Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-06-03, i. k. 2015-08780

 

VH3BW

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 28 d. Nr. 1-57

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 dalimi, 7 straipsnio 7 dalimi, 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-303, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-09, i. k. 2019-19813

 

2. Nustatyti, kad prašymai priimti į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, pateikti iki 2015 m. balandžio 30 d., nėra anuliuojami, lieka informacinėje  sistemoje ir sudarant eiles jiems teikiama pirmenybė prieš prašymus, pateiktus vadovaujantis 1 punktu patvirtintu tvarkos aprašu.

3. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių iki 2015 m. rugsėjo 1 d. patvirtinti prašymo priimti į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes formą.   

4. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 1-2185 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. 

5. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja 2015 m. gruodžio 15 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-189, 2015-09-23, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14600

 

 

 

 

Meras                                                                                                                      Remigijus Šimašius

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2020-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1-303, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-09, i. k. 2019-19813

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-189, 2015-09-23, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14600

Dėl Tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. 1-57 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 5 punkto pakeitimo

 

2.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-235, 2015-11-11, paskelbta TAR 2015-11-18, i. k. 2015-18322

Dėl Tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. 1-57 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-420, 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10961

Dėl Tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. 1-57 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ papildymo

 

4.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-540, 2016-07-05, paskelbta TAR 2016-07-18, i. k. 2016-20736

Dėl Tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. 1-57 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-950, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10393

Dėl Tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. 1-57 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-864, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05174

Dėl Tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. 1-57 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1384, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04076

Dėl Tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. 1-57 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1944, 2019-02-06, paskelbta TAR 2019-02-12, i. k. 2019-02152

Dėl Tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. 1-57 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-303, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-09, i. k. 2019-19813

Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo