Suvestinė redakcija nuo 2015-08-13 iki 2017-02-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-04-10, i. k. 2015-05535

 

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDENTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO STAŽUOTĖMS NACIONALINĖJE AERONAUTIKOS IR KOSMOSO ADMINISTRACIJOJE aprašo PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 9 d. Nr. 2V-66

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4-305/V-546, 10.4 ir 10.11 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. SR-3844 „Dėl Lietuvos studentų stažuočių Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje organizavimo“, 2014 m. spalio 6 d. Agentūros bei Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos sutartimi dėl dalyvavimo Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos stažuočių programoje ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015 m. balandžio 8 d. raštą Nr. SR-1520 „Dėl Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašo derinimo“:

1.       Tvirtinu Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2.       Pavedu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriui užtikrinti Aprašo įgyvendinimą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Arūnas Karlonas

 


 

PATVIRTINTA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus

2015 m. balandžio 9  d. įsakymu Nr. 2V-66

 

 

 

STUDENTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO STAŽUOTĖMS NACIONALINĖJE AERONAUTIKOS IR KOSMOSO ADMINISTRACIJOJE APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašas (toliau – Aprašas) nustato studentų, studijuojančių Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose, atrankos ir finansavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (toliau – Agentūra) tvarką stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje (toliau – NASA).

2. Aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. raštą Nr. SR-3844 „Dėl Lietuvos studentų stažuočių Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje organizavimo“ ir 2014 m. spalio 6 d. Agentūros bei Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos sutartį dėl dalyvavimo Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos stažuočių programoje (toliau – Sutartis su NASA).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-126, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-12, i. k. 2015-12241

 

3.  Pareiškėjų atranka stažuotėms NASA vykdoma konkurso būdu dviem etapais. Pirmasis etapas vykdomas Agentūros vadovaujantis šiuo Aprašu, antrasis – NASA jos nustatyta tvarka.

4.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

5.  Teikti paraiškas stažuotėms NASA turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai (toliau – pareiškėjai):

5.1. studijuojantys Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose bakalauro arba magistro laipsnį suteikiančiose gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos studijų programose (angl. science, technology, engineering or mathematics (STEM)), susijusioje su kvietime teikti paraiškas stažuotėms NASA nurodyta stažuotės tematika;

5.2. turintys ne žemesnį nei 8 iš 10 balų studijų rezultatų vidurkį už visus praėjusius semestrus;

5.3. gerai mokantys anglų kalbą;

5.4. sutinkantys su NASA nustatytais reikalavimais, įskaitant bet neapsiribojant, reikalavimus dėl intelektinės nuosavybės teisų į stažuotės metu sukurtą intelektinę nuosavybę perdavimo NASA.

 

III SKYRIUS

ATRANKOS STAŽUOTĖMS NASA TVARKA

 

6.  Apie atrankas stažuotėms NASA pareiškėjai informuojami skelbiant kvietimus teikti paraiškas stažuotėms NASA.  Kvietimai teikti paraiškas stažuotėms NASA skelbiami Agentūros  interneto svetainėje www.mita.lt, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje www.smm.lt bei mokslo ir studijų institucijų interneto svetainėse, jeigu jos sutinka šią informaciją skelbti. Kvietimuose teikti paraiškas nurodama stažuotės NASA tematika, stažuotės trukmė, pradžia, pabaiga ir kita pareiškėjams aktuali informacija. Kvietimai teikti paraiškas stažuotėms skelbiami NASA nustatytu periodiškumu.

7.  Pareiškėjai gali teikti paraišką dėl vieno semestro stažuotės.

8.  Stažuočių trukmė, pradžia ir pabaiga yra nustatoma NASA, todėl ji gali nesutapti su semestrų pradžia ir pabaiga Lietuvoje.

9.  Pareiškėjai, norintys dalyvauti konkurse stažuotei NASA, Agentūrai turi pateikti šiuos dokumentus:

9.1. užpildytą paraišką stažuotei NASA (Aprašo 1 priedas) (toliau – paraiška);

9.2. mokslo ir studijų institucijos pažymą dėl studento studijuojamos studijų programos ir studijų rezultatų vidurkio už visus praėjusius semestrus (originalus dokumentas);

9.3. mokslo ir studijų institucijos sutikimą dėl studento stažuotės NASA (originalus dokumentas);

9.4. vieno dėstytojo, mokslo darbuotojo ar privačiame sektoriuje dirbančio mokslininko rekomendaciją skirti finansavimą stažuotei (originalus dokumentas);

9.5. galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopiją.

10.  Visi Aprašo 9 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikiami Agentūrai iki kvietime teikti paraiškas nurodyto termino pabaigos. Dokumentai į Agentūrą, adresu A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius, gali būti pristatomos asmeniškai,  naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis.

11.  Laikoma, kad paraiška pateikta laiku, jeigu visi Aprašo 9 punkte nurodyti dokumentai išsiųsti Agentūrai paskutinę kvietime teikti paraišką nurodytą dieną arba pristatyti asmeniškai į Agentūrą iki Agentūros darbo laiko pabaigos.

12.  Pirmojo etapo metu Agentūra atlieka paraiškos administracinės atitikties, pareiškėjo anglų kalbos mokėjimo, paraiškų naudos ir kokybės bei pareiškėjų motyvacinio pokalbio vertinimus. 

13.  Apie administracinės atitikties, anglų kalbos mokėjimo tikrinimo, paraiškų naudos ir kokybės vertinimo, motyvacinio pokalbio rezultatus bei kitus priimtus sprendimus pareiškėjai informuojami paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo vertinimo dienos. Tuo atveju, kai paraiška atmetama, informuojant paraiškėją nurodomas paraiškos atmetimo pagrindas ir (arba) priežastys. Nuasmeninti administracinės atitikties, anglų kalbos mokėjimo, naudos ir kokybės bei motyvacinio pokalbio vertinimo rezultatai nurodant paraiškos registracijos numerį taip pat ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo vertinimo dienos skelbiami Agentūros interneto svetainėje www.mita.lt.

14.  Administracinės atitikties vertinimą atlieka Agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Administracinės atitikties vertinimas atliekamas ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo termino teikti paraiškas pabaigos.

15.  Administracinės atitikties vertinimo metu patikrinama, ar paraiška atitinka administracinės atitikties kriterijus, nustatytus Aprašo 2 priede. Jeigu administracinės atitikties vertinimo metu buvo nustatyti neatitikimai su Apraše nustatytais reikalavimais, Agentūra turi teisę prašyti patikslinti gautą informaciją nustatydama ne trumpesnį kaip 2 (dviejų) darbo dienų terminą. Jeigu po Agentūros prašymo patikslinti gautą informaciją pareiškėjas jos laiku nepateikia arba pateikta informacija yra nepakankama vertinimui, paraiška yra atmetama. Paraiškos, neatitinkančios administracinės atitikties kriterijų, yra atmetamos Agentūros direktoriaus sprendimu.

16.  Pareiškėjai, kurių paraiškos atitinka administracinės atitikties kriterijus, yra kviečiami į Agentūrą anglų kalbos mokėjimui patikrinti. Anglų kalbos tikrinimas vyksta Agentūros direktoriaus nustatytą dieną Agentūroje. Pareiškėjui, pateikusiam galiojantį tarptautinį sertifikatą, liudijantį anglų kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu, papildomai anglų kalbos mokėjimo tikrinimas nėra atliekamas. Jeigu pateiktas sertifikatas nebegalioja arba jis nepatvirtina anglų kalbos mokėjimo ne žemesniu nei B2 lygiu, tuomet tokį sertifikatą pateikusiam pareiškėjui anglų kalbos mokėjimo patikrinimas atliekamas bendra tvarka.

17.  Anglų kalbos  mokėjimo tikrinimo metu yra įvertinamos pareiškėjų anglų kalbos žinios ir įgūdžiai raštu (testas) ir žodžiu. Visi pareiškėjai vienodą anglų kalbos testo variantą raštu laiko kartu. Po anglų kalbos testo raštu kiekvieno pareiškėjo kalbėjimo įgūdžiai anglų kalba yra įvertinami individualiai. Anglų kalbos mokėjimas įvertinamas nuo 0 iki 10 balų.

18.  Anglų kalbos mokėjimą tikrina anglų kalbos vertinimo grupė (toliau – anglų kalbos vertinimo grupė), sudaryta Agentūros direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių, kurie turi mokėti anglų kalbą ne mažesniu nei C1 lygiu ir bent vienas iš jų turi turėti universitetinį anglų kalbos išsilavinimą.

19.  Anglų kalbos mokėjimo vertinimo rezultatai yra nurodomi anglų kalbos vertinimo grupės posėdžio protokole, kuris pasirašomas visų anglų kalbos vertinimo grupės narių. Pareiškėjų anglų kalbos testai privalo būti įvertinti ir anglų kalbos vertinimo grupės posėdis privalo įvykti anglų kalbos testo laikymo dieną.

20.  Pareiškėjas, kurio anglų kalbos testo rezultatas yra mažesnis nei 8 (aštuoni) balai netenka teisės dalyvauti tolimesnėje atrankoje, jo paraiška Agentūros direktoriaus sprendimu atmetama.

21Pareiškėjų, kurių anglų kalbos testo rezultatai yra nemažesni nei 8 (aštuoni) balai, paraiškoms yra atliekamas naudos ir kokybės vertinimas. Naudos ir kokybės vertinimas yra atliekamas ne mažiau nei 3 (trijų) ekspertų vienai paraiškai.

22 Ekspertinio vertinimo atlikimui mutatis mutandis taikomas Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašas, patvirtintas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2V-27.

23.  Ekspertinio vertinimo metu yra įvertinamas paraiškos turinys skiriant balus nuo 0 iki 60. Ekspertai, vertindami paraiškas, užpildo ekspertinio vertinimo lapą (Aprašo 3 priedas). Paraiškos įvertinimo balų skaičius yra visų ekspertų paraiškai skirtų balų aritmetinis vidurkis. Aritmetinį balų  vidurkį apskaičiuoja Agentūros direktoriaus įsakymu paskirtas Agentūros darbuotojas.

24.  Paraiškos, kurios naudos ir kokybės vertinimo metu surinko mažiau nei 30 balų yra atmetamos Agentūros direktoriaus sprendimu.

25.  Pareiškėjai, kurių paraiškos naudos ir kokybės vertinimo metu surinko daugiau nei 30 balų, yra kviečiami į Agentūrą motyvaciniam pokalbiui.

26.  Motyvacinis pokalbis Agentūroje vyksta su kiekvienu pareiškėju individualiai ne vėliau nei po 3 (trijų) darbo dienų po informavimo apie naudos ir kokybės vertinimo rezultatus. Motyvacinio pakalbio metu yra vertinama pareiškėjo motyvacija stažuotei NASA (skiriama nuo 0 iki 30 balų).

27.  Pareiškėjo motyvaciją vertina Agentūros direktorius įsakymu ne mažiau nei iš 3 (trijų) narių sudaryta pareiškėjo motyvacijos vertinimo grupė (toliau – motyvacijos vertinimo grupė), kurios nariais gali būti su stažuotės tematika susijusios srities specialistai (įskaitant Agentūros darbuotojus). Kiekvieno pareiškėjo motyvaciją stažuotei NASA kiekvienas motyvacijos vertinimo grupės narys motyvacinio pokalbio metu vertina individualiai. Pareiškėjo motyvacijos stažuotei įvertinimo rezultatu yra bendras visų motyvacijos vertinimo grupės narių atitinkamam pareiškėjui skirtų balų aritmetinis vidurkis.

28.  Kiekvieno pareiškėjo motyvacijos vertinimo rezultatai ir šių rezultatų aritmetinis vidurkis yra nurodomas motyvacinio pokalbio vertinimo protokole, kuris pasirašomas visų motyvacinio pokalbio vertinimo narių. Pareiškėjo motyvacijos stažuotei vertinimo balų aritmetinius vidurkius apskaičiuoja protokolą surašantis asmuo.

29.  Agentūros direktoriaus paskirtam Agentūros darbuotojui susumavus pareiškėjams skirtus balus už anglų kalbos testą, naudos ir kokybės bei motyvacinio pokalbio vertinimą ir iš visų atrinkus 3 (tris) daugiausiai balų surinkusius ir Apraše įtvirtintus reikalavimus atitinkančius pareiškėjus, Agentūra, Agentūros direktoriaus sprendimu,  šių 3 (trijų) pareiškėjų kandidatūras teikia NASA atlikti antrojo etapo vertinimą. Jeigu keli pareiškėjai surinko vienodą balų skaičių, tuomet stažuotei NASA teikiama/-os to pareiškėjo/-ų kandidatūros, kuris/-ie surinko daugiausiai balų naudos ir kokybės vertinimo metu.

30.  Jeigu paraiškas pateikia ir (arba) atlikus pirmojo etapo vertinimą Agentūroje, atrenkami tik 2 (du) pareiškėjai, jų abiejų kandidatūros Agentūros direktoriaus sprendimu yra teikiamos NASA antrojo etapo vertinimui.

31.  Jeigu paraiškas pateikia ir (arba) atlikus vertinimą atrenkamas tik 1 (vienas) pareiškėjas, konkursas stažuotėms NASA yra laikomas neįvykusiu.

32.  Daugiausiai balų surinkusių pareiškėjų vertinimas ir atranka antrojo etapo metu vyksta pagal NASA nustatytą tvarką.

33. NASA išrinkus konkurso laimėtoją (toliau – stažuotojas), Agentūra apie tai informuoja stažuotoją bei mokslo ir studijų instituciją ir su stažuotoju bei mokslo ir studijų institucija per 10 (dešimt) darbo dienų nuo NASA sprendimo gavimo dienos sudaro trišalę lėšų skyrimo sutartį (toliau – Sutartis). Stipendijos dydis kiekvieniems biudžetiniams metams yra nustatomas Agentūros direktoriaus sprendimu atsižvelgiant į valstybės biudžeto lėšas, skirtas stažuočių NASA finansavimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-126, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-12, i. k. 2015-12241

 

34.  Stažuotojas turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį.  Stažuotojui atsisakius sudaryti Sutartį jis vienerius metus netenka teisės teikti paraišką dėl stažuotės NASA, išskyrus atvejus, kuomet stažuotojas Sutartį atsisakė sudaryti dėl objektyvių priežasčių (pvz., ligos, šeimos narių mirties ir kt.).

35.  Grįžęs iš stažuotės, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminas, stažuotojas privalo pateikti Agentūrai stažuotės ataskaitą.

36.  Stažuotojo sutartis su NASA dėl stažuotės sudaroma NASA nustatyta tvarka.

37.  NASA nustatytą stažuotojo dalyvavimo NASA stažuočių programoje mokestį Agentūra sumoka NASA Sutarties su NASA nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

APSKUNDIMO TVARKA

 

38.  Pareiškėjai arba stažuotojas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus arba neveikimą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Agentūros veiksmus arba neveikimą.

39.  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, gavusi pareiškėjo arba stažuotojo skundą, jį išnagrinėja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją.

40.  Nesutikdamas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu pareiškėjas arba stažuotojas turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________________________

 

 

Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms

Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašo

Priedas Nr. 1

 

 

PARAIŠKA DALYVAUTI STAŽUOTĖJE NACIONALINĖJE AERONAUTIKOS IR KOSMOSO ADMINISTRACIJOJE

________________

(data)

 

1.   Duomenys apie pareiškėją

 

Vardas:

 

Pavardė:

 

Asmens kodas:

 

Gyvenamosios vietos adresas:

 

Tel. Nr.:

 

El. pašto adresas:

 

Sąskaitos Nr. ir banko pavadinimas:

 

Mokslo ir studijų institucijos pavadinimas:

 

Studijų pakopa:

 

Studijų programos pavadinimas:

 

Studijų kursas:

 

Studijų rezultatų vidurkis už visus studijų semestrus:

 

Mokslo ir studijų institucijos sąskaitos Nr. ir banko pavadinimas:

 

 

PRIEDAI:

1.                   [Mokslo ir studijų institucijos pažyma dėl studento studijuojamos studijų programos ir studijų rezultatų vidurkio už visus studijų semestrus] (originalus dokumentas), ... lapų;

 

2.                   [Mokslo ir studijų institucijos sutikimas dėl studento stažuotės NASA] (originalus dokumentas), ... lapų;

 

3.                   [Dėstytojo, mokslo darbuotojo ar privačiame sektoriuje dirbančio mokslininko rekomendacija skirti finansavimą stažuotei Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje] (originalus dokumentas), ... lapų;

 

4.                   Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ...lapų.

 

5.                   [Galiojančio tarptautinio sertifikato, liudijančio anglų kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu kopija, .... lapų] (nurodoma, tik tuo atveju, jeigu pateikiama).

 

 

Pateikdamas šią paraišką patvirtinu, kad visa joje esanti informacija yra teisinga ir, kad stažuotės laimėjimo atveju sutiksiu su NASA nustatytais reikalavimais, įskaitant bet neapsiribojant, reikalavimus dėl intelektinės nuosavybės teisų į stažuotės metu sukurtą intelektinę nuosavybę perdavimo NASA.

___________________________________________________________

(Vardas, pavardė , parašas)                                                                                                                

 

2.   Stažuotės Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje  (toliau – stažuotė) pagrindimas

 

2.1.          Stažuotės tikslas:

 

 

 

2.2.          Stažuotės uždaviniai:

 

 

 

 

2.3.          Stažuotės aktualumas pareiškėjo veiklai (pvz., bakalauro arba magistro baigiamojo darbo rašymui, kitai (planuojamai) veiklai, verslo kūrimui ir kt.):

 

 

 

 

2.4.          Stažuotės dėka planuojama sukurti pridėtinė vertė pareiškėjo veiklai (pvz., bakalauro arba magistro baigiamojo darbo rašymui, kitai (planuojamai) veiklai, verslo kūrimui ir kt.):

 

 

 

2.5.          Stažuotės dėka planuojama sukurti pridėtinė vertė Lietuvos Respublikai:

 

 

 

 

2.6.          Stažuotės  dėka planuojama sukurti pridėtinė vertė studijuojamai mokslo sričiai:

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO KRITERIJAI

 

__________________

(vertinimo data)

Paraiškos Nr. ______________

 

Eil. Nr.

Administracinės atitikties vertinimo reikalavimai

Taip

Ne

1.                  

Paraiška dėl stažuočių Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje (toliau – paraiška) pateikta iki kvietime teikti paraiškas nurodyto galutinio pateikimo termino datos.

 

 

2.                  

Paraiška visiškai užpildyta ir atitinka paraiškos formą.

 

 

3.                  

Pateiktas paraiškos originalas, pasirašytas pareiškėjo.

 

 

4.                  

Pateiktas paraiškos priedas Nr. 1 – mokslo ir studijų institucijos pažyma dėl studento studijuojamos studijų programos ir studijų rezultatų vidurkio už visus semestrus (originalus dokumentas).

 

 

5.                  

Pateiktas paraiškos priedas Nr. 2 – mokslo ir studijų institucijos sutikimas dėl studento stažuotės NASA (originalus dokumentas).

 

 

6.                  

Pateiktas paraiškos priedas Nr. 3 – dėstytojo, mokslo darbuotojo ar privačiame sektoriuje dirbančio mokslininko rekomendacija skirti finansavimą stažuotei Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje (originalus dokumentas).

 

 

7.                  

Pateiktas paraiškos priedas Nr. 4 – galiojančio asmens tapatybę  pavirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija.

 

 

8.                  

Studentas yra Lietuvos Respublikos pilietis.

 

 

9.                  

Studentas studijuoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoje.

 

 

10.                  

Studijuojama studijų programa atitinka Aprašo 5.1. p. nustatytus reikalavimus.

 

 

11.                  

Studijuojama mokslo programa atitinka NASA tematiką, nurodytą kvietime teikti paraiškas stažuotei NASA.

 

 

12.                  

Studento studijų rezultatų vidurkis už visus praėjusius semestrus yra nemažesnis nei 8 (aštuoni) balai.

 

 

13.                  

Pateiktas paraiškos priedas Nr. 5 – galiojančio tarptautinio sertifikato, kuris liudija pareiškėjo anglų kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu, kopija (taikoma tik tuo atveju, jeigu toks dokumentas paraiškoje nurodomas kaip pateikiamas).

 

 

 

 

____________________________________________________

(Vertintojo vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

EKSPERTINIO VERTINIMO LAPAS

 

___________________

(vertinimo data)

 

Paraiškos Nr._______

 

Vertinamas objektas

Skiriama balų suma[1]

Įvertinimo komentarai[2]

2.1. Stažuotės tikslas

 

 

 

2.2. Stažuotės uždaviniai

 

 

 

2.3. Stažuotės

aktualumas pareiškėjo

veiklai

 

 

 

2.4. Stažuotės suteikiama pridėtinė vertė pareiškėjo veiklai

 

 

 

2.5. Stažuotės dėka planuojama sukurti pridėtinė vertė Lietuvos Respublikai

 

 

 

2.6. Stažuotės  dėka planuojama sukurti pridėtinė vertė studijuojamai mokslo sričiai

 

 

 

 

Balų iš viso:

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

(Eksperto vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-126, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-12, i. k. 2015-12241

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 2V-66 „Dėl Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Kiekvienai vertinimo parametrui gali būti skiriamas balų skaičius nuo 0 iki 10.

[2] Komentarai yra privalomi dėl visų įvertinimų.