Suvestinė redakcija nuo 2018-10-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-04-25, i. k. 2018-06536

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI PANEVĖŽIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 25 d. Nr. 1V-310

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.9 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 55 punktu bei atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 18 d. Panevėžio miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1, 2018 m. kovo 19 d. Panevėžio miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2, 2018 m. birželio 12 d. Panevėžio miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 3, 2018 m. rugpjūčio 7 d. Panevėžio miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 4,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-468, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-06-30, i. k. 2018-10948

Nr. 1V-621, 2018-08-24, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13506

Nr. 1V-724, 2018-10-04, paskelbta TAR 2018-10-04, i. k. 2018-15815

 

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2018 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 1V-310

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1V-724 redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI PANEVĖŽIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

 

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1.

Panevėžio švietimo centras

Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei“

23 543,31

19 090,77

1 684,49

0,00

0,00

0,00

2 768,05

2018-06-30

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V- 77 „Dėl 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA), 17 punkte.

 

2.

 

Labdaros paramos fondas „Maisto bankas“

 

Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams

22 500,00

19 085,94

1 684,06

0,00

0,00

0,00

1 730,00

2018-06-30

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

3.

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas

 

„Sidabrinė linija“ Panevėžyje: pagalba telefonu socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius

 

23 208,20

19 119,94

1 687,06

0,00

0,00

0,00

2 401,20

2018-08-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Panevėžio švietimo centras

„Sau ir bendruomenei“

23 624,75

19 104,32

1 685,68

0,00

0,00

0,00

2 834,75

2018-08-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

5.

Viešoji įstaiga „Panevėžio verslo konsultacinis centras“

 

Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas

 

20 000,00

16 981,62

1 498,38

0,00

0,00

0,00

1 520,00

2018-08-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

6.

Viešoji įstaiga „Panevėžio verslo konsultacinis centras“

Kūrybingų ir darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas

18 134,71

14 858,92

1 311,08

0,00

0,00

0,00

1 964,71

2018-11-02

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

 

 

7.

 

 

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga

 

 

Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims / šeimoms, pasitelkiant savanorius

 

37 503,40

 

 

25 472,43

 

 

2 247,57

0,00

0,00

0,00

9783,40

2018-12-18

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

8.

Orientavimosi sporto klubas „Oriens“

 

Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybų ciklą, pasitelkiant savanorius 

 

 

 

 

26 930,52

 

 

 

19  104,32

 

 

 

1 685,68

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

6 140,52

 

 

 

2018-12-18

 

 

 

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

 

 

9.

 

 

Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras

 

Pagalba socialinės rizikos vaikams, jų šeimos nariams ir asmenims, išgyvenantiems krizę

45 185,52

25 472,43

2 247,57

0,00

0,00

0,00

17 465,52

2018-12-18

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

Panevėžio atviras jaunimo centras

 

 

 

Bendruomeniškumo ugdymas, pasitelkiant savanorius ir organizuojant buriavimo stovyklų bei varžybų veiklas

 

 

 

 

 

 

36 704,66

 

 

 

 

 

19 104,32

 

 

 

 

 

1 685,68

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

15 914,66

 

 

 

 

 

2018-12-18

 

 

 

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

 

 

11.

 

 

Panevėžio atviras jaunimo centras

Ateities akademija

23 918,28

20 285,21

1 789,87

0,00

0,00

0,00

1 843,20

2019-03-01

 

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

 

12.

 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

 

Įgūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas

25 797,20

21 072,65

1 859,35

0,00

0,00

0,00

2 865,20

2019-03-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

IŠ VISO:

327 050,55

238 752,87

21 066,47

0,00

0,00

0,00

67 231,21

______________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-468, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-06-30, i. k. 2018-10948

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 1V-310 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-621, 2018-08-24, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13506

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 1V-310 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-724, 2018-10-04, paskelbta TAR 2018-10-04, i. k. 2018-15815

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 1V-310 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo