Suvestinė redakcija nuo 2020-09-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-15, i. k. 2017-10069

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-MITA-K-702 PRIEMONĖS „MTEP REZULTATŲ KOMERCINIMO IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. birželio 15 d. Nr. V-490

Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

 

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2017 m. balandžio 14 d. raštu

 

Nr. ((24.37-02)-5K-1706876)-6K-1702797

 

 

 

SUDERINTA

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros

 

2016 m. gegužės 19 d. raštu Nr. 5V-224

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro

2017 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-490

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro

2019 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-124

redakcija)

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas01.2.2-MITA-K-702 PRIEMONĖS „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2018)6019) (toliau – Veiksmų programa), 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 9–17) (toliau – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės), ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Atžalinė įmonė – suprantama kaip jauna inovacinė įmonė (pumpurinė įmonė, startuolis), sukurta ne anksčiau kaip prieš 3 metus, kurios tikslas – komercinti mokslo ir studijų institucijoje (-ose) sukurtus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės  plėtros rezultatus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

4.2. Eksperimentinė plėtra – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme;

4.3. Lietuvos mokslo ir studijų institucija (toliau – mokslo ir studijų institucija) – suprantama taip, kaip apibrėžta Mokslo ir studijų įstatyme;

4.4. Taikomieji moksliniai tyrimai – suprantami taip, kaip apibrėžta Mokslo ir studijų įstatyme.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau –Įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso dviem etapais būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 4 649 708 eurų (keturių milijonų šešių šimtų keturiasdešimt devynių tūkstančių septynių šimtų aštuonių eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-651, 2020-05-04, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09345

Nr. V-1314, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18373

 

81. Atsižvelgiant į Priemonių įgyvendinimo plano I skyriaus Antrojo skirsnio 7 punktą, pagal šį Aprašą projektams skiriama finansavimo suma gali viršyti Aprašo 8 punkte numatomą skirti finansavimo sumą, bet ne daugiau kaip iki 4 200 000 eurų (keturių milijonų dviejų šimtų tūkstančių eurų ) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Papildyta punktu:

Nr. V-1314, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18373

 

9. Pagal Aprašą numatoma skelbti penkis kvietimus teikti paraiškas (toliau – kvietimai): pagal pirmąjį kvietimą numatoma skirti iki 2 027 340 eurų (dviejų milijonų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt eurų), pagal antrąjį – iki 1 051 741 euro (vieno milijono penkiasdešimt vieno tūkstančio septynių šimtų keturiasdešimt vieno euro), pagal trečiąjį – iki 2 000 000 eurų (dviejų milijonų eurų), pagal ketvirtąjį – iki 2 700 000 eurų (dviejų milijonų septynių šimtų tūkstančių eurų), pagal penktąjį – iki 3 000 000 eurų (trijų milijonų eurų). Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, Įgyvendinančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime numatytos kvietimo finansavimo sumos padidinimo. Atsižvelgdama į Įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymą, priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

Nr. V-651, 2020-05-04, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09345

Nr. V-1314, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18373

 

10. Priemonės tikslas – skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių (taip pat ir bendrų su mokslo ir studijų institucijomis) kūrimą bei skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose etapuose nuo idėjos iki bandomosios gamybos (įskaitant idėjų plėtotę, mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą: prototipų kūrimą, testavimą ir naujų produktų bandomąją gamybą).

11. Pagal Aprašą remiama veikla – MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms atžalinėms įmonėms). Pagal Aprašą finansuojamos veiklos nuo 7-ojo iki 9-ojo MTEP etapo pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Klasifikacijos aprašas).

12. Aprašo 11 punkte nurodytos veiklos tikslas – skatinti mokslininkus ir kitus tyrėjus bei studentus, dirbančius / studijuojančius mokslo ir studijų institucijose, komercinti MTEP rezultatus kuriant atžalines įmones.

13. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą penktąjį kvietimą numatoma paskelbti 2020 m. III ketvirtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

Nr. V-651, 2020-05-04, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09345

Nr. V-1314, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18373

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

14. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra:

14.1. mokslo ir studijų institucijos;

14.2. privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis.

15. Pagal Aprašą galimi partneriai yra:

15.1. privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis, kai pareiškėjai yra mokslo ir studijų institucijos;

15.2. mokslo ir studijų institucijos, kai pareiškėjai yra privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis.

16. Kai paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais), prie paraiškos turi būti pridedama galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir visi projekto partneriai.

17. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

17.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo įsipareigojimais ir teisėmis įgyvendinant projektą;

17.2. įgyvendindamas projektą projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

17.3. projekto vykdytojas visiems partneriams privalo persiųsti visų Įgyvendinančiajai institucijai teikiamų ataskaitų kopijas;

17.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į Įgyvendinančiąją instituciją turi būti suderinti su partneriais.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

18.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus. Kai pagal Priemonę įgyvendinami projektai atitinka Aprašo 11 (Aprašo 1 priedo 1.2 papunktis), 14 (Aprašo 1 priedo 5.2 papunktis), 15 (Aprašo 1 priedo 5.2 papunktis), 29 (Aprašo 1 priedo 5.6 papunktis) punktuose numatytus reikalavimus, Aprašo 1 priedo 1.1, 5.1, 7.3 papunkčiuose nurodyti bendrieji reikalavimai atliekant paraiškų vertinimą atskirai nebevertinami. Atitiktis Aprašo 11, 14, 15, 29 punktuose nustatytiems reikalavimams vertinama projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

19. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. balandžio 21 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-14(16) ir pakeistus 2019 m. rugsėjo 12 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-9(45):

 

19.1. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Sumaniosios specializacijos programa), nuostatas ir bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektas prisideda prie Sumaniosios specializacijos programos ir atitinka bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką;

 

19.2. pareiškėjas (tuo atveju, kai pareiškėjas yra privatusis juridinis asmuo, kurio steigėjas (vienas iš steigėjų) yra mokslo ir studijų institucija – pareiškėją steigianti (įsteigusi) mokslo ir studijų institucija) turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką. Vertinama, ar pareiškėjas yra įgyvendinęs Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2462 „Dėl Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, tvirtinimo“ 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir pateikęs tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus;

 

19.3. parengtas verslo planas, laikantis  rekomenduojamų reikalavimų verslo planui (Aprašo 8 priedas). Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jei pareiškėjas yra parengęs verslo planą, kuriuo siekiama komercinti mokslo ir studijų institucijoje sukurtą MTEP rezultatą, kuris atitinka projektu įgyvendinamą bent vieno Sumaniosios specializacijos programos prioriteto įgyvendinimo tematiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

20. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos Europos Komisijos (toliau – EK) 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, kuri skelbiama EK svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame EK 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118, kuris skelbiamas EK svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, numatytą politinę sritį „Inovacijos“.

21. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimali ir minimali privaloma surinkti balų suma pagal kiekvieną kriterijų nurodyta Aprašo 2 priede). Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 40 balų.

22. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektas nesurenka Aprašo 21 punkte nurodytos minimalios balų sumos ar Aprašo 2 priede nurodytos minimalios balų sumos pagal kurį nors kriterijų, paraiška atmetama.

23. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

24. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 15 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

25. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka ne ilgiau kaip 6  mėnesiams ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Prireikus pratęsti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį ilgiau, nei nurodyta šiame punkte, projekto sutarties keitimas turi būti derinamas su Ministerija.

26. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

27. Projektu turi būti siekiama visų iš toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

27.1. produkto stebėsenos rodiklio „Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius“, kodas P.B.205. Minimali siektina reikšmė – 1 įmonė;

27.2. produkto stebėsenos rodiklio „Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius“, kodas P.B.226. Minimali siektina reikšmė – 1 įmonė;

27.3. produkto stebėsenos rodiklio „Įgyvendinti MTEP projektai“, kodas P.S.396. Minimali siektina reikšmė – 1 MTEP projektas.

28. Aprašo 27.1–27.3 papunkčiuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

29. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai, kurių neįvykdžius paraiška atmetama neprašant pateikti papildomų dokumentų:

29.1. pirmajame konkurso etape:

29.1.1. parengtas verslo planas, kuriuo siekiama komercinti mokslo ir studijų institucijoje sukurtą MTEP rezultatą, kuris atitinka Klasifikacijos aprašo 4 punkte nustatytus 6-ojo arba vėlesnio MTEP etapo požymius ir projektu įgyvendinamą bent vieno Sumaniosios specializacijos programos prioriteto įgyvendinimo tematiką;

29.1.2. pasirašytas ketinimų steigti atžalinę įmonę protokolas (reikalavimas taikomas, kai pareiškėjas – mokslo ir studijų institucija);

29.1.3. pasirašyta teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis (reikalavimas taikomas, kai pareiškėjas – privatusis juridinis asmuo);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

29.2. antrajame konkurso etape:

29.2.1. įsteigta atžalinė įmonė (reikalavimas taikomas, kai pareiškėjas – mokslo ir studijų institucija);

29.2.2. pasirašyta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis tarp mokslo ir studijų institucijos ir įsteigtos atžalinės įmonės;

29.2.3. pasirašyta teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis (reikalavimas taikomas, kai pareiškėjas – mokslo ir studijų institucija).

30. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

31. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

 

IV SKYRIUS

VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMAS

 

32. Dotacija projekto vykdytojui privačiajam juridiniam asmeniui ir mokslo ir studijų institucijai, kai nėra tenkinamos Aprašo 33–371 punktuose nurodytos sąlygos, teikiama kaip de minimis pagalba pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 visuose sektoriuose, išskyrus 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius, vadovaujantis šiomis sąlygomis:

 

32.1. Įgyvendinančioji institucija patikrina projekto vykdytojo teisę gauti de minimis pagalbą ir rezervuoja ją Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registras), ir taip įsitikina, kad dėl naujos suteikiamos de minimis pagalbos nebus viršyta vienai įmonei, kuri apima visas įmones, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, atsižvelgiant į užpildytos „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 paskelbtos rekomenduojamos formos nuostatas ir Suteiktos valstybės pagalbos registro duomenis, de minimis pagalbos suteikimo riba. Per 5 darbo dienas nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos, Įgyvendinančioji institucija suteiktą de minimis pagalbos sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos registre;

 

32.2. de minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis;

 

32.3. projekto vykdytojui suteikiamos de minimis pagalbos dydis ir skiriama suma pagal fiksuotuosius projekto išlaidų dydžius yra nurodoma dotacijos sutartyje. De minimis pagalba laikoma suteikta Įgyvendinančiajai institucijai pasirašius dotacijos sutartį;

 

32.4. de minimis pagalba nėra kaupiama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti, jeigu dėl tokio pagalbos kaupimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma;

 

32.5. jeigu teisės aktas ar kitas sprendimas, kurio pagrindu suteikta de minimis pagalba, pripažįstamas netekusiu galios, nesuteikta de minimis pagalba išregistruojama iš Suteiktos valstybės pagalbos registro Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

33. Dotacija projekto vykdytojui – mokslo ir studijų institucijai nėra teikiama kaip de minimis pagalba, kai mokslo ir studijų institucija projekte vykdo neekonominę veiklą, nepriklausomus MTEP ir veiksmingai bendradarbiauja, o gautas pajamas reinvestuoja į MTEP. Mokslo ir studijų institucija privalo pateikti: 1) pagrindžiančius dokumentus dėl ekonominės ar neekonominės veiklos institucijoje atskyrimo (privačiajam juridiniam asmeniui, vykdančiam ekonominę veiklą, pastarasis reikalavimas dėl veiklų atskyrimo netaikomas) ir reinvesticijų į pagrindinę neekonominę veiklą pagrindimą, 2) laisva forma pagrįsti institucijoje vykdomus nepriklausomus tyrimus ir  planuojamą veiksmingą bendradarbiavimą projekto įgyvendinimo metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

34. Pagal Aprašą finansuojami projektai yra laikomi veiksmingu mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimu su įmonėmis (taip, kaip apibrėžta 2014 m. birželio 27 d. Europos Komisijos komunikato „Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sistema“ (OL 2014 C 198, p. 1) 15 punkte), mokslo ir studijų institucijoms vykdant nepriklausomus MTEP, jeigu tenkinama ši sąlyga – visos su projektu susijusios intelektinės nuosavybės teisės, taip pat susijusios naudojimosi teisės suteikiamos skirtingiems bendradarbiaujantiems partneriams tokiu būdu, kuris tinkamai atspindi jų darbo projekte dalį, įnašus ir atitinkamus interesus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

35. Įgyvendinant projektą laikoma, kad netiesioginė valstybės pagalba per mokslo ir studijų instituciją kitiems projekte dalyvaujantiems juridiniams asmenims neperduodama, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:

 

35.1. rezultatai, kuriems netaikomos intelektinės nuosavybės teisės, gali būti plačiai skleidžiami ir visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP ir naujovių diegimo rezultatus, susijusius su mokslo ir studijų institucijos veikla projekte, yra visiškai suteikiamos mokslo ir studijų institucijai, t. y. mokslo ir studijų institucija gauna visą šių teisių teikiamą ekonominę naudą ir pasilieka teisę jomis visomis naudotis, ypač nuosavybės teise ir licencijos teise; šios sąlygos taip pat gali būti įvykdytos, jeigu mokslo ir studijų institucija nusprendžia toliau sudaryti sutartis dėl šių teisių, įskaitant jų licencijavimą projekto partneriui;

 

35.2. kai mokslo ir studijų institucija gauna projekte dalyvaujančio juridinio asmens kompensaciją, lygią intelektinės nuosavybės teisių, kurios yra susijusios su mokslo ir studijų institucijos veikla įgyvendinant projektą ir kurios perduodamos projekte dalyvaujantiems juridiniams asmenims, rinkos kainai, t. y. kompensaciją už visą tų teisių teikiamą ekonominę naudą; vadovaujantis bendraisiais valstybės pagalbos principais ir atsižvelgiant į tai, kad intelektinės nuosavybės teisių rinkos kainą objektyviai nustatyti sunku, ši sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu mokslo ir studijų institucija, kaip pardavėja, derėsis, kad gautų didžiausią naudą sutarties sudarymo metu. Bet kuris projekte dalyvaujančio juridinio asmens įnašas dengiant mokslo ir studijų institucijos sąnaudas yra atimamas iš tokios kompensacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

36. Netiesioginės valstybės pagalbos taip pat gali nebūti, jeigu įvertinusi tarp partnerių pasirašytą bendradarbiavimo sutartį Įgyvendinančioji institucija padaro išvadą, kad visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP ir naujovių diegimo rezultatus ir galimybės pasinaudoti teisėmis į tokius rezultatus yra priskiriamos skirtingiems partneriams ir tinkamai atspindimas jų atitinkamas suinteresuotumas projektu, darbo krūvis, finansinis ir kitoks įnašas į projekto įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

37. Jeigu nėra tenkinama nė viena iš Aprašo 35 punkte nurodytų sąlygų ir atlikusi individualų projekto įvertinimą Įgyvendinančioji institucija nustato, kad buvo suteikta valstybės pagalba, visa mokslo ir studijų institucijos įnašo į projekto (tinkamos išlaidos) įgyvendinimą vertė laikoma valstybės pagalba, ir Įgyvendinančioji institucija jos dydžiu mažina finansavimo dydį partneriui (de minimis pagalbos gavėjui) priklausomai nuo to, kuris tą pagalbą gavo. Tokiu atveju partneriui skirtai de minimis pagalbai taikomi Aprašo 32 punkto reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

371. Jeigu projekto įgyvendinimo metu mokslo ir studijų institucija vykdo neekonominę veiklą, žinių perdavimo veiklą, nepriklausomus MTEP ir veiksmingai bendradarbiauja, visos šių veiklų pajamos turi būti reinvestuojamos į mokslinių tyrimų organizacijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūros pagrindinę veiklą, t. y. į mokslo ir studijų institucijos vykdomus MTEP arba MTEP veiklą užtikrinančią infrastruktūrą. Už tinkamą dotacijos sutarties įgyvendinimo metu mokslo ir studijų institucijų vykdomos reinvestavimo veiklos priežiūrą atsakinga Įgyvendinančioji institucija. Įgyvendinančioji institucija iki naujų kalendorinių metų vasario mėnesio pabaigos teikia informaciją Ministerijai apie priemonės (projektų) įgyvendinimą ir reinvesticijas už praėjusius metus. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas Įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti dokumentus, įrodančius tinkamą pareiškėjo ir partnerio ekonominės ir neekonominės veiklos rūšių, jų išlaidų, finansavimo ir pajamų atskyrimą (metines finansines ataskaitas).

Papildyta punktu:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

V SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

38. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

39. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000 eurų (vienas šimtas tūkstančių eurų).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

40. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia galimo išmokėti avanso suma negali viršyti 30 proc. projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos, kuri išmokama dotacijos sutartyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

41. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

42. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

43. Išlaidos, skirtos atžalinės įmonės steigimui yra netinkamos finansuoti.

44. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra:

 

44.1. projekto biudžeto penktoji išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“, į kurią gali būti įtraukiamos projekto vykdymo darbo užmokesčio išlaidos. Projekto vykdymo darbo užmokesčio išlaidoms apskaičiuoti taikomi fiksuotieji vieneto įkainiai, apskaičiuojami pagal Aprašo 45 punktą;

 

44.2. projekto biudžeto septintoji išlaidų kategorija „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“, į kurią gali būti įtraukiamos:

 

44.2.1. netiesioginės projekto išlaidos, kurios apskaičiuojamos taikant netiesioginių išlaidų fiksuotąsias normas pagal Projektų taisyklių 433.2 papunktį;

 

44.2.2. tiesioginės projekto vykdymo išlaidos pagal fiksuotąją normą, kuri apskaičiuojama pagal Aprašo 45 punktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

45. Projekto išlaidų apmokėjimas:

 

45.1. projekto veikloms vykdyti reikalingos privačiųjų juridinių asmenų personalo darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai;

 

45.2. projekto veikloms vykdyti reikalingos mokslo ir studijų institucijų personalo darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai;

 

45.3. projekto vykdymo išlaidos apmokamos taikant Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai;

 

45.4. netiesioginės projekto išlaidos apmokamos taikant netiesioginių išlaidų fiksuotąsias normas pagal Projektų taisyklių 433.2 papunktį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

46. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 45 punkte nurodytus fiksuotuosius projekto išlaidų dydžius, turi atitikti šias nuostatas:

 

46.1. pagal fiksuotuosius projekto išlaidų dydžius apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį;

 

46.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotuosius projekto išlaidų dydžius, nei jam taikomi Apraše nustatyti dydžiai;

 

46.3. projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti fiksuotaisiais projekto išlaidų dydžiais, apmokamos atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus fiksuotuosius projekto išlaidų dydžius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotuosius projekto išlaidų dydžius apmokamų rezultatų pasiekimą, nurodyti dotacijos sutartyje (Aprašo 7 priedas);

 

46.4. projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotieji projekto išlaidų dydžiai buvo netinkamai nustatyti, patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

47. Projektų vykdytojai neteikia mokėjimo prašymų Įgyvendinančiajai institucijai. Dotacijos sutartyje nustatytu periodiškumu projekto vykdytojas teikia tarpinę (-es) projekto vykdymo ataskaitą (-as), kurią (-as) įvertinus Įgyvendinančioji institucija atlieka mokėjimą (-us) projekto vykdytojui, atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus taikytinus fiksuotuosius įkainius bei pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas (t. y., darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinė pažyma dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius). Teikiami dokumentai nurodomi dotacijos sutartyje. Mokėjimo terminas negali viršyti 90 dienų nuo tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų gavimo dienos. Jeigu dotacijos sutartyje numatomas avansas, projekto vykdytojas turi pateikti avanso draudimo dokumentą (finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl visos avanso sumos).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

48. Paraiškos ir verslo plano parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

49. Baigus įgyvendinti veiklą, kuriai skirta dotacija, ir dotacijos gavėjui tinkamai už ją atsiskaičius Aprašo 46.3 papunktyje nustatyta tvarka, Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo už veiklą dienos išmoka dotacijos gavėjui likusią neišmokėtą tinkamų finansuoti lėšų sumą. Įgyvendinančiajai institucijai atlikus paskutinį mokėjimą dotacijos gavėjui, projekto finansavimas laikomas baigtu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

50. Projektų konkursas vykdomas dviem etapais. Pirmajame konkurso etape vertinama atitiktis bendriesiems reikalavimams, nurodytiems Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1, 5.2, 5.6 (vertinamas projekto atitikimas Aprašo 29.1 papunkčiui) papunkčiuose, ir atliekamas projekto naudos ir kokybės vertinimas Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus. Pirmajame konkurso etape atrenkamos paraiškos, atitikusios šiame Aprašo punkte nustatytus reikalavimus ir laikantis projektų naudos ir kokybės vertinimo metu sudarytos projektų, surinkusių Aprašo 21 punkte nustatytą minimalią balų sumą, pirmumo eilės, kurioms pagal prašomą skirti finansavimo lėšų sumą užtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, nurodytos Aprašo 9 punkte. Po pirmojo konkurso etapo atrinkti pareiškėjai kviečiami dalyvauti antrajame konkurso etape, kurio metu atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus. Pirmojo konkurso etapo vertinimo metu Įgyvendinančioji institucija papildomai pasitelkia Įgyvendinančiosios institucijos ekspertų tarybas ir ekspertus, kurių veikla organizuojama Projektų taisyklių 1411 punkte ir Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos apraše, patvirtintame Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

51. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“.

52. Pareiškėjas pirmajam konkurso etapui pildo paraiškos 1, 2, 5, 20 punktus ir kartu su Aprašo 55.1–55.6 ir 55.7 (kai pareiškėjas – privatusis juridinis asmuo) papunkčiuose nurodytais priedais iki kvietimo skelbime nustatyto pirmojo konkurso etapo termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – Įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjas, kuriam Įgyvendinančioji institucija pasiūlė dalyvauti antrajame konkurso etape, papildo pirmajam konkurso etapui teiktą paraišką, užpildydamas likusius paraiškos punktus ir kartu su Aprašo 55.7 (kai pareiškėjas – mokslo ir studijų institucija) ir 55.8–55.14 papunkčiuose nurodytais priedais teikia šiame Aprašo punkte nustatyta tvarka iki Įgyvendinančiosios institucijos siūlyme teikti paraišką antrajam etapui nustatyto termino paskutinės dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

53. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

54. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, Įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

55. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 55.11, 55.12 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

55.1. verslo planą (Aprašo 8 priedas);

55.2. ketinimų steigti atžalinę įmonę protokolą (kai pareiškėjas – mokslo ir studijų institucija);

55.3. teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką (taikoma mokslo ir studijų institucijoms);

55.4. projekto darbo grupės sąrašą ir jos narių gyvenimo aprašymus (CV);

55.5. kitus dokumentus, pagrindžiančius MTEP rezultato tinkamumą komercinti (patentai, patentų paraiškos, moksliniai straipsniai, kvalifikacijos pažymėjimai ir kt.);

55.6. informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (Aprašo 4 priedas);

55.7. pasirašytą teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartį;

55.8. dokumentus, pagrindžiančius atžalinės įmonės įsteigimo faktą, ir akcininkų sąrašą;

55.9. „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 paskelbtą rekomenduojamą formą pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013;

55.10. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

55.11. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais;

55.12. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais;

55.13. užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

55.14. pagrindimą dėl projekto veiklų įgyvendinimui reikalingo personalo etatų skaičiaus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

56. Paraiškų pirmajam konkurso etapui pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Apie paraiškų pateikimo antrajam konkurso etapui terminą po pirmojo konkurso etapo atrinkti pareiškėjai informuojami per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu.

57. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius Įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

58. Paraiškos vertinimo metu Įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

59. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jei pirmajame konkurso etape pareiškėjas nepateikia arba pateikia neužpildytus ar ne visus Aprašo 29.1 papunktyje nurodytus dokumentus.

60. Pirmojo etapo paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 45 dienas nuo kvietimo skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos. Antrojo etapo paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 45 dienas nuo Įgyvendinančiosios institucijos siūlyme teikti paraišką antrajam etapui nustatyto termino paskutinės dienos.

61. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas Įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu.

62. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Per 14 dienų nuo paraiškų vertinimo ir atrankos pabaigos Įgyvendinančioji institucija ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbia sąrašą pareiškėjų, kurių projektai nebuvo atrinkti finansuoti, ir apie tai per DMS (jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu) taip pat informuoja pareiškėjus.

63. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus Įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

64. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi šios grupės darbo reglamente.

65. Baigusi paraiškų vertinimą, Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Aprašo 7 priede nustatytą formą parengia ir pateikia atrinktam pareiškėjui dotacijos sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti dotacijos sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius dotacijos sutarties, pasiūlymas pasirašyti dotacijos sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į Įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti dotacijos sutarties pasirašymo terminą.

66. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas:

66.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

66.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

67. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

68. Įgyvendinančioji institucija sumoka projektų vykdytojams už pasiektus rezultatus per 60 dienų nuo Aprašo 46.3 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo.

69. Įgyvendinančioji institucija ir Ministerija turi teisę atlikti patikras projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje. Atlikdamos patikras, Įgyvendinančioji institucija ir Ministerija gali pasitelkti ekspertus.

70. Su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai privalo būti saugomi Projektų taisyklių 42 skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

71. Projekto vykdytojas privalo interneto svetainėje (jei projekto vykdytojas tokią turi) paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, o taip pat projekto įgyvendinimo pradžioje pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame turi būti pateikta informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Plakatas turi būti pakabintas visuomenei gerai matomoje vietoje. Apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą, jo eigą, rezultatus ir naudą tikslines grupes informuojant įvairiose žiniasklaidos priemonėse, turi būti nurodoma, kad projektas bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

VIII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

72. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

73. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_______________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

702 PFSA Nr 1 1 priedas (pagal V-1517)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-124, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02439

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

702 PFSA Nr 1 2 priedas (pagal V-124)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-124, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02439

 

702 PFSA Nr 1 3 priedas (pagal V-124)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-124, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02439

 

702 PFSA Nr 1 4 priedas (nauja redakcija pagal V-1517)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-124, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02439

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

702 PFSA Nr 1 5 priedas (pagal V-124)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-124, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02439

Neteko galios nuo: 2019-12-19

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

702 PFSA Nr 1 6 priedas (pagal V-1517)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-124, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02439

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

702 PFSA Nr 1 7 priedas (pagal V-1517)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-124, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02439

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

 

702 PFSA Nr 1 8 priedas (pagal V-124)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-124, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02439

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-490 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1517, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20450

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-490 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-651, 2020-05-04, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09345

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-490 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1314, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18373

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-490 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo