Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-06, i. k. 2015-14787

 

Nauja redakcija nuo 2021-07-01:

Nr. 1V-64, 2021-05-24, paskelbta TAR 2021-06-03, i. k. 2021-12710

 

valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie aplinkos ministerijos viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO PRATĘSTI PRIVALOMOJO NURODYMO PAŠALINTI SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIUS ĮVYKDYMO TERMINĄ

REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-140

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 142 punktu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais,

t v i r t i n u Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitus (pridedama).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                           Laura Nalivaikienė

 

Rekvizitai patvirtinti

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1V-140

(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos  

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko  

2021 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 1V-64

redakcija)

 

________________________________________________________________________

(Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, tel. Nr., el. p. /

juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, tel. Nr., el. p.)

 

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie Aplinkos ministerijos

______________________________________

(administracijos padalinio pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS

PRATĘSTI PRIVALOMOJO NURODYMO PAŠALINTI

SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIUS

ĮVYKDYMO TERMINĄ

 

20 _____ m. _______________ d. Nr. _____________________

(data)                                     (reg. numeris)

 

______________________

(vieta)

 

Prašau pratęsti 20______ m. _________ d. privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. __________________ įvykdymo terminą.

 

Nurodau šias svarbias privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo priežastis: ______________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jei prašymas teikiamas per atstovą;

2. Kiti dokumentai (jeigu pateikiami).

 

 

__________________________________________                       _________________________   

(prašymą pateikusio asmens vardas ir pavardė)                                  (parašas)

 

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-228, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20661

Dėl kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų įsigaliojimo atidėjimo

 

2.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-64, 2021-05-24, paskelbta TAR 2021-06-03, i. k. 2021-12710

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-140 „Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo