Suvestinė redakcija nuo 2018-03-06 iki 2019-02-25

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-04-10, i. k. 2015-05535

 

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDENTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO STAŽUOTĖMS NACIONALINĖJE AERONAUTIKOS IR KOSMOSO ADMINISTRACIJOJE aprašo PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 9 d. Nr. 2V-66

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4-305/V-546, 10.4 ir 10.11 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. SR-3844 „Dėl Lietuvos studentų stažuočių Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje organizavimo“, 2014 m. spalio 6 d. Agentūros bei Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos sutartimi dėl dalyvavimo Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos stažuočių programoje ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015 m. balandžio 8 d. raštą Nr. SR-1520 „Dėl Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašo derinimo“:

1.       Tvirtinu Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2.       Pavedu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriui užtikrinti Aprašo įgyvendinimą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Arūnas Karlonas

 

PATVIRTINTA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros

direktoriaus

2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 2V-37

 

 

 

STUDENTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO STAŽUOTĖMS NACIONALINĖJE AERONAUTIKOS IR KOSMOSO ADMINISTRACIJOJE APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašas (toliau – Aprašas) nustato studentų, studijuojančių Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose, atrankos ir finansavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (toliau – Agentūra) tvarką stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje (toliau – NASA).

2. Aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. raštą Nr. SR-3844 „Dėl Lietuvos studentų stažuočių Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje organizavimo“ ir 2014 m. spalio 6 d. Agentūros bei Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos sutartį dėl dalyvavimo Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos stažuočių programoje (toliau – Sutartis su NASA).

3.  Pareiškėjų atranka stažuotėms NASA vykdoma konkurso būdu dviem etapais. Pirmąjį etapą vykdo Agentūra vadovaujantis šiuo Aprašu, antrąjį – NASA jos nustatyta tvarka.

4.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

5.  Teikti paraiškas stažuotėms NASA turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai (toliau – pareiškėjai):

5.1. studijuojantys Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose bakalauro arba magistro laipsnį suteikiančiose gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos studijų programose (angl. science, technology, engineering or mathematics (STEM)), susijusiose su kvietime teikti paraiškas stažuotėms NASA nurodyta stažuotės tematika;

5.2. turintys ne žemesnį nei 8 iš 10 balų studijų rezultatų vidurkį už visus praėjusius semestrus;

5.3. mokantys anglų kalbą ne žemesniu kaip Europos Tarybos nustatytu kalbos mokėjimo lygiu B2 (toliau – B2 lygis);

5.4. sutinkantys su NASA nustatytais reikalavimais, įskaitant bet neapsiribojant, reikalavimus dėl intelektinės nuosavybės teisų į stažuotės metu sukurtą intelektinę nuosavybę perdavimo NASA.

 

III SKYRIUS

ATRANKOS STAŽUOTĖMS NASA TVARKA

 

6.  Apie atrankas stažuotėms NASA pareiškėjai informuojami skelbiant kvietimus teikti paraiškas stažuotėms NASA. Kvietimai teikti paraiškas stažuotėms NASA skelbiami Agentūros  interneto svetainėje http://www.mita.gov.lt. Kvietimuose teikti paraiškas nurodama stažuotės NASA tematika, stažuotės trukmė, pradžia, pabaiga ir kita pareiškėjams aktuali informacija. Kvietimai teikti paraiškas stažuotėms skelbiami NASA nustatytu periodiškumu.

7.  Pareiškėjai gali teikti paraišką dėl vieno semestro stažuotės.

8.  Stažuočių trukmė, pradžia ir pabaiga yra nustatoma NASA, todėl ji gali nesutapti su semestrų pradžia ir pabaiga Lietuvoje.

9.  Pareiškėjai, norintys dalyvauti konkurse stažuotei NASA, Agentūrai turi pateikti šiuos dokumentus:

9.1. užpildytą paraišką stažuotei NASA (Aprašo 1 priedas) (toliau – paraiška);

9.2. mokslo ir studijų institucijos pažymą dėl studento studijuojamos studijų programos ir studijų rezultatų vidurkio už visus praėjusius semestrus (originalus dokumentas);

9.3. mokslo ir studijų institucijos sutikimą dėl studento stažuotės NASA (originalus dokumentas);

9.4. vieno dėstytojo, mokslo darbuotojo ar privačiame sektoriuje dirbančio mokslininko rekomendaciją skirti finansavimą stažuotei (originalus dokumentas);

9.5. galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopiją.

10.  Visi Aprašo 9 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikiami Agentūrai iki kvietime teikti paraiškas nurodyto termino pabaigos. Dokumentai į Agentūrą, adresu A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius, gali būti pristatomos asmeniškai,  naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis.

11.  Laikoma, kad paraiška pateikta laiku, jeigu visi Aprašo 9 punkte nurodyti dokumentai išsiųsti Agentūrai paskutinę kvietime teikti paraišką nurodytą dieną arba pristatyti asmeniškai į Agentūrą iki Agentūros darbo laiko pabaigos.

12.  Pirmojo etapo metu Agentūra atlieka paraiškos administracinės atitikties, pareiškėjo anglų kalbos mokėjimo, paraiškų naudos ir kokybės bei pareiškėjų motyvacinio pokalbio vertinimus. 

13.  Apie paraiškos administracinės atitikties, anglų kalbos mokėjimo tikrinimo, paraiškų naudos ir kokybės vertinimo, motyvacinio pokalbio rezultatus bei kitus priimtus sprendimus pareiškėjai informuojami paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo vertinimo dienos. Tuo atveju, kai paraiška atmetama, informuojant paraiškėją nurodomas paraiškos atmetimo pagrindas ir (arba) priežastys.

14.  Administracinės atitikties vertinimą atlieka Agentūros darbuotojas. Administracinės atitikties vertinimas atliekamas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo termino teikti paraiškas pabaigos.

15.  Administracinės atitikties vertinimo metu patikrinama, ar paraiška atitinka administracinės atitikties kriterijus, nustatytus Aprašo 2 priede. Jeigu administracinės atitikties vertinimo metu buvo nustatyti neatitikimai su Apraše nustatytais reikalavimais, Agentūra turi teisę prašyti patikslinti gautą informaciją nustatydama ne trumpesnį kaip 2 darbo dienų terminą. Jeigu po Agentūros prašymo patikslinti gautą informaciją pareiškėjas jos laiku nepateikia arba pateikta informacija yra nepakankama vertinimui, paraiška yra atmetama. Paraiškos, neatitinkančios administracinės atitikties kriterijų, yra atmetamos Agentūros direktoriaus sprendimu.

16. Naudos ir kokybės vertinimas atliekamas administracinės atitikties kriterijus atitinkančioms paraiškoms.

17. Naudos ir kokybės vertinimą organizuoja Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė, pasitelkdama išorės ekspertus.  Ekspertinio vertinimo atlikimui mutatis mutandis taikomas Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašas, patvirtintas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

18.  Naudos ir kokybės vertinimo metu yra įvertinamas paraiškos turinys skiriant balus nuo 0 iki 10. Ekspertai, vertindami paraiškas, užpildo ekspertinio vertinimo lapą (Aprašo 3 priedas).

19.  Paraiškos, kurios naudos ir kokybės vertinimo metu surinko mažiau nei 7 (septynis) balus, yra atmetamos Agentūros direktoriaus sprendimu.

20.  Pareiškėjai, kurių paraiškos naudos ir kokybės vertinimo metu surinko ne mažiau nei 7 (septynis) balus, yra kviečiami į Agentūrą anglų kalbos mokėjimui patikrinti. Anglų kalbos tikrinimas vyksta Agentūros direktoriaus nustatytą dieną Agentūroje. Pareiškėjui, pateikusiam galiojantį tarptautinį sertifikatą, liudijantį anglų kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu, papildomai anglų kalbos mokėjimo tikrinimas nėra atliekamas. Jeigu pateiktas sertifikatas nebegalioja arba jis nepatvirtina anglų kalbos mokėjimo ne žemesniu nei B2 lygiu, tuomet tokį sertifikatą pateikusiam pareiškėjui anglų kalbos mokėjimo patikrinimas atliekamas bendra tvarka.

21.  Anglų kalbos mokėjimo tikrinimo metu yra įvertinamos pareiškėjų anglų kalbos žinios ir įgūdžiai raštu (testas) ir žodžiu. Visi pareiškėjai vienodą anglų kalbos testo variantą raštu laiko kartu. Po anglų kalbos testo raštu kiekvieno pareiškėjo kalbėjimo įgūdžiai anglų kalba yra įvertinami individualiai. Anglų kalbos mokėjimas įvertinamas nuo 0 iki 10 balų.

22.  Anglų kalbos mokėjimą tikrina anglų kalbos vertinimo grupė (toliau – anglų kalbos vertinimo grupė), sudaryta Agentūros direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių, kurie turi mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei C1 lygiu ir bent vienas iš jų turi turėti universitetinį anglų kalbos išsilavinimą.

23.  Anglų kalbos mokėjimo vertinimo rezultatai yra nurodomi anglų kalbos vertinimo grupės posėdžio protokole, kuris pasirašomas visų anglų kalbos vertinimo grupės narių.

24.  Pareiškėjas, kurio anglų kalbos mokėjimo vertinimo rezultatas yra mažesnis nei 8 (aštuoni) balai netenka teisės dalyvauti tolimesnėje atrankoje, jo paraiška Agentūros direktoriaus sprendimu atmetama.

25.  Pareiškėjai, kurie anglų kalbos mokėjimo vertinimo metu surinko daugiau nei 8 (aštuonis) balus, yra kviečiami į Agentūrą motyvaciniam pokalbiui.

26.  Motyvacinis pokalbis Agentūroje vyksta su kiekvienu pareiškėju individualiai ne vėliau nei po 3 darbo dienų po informavimo apie anglų kalbos vertinimo rezultatus. Motyvacinio pakalbio metu yra vertinama pareiškėjo motyvacija stažuotei NASA (skiriama nuo 0 iki 10 balų).

27.  Pareiškėjo motyvaciją vertina Agentūros direktorius įsakymu ne mažiau nei iš 3 narių sudaryta pareiškėjo motyvacijos vertinimo grupė (toliau – motyvacijos vertinimo grupė), kurios nariais gali būti su stažuotės tematika susijusios srities specialistai (įskaitant Agentūros darbuotojus). Kiekvieno pareiškėjo motyvaciją stažuotei NASA kiekvienas motyvacijos vertinimo grupės narys motyvacinio pokalbio metu vertina individualiai. Pareiškėjo motyvacijos stažuotei įvertinimo rezultatu yra bendras visų motyvacijos vertinimo grupės narių atitinkamam pareiškėjui skirtų balų aritmetinis vidurkis.

28.  Kiekvieno pareiškėjo motyvacijos vertinimo rezultatai ir šių rezultatų aritmetinis vidurkis yra nurodomas motyvacinio pokalbio vertinimo protokole, kuris pasirašomas motyvacinio pokalbio vertinimo pirmininko ir sekretoriaus.

29.  Agentūros direktoriaus paskirtam Agentūros darbuotojui susumavus pareiškėjams skirtus balus už naudos ir kokybės bei motyvacinio pokalbio vertinimą ir iš visų atrinkus kvietime teikti paraiškas nurodytą skaičių daugiausiai balų surinkusių ir Apraše įtvirtintus reikalavimus atitinkančių pareiškėjų, Agentūra, Agentūros direktoriaus sprendimu,  šių pareiškėjų kandidatūras teikia NASA atlikti antrojo etapo vertinimą. Jeigu keli pareiškėjai surinko vienodą balų skaičių, tuomet stažuotei NASA teikiama/-os to pareiškėjo/-ų kandidatūros, kuris/-ie surinko daugiausiai balų motyvacinio pokalbio vertinimo metu.

30. Agentūros direktoriaus sprendimu NASA antrojo etapo vertinimui gali būti teikiamas ir didesnis daugiausiai balų atrankos metu surinkusių studentų skaičius nei numatytas kvietime teikti paraiškas.

31.  Jeigu atlikus paraiškų vertinimą atrenkamas tik 1 pareiškėjas, konkursas stažuotėms NASA yra laikomas neįvykusiu.

32.  Daugiausiai balų surinkusių pareiškėjų vertinimas ir atranka antrojo etapo metu vyksta pagal NASA nustatytą tvarką.

33. NASA išrinkus konkurso laimėtoją (toliau – stažuotojas), Agentūra apie tai informuoja stažuotoją bei mokslo ir studijų instituciją ir su stažuotoju bei mokslo ir studijų institucija per 10 darbo dienų nuo NASA sprendimo gavimo dienos sudaro trišalę lėšų skyrimo sutartį (toliau – Stažuotės sutartis). Stipendijos dydis kiekvieniems biudžetiniams metams yra nustatomas Agentūros direktoriaus sprendimu atsižvelgiant į valstybės biudžeto lėšas, skirtas stažuočių NASA finansavimui.

34.  Stažuotojas turi teisę atsisakyti sudaryti Stažuotės sutartį. Stažuotojui atsisakius sudaryti Stažuotės sutartį jis vienerius metus netenka teisės teikti paraišką dėl stažuotės NASA, išskyrus atvejus, kuomet stažuotojas Stažuotės sutartį atsisakė sudaryti dėl objektyvių priežasčių (pvz., ligos, šeimos narių mirties ir kt.).

35.  Grįžęs iš stažuotės, Stažuotės sutartyje nustatyta tvarka ir terminas, stažuotojas privalo pateikti Agentūrai stažuotės ataskaitą.

36.  Stažuotojo sutartis su NASA dėl stažuotės sudaroma NASA nustatyta tvarka.

37.  NASA nustatytą stažuotojo dalyvavimo NASA stažuočių programoje mokestį Agentūra sumoka NASA Sutarties su NASA nustatyta tvarka.

38. Stažuotės išlaidos, kurių neapmoka Agentūra, apmokamos mokslo ir studijų institucijų lėšomis.

 

IV SKYRIUS

APSKUNDIMO TVARKA

 

39.  Pareiškėjai arba stažuotojas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus arba neveikimą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Agentūros veiksmus arba neveikimą.

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-37, 2018-03-05, paskelbta TAR 2018-03-05, i. k. 2018-03539

 

 

Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms

Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso

administracijoje aprašo

1 priedas

 

(paraiškos dalyvauti stažuotėje Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje forma)

 

 

Paraiškos Nr. _________

 

PARAIŠKA DALYVAUTI STAŽUOTĖJE NACIONALINĖJE AERONAUTIKOS IR KOSMOSO ADMINISTRACIJOJE

________________

(data)

 

1.   Duomenys apie pareiškėją

Vardas:

 

Pavardė:

 

Asmens kodas:

 

Gyvenamosios vietos adresas:

 

Tel. Nr.:

 

El. pašto adresas:

 

Sąskaitos Nr. ir banko pavadinimas:

 

Mokslo ir studijų institucijos pavadinimas:

 

Studijų pakopa:

 

Studijų programos pavadinimas:

 

Studijų kursas:

 

Studijų rezultatų vidurkis už visus studijų semestrus:

 

Mokslo ir studijų institucijos sąskaitos Nr. ir banko pavadinimas:

 

 

PRIEDAI:

1.       [Mokslo ir studijų institucijos pažyma dėl studento studijuojamos studijų programos ir studijų rezultatų vidurkio už visus studijų semestrus] (originalus dokumentas), ... lapų;

2.       [Mokslo ir studijų institucijos sutikimas dėl studento stažuotės NASA] (originalus dokumentas), ... lapų;

3.       [Dėstytojo, mokslo darbuotojo ar privačiame sektoriuje dirbančio mokslininko rekomendacija skirti finansavimą stažuotei Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje] (originalus dokumentas), ... lapų;

4.       Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ...lapų.

5.       [Galiojančio tarptautinio sertifikato, liudijančio anglų kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu kopija, .... lapų] (nurodoma, tik tuo atveju, jeigu pateikiama).

 

 

2.   Stažuotės Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje  (toliau – stažuotė) pagrindimas

2.1. Pasirinktas vienas arba du NASA projektai, kuriuose pareiškėjas norėtų atlikti praktiką stažuotės NASA metu

 

 

 

 

 

 

2.2.    Pagrindimas, jog stažuotojas atitinka NASA keliamus reikalavimus ir yra kompetentingas atlikti praktiką pasirinktame NASA projekte ar projektuose

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Stažuotės aktualumas pareiškėjo veiklai (pvz., bakalauro arba magistro baigiamojo darbo rašymui, kitai (planuojamai) veiklai, verslo kūrimui ir kt.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikdamas šią paraišką patvirtinu, kad visa joje esanti informacija yra teisinga ir, kad stažuotės laimėjimo atveju sutiksiu su NASA nustatytais reikalavimais, įskaitant bet neapsiribojant, reikalavimus dėl intelektinės nuosavybės teisų į stažuotės metu sukurtą intelektinę nuosavybę perdavimo NASA.

 

___________________________________________________________

(Vardas, pavardė , parašas)                                                                                                                

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-37, 2018-03-05, paskelbta TAR 2018-03-05, i. k. 2018-03539

 

 

Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms

Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso

administracijoje aprašo

2 priedas

 

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO KRITERIJAI

__________________

(vertinimo data)

Paraiškos Nr. ______________

 

Eil. Nr.

Administracinės atitikties vertinimo reikalavimai

Taip

Ne

1.                  

Paraiška dėl stažuočių Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje (toliau – paraiška) pateikta iki kvietime teikti paraiškas nurodyto galutinio pateikimo termino datos.

 

 

2.

Paraiška visiškai užpildyta ir atitinka paraiškos formą.

 

 

3.

Pateiktas paraiškos originalas, pasirašytas pareiškėjo.

 

 

4.

Pateiktas paraiškos 1 priedas – mokslo ir studijų institucijos pažyma dėl studento studijuojamos studijų programos ir studijų rezultatų vidurkio už visus semestrus (originalus dokumentas).

 

 

5.

Pateiktas paraiškos 2 priedas – mokslo ir studijų institucijos sutikimas dėl studento stažuotės NASA (originalus dokumentas).

 

 

6.                  

Pateiktas paraiškos 3 priedas – dėstytojo, mokslo darbuotojo ar privačiame sektoriuje dirbančio mokslininko rekomendacija skirti finansavimą stažuotei Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje (originalus dokumentas).

 

 

7.                  

Pateiktas paraiškos 4 priedas – galiojančio asmens tapatybę  pavirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija.

 

 

8.

Studentas yra Lietuvos Respublikos pilietis.

 

 

9.                  

Studentas studijuoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoje.

 

 

10.                  

Studijuojama studijų programa atitinka Aprašo 5.1 p. nustatytus reikalavimus.

 

 

11.                  

Studijuojama mokslo programa atitinka NASA tematiką, nurodytą kvietime teikti paraiškas stažuotei NASA.

 

 

12.                  

Studento studijų rezultatų vidurkis už visus praėjusius semestrus yra nemažesnis nei 8 (aštuoni) balai.

 

 

13.                  

Pateiktas paraiškos 5 priedas – galiojančio tarptautinio sertifikato, kuris liudija pareiškėjo anglų kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu, kopija (taikoma tik tuo atveju, jeigu toks dokumentas paraiškoje nurodomas kaip pateikiamas).

 

 

 

____________________________________________________

(Vertintojo vardas, pavardė, parašas)

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-37, 2018-03-05, paskelbta TAR 2018-03-05, i. k. 2018-03539

 

 

Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms

Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašo

3 priedas

 

 

EKSPERTINIO VERTINIMO LAPAS

 

___________________

(vertinimo data)

 

Paraiškos Nr._______

 

Vertinamas objektas

Skiriama balų suma[1]

Įvertinimo komentarai[2]

1. Stažuotojo atitiktis NASA keliamiems reikalavimams ir jo galimybė (kompetencija) atlikti praktiką pasirinktame NASA projekte ar projektuose

 

 

 

2. Stažuotės

aktualumas pareiškėjo

veiklai

 

 

 

 

Balų iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

(Eksperto vardas, pavardė, parašas)

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-37, 2018-03-05, paskelbta TAR 2018-03-05, i. k. 2018-03539

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-126, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-12, i. k. 2015-12241

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 2V-66 „Dėl Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-57, 2017-02-21, paskelbta TAR 2017-02-22, i. k. 2017-02846

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 2V-66 „Dėl Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-37, 2018-03-05, paskelbta TAR 2018-03-05, i. k. 2018-03539

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 2V-66 „Dėl Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Kiekvienai vertinimo parametrui gali būti skiriamas balų skaičius nuo 0 iki 5.

[2] Komentarai yra privalomi dėl visų įvertinimų.