrus sau darbo vietas įsteigusių subsidijų gavėjų mirties atvejus, turi grąžinti Užimtumo tarnybai subsidiją arba jos dalį Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje nustatytomis sąlygomis.

78. Subsidijos gavėjas, esant Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje nurodytoms aplinkybėms, Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje nurodytomis sąlygomis privalo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Užimtumo tarnybos pretenzijos pateikimo dienos grąžinti Užimtumo tarnybai jam pervestą subsidiją darbo vietoms steigti ar jos dalį.

79. Subsidijos gavėjas privalo informuoti apie atsilaisvinusią įsteigtą subsidijuojant darbo vietą Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į šią darbo vietą priimti kitą Užimtumo tarnybos siunčiamą asmenį, atitinkantį nustatytus ar patikslintus kvalifikacinius reikalavimus. Kvalifikaciniai reikalavimai tikslinami subsidijos gavėjo ir Užimtumo tarnybos raštišku susitarimu.

Tais atvejais, kai įdarbintas įsteigtoje subsidijuojant darbo vietoje asmuo serga daugiau kaip 120 dienų iš eilės ar daugiau kaip 140 dienų per paskutinius dvylika mėnesių arba išeina nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, arba yra pašaukiamas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, darbdavys privalo Užimtumo tarnybą informuoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos pagal terminuotą darbo sutartį įdarbinti kitą Užimtumo tarnybos siunčiamą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

80. Asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 5 ir 6 straipsnių ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

81. Dokumentai, įskaitant asmens duomenis, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

___________________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

A1-348_aprasas_1pr

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-708, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20333

 

A1-348_aprasas_2pr

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-708, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20333

 

A1-348_aprasas_3pr

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-708, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20333

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-51, 2018-02-07, paskelbta TAR 2018-02-09, i. k. 2018-02087

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-708, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20333

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-483, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13712

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo