Suvestinė redakcija nuo 2018-07-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-11-27, i. k. 2017-18738

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI RIETAVO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS

2016–2022 M. VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-811

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.9 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 55 punktu bei atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 18 d. Rietavo miesto vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Rietavo miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-811

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 1V-510 redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI RIETAVO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016–2022 M. VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

 

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1.

Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“

Senjorai modernioje visuomenėje

9 335,00

6 819,29

601,71

0,00

700,00

0,00

1 214,00

2018-01-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA), 17 punkte.

 

2.

 

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“

 

Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia

11 197,64

7 944,78

701,02

0,00

609,44

0,00

1 942,40

2018-01-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

3.

 

Rietavo miesto vietos veiklos grupė

 

Mobilus paslaugų centras

45 288,07

32 904,64

2 903,36

0,00

2 699,88

0,00

6 780,19

2018-01-31

Netaikoma

 

4.

Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras

Sėkmės komanda

23 752,71

17 189,29

1 516,71

0,00

0,00

0,00

5 046,71

2018-01-31

Netaikoma

 

5.

 

Rietavo socialinių paslaugų centras

 

Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas

13 779, 48

8 116,81

716,19

0,00

1377,95

0,00

3 568,53

2018-05-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

6.

 

Draugija „Motulės delnuos“

Išmanios daugiavaikės mamos

11 109,38

6 910,27

609,73

0,00

1 161,38

0,00

2 428,00

2018-08-30

Netaikoma

 

 

7.

 

Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“

 

VEIK RIETAVE

47 054,76

34 374,00

3 033,00

0,00

3 741,20

0,00

5 906,56

2018-08-30

Netaikoma

 

IŠ VISO:

161 517,04

114259,08

10 081,72

0,00

10 289,85

0,00

26 886,39

______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-260, 2018-04-04, paskelbta TAR 2018-04-04, i. k. 2018-05279

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-811 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Rietavo miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-510, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-18, i. k. 2018-12158

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-811 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Rietavo miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo