Suvestinė redakcija nuo 2022-12-21

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19825

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO

 

2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-305

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1183 redakcija), Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti šias vienos dienos vaiko maitinimo normas:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur;

2.1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur;

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10  Eur, pavakariams – 1,16 Eur;

2.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 24 valandas:

2.2.1. lopšelio grupėse – 2,90 Eur;

2.2.2. darželio grupėse – 3,20 Eur;

2.2.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10  Eur, pavakariams – 1,16 Eur, vakarienei – 0,84 Eur;

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

2.3.1. lopšelio grupėse – 2,10 Eur;

2.3.2. darželio grupėse – 2,30 Eur;

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10  Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1436, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10809

 

3. Nustatyti 1 Eur mokestį visoms šeimoms ir 0,50 Eur mokestį socialinę pašalpą gaunančioms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui, kai vaikas lanko įstaigą ilgiau kaip 4 val.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-595, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15440

 

4. Nustatyti, kad tais atvejais, kai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ugdomi Savivaldybės mokyklose, kuriose maitinimo paslaugas teikia privačios įmonės, iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamos patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų ir kitos išlaidos, susijusios su vaikų maitinimo paslaugos teikimu). Konkretus patiekalų gamybos išlaidų dydis tvirtinamas Administracijos direktoriaus įsakymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-595, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15440

 

5. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimą Nr. 1-2070 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“.

6. Pavesti Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

7. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Meras                                                                                                  Remigijus Šimašius


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 4 d.

sprendimu Nr. 1-305

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2020 m. liepos 8 d.

sprendimo Nr. 1-595         

redakcija)

 

MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ Vilniaus miesto savivaldybės Mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo ir kitų reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms gauti priėmimo Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – įstaigos), sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. Mokesčio už VAIKO MAITINIMĄ ir ugdymo REIKMIŲ TENKINIMĄ nustatymas

 

4. Už vaiko išlaikymą įstaigoje tėvai (globėjai) moka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį. Jį sudaro:

4.1. vaiko dienos maitinimo normos mokestis;

4.2. mokestis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui, kai vaikas lanko įstaigą ilgiau kaip 4 valandas.

5. Už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvai (globėjai) moka vaiko dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną.

6. Vaikai, ugdomi trumpo buvimo grupėse ne ilgiau kaip 4 valandas arba pasirinkus 4 valandų ugdymą ir integruoti į grupes, kurių veiklos trukmė ilgesnė, tėvų (globėjų) prašymu nuo einamojo mėnesio pirmos dienos gali būti nemaitinami arba maitinami du kartus per dieną.

7. Mokestis už maitinimą skiriamas vaikų maitinimui (maisto produktams įsigyti), taip pat ne daugiau kaip 10 procentų mokesčio gali būti skiriama maisto gamybos procesui tobulinti ir vaikų sveikos mitybos įpročių ugdymo priemonėms įsigyti. Praėjusiais kalendoriniais metais nepanaudotos maisto produktams, maisto gamybos procesui tobulinti ir vaikų sveikos mitybos įpročių ugdymo priemonėms įsigyti lėšos perkeliamos kitiems kalendoriniams metams ir ugdymo įstaigos sprendimu gali būti perskirstytos pagal poreikį kitoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1436, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10809

 

8. Mokestis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui, kai vaikas lanko įstaigą ilgiau kaip 4 valandas, mokamas už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas). Mokestis nemokamas (dėl įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų), suderinus su steigėju ir įforminus įstaigos vadovo įsakymu. Mokestis naudojamas šio Aprašo       priede – Mokesčio už vaiko ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, panaudojimo apraše nurodytoms ugdymo reikmėms ir kitoms išlaidoms, reikalingoms ugdymo procesui užtikrinti. Priede išvardytoms reikmėms draudžiama iš tėvų (globėjų) papildomai rinkti rinkliavas, išskyrus tėvų (globėjų) savanorišką paramą įstaigai.

9. Tais atvejais, kai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ugdomi Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, kuriose maitinimo paslaugas teikia privačios įmonės, iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamos patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų ir kitos išlaidos, susijusios su vaikų maitinimo paslaugos teikimu). Konkretus patiekalų gamybos išlaidų dydis tvirtinamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

III. mokesčio lengvatų taikymas ir jas patvirtinančių dokumentų pateikimas

 

10. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

10.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus. Dokumentai pateikiami vieną kartą, išskyrus atvejus, kai pasikeitė aplinkybės; 

10.2. toje pačioje šeimoje auga (globojami, rūpinami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

10.3. vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

10.4. vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

10.5. vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija, tėvams pateikus ligą patvirtinančius dokumentus;

10.6. vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

11. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

11.2. įstaiga uždaroma remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

11.3. tėvai (globėjai) informuoja įstaigą pirmą nelankymo dieną ir per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikia prašymą įstaigos nustatyta tvarka, kai vaikas nelanko įstaigos dėl:

11.3.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba vaikus iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų poilsio dienų;

11.3.2. ligos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai apie tai turi informuoti įstaigą papildomai;

11.3.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų;

11.3.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje;

11.3.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, darbo nuotoliniu būdu arba  vykdomos individualios veiklos;

11.3.6. mokinių atostogų (jeigu vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje);

11.3.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėnesiais);

11.3.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.);

11.3.9. priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse);

11.3.10. kitų priežasčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1711, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-20, i. k. 2022-25906

 

111. Neteko galios nuo 2022-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-1436, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10809

Papildyta punktu:

Nr. 1-1378, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05724

 

12. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, ir pakartotinai teikiami kiekvienų metų rugsėjo pirmą darbo dieną, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis. Aprašo 10.1 papunktyje nurodytais atvejais dokumentai teikiami vieną kartą, išskyrus atvejus, kai pasikeitė aplinkybės. Aprašo 11.1 papunktyje nurodytais atvejais tėvams (globėjams) įstaigą raštu informavus apie Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui, tai Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) patikrina įstaigos atsakingas asmuo (asmenys).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1378, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05724

 

13. Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą,  nuo kito mėnesio pirmos dienos. Apie trūkstamus dokumentus ir jų pateikimo terminą įstaigos vadovas tėvus (globėjus) raštu informuoja per 3 darbo dienas. už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialinę pašalpą gaunančias šeimas.

14. Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip 3 mėnesiai. Dėl objektyvių priežasčių laiku neinformavus ar negalint patikrinti informacijos apie Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1378, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05724

 

15. Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu, su kuriuo kitą dieną supažindinamas apskaitą tvarkantis asmuo ar įstaiga, jei apskaita perduota tvarkyti kitai įstaigai. Įstaigos vadovas tėvus (globėjus) apie pritaikytą lengvatą raštu informuoja per 3 darbo dienas.

16. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, tėvai (globėjai) įspėjami raštu ir įpareigojami perskaičiuotus mokesčius sumokėti per vieną mėnesį.

17. Netekę teisės į lengvatą, apie tai tėvai (globėjai) per 3 darbo dienas raštu praneša įstaigos direktoriui.

18. Tėvai (globėjai) gali gauti tik vieną lengvatą, iki yra teisė ją gauti.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. Mokestis už kiekvieno vaiko išlaikymą turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam vaikui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą bei įstaigos pateiktą apskaitos dokumentą.

20. Už mokesčių surinkimą yra atsakingas įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

21. Informaciją apie vaikus, nelankiusius įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per pastarąsias 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjusi tėvus (globėjus).

22. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

23. Įmokos ir skolos už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaitomos ir privalomai įstaigos vadovo išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Kiekviena mokykla, įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pasirengia vidaus tvarkos aprašą dėl vaiko lankymo (nelankymo) informavimo.

25. Aprašas skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų interneto svetainėse.

26. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius kontroliuoja, kaip vykdomi Aprašo reikalavimai.

27. Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Už Aprašo nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą jį įgyvendinantiems subjektams taikoma drausminė bei materialinė atsakomybė.

29. Aprašas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios.

_____________________________

part_b72cd4c35921434ea3841e471847416d_end


 

Mokesčio už vaiko išlaikymą

Vilniaus miesto savivaldybės

mokyklose, įgyvendinančiose

ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo programas, nustatymo

tvarkos aprašo

priedas

 

 

MOKESČIO UŽ VAIKO UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PANAUDOJIMO APRAŠAS

 

 

1.    Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo mokestis mokamas už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas). Mokestis gali būti nemokamas (dėl įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų), suderinus su steigėju ir įforminus įstaigos vadovo įsakymu. Mokestis naudojamas ugdymo reikmėms ir kitoms išlaidoms, reikalingoms ugdymo procesui užtikrinti. Šiame apraše išvardytoms reikmėms draudžiama iš tėvų papildomai rinkti rinkliavas, išskyrus tėvų savanorišką paramą įstaigai.

2.   Mokestis už vaiko ugdymą pirmiausia naudojamas:

2.1.         higienos ir lavinimo priemonėms įsigyti;

2.2.         medikamentams;

2.3.         kanceliarinėms prekėms;

2.4.         darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams:

2.4.1. ugdymo įstaigos, kuriose yra ne daugiau kaip 6 grupės, numato darbuotojų, išlaikomų iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui išmokėti skirti 40 proc. vieno mėnesio darbuotojų darbo užmokesčio fondo atitinkamą mokesčio dalį, išmokant iš šių lėšų darbuotojams darbo užmokestį einamųjų metų I ir II ketvirtį;

2.4.2. ugdymo įstaigos, kuriose yra daugiau kaip 6 grupės, numato darbuotojų, išlaikomų iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui išmokėti skirti 100 proc. vieno mėnesio darbuotojų darbo užmokesčio fondo atitinkamą mokesčio dalį, išmokant iš šių lėšų darbuotojams darbo užmokestį einamųjų metų I ir II ketvirtį;

2.4.3. socialinio draudimo įmokoms.

3. Aprūpinus įstaigą lėšomis darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti bei būtiniausioms priemonėms, išvardytoms 2 punkte, įsigyti, likusios lėšos gali būti naudojamos: 

3.1.  patalynei, užuolaidoms, žaliuzėms įsigyti;

3.2.  vaikams skirtiems vidaus ir lauko baldams įsigyti;

3.3.  ūkinėms prekėms (valymo, elektros, santechnikos prekėms, gesintuvams įsigyti ir prižiūrėti);

3.4.  indams;

3.5.  svarstyklėms ir termometrams;

3.6.  atšvaitinėms saugos liemenėms ir kt. priemonėms;

3.7.  informacinių technologijų naudojimo užtikrinimui;

3.8.  vaikų maitinimo bloko aprūpinimui;

3.9.  patalynės ir kitų skalbinių priežiūrai;

3.10. trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui;

3.11. dezinfekcijai, deratizacijai, mikrobiologiniams tyrimams (vandens) bei kitiems cheminiams tyrimams, taip pat smėlio atvežimui ir tikrinimui, metrologinei patikrai;

3.12. vaikų civilinės atsakomybės draudimui;

3.13. kilimėlių valymui ir (ar) nuomai;

3.14. apsaugos paslaugoms;

3.15. elektros ūkio priežiūros paslaugoms;

3.16. ryšių paslaugoms;

3.17. prekėms ir paslaugoms, reikalingoms ugdymo procesui gerinti.

4. Atsižvelgiant į iš mokesčio surinktas lėšas, iki 20 procentų jų konkrečioje ugdymo įstaigoje pagal poreikį gali būti perskirstoma kitoms priemonėms įsigyti.

_____________________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-420, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03490

Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-595, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15440

Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo

 

3.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-685, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21179

Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo

 

4.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1093, 2021-08-25, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18361

Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Nutartis

Nr. 2021-09-29 Nr. AB-19976-3-61-3-02486-2020-7, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21246

Nuasmeninta nutartis 2021-09-29 Nr. AB-19976-3-61-3-02486-2020-7

 

6.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1247, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26095

Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo

 

7.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1378, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05724

Dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo

 

8.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1436, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10809

Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo

 

9.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1711, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-20, i. k. 2022-25906

Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo

 

 

part_de8c183a495f4d629765f522884a8d94_end