Suvestinė redakcija nuo 2020-04-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-03-27, i. k. 2015-04409

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PIENO PARDAVIMO TIESIOGIAI VARTOTI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 27 d. Nr. 3D-231

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 10 ir 12 straipsniais:

1. T v i r t i n u Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3D-231

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2018 m. vasario 28 d. įsakymo redakcija Nr. 3D-130 redakcija)

 

PIENO PARDAVIMO TIESIOGIAI VARTOTI TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 4, 10 ir 12 straipsniais ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 17 punktu.

2Taisyklių tikslas – nustatyti reikalavimus pieno gamintojams, parduodantiems pieną ir (arba) pieno produktus tiesiogiai vartoti, bei pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų (toliau – deklaracija) teikimo tvarką.

3Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Pieno gamintojas (toliau – gamintojas) – fizinis ar juridinis asmuo, gaminantis pieną parduoti.

3.2. Pieno pardavimas tiesiogiai vartotipieno ir (arba) pieno produktų pardavimas (pvz., turguose, kaimynams ir kt.) tiesiogiai vartoti žmonių maistui ir (arba) gyvuliams šerti, įskaitant pieno ir (arba) pieno produktų atidavimą šioms reikmėms.

3.3. Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti apskaitos laikotarpis (toliau – apskaitos laikotarpis) laikotarpis nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d., už kurį pieno gamintojas, parduodantis pieną ir (arba) pieno produktus tiesiogiai vartoti, privalo pateikti pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją.

3.4. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pieno supirkimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pieno supirkimo taisyklės).

 

II SKYRIUS

ATSAKINGOS INSTITUCIJOS IR JŲ FUNKCIJOS

 

4.  VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (V. Kudirkos g. 18-1, Vilnius) (toliau – Centras):

4.1. parengia ir, suderinęs su Žemės ūkio ministerija, patvirtina deklaracijos formą, bei elektroninę deklaracijos formą skelbia savo interneto svetainėje www.vic.lt;

4.2. kuria, įgyvendina, tvarko Pieno apskaitos informacinę sistemą (toliau – PAIS);

4.3. kontroliuoja, ar visos PAIS užregistruotos deklaracijos yra pateiktos, šių deklaracijų duomenis sutikrina su duomenimis, esančiais Ūkinių gyvūnų bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registruose, informuoja gamintojus ir atsakingus savivaldybės darbuotojus apie PAIS užregistruotas, bet nepatvirtintas deklaracijas;

4.4. prašymų ir skundų nagrinėjimo tikslais suteikia galimybę Žemės ūkio ministerijai ir savivaldybėms prisijungti ir naudotis PAIS duomenimis.

5.    Savivaldybės suveda, sutikrina gamintojų deklaracijų duomenis ir patvirtina deklaracijas PAIS arba jas atmeta šių taisyklių 13 ir 15 punktuose nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI GAMINTOJAMS

 

6.    Gamintojas privalo:

6.1. būti žemės ūkio valdos valdytojas arba partneris;

6.2. turėti pieninių karvių, įregistruotų Ūkinių gyvūnų registre savo vardu. Jų skaičius turi pagrįsti pagamintus, parduotus, sunaikintus, suvartotus, atiduotus pieno ir (arba) pieno produktų kiekius (pagal bandos ar vidutinį kontroliuojamų karvių produktyvumą šalyje);

6.3. tvarkyti ūkinių gyvūnų apskaitą pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.4. deklaruoti pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto ir (arba) atiduoto tiesiogiai vartoti bei likusio nepanaudoto pieno ir (arba) pieno produktų kiekius, jei pieną ir (arba) pieno produktus parduoda ar atiduoda tiesiogiai vartoti;

6.5. būti registruotas arba patvirtintas vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7.    Gamintojas parduoti ar atiduoti tiesiogiai vartoti gali tik jo vardu registruotų karvių pieną ar pieno produktus. Jei asmuo parduoda ne savo vardu registruotų karvių pieną ar pieno produktus, be reikalavimų gamintojui, jis turi atitikti ir reikalavimus supirkėjui, nustatytus Pieno supirkimo taisyklėse.

8. Deklaracijose pieno ar pieno produktų kiekiai nurodomi suapvalintais skaičiais iki dešimtųjų kilogramo dalių, o riebumas – procentais, sveikais skaičiais. Perskaičiuojant pieno produktus į pieno ekvivalentą, taikomi šie koeficientai (kg pieno 1 kg produkto pagaminti):

8.1. litrui pieno – 1,028;

8.2. sviesto – 22,5;

8.3. grietinėlės – 0,263 kg pieno x grietinėlės riebumo %, išreikšto masės vienetais;

8.4. grietinės – 0,263 kg pieno x grietinės riebumo %, išreikšto masės vienetais;

8.5. šviežio (nenokinto) sūrio – 8;

8.6. varškės sūrio – 7,5;

8.7. varškės – 6,5;

8.8. rūgpienio (jogurto) – 1,0;

8.9. vaisinio jogurto – 0,8.

 

IV SKYRIUS

DEKLARACIJŲ TEIKIMAS

 

9. Gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ir (arba) pieno produktus, nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki 2020 m. liepos 31 d. pateikia deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-286, 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07858

 

10. Gamintojas, turintis galimybę naudotis elektronine bankininkyste, nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki 2020 m. liepos 31 d. gali jungtis prie PAIS interneto svetainėje www.vic.lt ir pats užpildyti deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį (įvesti nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis, juos sutikrinti bei patvirtinti deklaracijos pateikimą). Deklaracija laikoma pateikta tik ją patvirtinus. Juridinio asmens vadovui prieiga prie PAIS sukuriama pateikus prašymą (priedas) Centrui

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-286, 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07858

 

11.  Jei gamintojas pageidauja, kad naudodamasis elektronine bankininkyste jo deklaraciją pateiktų kitas fizinis ar juridinis asmuo, tuomet gamintojas ar juridinio asmens įgaliotasis asmuo Centrui pateikia prašymą (priedas) ir įgaliojimo originalą arba jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

12.  Prieiga prie gamintojo PAIS paskyros įgaliotam fiziniam arba juridiniam asmeniui panaikinama, pasibaigus įgaliojimo galiojimo terminui. Jei įgaliotojas panaikina įgaliojimą anksčiau, jis privalo pateikti Centrui laisvos formos prašymą panaikinti prieigą prie PAIS paskyros.

13. Gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki 2020 m. liepos 31 d. gali kreiptis į savivaldybę telefonu arba elektroniniu paštu, arba paštu, arba kurjerio pagalba bei pateikti pasirašytą deklaraciją ar duomenis, reikalingus deklaracijai užpildyti. Nesant galimybės deklaracijos ar duomenų pateikti kitais būdais, gamintojai gali atvykti į savivaldybę nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2020 m. liepos 31 d. ir pateikti duomenis, reikalingus deklaracijai užpildyti. Savivaldybės atsakingi darbuotojai prisijungia prie PAIS ir užpildo deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį (įveda nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis bei juos sutikrina pagal gamintojo pateiktus duomenis). Užpildžius ir sutikrinus deklaraciją PAIS, savivaldybės darbuotojas atspausdina 2 deklaracijos egzempliorius. Savivaldybės darbuotojas ir gamintojas patikrina deklaracijos duomenis ir patvirtina jų teisingumą, pasirašydami abiejuose deklaracijos egzemplioriuose (jeigu gamintojas pateikė duomenis telefonu, el. paštu ar paštu, tuomet jis privalo atvykti pasirašyti deklaracijoje ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. Jeigu gamintojas neatvyksta pasirašyti iki 2020 m. rugpjūčio 14 d., tuomet savivaldybė per 3 darbo dienas el. paštu pagalba@vic.lt apie tai informuoja Centrą, kuris atmeta deklaraciją PAIS bei apie tai informuoja pieno gamintoją per 5 darbo dienas). Savivaldybės darbuotojo ir gamintojo parašais patvirtintas pirmas egzempliorius saugomas savivaldybėje, o antras atiduodamas pieno gamintojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-286, 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07858

 

14. Pieno gamintojo mirties atveju, vienas iš įpėdinių, vadovaudamasis taisyklių 10 ar 13 punktu, privalo pateikti deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu, apie tai pažymėdamas deklaracijoje.

15Savivaldybė ir (arba) Centras, nustatę, kad apskaitos laikotarpiu gamintojo vardu Ūkinių gyvūnų registre nebuvo registruotų pieninių karvių arba deklaracija netinkamai užpildyta, ją atmeta ir apie tai informuoja gamintoją.

 

V SKYRIUS

GAMINTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

16.  Gamintojai per savivaldybę arba tiesiogiai Centrui gali pateikti laisvos formos prašymus ar skundus dėl savivaldybių ar Centro darbo trūkumų ir (ar) padarytų klaidų.

17.  Centras, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, išnagrinėja prašymą ar skundą ir apie priimtą sprendimą informuoja gamintoją.

18.  Gamintojas Centro sprendimą gali apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-130, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03202

 

 

Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių

priedas

 

 

(Įgalioto asmens arba juridinio asmens vadovo prašymo formos pavyzdys)

 

(įgaliotinio arba juridinio asmens vadovo vardas, pavardė)

 

(įgaliotinio arba juridinio asmens vadovo asmens kodas)

 

(gyvenamosios vietos adresas arba įmonės buveinės adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

 

Žemės ūkio informacijos

ir kaimo verslo centrui

 

 

 

PRAŠYMAS

SUTEIKTI PRIEIGĄ PRIE PIENO APSKAITOS INFORMACINĖS SISTEMOS

 

 

(data)

 

(sudarymo vieta)

 

 

Prašau suteikti prieigą prie

 

 

(įgaliotojo vardas, pavardė, asmens kodas arba įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

Pieno apskaitos informacinės sistemos paskyros pateikti pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją.

Prieiga galioja iki

 

.

 

(įrašyti datą)

 

Apie suteiktą prieigą prašau informuoti prašyme nurodytu el. paštu arba telefonu.

PRIDEDAMA. Įgaliojimas,         lapas (-ai)*.

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

* Pridedama, kai prašymą teikia fizinio ar juridinio asmens įgaliotas asmuo.

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-130, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03202

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-72, 2016-02-18, paskelbta TAR 2016-02-18, i. k. 2016-03081

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-339, 2016-06-01, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14725

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-130, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03202

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-286, 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07858

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo