Suvestinė redakcija nuo 2016-06-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00404

 

 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Privačių detektyvų kvalifikacinio egzamino organizavimo, laikymo ir vertinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 31 d. Nr. 5-V-1224

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 7 punktu:

1.       T v i r t i n u  Privačių detektyvų kvalifikacinio egzamino organizavimo, laikymo ir vertinimo taisykles (pridedama).

2.       N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

3.       S k e l b i u  šį įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                        Linas Pernavas

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 5-V-1224

 

 

PRIVAČIŲ DETEKTYVŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO ORGANIZAVIMO, LAIKYMO IR VERTINIMO TAISYKLĖS

 

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Privačių detektyvų kvalifikacinio egzamino organizavimo, laikymo ir vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato privačių detektyvų kvalifikacinio egzamino (toliau –egzaminas) organizavimo, laikymo ir vertinimo reikalavimus ir tvarką bei asmenų, turinčių teisę verstis privačia detektyvine veikla kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje ir siekiančių privačios detektyvinės veiklos paslaugas teikti Lietuvos Respublikoje įsisteigus ar laikinai arba vieną kartą suteikti privačios detektyvinės veiklos paslaugas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarką.

2.  Egzaminas organizuojamas Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo (toliau – Privačios detektyvinės veiklos įstatymas) 6 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkantiems asmenims, siekiantiems tapti privačiais detektyvais, taip pat asmenims, siekiantiems, kad vadovaujantis Privačios detektyvinės veiklos įstatymo 11 straipsnio 4 dalies nuostatomis būtų priimtas sprendimas panaikinti jiems išduoto privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo laikiną sustabdymą (toliau – pretendentai).

3Pretendentai, pageidaujantys laikyti egzaminą ar turintys teisę verstis privačia detektyvine veikla kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje ir siekiantys privačios detektyvinės veiklos paslaugas teikti Lietuvos Respublikoje įsisteigę ar laikinai arba vieną kartą suteikti privačios detektyvinės veiklos paslaugas, privalo Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) pateikti dokumentus, kurių reikia privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimui ir privataus detektyvo veiklos pažymėjimui gauti. Šių dokumentų pateikimo procedūra nustatyta policijos generalinio komisaro patvirtintame Privačių detektyvų kvalifikacijos suteikimo, privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, jų galiojimo laikino sustabdymo, galiojimo laikino sustabdymo panaikinimo ir privataus detektyvo veiklos pažymėjimų išdavimo, įspėjimų apie privataus detektyvo veiklos pažymėjimų galiojimo panaikinimą ir privataus detektyvo veiklos pažymėjimų galiojimo panaikinimo tvarkos apraše.

4Nepateikus Taisyklių 3 punkte nurodytų dokumentų ar nustačius, kad pateiktos dokumentų kopijos neatitinka dokumentų originalų, pretendentui neleidžiama dalyvauti egzamine ir tai pažymima privataus detektyvo kvalifikacinio egzamino protokole. Kopijos, neatitinkančios dokumentų originalų, pridedamos prie egzamino protokolo.

II skyrius

EGZAMINO ORGANIZAVIMAS

 

5.  Egzaminą organizuoja Privačių detektyvų kvalifikacijos vertinimo komisija (toliau –Komisija) vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, Komisijos darbo reglamentu ir kitais taikytinais teisės aktais.

6.  Egzaminas susideda iš dviejų dalių: testo ir egzamino žodžiu. Šios egzamino dalys gali būti organizuojamos skirtingomis dienomis. Egzaminas žodžiu turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo testo dienos.

7.  Testo klausimus ir egzamino žodžiu užduotis rengia Komisija, atsižvelgdama į Privačių detektyvų mokymo programoje numatytas mokymo temas.

8.  Testą sudaro 30 klausimų, kurie leistų įvertinti pretendento privačios detektyvinės veiklos paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų išmanymą ir gebėjimą jų normas taikyti praktikoje.

9.  Egzamino žodžiu užduotys įforminamos bilietais. Egzamino žodžiu bilietų turi būti parengta daugiau negu yra egzaminuojamųjų.

10.     Turi būti užtikrintas testo klausimų ir egzamino žodžiu parengtų užduočių konfidencialumas.

11.     Egzamino žodžiu bilietą sudaro šešios užduotys (klausimai) – po vieną iš:

11.1.  privačios detektyvinės veiklos teisinio reguliavimo;

11.2.  privačios detektyvinės veiklos organizavimo;

11.3.  informacijos, duomenų ir dokumentų valdymo privačioje detektyvinėje veikloje;

11.4.  techninių priemonių taikymo privačioje detektyvinėje veikloje;

11.5.  privačios detektyvinės veiklos taktikos;

11.6.  privačios detektyvinės veiklos psichologijos.

12.     Egzamino metu tikrinamas ir vertinamas pretendento pasirengimas dirbti privataus detektyvo darbą – pretendento gebėjimas tinkamai įgyvendinti privataus detektyvo teises ir pareigas, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių ir vertybinių nuostatų visuma.

13.     Egzaminai organizuojami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, išskyrus atvejus, kai nėra pretendentų, pageidaujančių laikyti šiuos egzaminus. Egzamino datą, laiką ir vietą nustato Komisijos pirmininkas. Komisijos darbas turi būti organizuojamas taip, kad pretendentams būtų sudaryta galimybė laikyti egzaminą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šių Taisyklių 3 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dienos.

14.     Komisijos sekretorius apie egzamino laikymo datą, laiką ir vietą pretendentams, laikysiantiems egzaminą, ir Komisijos nariams praneša ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki nustatytos egzamino datos.

15.     Į Komisijos posėdį kviečiama ne daugiau kaip dvidešimt pretendentų, pageidaujančių laikyti egzaminą.

16.     Pretendentas, pageidaujantis laikyti egzaminą, atvykęs į Komisijos posėdį privalo pateikti Komisijos sekretoriui savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

17.     Egzaminą laikysiantis pretendentas gali pareikšti Komisijos nariui (-iams) nušalinimą ne vėliau kaip iki egzamino dienos. Nušalinimas pareiškiamas raštu, kuriame nurodomi nušalinimo motyvai. Rašytinis Komisijos nario (-ių) nušalinimas pateikiamas Komisijos pirmininkui.

18.     Pareikšto nušalinimo pagrįstumo klausimas sprendžiamas uždarame Komisijos posėdyje ne vėliau kaip iki egzamino pradžios. Nušalinimą pripažinus pagrįstu, nušalintasis Komisijos narys nušalinamas nuo nušalinimą pareiškusio pretendento egzamino vertinimo.

19.     Jeigu Komisijos narys yra pretendento sutuoktinis, sugyventinis (partneris), artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių, galinčių kelti pagrįstų abejonių dėl Komisijos nario nešališkumo vertinant pretendentą, Komisijos narys apie tai turi nedelsdamas informuoti Komisijos pirmininką ir nusišalinti nuo to pretendento egzamino vertinimo.

 

III skyrius

EGZAMINO LAIKYMAS

 

20.     Testo laikymas:

20.1.  Prieš laikant testą egzaminuojamiesiems suteikiami šifrai, kuriuos sudaro 6 ženklai – unikalus 3 raidžių ir 3 skaičių derinys. Šifro kortelių, teikiamų egzaminuojamiesiems traukti burtais, skaičius turi būti didesnis negu egzaminuojamųjų skaičius. Egzaminuojamasis suteiktą šifrą užrašo viršutiniame dešiniame kiekvieno testo lapo kampe. Šifro kortelę egzaminuojamieji turi saugoti viso testo metu ir grąžinti Komisijos sekretoriui Taisyklių 20.4 papunktyje nustatyta tvarka. Egzaminuojamieji privalo užtikrinti jiems suteiktų šifrų konfidencialumą. Neužtikrinus suteikto šifro konfidencialumo, egzaminuojamasis Komisijos pirmininko sprendimu gali būti pašalintas iš egzamino.

20.2.  Testo klausimams išspręsti skiriama 30 minučių. Spręsdamas testą egzaminuojamasis negali naudotis spausdintiniais ir elektroniniais teisinės informacijos šaltiniais (internetu, teisės aktais, teismų praktika, metodine literatūra).

20.3.  Sprendžiant testą egzaminavimo patalpoje turi būti Komisijos sekretorius ir bent vienas Komisijos narys.

20.4.  Egzaminuojamajam atlikus užduotis ar pasibaigus testui spręsti skirtam laikui, Komisijos sekretorius surenka testo klausimų bei sprendimų lapus ir perduoda juos Komisijos pirmininkui. Egzaminuojamųjų testo klausimų sprendimų lapai laikomi egzamino protokolo priedais. Kiekvienas egzaminuojamasis savo šifro kortelę įdeda į voką, ant voko užrašo savo vardą, pavardę ir jį užklijuoja. Komisijos sekretorius surenka vokus su šifro kortelėmis ir įdeda juos į vieną voką, vokas užklijuojamas. Vokas su egzaminuojamųjų šifrais laikomas egzamino protokolo priedu.

21.     Jeigu egzaminas žodžiu yra laikomas tą pačią dieną, Komisijos pirmininkas prieš egzaminą žodžiu perskaito visų egzaminuojamųjų testo rezultatus. Egzaminą žodžiu turi teisę laikyti tie pretendentai, kurie gavo teigiamą testo rezultatą.

Jeigu egzaminas žodžiu yra laikomas ne tą pačią dieną, daroma Komisijos posėdžio pertrauka ir Komisijos sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po testo laikymo įvertinimo informuoja egzaminuojamuosius apie testo rezultatus. Egzaminuojamiesiems, kurių testo rezultatas yra teigiamas, taip pat pranešama apie egzamino žodžiu datą, vietą ir laiką.

22.     Egzamino žodžiu laikymas:

22.1.  Pretendentai žodžiu egzaminuojami individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant. Pretendentų eiliškumas nustatomas pagal abėcėlę.

22.2.  Kiekvienas egzaminuojamasis ištraukia po vieną egzamino žodžiu bilietą. Egzamino žodžiu bilietas gali būti traukiamas tik vieną kartą. Ištraukęs bilietą egzaminuojamasis pasako jo numerį ir atsako į bilieto klausimus. Komisijos nariai gali užduoti egzaminuojamiesiems papildomų klausimų, reikalingų egzamino žodžiu atsakymams patikslinti.

22.3.  Egzamino žodžiu metu yra daromas garso įrašas. Jeigu Taisyklių 37 punkte nustatyta tvarka egzamino rezultatai nėra apskundžiami, garso įrašas saugomas 30 dienų.

23.     Jei pretendentas atsisako laikyti testą ar (ir) egzaminą žodžiu arba Komisijos pirmininko sprendimu buvo pašalintas, laikoma, kad egzamino jis neišlaikė.

 

IV skyrius

EGZAMINO VERTINIMAS

 

24.     Testo rezultatas laikomas teigiamu, jei teisingai atsakyta mažiausiai į 21 testo klausimą (70 proc.). Komisijai suskaičiavus testo rezultatus, rezultatai ir egzaminuojamųjų šifrai surašomi į Privataus detektyvo kvalifikacinio egzamino testo rezultatų lentelę (1 priedas). Atplėšiami vokai su egzaminuojamųjų šifrais ir Privataus detektyvo kvalifikacinio egzamino testo rezultatų lentelėje įrašomas kiekvieno egzaminuojamojo vardas ir pavardė. Taip pat šioje lentelėje nurodoma, kokį testo įvertinimą (teigiamą ar neigiamą) gavo egzaminuojamasis.

25.     Egzamino žodžiu rezultatai vertinami nuo 1 (vieno) iki 10 (dešimties) balų. Blogiausias vertinimas yra 1 (vienas) balas, geriausias – 10 (dešimt) balų. Pretendentą Komisijos nariai vertina atsižvelgdami į atsakymų tikslumą, nuoseklumą, argumentacijos aiškumą ir pagrįstumą, tinkamą teisės normų taikymą. Egzaminas žodžiu yra išlaikytas, jeigu pretendento laikyto egzamino žodžiu rezultatus Komisija įvertina 7 (septyniais) ar daugiau balų. Pasibaigus egzaminui žodžiu, egzaminą laikiusių pretendentų individualius vertinimus pateikia kiekvienas Komisijos narys užpildydamas Privataus detektyvo kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelę (2 priedas). Kiekvienam egzaminuojamajam visų Komisijos narių skirti balai susumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių Komisijos narių skaičiaus. Gautą balą Komisijos sekretorius įrašo į Privataus detektyvo kvalifikacinio egzamino žodžiu bendrojo vertinimo lentelę (3 priedas). Užpildžius šią lentelę, Komisijos pirmininkas perskaito visų egzaminuojamųjų egzamino žodžiu rezultatus.

26.     Komisijos narių užpildytos ir pasirašytos egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelės yra egzamino protokolo priedai ir pateikiamos Komisijos sekretoriui.

27.     Egzamino eiga ir rezultatai fiksuojami egzamino protokole. Protokole nurodoma Komisijos sudėtis, pretendentų, atvykusių laikyti egzaminą, vardai ir pavardės, egzaminuojamųjų vertinimas, priimti sprendimai dėl privataus detektyvo kvalifikacijos suteikimo. Taip pat įrašomi sprendimai dėl Komisijos nariams pareikšto nušalinimo ir nusišalinusių Komisijos narių. Egzamino protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, kiti dalyvavę Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius.

28.     Egzamino dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka registruojami ir saugomi Policijos departamente.

 

 

V skyrius

profesinės kvalifikacijos pripažinimAS

 

29. Asmens, turinčio teisę verstis privačia detektyvine veikla kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje ir siekiančio privačios detektyvinės veiklos paslaugas teikti Lietuvos Respublikoje įsisteigus ar laikinai arba vieną kartą suteikti privačios detektyvinės veiklos paslaugas, profesinės kvalifikacijos pripažinimą (toliau – kitos valstybės narės privataus detektyvo profesinės kvalifikacijos pripažinimas) Komisija vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu, šiomis Taisyklėmis, Komisijos darbo reglamentu ir kitais taikytinais teisės aktais.

30. Komisijos posėdis dėl kitos valstybės narės privataus detektyvo profesinės kvalifikacijos pripažinimo organizuojamas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo prašymo pateikimo Policijos departamentui dienos. Sprendimas dėl kitos valstybės narės privataus detektyvo profesinės kvalifikacijos pripažinimo priimamas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Policijos departamente dienos.

31. Kitos valstybės narės privataus detektyvo profesinę kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai turi atitikti Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-487, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17140

 

32. Komisija gali prašyti valstybės institucijos, išdavusios privataus detektyvo veiklą pagrindžiantį dokumentą, pateikti informaciją apie tos valstybės narės privačių detektyvų rengimą ir privataus detektyvo profesinės kvalifikacijos suteikimą. Komisija taip pat turi teisę kreiptis į kitas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių narių institucijas, juridinius ar fizinius asmenis su prašymu pateikti kitą reikiamą informaciją, susijusią su kitos valstybės narės privataus detektyvo profesinės kvalifikacijos pripažinimu.

33. Komisija, išnagrinėjusi prašymą pripažinti kitos valstybės narės privataus detektyvo profesinę kvalifikaciją ir pateiktus dokumentus, kitą turimą informaciją, gali pateikti tokius sprendimus:

33.1. pripažinti kitos valstybės narės privataus detektyvo profesinę kvalifikaciją;

33.2. nepripažinti kitos valstybės narės privataus detektyvo profesinės kvalifikacijos;

33.3. reikalauti, kad būtų taikomos kompensacinės priemonės, nustatytos Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 16 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-487, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17140

 

34. Komisijos sprendimas įforminamas protokolu.

 

VI skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Pretendentas, neišlaikęs egzamino, gali pateikti prašymą pakartotinai laikyti šį egzaminą ne anksčiau kaip po šešių mėnesių. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

36. Pretendentas turi teisę susipažinti su laikyto egzamino protokolu, garso įrašu.

37. Pretendentų ir kitų asmenų skundai ir pranešimai dėl Komisijos veiksmų, neveikimo ar sprendimų teikiami ir nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

________________

 

 

 

 

Privačių detektyvų kvalifikacinio egzamino organizavimo, laikymo ir vertinimo taisyklių

1 priedas

 

 

(Privataus detektyvo kvalifikacinio egzamino testo rezultatų lentelės forma)

 

PRIVATAUS DETEKTYVO KVALIFIKACINIO EGZAMINO TESTO REZULTATŲ LENTELĖ

 

20____m. _______________ d.

Vilnius

 

 

 

Eil. Nr.

Šifras

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Teisingai atsakytų klausimų skaičius

Įvertinimas

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                              _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

Komisijos nariai:                                                                       _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

Komisijos sekretorius                                                               _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

 


 

 

Privačių detektyvų kvalifikacinio egzamino organizavimo, laikymo ir vertinimo taisyklių

3 priedas

 

 

(Privataus detektyvo kvalifikacinio egzamino žodžiu bendrojo vertinimo lentelės forma)

 

PRIVATAUS DETEKTYVO KVALIFIKACINIO EGZAMINO ŽODŽIU BENDROJO VERTINIMO LENTELĖ

 

 

 

Eil. Nr.

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Vertinimas

Bendras balas

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                              _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

Komisijos nariai:                                                                       _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

Komisijos sekretorius                                                               _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)


 

Privačių detektyvų kvalifikacinio egzamino organizavimo, laikymo ir vertinimo taisyklių

2 priedas

 

(Privataus detektyvo kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelės forma)

 

PRIVATAUS DETEKTYVO KVALIFIKACINIO EGZAMINO ŽODŽIU INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

20____m. _______________ d.

Vilnius

 

 

Eil. Nr.

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Bilieto Nr.

Vertinimas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Pastaba. Egzaminuojamųjų žinios vertinamos dešimties balų sistema: 1, 2, 3, 4 balai – nepatenkinamai, 5 balai – silpnai, 6 balai – patenkinamai, 7 balai – pakankamai, 8 balai – gerai, 9 balai – labai gerai, 10 balų – puikiai.

 

 

Komisijos narys                                                                        _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-487, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17140

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 5-V-1224 „Dėl Privačių detektyvų kvalifikacinio egzamino organizavimo, laikymo ir vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo