Suvestinė redakcija nuo 2020-04-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18460

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.1.1-CPVA-R-407 „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 22  Nr. A1-307

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 ir 66 punktais:

1. T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                            Algimanta Pabedinskienė

 

 

SUDERINTA               SUDERINTA               SUDERINTA               SUDERINTA

Lietuvos Respublikos   Lietuvos Respublikos   Lietuvos Respublikos    Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų                sveikatos apsaugos        aplinkos ministerijos      žemės ūkio

ministerijos                    ministerijos                    2016-03-21 raštu           ministerijos

2016-04-07 raštu           2016-03-14 raštu           Nr. (15-1)-D8-2111       2016-03-17 raštu

Nr. 1D-2142 (22)          Nr. (1.1.5-20)10-2366                                         Nr. 2D-1139 (3.26)

 

 

SUDERINTA

Centrinės projektų valdymo agentūros

2016-05-20 raštu Nr. 2016/2-3326

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-307

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.1.1-CPVA-R-407 „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397 (toliau – Veiksmų programa), 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, projektų vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – projektas), taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis:

2.1. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p.1) (toliau – Komisijos reglamentas);

2.2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu;

2.3. Veiksmų programa;

2.4. Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – Socialinių paslaugų katalogas);

2.5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.6. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas), taip pat skelbiamu ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

2.7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.8. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.9. Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo ir plėtros veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-175 „Dėl Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo ir plėtros veiksmų plano patvirtinimo (toliau – Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimo ir plėtros veiksmų planas);

2.10. Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintomis 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-376 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų sudarymo“, 2014 m. liepos 4 d. posėdžio protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtomis ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Išlaidų atitikties rekomendacijos).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę atliekama regionų projektų planavimo būdu. Regionų projektų planavimas vykdomas Regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatyta tvarka.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 18 229 026 Eur (aštuoniolikos milijonų dviejų šimtų dvidešimt devynių tūkstančių dvidešimt šešių eurų), iš kurių iki 17 232 391 Eur (septyniolikos milijonų dviejų šimtų trisdešimt dviejų tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt vieno euro) Europos regioninės plėtros fondo lėšos, iki 996 635 Eur (devynių šimtų devyniasdešimt šešių tūkstančių šešių šimtų trisdešimt penkių eurų) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

8. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:  

8.1. Pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

 

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytaus

885 762

Kauno

3 465 292

Klaipėdos

1 912 986

Marijampolės

886 767

Panevėžio

1 348 885

Šiaulių

1 637 313

Tauragės

588 151

Telšių

837 379

Utenos

810 748

Vilniaus

4 859 108

Iš viso:

17 232 391

 

8.2. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių atitinkamais metais turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma metams, Eur

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017–2020 m.

Iš viso regionui per

2014–2020 m.

Alytaus

 

 

 

885 762

885 762

Kauno

 

 

 

3 465 292

3 465 292

Klaipėdos

 

 

 

1 912 986

1 912 986

Marijampolės

 

 

 

886 767

886 767

Panevėžio

 

 

 

1 348 885

1 348 885

Šiaulių

 

 

 

1 637 313

1 637 313

Tauragės

 

 

 

588 151

588 151

Telšių

 

 

 

837 379

837 379

Utenos

 

 

 

810 748

810 748

Vilniaus

 

 

 

4 859 108

4 859 108

Iš viso:

 

 

 

17 232 391

17 232 391

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-400, 2017-07-26, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12674

Nr. A1-259, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09746

 

8.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma metams, Eur

Iš viso

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Alytaus

26 573

70 861

177 152

310 017

301 159

885 762

Kauno

103 959

277 223

693 058

1 212 852

1 178 200

3 465 292

Klaipėdos

57 390

153 039

382 597

669 545

650 415

1 912 986

Marijampolės

26 603

70 941

177 353

310 369

301 501

886 767

Panevėžio

40 467

107 911

269 777

472 109

458 621

1 348 885

Šiaulių

49 119

130 985

327 463

573 060

556 686

1 637 313

Tauragės

17 645

47 052

117 630

205 853

199 971

588 151

Telšių

25 121

66 990

167 476

293 083

284 709

837 379

Utenos

24 322

64 860

162 150

283 762

275 654

810 748

Vilniaus

145 773

388 729

971 822

1 700 687

1 652 097

4 859 108

Iš viso

516 972

1 378 591

3 446 478

6 031 337

5 859 013

17 232 391

 

9. Priemonės tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą bendruomenėje, mažinti regioninius skirtumus, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje senyvo amžiaus asmenims, socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms (neįgaliems asmenims (išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos negalią), socialinės rizikos asmenims) ir jų šeimoms.

10. Pagal Aprašą numatoma remti socialinės globos namų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros ir nestacionarių bei bendruomeninių socialinių paslaugų infrastruktūros pažeidžiamoms grupėms ir šeimoms, kurių neapima neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir likusių be tėvų globos vaikų socialinės globos namų pertvarkos procesas, plėtrą, t. y.:

10.1. modernizuoti ir (ar) kurti naujas toliau išvardytas socialinių paslaugų įstaigas:

 

Įstaiga

Tikslinės grupės

Vietų skaičius įstaigoje

Teikiamos paslaugos

1. Socialinės globos namai

 

Senyvo amžiaus asmenys

Nauja įstaiga – nuo 10 iki 40 vietų;

modernizuojamos veikiančios įstaigos vietų skaičius negali būti didinamas daugiau nei iki 40 vietų

Ilgalaikė socialinė globa

(neterminuotai);

 

trumpalaikė socialinė globa

(iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai)

2. Savarankiško gyvenimo namai

Senyvo amžiaus asmenys;

suaugę neįgalūs asmenys (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią);

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos nariai

Senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią) įstaigoms rekomenduojama iki 30 vietų;

įstaigoms, skirtoms socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, vietų skaičius nenustatytas

Socialinė priežiūra

(neterminuotai, priklausomai nuo asmens poreikių)

3. Grupinio gyvenimo namai

Senyvo amžiaus asmenys;

neįgalūs asmenys (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią)

Ne daugiau kaip 10 vietų 

Trumpalaikė socialinė globa

(iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai);

 

ilgalaikė socialinė globa

(neterminuotai)

4. Nakvynės namai

Socialinės rizikos suaugę asmenys

Nenustatytas

Socialinė priežiūra

(iki 6 mėn. ir ilgiau)

 

5. Psichosocia-

linės pagalbos centras

Socialinės rizikos asmenys

Nenustatytas

Socialinė priežiūra (neterminuotai);

 

(pagal poreikį dienos metu, esant poreikiui, gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas – 1 kartas, ne ilgiau kaip 3 paros)

6. Socialinės reabilitacijos įstaiga

 

Socialinės rizikos asmenys, priklausomi nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo

Iki 45 vietų

Trumpalaikė socialinė globa

(iki 18 mėn.)

 

7. Dienos centras

Neįgalūs asmenys (išskyrus turinčius  proto ir (ar) psichikos negalią)

Nenustatyta

Socialinė priežiūra

(socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas);

dienos socialinė globa

(nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę);

gali būti teikiama trumpalaikė socialinė globa (iki 5 parų per savaitę)

Pastaba. Įstaigos, kuriose numatoma teikti socialinę globą, privalo atitikti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo ir Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-400, 2017-07-26, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12674

 

10.2. kurti regioninės svarbos novatoriškas įstaigas, kuriose numatoma teikti inovatyvias socialines paslaugas (numatoma naudoti inovatyvias technologijas, produktus ar procesus) senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems asmenims (išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos negalią), socialinės rizikos asmenims (priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, išėjusiems iš įkalinimo ir priverstinio gydymo įstaigų, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, smurto aukoms ar smurtautojams ir kt.) ir jų šeimoms, atitinkančias šių socialinių grupių poreikius.

11. Modernizuojant ar kuriant naujas Aprašo 10 punkte įvardytas įstaigas, teikiančias socialines paslaugas vaikams, turi būti užtikrinama, kad socialinės paslaugos vaikui bus teikiamos užtikrinant vaiko teises bei išvengiant neigiamo aplinkos poveikio vaiko saugumui ir gerovei.

12. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas regionų projektų sąrašai sudaromi Regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-400, 2017-07-26, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12674

Nr. A1-259, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09746

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai yra šie juridiniai asmenys:

13.1. savivaldybių administracijos ir kitos savivaldybių biudžetinės įstaigos;

13.2. viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė);

13.3. asociacijos;

13.4. labdaros ir paramos fondai;

13.5. religinės bendruomenės ir bendrijos.

14. Pareiškėjai gali teikti paraiškas individualiai arba kartu su partneriais. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus, nesvarbu, ar jis projektą įgyvendina vienas, ar kartu su partneriu (-iais). Projekto partneriai gali būti juridiniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja įgyvendinant projekto veiklas ir siekia arba naudojasi jo rezultatais (produktais). Pareiškėjas privalo paraišką teikti ir projektą įgyvendinti kartu su partneriu, jei pats pareiškėjas nėra socialinių paslaugų įstaiga, kurią planuojama finansuoti ES fondų lėšomis (pvz., jei pareiškėjas yra savivaldybės administracija) (šis reikalavimas neprivalomas, kai projektu kuriama nauja įstaiga). Partneris turi būti įtrauktas į projekto veiklų vykdymą (vykdyti konkrečią projekto veiklą, dalyvauti projekto valdymo grupėje ar pan.).

15. Pareiškėjo (partnerio) steigimo dokumentuose (pvz., įstatuose, steigimo sandoryje, nuostatuose) turi būti apibrėžta veiklos sritis (nurodytos planuojamos teikti socialinės paslaugos), kuriai vykdyti reikalingai infrastruktūrai prašoma skirti finansavimą. Reikalavimas netaikomas, jei, įgyvendinant projektą, steigiama nauja socialinių paslaugų įstaiga.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

16.  Projektai turi atitikti Projektų taisyklių 66 punkte nustatytus bendruosius projektų reikalavimus.

17.  Projektai turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. balandžio 23 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-3.1(5):

17.1. projektai atitinka bent vieną Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimo ir plėtros veiksmų plano 9 punkte nurodytą uždavinį, bent vieną iš 13 punkte nurodytų laukiamų rezultatų bei 10–12 punktų reikalavimus;

17.2. projektai atitinka atitinkamo regiono plėtros plano nuostatas.

18. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai, kaip nurodyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos bei Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 100 straipsnyje.

19. Neteko galios nuo 2018-06-12

Punkto naikinimas:

Nr. A1-259, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09746

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-400, 2017-07-26, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12674

 

20. Teikiamų projektų įgyvendinimo trukmė turi būti pagrįsta ir pakankama projekto veikloms įgyvendinti ir rezultatams pasiekti. Visais atvejais projektų veiklos turi būti baigtos vykdyti iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-314, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-11, i. k. 2020-07729

 

21. Projektų veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

22. Projektais turi būti siekiama visų toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ir pasiekiamos toliau nurodytos jų minimalios siektinos reikšmės:

22.1. investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius (rodiklio kodas P.S.361) – ne mažiau kaip 26;

22.2. tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą (skaičiuojami įstaigų paslaugomis pasinaudoję ir tose įstaigose dirbę asmenys) (rodiklio kodas R.N.403), – ne mažiau kaip 950;

22.3. investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams (rodiklio kodas R.N.404) – ne mažiau kaip 650;

22.4. projektais turi būti siekiama Aprašo 22 punkte nustatytų stebėsenos rodiklių minimalių reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas minimalias tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes:

 

Regionas

Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius (P.S.361)

Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą (R.N.403)

Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams (R.N.404)

Tarpinė minimali reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė minimali reikšmė 2023 m. pab.

Tarpinė minimali reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė minimali reikšmė 2023 m. pab.

Tarpinė minimali reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė minimali reikšmė 2023 m. pab.

Alytaus

 

2

0

21

 

21

Kauno

 

4

0

154

 

105

Klaipėdos

 

3

0

40

 

27

Marijampolės

 

2

0

89

 

60

Panevėžio

1

3

0

108

35

73

Šiaulių

1

3

0

134

15

91

Tauragės

2

2

0

70

46

46

Telšių

 

2

0

51

 

34

Utenos

1

1

0

21

14

14

Vilniaus

 

4

0

262

 

179

Iš viso:

5

26

0

950

110

650

 

23. Aprašo 22.1 papunktyje nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimo aprašas nustatytas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Aprašo 22.2 ir 22.3 papunkčiuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas nustatytas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Nurodyti teisės aktai taip pat skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

24. Projektų parengtumui taikomi šie reikalavimai:

24.1. projektuose numatomi rekonstruoti ar remontuoti pastatai, taip pat žemės sklypai, kuriuose numatoma statyti, rekonstruoti ar remontuoti pastatus, turi būti pareiškėjų (partnerių) valdomi nuosavybės ar patikėjimo teise arba gauti naudoti pagal panaudos (nuomos) sutartis ne trumpesniam kaip projekto įgyvendinimo ir 5 metų nuo projekto finansavimo pabaigos (galutinės ataskaitos patvirtinimo) laikotarpiui. Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į pastatą ir (ar) žemės sklypą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka. Reikalavimas turėti nuosavybės ar patikėjimo teise valdomą arba gautą naudoti pagal panaudos (nuomos) sutartį žemės sklypą netaikomas Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 4 priede nurodytais atvejais. Jei pastatas ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas (partneris) turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-259, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09746

 

24.2. turi būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei statinio projektas yra parengtas) arba turi būti parengta statinio projektavimo užduotis, vadovaujantis Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-266 „Dėl Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų patvirtinimo“, 1 priedu, Aprašo reikalavimais. Statinio projektavimo užduotyje ir (arba) statinio projekte turi būti atsižvelgta į Aprašo 25 punkte nurodytus reikalavimus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-400, 2017-07-26, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12674

 

25. Jei investuojant į socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą:

25.1. netaikomi Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m.  lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant pastatus ar patalpas turi būti laikomasi visų toliau išvardytų universalaus dizaino principų:  

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-314, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-11, i. k. 2020-07729

25.1.1. takas (trasa), vedantis nuo pagrindinio įėjimo į pastatą iki patekimo į sklypą, turi būti ganėtinai platus, kad juo galėtų judėti asmenys, naudodamiesi judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (prireikus gali būti įrengiamos prasilenkimo salelės), be kliūčių ir barjerų, su nuleistais šaligatvių borteliais (taikoma, jei projekto lėšomis numatoma tvarkyti rekonstruojamo ar kapitališkai remontuojamo pastato ar patalpos aplinką);

25.1.2. pastatuose pagrindiniai įėjimai turi būti įrengti laikantis universalaus dizaino principo:

25.1.2.1. turi būti nuožulnus takas iki pat įėjimo durų (jei nėra laiptų) arba, jei yra laiptai, turi būti įrengiami pandusai ir turėklai;

25.1.2.2. išorės durų angos bekliūtis plotis, jas atidarius ir matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm; jei būtina įrengti slenksčius ties lauko durimis, jie turi būti ne aukštesni nei 20 mm;

25.1.3. pastatų viduje asmenims su judėjimo techninės pagalbos priemonėmis turi būti užtikrinta galimybė patekti į projekto lėšomis sutvarkytas patalpas (jei projekto lėšomis tvarkoma tik dalis pastato);

25.2. numatoma vykdyti paprastojo remonto darbus, turi būti įgyvendintos šios universalaus dizaino priemonės:

25.2.1. pagrindinis įėjimas į pastatą turi būti įrengtas taip, kad asmenims su judėjimo techninės pagalbos priemonėmis nebūtų kliūčių patekti į pastato vidų ir į projekto lėšomis sutvarkytas patalpas (jei projekto lėšomis tvarkoma tik dalis pastato);

25.2.2. remontuojamos vidaus patalpos (judėti skirtos zonos, t. y. durys, slenksčiai, koridoriai ir bent vienas sanitarinis mazgas) turi būti pritaikytos asmenims su judėjimo techninės pagalbos priemonėmis.

26. Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi principą.

27. Projektuose negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principus.

28. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, neteikiama.

29. Finansavimas, skiriamas Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti yra de minimis pagalba, teikiama vadovaujantis Komisijos reglamentu, jei tokią veiklą planuojantis vykdyti pareiškėjas ir (ar) partneris yra ūkio subjektas, kuriam taikytinos de minimis pagalbos taisyklės (toliau – de minimis pagalbos gavėjas).

30. De minimis pagalba konkrečiam de minimis pagalbos gavėjui skiriama įgyvendinančiajai institucijai įvertinus:

30.1. de minimis pagalbos gavėjo atitiktį Komisijos reglamento nustatytiems reikalavimams (užpildomas Aprašo 2 priedas „Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas);

30.2. ar nebus viršyta de minimis pagalbos suteikimo riba: bendra de minimis pagalbos suma, suteikta tam pačiam de minimis pagalbos gavėjui pagal Komisijos reglamentą, negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų ribos per trejų finansinių metų laikotarpį, vienam kelių transporto sektoriuje veikiančiam pareiškėjui – 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų;

30.3. sąsajas pagal Komisijos reglamento „vienos įmonės“ sąvoką, kaip apibrėžta Komisijos reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, de minimis pagalbos gavėjui užpildžius Vienos įmonės deklaraciją pagal Komisijos reglamentą, paskelbtą ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Finansavimo skyrimas“ ir „Paraiškų formos“.

31. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi Aprašo 30 punkte nurodytą įvertinimą, kartu su projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita teikiamame lydraštyje pateikia Ministerijai informaciją apie konkrečiam de minimis pagalbos gavėjui galimą skirti de minimis pagalbą. Ministerija, priėmusi sprendimą dėl projekto finansavimo, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, per 5 darbo dienas nuo valstybės pagalbos suteikimo dienos registruoja duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą ir raštu arba elektroniniu paštu informuoja pareiškėją (projekto vykdytoją) apie priimtą sprendimą dėl de minimis pagalbos skyrimo, nurodydama skirtos de minimis pagalbos dydį ir pobūdį bei pateikdama aiškią nuorodą į Komisijos reglamentą (nurodydama reglamento pavadinimą ir skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numerį), išskyrus tuos atvejus, kai priskaičiuotos de minimis pagalbos dydis lygus 0.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-400, 2017-07-26, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12674

 

32. Projektai ir (arba) projektų veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos, ar, suteikus finansavimą, teikiamos finansuoti iš kitų priemonių ar programų, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė, ES struktūrinių fondų, kitų fondų ar finansinių mechanizmų, jei dėl to tų pačių projektų ar jų dalių tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos daugiau nei vieną kartą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

33. Projektų išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Išlaidų atitikties rekomendacijose nurodytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus. Pagal Aprašą Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas  išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo  grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą netaikomas.

34. Asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų (išskyrus nurodytas Aprašo 35 punkte) projektų finansavimas gali sudaryti iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjai ir (arba) partneriai savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

35. Savivaldybių administracijų, kitų savivaldybių biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė (turinti daugiau kaip 1/3 balsų visuotiniame dalyvių susirinkime) yra savivaldybė, projektų finansavimas gali sudaryti iki 85 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjai ir (arba) partneriai savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projektų įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

36. Projektų tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektams skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projektų vykdytojų ir (arba) partnerių lėšų.

37. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategori-jos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti, išskyrus sukurto turto draudimo išlaidas.

Projektą vykdančio personalo (pvz., statinio statybos techninę priežiūrą vykdančių asmenų) darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, nustatyta vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliktu Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimu, kurio ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje.

Pagal fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktąjį skirsnį

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti, išskyrus turto draudimo išlaidas. Tikslinės transporto priemonės turto (KASKO) draudimo išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu laikomos tinkamomis finansuoti.

Projektai, kuriais numatoma įsigyti tik įrangą, baldus ir (ar) tvarkyti aplinką (nevykdant statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų), nėra tinkami finansuoti

5.

Projekto vykdymas

Netinkama finansuoti, išskyrus investicinio projekto, jei jis yra privalomas (žr. Aprašo 40 punktą), parengimo išlaidas, kurios negali viršyti 10 000 (dešimties tūkstančių) eurų sumos. Investicinio projekto taisymo išlaidos yra netinkamos finansuoti

6.

Informavimas apie projektą

Tinkama finansuoti.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje, išlaidos.

Jei projektu numatoma kurti naują įstaigą (įstaigos padalinį), be anksčiau nurodytų privalomų viešinimo priemonių, turi būti numatyta bent viena papildoma priemonė, informuojanti vietinę bendruomenę apie naujoje įstaigoje (įstaigos padalinyje) planuojamas teikti socialines paslaugas ir kviečianti jomis naudotis. Pareiškėjai, atsižvelgdami į kuriamos įstaigos (įstaigos padalinio) tipą, įvertinę tikslinės grupės poreikius ir numatomų teikti paslaugų pobūdį, gali pasirinkti vieną iš šių papildomų viešinimo priemonių: straipsnis vietinėje spaudoje, informacinis plakatas viešoje miesto erdvėje, lankstinukai, vaizdo ir garso informacija visuomenės informavimo priemonėse

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projekto administravimo išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, joms taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma, skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu. Pagal fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktąjį skirsnį.

Projektinio pasiūlymo ir paraiškos rengimo išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti

Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Biudžeto pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, skelbiama adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-400, 2017-07-26, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12674

 

38. Pajamoms iš projektų veiklų, gautoms įgyvendinant projektus ir pasibaigus projektų finansavimui, taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt šeštajame skirsnyje.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

39. Savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos) iki Regiono plėtros tarybos sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nustatytos datos turi Regiono plėtros tarybos sekretoriatui raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl regionų projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Regionų projektų atrankos tvarkos apraše.

40. Kartu su projektiniais pasiūlymais savivaldybių institucijos turi pateikti investicijų projektus su sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės skaičiuoklėmis, parengtus pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jei projektu siekiama investuoti į ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytą dydį (fiksuotąją normą), viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų. Kartu su išspausdintu dokumento variantu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas ir sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės skaičiuoklės Excel formatu. Investicijų projekte turi būti išnagrinėtos ir palygintos projekto įgyvendinimo alternatyvos, vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priedu. Rengiant investicijų projektą turi būti atsižvelgiama į Aprašo 25 punkte nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-400, 2017-07-26, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12674

 

41. Regionų plėtros tarybos, Regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus projektinius pasiūlymus, priima sprendimus dėl regionų projektų sąrašų sudarymo. Į regionų projektų sąrašus gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regionų projektų sąrašus, įgyja teisę teikti paraiškas finansuoti projektus.

42. Siekdami gauti finansavimą, pareiškėjai turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.

43. Pareiškėjai pildo paraiškas ir kartu su Aprašo 45 punkte nurodytais priedais teikia jas įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų projektų Duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu (kartu pateikdami į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus), jei nėra užtikrintos atitinkamos DMS funkcinės galimybės, Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjai prie DMS jungiasi naudodamiesi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravę tampa DMS naudotojais.

44. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu.

45. Kartu su paraiška pareiškėjai turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 45.2–45.5 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

45.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

45.2. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

45.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus (jei taikoma);

45.4. informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (taikoma, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iki pajamų įvertinimo viršija 1 mln. eurų);

45.5. deklaraciją, patvirtinančią, kad viešosios įstaigos savininkas arba dalininkas nėra valstybė arba savivaldybė, arba savivaldybė turi ne daugiau kaip 1/3 balsų viešosios įstaigos visuotiniame dalyvių susirinkime (taikoma viešosioms įstaigoms, siekiančioms gauti finansavimą Aprašo 34 punkte nurodytomis sąlygomis);

45.6. pagal Aprašo 24.2 papunktyje nurodytus reikalavimus parengtą statinio projektavimo užduotį (jei statinio projektas nėra parengtas) arba statinio projekto, patvirtinto Statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kopiją (naujos statybos, kapitalinio remonto ir (arba) rekonstrukcijos atveju) ir statybą leidžiantį dokumentą. Rengiant statinio projektavimo užduotį ir (arba) statinio projektą turi būti įvertinti Aprašo 25 punkte nurodyti reikalavimai;

45.7. numatomų remontuoti patalpų brėžinius iš inventorinės bylos, preliminarius darbų masto žiniaraščius ir projekto atitikties Aprašo 25.2 papunktyje nurodytiems reikalavimams aprašymą (paprastojo remonto atveju);

45.8. žemės sklypo, kuriame numatoma statyti, rekonstruoti ar remontuoti objektą, valdymo panaudos ar nuomos teise dokumento kopiją (jei taikoma);

45.9. objekto (pastato ar patalpų), kurį planuojama rekonstruoti ar remontuoti, valdymo panaudos ar nuomos teise dokumento kopiją (jei taikoma);

45.10. žemės sklypo savininko raštišką sutikimą statyti, rekonstruoti ar remontuoti objektą, kai teikiamos turto valdymo nuomos ar panaudos teise sutartys ir jose toks sutikimas nenumatytas (taikoma, kai paraiškos teikimo metu nėra gautas statybą leidžiantis dokumentas). Reikalavimas pateikti sutikimą objektą remontuoti taikomas tik tokiu atveju, kai keičiama statinio paskirtis;

45.11. objekto savininko raštišką sutikimą rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti objektą, kai teikiamos turto valdymo nuomos ar panaudos teise sutartys ir jose toks sutikimas nenumatytas;

45.12. savivaldybės tarybos sprendimą dėl bendrojo finansavimo dalies iš savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo projektui, įskaitant ir netinkamų projekto išlaidų apmokėjimą, bei projekto tęstinumo 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos užtikrinimo (taikoma Aprašo 35 punkte nurodytiems pareiškėjams);

45.13. teisę priimti sprendimus turinčio įstaigos valdymo organo sprendimą skirti tam tikrą sumą projektui finansuoti, jei pareiškėjas (ir (ar) partneris) prisideda prie projekto įgyvendinimo nuosavomis lėšomis (skirtomis tinkamoms ir (ar) netinkamoms projekto išlaidoms apmokėti), ir patvirtinantį projektu įkurtos arba modernizuotos įstaigos veiklos vykdymo finansavimą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos (taikoma Aprašo 34 punkte nurodytiems pareiškėjams);

45.14. įgaliojimą pasirašyti paraišką, jei paraišką pasirašo ne pareiškėjo organizacijos vadovas;

45.15. preliminarius darbų, prekių ir (arba) paslaugų teikėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) kainų apklausos suvestines išlaidų dydžiui pagrįsti arba sudarytas sutartis bei kitus planuojamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

45.16. įvykdytų viešųjų pirkimų, viršijančių tarptautinio pirkimo vertę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnyje, kurių prašoma finansuoti projekte suma viršija 175 000 eurų, dokumentus;

45.17. pagrindinio projekto pirkimo, kurio prašoma finansuoti suma sudaro didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentus, jeigu šis pirkimas teikiant projekto paraišką yra įvykdytas.

46. Visi Aprašo 45 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS (arba raštu, jei nėra užtikrintos atitinkamos DMS funkcinės galimybės), išskyrus Aprašo 45.6 ir 45.7 papunkčiuose nurodytus priedus (statinio projektavimo užduotį, statinio projekto kopiją ir (arba) patalpų brėžinius), kurie turi būti pateikti skaitmenine (jei yra galimybė) arba rašytine forma (spausdintas variantas). Teikiama visos sudėties statinio projekto, statinio projektavimo užduoties ar patalpų brėžinių elektroninė versija .pdf formatu arba versija, kurią būtų galima peržiūrėti naudojantis „Microsoft Office“ programine įranga. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos.

47. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų projektų sąrašuose, bet ji negali būti vėlesnė, nei nurodyta Aprašo 19 punkte. Regionų projektų sąrašai skelbiami ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

48. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regiono projektų sąrašą.

49. Įgyvendinančioji institucija atlieka projektų tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

50. Paraiškų vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjų pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjai privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

51. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo gavimo dienos.

52. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (arba) administravimo vietoje ir pan.), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės nėra užtikrintos.

53. Paraiškos gali būti atmetamos Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 118, 121, 122, 128, 133, 136, 138 punktuose nurodytais pagrindais, Projektų taisyklių 123124 punktuose nustatyta tvarka. Apie paraiškų atmetimą pareiškėjai informuojami per DMS arba raštu, jei tokios DMS funkcinės galimybės nėra užtikrintos, per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimų dėl paraiškų atmetimo priėmimo dienos.

54. Pareiškėjai sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 493494 punktuose nustatyta tvarka.

55. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Ministerija, vadovaudamasi Projektų taisyklių 153–160 punktuose nurodytais reikalavimais.

56. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija per 3 (tris) darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės nėra užtikrintos, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

57. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės sutartys tarp įgyvendinančiosios institucijos ir pareiškėjo.

58. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą, pritaikytą Aprašui, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu pakeisti sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašyme nurodytas aplinkybes, jei toks prašymas neprieštarauja Aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

59. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas atsižvelgiant į projekto vykdytojo pasirinktą dokumento formą:

59.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

59.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

60. Projektai įgyvendinami laikantis projektų sutartyse, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytų reikalavimų.

61. Projektams gali būti skiriamas papildomas finansavimas Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka. Regionų plėtros tarybos, vertindamos papildomo finansavimo poreikį projektams vykdyti, prioritetą turi teikti tam projektui, kuriam trūksta lėšų pagrindinei projekto veiklai įgyvendinti. Sprendimas skirti projektui papildomą finansavimą taip pat priimamas laikantis šio principo.

62. Investicijų tęstinumas turi būti užtikrintas 5 (penkerius) metus po projektų finansavimo pabaigos Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

63. Projektų vykdytojai projektams administruoti turi suformuoti projekto komandą, kurios nariai turėtų patirties investicijų projektų valdymo, projektų finansų valdymo, viešųjų pirkimų vykdymo, statybos projektų valdymo srityse.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

64. Aprašas keičiamas vadovaujantis Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje nustatytais reikalavimais.

65. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais taikomi ir įgyvendinamiems projektams.

 

________________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties

didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės

Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų

infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės forma)

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai)

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ                PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama paraišką grąžinus vertinti pakartotinai)

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / ne / netaikoma / taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

(Šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo reikalavimo arba specialiojo kriterijaus ir jų vertinimo aspekto įvertinimas)

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regionų projektų sąrašą)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.1 konkretų uždavinį „Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų“ ir siekiamą rezultatą

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nurodytų veiklų

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų Aprašo 10 punkte

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius Apraše nustatytus reikalavimus                     

Projektas atitinka reikalavimus, nurodytus Aprašo 11 ir 32 punkte

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą)

Projektas turi atitikti nacionalinių strateginio planavimo dokumentų, nurodytų Aprašo 17 punkte, nuostatas

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų

Netaikoma

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno Apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių ir minimalių jų siektinų reikšmių, nurodytų Aprašo 22.4 papunktyje

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, veiklų pradžios ir pabaigos data aiški

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.)

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas)

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas)

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas)

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje

Netaikoma

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą

 

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas

Projektas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo 25 punkte

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai; arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų; arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo)

Projekto finansavimas neturi reikšti  neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

De minimis pagalba gali būti teikiama Aprašo 10.2 papunktyje įvardytai veiklai vykdyti Aprašo 29−31 punktuose nurodyta tvarka

 

 

 

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjas (partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, kaip nustatyta Apraše

 

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Apraše

Tinkami pareiškėjai (partneris (-iai) yra nurodyti Aprašo 13 ir 14 punktuose

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas

Projektas turi atitikti Aprašo 15 punkte nurodytus reikalavimus

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui)

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą

Projekto administravimo komanda turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 63 punkte

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

(Šį vertinimo aspektą vertina regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą, taip pat įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu)

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 24 punkte

Regiono plėtros tarybos sekretoriato įvertinimas

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais)

Projektas turi atitikti Aprašo 14 punkte nurodytus reikalavimus

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai yra aiškiai nustatyti ir užtikrinti

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas

Aprašo 35 punkte nurodyti pareiškėjai ir (ar) partneriai turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo tame pačiame punkte nurodyta lėšų dalimi ir prisidėjimą pagrįsti Aprašo 45.12 papunktyje nurodytu dokumentu.

Aprašo 34 punkte nurodyti pareiškėjai ir (ar) partneriai savo iniciatyva savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo ir savo prisidėjimą pagrįsti Aprašo 45.13 papunktyje nurodytu dokumentu

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas

Netinkamų finansuoti išlaidų padengimas turi būti pagrįstas Aprašo 45.12 papunktyje nurodytu dokumentu (kai pareiškėjas ir (ar) partneris nurodytas Aprašo 35 punkte) ir 45.13 papunktyje nurodytu dokumentu (kai pareiškėjas ir (ar) partneris nurodytas Aprašo 34 punkte)

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas

Projektas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo 62 punkte ir tai pagrįsti Aprašo 45.12 papunktyje nurodytu dokumentu, kai pareiškėjas ir (ar) partneris nurodytas Aprašo 35 punkte, ir 45.13 papunktyje nurodytu dokumentu, kai pareiškėjas ir (ar) partneris nurodytas Aprašo 34 punkte.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą, vadovaudamasis vadovaujančiosios institucijos parengta Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritarta Veiksmų programos valdymo komitete ir kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu)

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas Aprašo 1 priedo 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas.

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą, vadovaudamasis vadovaujančiosios institucijos parengta Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritarta Veiksmų programos valdymo komitete ir kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu)

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka Apraše nustatytus reikalavimus

Projekto įgyvendinimo trukmė ir vieta turi atitikti Aprašo 20 ir 21 punktuose nustatytus reikalavimus

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus

Netaikoma

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai (taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ir (ar) apdovanojimus)

Projektui taikoma fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 37 punkte

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) ar Sanglaudos fondo (toliau – SF) bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 1 000 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams, jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat jeigu pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p.320), 61 straipsnio 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais)

Projektas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo 38 punkte

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše; arba pagal Aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše;

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 21 punkte nustatytus reikalavimus

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1 000. Jei, palyginti su projektiniu pasiūlymu, paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Jei, palyginti su  regionų projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei, palyginti su projektiniu pasiūlymu ir (ar) regionų projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti)

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1 000. Pildant lentelę ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau − SFMIS), jei nors vienoje lentelės 3 stulpelio skiltyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“ ir į komentarų skiltį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų. Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio skiltyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų skiltį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų skiltį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol tokio funkcionalumo SFMIS nebus, į šį klausimą įgyvendinančioji instituciją įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro skilties pildyti neprivaloma)

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1 000)

 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti Europos Komisijai (toliau – EK) išlaidos:

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4 = (3/2)*100

5

6 = (5/2)*100

7

8

9 = (8/2)*100

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

 

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Pagal priemonę Nr. ..

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu)

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1 000)

 

_____________________________________________________        ____________        ____________________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios

institucijos atsakingo                                                                                       (data)                              (vardas ir pavardė, parašas*)

asmens pareigų pavadinimas)      

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su

skurdu“ įgyvendinimo priemonės

Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų

infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo

sąlygų aprašo

2 priedas

 

(Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo forma)

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 08.1.1-CPVA-R-407 „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

I. Finansavimo teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas)

 

II. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

 

 

III. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties de minimis reglamentui

N

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000[2]?

 

 

 

 

2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

 

 

 

3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

 

 

 

4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

 

 

 

5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

 

 

 

6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui /partneriui (-iams) teikiama pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

 

 

 

7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo veiklą 3–6 punktuose nurodytuose sektoriuose, tačiau kartu bent viename sektoriuje, kuriam taikomas de minimis reglamentas, ir šiam sektoriui pagalba teikiama, ar užtikrinama, kad tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems šis reglamentas netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal de minimis reglamentą? (jei taikoma)

 

 

 

 

8.

Ar pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

 

 

 

9.

Ar bendra vienai įmonei[3] suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 EUR per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

 

 

 

10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir taip pat kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 EUR viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 EUR ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (jei taikoma)

 

 

 

 

11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (jei taikoma)

 

 

 

 

12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo? Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

 

 

 

13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba yra skaidri? (de minimis reglamento 4 straipsnis)

 

 

 

(Nurodyti de minimis reglamento 4 straipsnio dalį, pagal kurią teikiama de minimis pagalba laikoma skaidria)

14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal de minimis reglamento reikalavimus (de minimis reglamento 5 straipsnis)?

 

 

 

 

15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į de minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

 

 

 

IV. Finansavimo atitikties de minimis reglamentui vertinimas

16.

 

Ar teikiamas finansavimas atitinka de minimis reglamentą?

 

 

 

 

 

_____________________________________

(vertintojas)

 

____________

(parašas)

 

____________

(data)

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

 

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

_____________________________________

(skyriaus vedėjas)

____________

(parašas)

____________

(data)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-400, 2017-07-26, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12674

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-259, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09746

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-314, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-11, i. k. 2020-07729

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[2] 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (2000 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 4 tomas, p. 198).

[3] Kaip apibrėžta de minimis reglamente.