Suvestinė redakcija nuo 2020-04-29

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-04-25, i. k. 2018-06546

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-169

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsniu, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-624 „Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                            Povilas Mačiulis

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 24 d.

sprendimo Nr. T-169

 

APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) reglamentuoja nekilnojamojo turto, kuris yra apleistas ar neprižiūrimas, nustatymą, jo sąrašo sudarymo ir keitimo procedūras. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

2. Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas (toliau – Sąrašas) tvirtinamas Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu.

3. Apraše nurodytais atvejais asmenims, kurių nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas bus įrašomas arba įrašytas į Sąrašą ir kurie pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą turi pareigą mokėti įrašyto į Sąrašą turto nekilnojamojo  turto mokestį (toliau – savininkas ar valdytojas), siųstina informacija papildomai paskelbiama Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt. Nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad savininkui ar valdytojui tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-257, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09867

 

II SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMAS IR KEITIMAS

 

4. Į Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamą Sąrašą gali būti įrašytas fizinių ir juridinių asmenų apleistas ar neprižiūrimas nekilnojamasis turtas, kurio būklė kelia pavojų jame ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai (statiniai ir patalpos apdegę, apgriuvę ar kitaip fiziškai pažeisti, pažeista, nesandari pastato stogo danga, pažeista, neveikianti pastato kritulių surinkimo sistema, apskardinimas, pažeistas, atšokęs, ištrupėjęs pastato fasado tinkas, plytos ar kitos sienų apdailos medžiagos, pažeisti, suirę, trupantys balkonų pagrindai ar architektūros elementai; atviri langai, durys ar kitos angos, leidžiančios netrukdomai patekti į neprižiūrimą pastatą, langų ar kitų statinio angų sandarinimui panaudotos kitokios nei statinio projekte numatytos medžiagos, ar pastatas neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimų).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-124, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08886

 

5. Į Sąrašą įrašomas nekilnojamasis turtas yra apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 4 straipsniu yra pripažįstamas mokesčio objektu ir nepatenka į šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardytų nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamų objektų sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-124, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08886

 

6. Iki kiekvienų metų birželio 1 d. Savivaldybės administracijos seniūnijos (toliau Seniūnijos), savo teritorijoje įvertinusios nekilnojamojo turto techninės priežiūros būklę, nustato statinius ir patalpas, kurie yra apleisti ar neprižiūrimi, surašydamos patikrinimo aktus, sudaro jų preliminarius sąrašus ir registruotais laiškais per 10 darbo dienų informuoja savininkus ar valdytojus apie ketinimą įrašyti į Sąrašą jų nekilnojamąjį turtą ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifo šiam turtui nustatymą.

7. Seniūnijos, sudarydamos sąrašus, surenka šiuos duomenis apie nekilnojamąjį turtą: adresą, unikalųjį numerį (jeigu žinomas), savininką ar valdytoją (jeigu žinomas), techninės priežiūros būklę (apleistas ar neprižiūrimas), viešai skelbiamą informaciją apie išduotus statybos leidimus, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus. Atlieka statinių ir patalpų fotofiksaciją, kad būtų galima įvertinti nekilnojamojo turto būklę.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-124, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08886

 

8. Savininkas ar valdytojas gali per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie jų valdomo nekilnojamojo turto ketinimą įrašyti į preliminarų sąrašą išsiuntimo dienos pateikti Seniūnijai dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas nėra apleistas ar neprižiūrėtas arba kad atitikimas Aprašo 4 punkto reikalavimams yra sąlygotas vienos šių aplinkybių:

8.1. kompetentingos institucijos sprendimu nustatytas priverstinis nuosavybės teisės į turtą valdymo ir (ar) naudojimosi apribojimas, (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui ar valdytojui dėl neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimą ar hipoteką);

8.2. turtas buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius iki šio nekilnojamojo turto įrašymo į Sąrašą patvirtinimo dienos ir duomenys apie atitinkamą sandorį yra įrašyti viešajame valstybės registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-124, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08886

 

9. Neteko galios nuo 2020-04-29

Punkto naikinimas:

Nr. T-124, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08886

 

10. Seniūnijos, įvertinusios savininko ar valdytojo pagal 8 punktą pateiktus dokumentus, ne vėliau kaip iki rugpjūčio 15 d. pateikia preliminarius sąrašus kartu su Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašais, išsamią vaizdinę medžiagą, kurioje nurodyta fiksavimo data (aprašymai, nuotraukos, žemėlapiai ir pan.) ir kitus dokumentus, Savivaldybės administracijos skyriui, kuriam suteikta teisė mokesčių administravimo srityje rengti Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašus (toliau – Skyrius).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-124, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08886

 

11. Skyrius, gavęs 10 punkte nurodytą informaciją, ją apibendrina, patikrina ir nustatyta tvarka parengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Sąrašo patvirtinimo. Savivaldybės taryba iki kiekvienų metų spalio 1 d. patvirtina Sąrašą. Sąrašas taikomas einamajam mokestiniam laikotarpiui. Sąrašas nėra tikslinamas tuo pagrindu, kad nuosavybės teisės po Sąrašo sudarymo buvo perleistos kitam savininkui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-257, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09867

Nr. T-124, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08886

 

12. Skyrius registruotu laišku per 10 darbo dienų nuo Aprašo 11 punkte nurodyto Savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos:

12.1. praneša įrašyto į Sąrašą nekilnojamojo turto savininkams ir valdytojams apie jų valdomo nekilnojamojo turto įrašymą į Sąrašą ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifo šiam turtui nustatymą;

12.2. pateikia Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai Savivaldybės tarybos sprendimo nuorašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-124, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08886

 

13. Neteko galios nuo 2020-04-29

Punkto naikinimas:

Nr. T-124, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08886

 

13¹. Seniūnijos ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d. pateikia Skyriui dokumentus dėl papildomo nekilnojamojo turto įrašymo į Sąrašą kartu su Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašais, išsamia vaizdine medžiaga, kurioje nurodyta fiksavimo data (aprašymai, nuotraukos, žemėlapiai ir pan.) ir kitus dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. T-257, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09867

Punkto pakeitimai:

Nr. T-124, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08886

 

14. Skyrius per 10 darbo dienų nuo Aprašo 13¹ punkte nurodytos informacijos gavimo dienos nustatyta tvarka parengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Sąrašo pakeitimo ir teikia jį svarstyti Savivaldybės tarybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-257, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09867

Nr. T-124, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08886

 

15. Skyrius registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo Aprašo 14 punkte nurodyto Savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. T-124, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08886

15.1. praneša nekilnojamojo turto, išbraukto iš Sąrašo ar įrašyto į Sąrašą, savininkui ar valdytojui apie jo valdomo nekilnojamojo turto išbraukimą iš Sąrašo ar įrašymą į Sąrašą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-257, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09867

 

15.2. pateikia Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai Savivaldybės tarybos sprendimo nuorašą.

 

_____________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-257, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09867

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-124, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08886

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-169 "Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo