Suvestinė redakcija nuo 2018-07-18

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-14, i. k. 2017-20141

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI PAKRUOJO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PLĖTROS STRATEGIJOS

2016–2022 M. VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. 1V-866

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.9 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 55 punktu bei atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 23 d. Pakruojo miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1 ir 2018 m. gegužės 14 d. Pakruojo miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-505, 2018-07-17, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12108

 

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama). 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1V-866

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-505 redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI PAKRUOJO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016–2022 M. VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

 

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1.

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapija

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų plėtra ir savanoriškos veiklos skatinimas bei aktyvinimas Pakruojo mieste

25 755,00

19 412,16

1 712,84

0,00

2 000,00

0,00

2 630,00

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA), 17 punkte.

 

2.

Pakruojo rajono sporto centras

Aktyvaus ir motyvuoto jaunimo ugdymas teikiant laisvalaikio ir užimtumo paslaugas

8 128,40

6 211,89

5 48,11

0,00

640,00

0,00

728,40

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

3.

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras

Pakruojo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių didinimas mokantis amatų

10 000,00

7 764,86

685,14

0,00

800,00

0,00

750,00

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

4.

Sporto klubas „Extreme Gym“

Laisvalaikio užimtumo organizavimas socialinės rizikos vaikams ir jaunuoliams

9 160,30

6 211,89

548,11

0,00

640,00

0,00

1 760,30

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

5.

Sporto klubas „SKORPIONAS-BJJ“

„Aktyvus jaunimas – perspektyvus jaunimas!

8 067,70

6 211,89

548,11

0,00

640,00

0,00

667,70

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

6.

Pakruojo moterų draugija

Socialinę atskirtį patiriančių senjorų integravimas į Pakruojo miesto visuomeninę veiklą, jų užimtumo ir aktyvaus laisvalaikio organizavimas

8 000,00

6 211,89

548,11

0,00

640,00

0,00

600,00

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

7.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

Socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichosocialinę pagalbą Pakruojo mieste

25 000,00

19 412,16

1 712,84

0,00

2 000,00

0,00

1 875,00

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

8.

Viešoji įstaiga „Valdresta“

„Įgyk naujus įgūdžius, įsitvirtink darbo rinkoje!”

11 435,20

7 764,86

685,14

0,00

800,00

0,00

2 185,20

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

9.

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija

„KELRODIS“ – jaunų asmenų galimybių studija: per nūdienos reikmes bei trūkumus į kokybišką ir inovatyvią tarnystę ateities paslaugų sferoje

10 000,00

7 764,86

685,14

0,00

800,00

0,00

750,00

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

10.

Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į Pakruojo miesto bendruomenę, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas

52 270,64

38 824,32

3 425,68

0,00

0,00

0,00

10 020,64

2018-09-30

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

11.

Pakruojo Senamiesčio bendruomenė

Inovatyvių laisvalaikio ir užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems Pakruojo miesto vaikams ir jaunuoliams

10 663,40

6 211,89

548,11

0,00

0,00

0,00

3 903,40

2018-09-30

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

12.

Pakruojo verslo informacijos centras

Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes

10 000,00

7 764,86

685,14

0,00

0,00

0,00

1 550,00

2018-09-30

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

13.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (Pakruojo skyrius)

Pakruojo miesto gyventojų darbinių kompetencijų formavimas ir įsidarbinimo galimybių didinimas

10 182,40

7 764,86

685,14

0,00

0,00

0,00

1 732,40

2018-09-30

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

IŠ VISO:

198 663,04

147 532,39

13 017,61

0,00

8 960,00

0,00

29 153,04

______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-505, 2018-07-17, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12108

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1V- 866 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016-2022 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo