Suvestinė redakcija nuo 2018-10-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-09-09, i. k. 2016-23426

 

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAKLAUSIMŲ DĖL TURTO ARBA VERSLO VERTINIMO ATASKAITŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TURTO IR VERSLO VERTINIMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO 22 STRAIPSNYJE NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS NAGRINĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 5 d. Nr. V1-349

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1K-344 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 14.1 ir 14.3 papunkčiais:

1. Tvirtinu Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisykles.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Turto vertinimo priežiūros direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. B1‑14 „Dėl Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“;

2.2. Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymą Nr. B1-77 „Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. B1-14 "Dėl Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                              AUDRIUS LINARTAS

 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V1-221

 

 

 

PAKLAUSIMŲ DĖL TURTO ARBA VERSLO VERTINIMO ATASKAITŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TURTO IR VERSLO VERTINIMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO 22 STRAIPSNYJE NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pareiškėjų paklausimų ir teismo įpareigojimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams pateikimo ir nagrinėjimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarką.

2.  Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. ataskaita – turto arba verslo vertinimo ataskaita;

2.2. Garbės teismas – Turto arba verslo vertintojų garbės teismas;

2.3. Įstatymas – Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas;

2.4. Išorės sąrašas – Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašas;

2.5. Metodika – Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K‑159 „Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Turto arba verslo vertinimo metodika;

2.6. paklausimas – pareiškėjo kreipimasis į Tarnybą, kuriuo prašoma įvertinti ataskaitos atitiktį Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

2.7. pareiškėjas – vertinimo užsakovas (jo atstovas) arba turto arba verslo, kurio vertinimą atlikus parengta ataskaita, savininkas (jo atstovas), viešojo administravimo subjektas, pateikęs paklausimą arba teismas, pateikęs įpareigojimą įvertinti ataskaitos atitiktį Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams;

2.8. vertinimo įmonė – turto arba verslo vertinimo įmonė;

2.9. vertintojas – turto arba verslo vertintojas;

2.10Tarnyba – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

2.11teismo įpareigojimas – teismo įpareigojimas Tarnybai įvertinti pateikiamos ataskaitos atitiktį Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams;

2.12. valstybės rinkliavaLietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžio sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintame Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše nustatyto dydžio valstybės rinkliava, mokama už ataskaitų atitikties Įstatymo nustatytiems reikalavimams įvertinimą;

2.13.  Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme ir Metodikoje.

 

 

II. PAKLAUSIMŲ PATEIKIMAS

 

3.  Paklausimai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Tarnybą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu.

4.  Paklausimas turi būti:

4.1. parašytas įskaitomai;

4.2. pareiškėjo pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys;

4.3. pateiktas kartu su atstovavimą patvirtinančiu dokumentu (jo kopija), jeigu paklausimą pateikia pareiškėjo atstovas;

4.4. pateiktas kartu su ataskaita (jos kopija), kurios atitiktį Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams prašoma įvertinti, arba nurodomos aplinkybės, dėl kurių pareiškėjas tokios ataskaitos (jos kopijos) pateikti negali;

4.5. pateiktas sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra atleistas nuo šios valstybės rinkliavos mokėjimo.

5.  Jeigu pareiškėjas paklausime nurodo negalintis pateikti ataskaitos (jos kopijos), kurios atitiktį Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams prašo įvertinti, Tarnyba dėl šios ataskaitos (jos kopijos) pateikimo kreipiasi į vertintoją, parengusį ataskaitą, ir (arba) į vertinimo įmonę, kurios vardu parengta ataskaita.

6.  Teismo įpareigojimui taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir paklausimui, išskyrus 4.5 papunktyje numatytą reikalavimą dėl valstybės rinkliavos sumokėjimo.

 

III. PAKLAUSIMŲ NAGRINĖJIMAS

 

7. Nagrinėjimas pradedamas nuo Taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus atitinkančio paklausimo gavimo ir nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimo, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra atleistas nuo šios valstybės rinkliavos mokėjimo.

8.  Jeigu paklausimas neatitinka bent vieno iš Taisyklių 4 punkte nustatytų reikalavimų (išskyrus atvejus, kai egzistuoja Taisyklių 5 ir (ar) 6 punkte nurodytos aplinkybės), Tarnyba kreipiasi į pareiškėją ir nustato ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti.

9. Tarnyba atsisako nagrinėti paklausimą, jeigu jį pateikė ne Taisyklių 2.7 papunktyje nurodytas pareiškėjas.

10.  Pranešimas apie atsisakymą nagrinėti paklausimą išsiunčiamas per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos, jei egzistuoja Taisyklių 9 punkte nurodytos aplinkybės, arba per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 8 punkte nurodyto termino pabaigos, jeigu pareiškėjas neištaisė Tarnybos nurodytų trūkumų. Jeigu sprendimui priimti reikalinga informacija iš kitų asmenų ir (arba) institucijų, pranešimas apie atsisakymą nagrinėti paklausimą išsiunčiamas per 5 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo, jei gavus prašomą informaciją paaiškėja, kad egzistuoja Taisyklių 8 arba 9 punkte nurodytos aplinkybės, kurioms esant paklausimas nenagrinėjamas.

11.  Nagrinėdama ataskaitą Tarnyba turi teisę kreiptis į vertintoją ar vertinimo įmonę bei kitus asmenis dėl paaiškinimų ir informacijos pateikimo bei nurodyti terminą atsakymui pateikti. Tarnyba taip pat turi teisę kreiptis į vertintoją ar vertinimo įmonę dėl susipažinimo su patikrinimo akto, nurodyto Taisyklių priede, projektu bei nurodyti terminą pastaboms pateikti.

12.  Išnagrinėjus paklausime ar teismo įpareigojime nurodytą ataskaitą parengiamas patikrinimo aktas, kuriame pateikiama Tarnybos išvada dėl ataskaitos atitikties Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

13. Jeigu išnagrinėjus paklausime ar teismo įpareigojime nurodytą ataskaitą nustatomi šių taisyklių 16 punkte nurodyti mažareikšmiai trūkumai, patikrinimo akte nurodoma, kokie mažareikšmiai trūkumai nustatyti, bei pažymima, kad nustatyti trūkumai laikytini mažareikšmiais, neturinčiais įtakos ataskaitos teisingumui.

14. Patikrinimo akto kopijos per 3 darbo dienas nuo patikrinimo akto pasirašymo dienos išsiunčiamos vertintojui, vertinimo įmonei, kurios vardu parengta vertinimo ataskaita, pareiškėjui ir vertinimo užsakovui.

15. Jeigu išnagrinėjus paklausime ar teismo įpareigojime nurodytą ataskaitą nustatoma, kad padaryta Įstatymo 22 straipsnyje nustatytų pažeidimų, kurie nėra šių Taisyklių 16 punkte nurodyti kaip mažareikšmiai pažeidimai, per 10 darbo dienų nuo patikrinimo akto pasirašymo dienos Garbės teismui siunčiamas teikimas dėl drausmės bylos iškėlimo.

16.  Mažareikšmiais pažeidimais laikytini pažeidimai, jeigu jie nedaro įtakos vertės nustatymo pagrindimui:

16.1.  ataskaitoje nenurodytas jos pavadinimas (Įstatymo 22 str. 4 d. 1 p.);

16.2. ataskaitoje nenurodytas arba klaidingai nurodytas vertinimo atvejis (Įstatymo 22 str. 4 d. 4 p.);

16.3.  ataskaitoje nenurodyti visi vertinimo užsakovo duomenys (Įstatymo 22 str. 4 d. 5 p.);

16.4.  ataskaitoje nenurodyti visi vertinimo įmonės duomenys (Įstatymo 22 str. 4 d. 7 p.);

16.5.  ataskaitoje nenurodyti visi nepriklausomo vertintojo duomenys (Įstatymo 22 str. 4 d. 7 p.);

16.6.  vertinimo objekto apžiūra atlikta nedalyvaujant savininkui ir (arba) užsakovui arba jų įgaliotiems asmenims (Metodikos 34 p.);

16.7.  jeigu vertinimo objekto apžiūroje nedalyvavo savininkas (jo įgaliotas asmuo) ir užsakovas (jo įgaliotas asmuo) – ataskaitoje nepateikta informacija apie šių asmenų nedalyvavimą,  nedalyvavimo priežastį, užsakovo informavimo dėl apžiūros datos ir laiko būdą, savininko informavimą apie apžiūrą, savininko sutikimą dėl apžiūros (Metodikos 39 p.);

16.8.  ataskaitoje pateikiama mažiau kaip 3 kiekvieno vertinimo objekto nuotraukos (Metodikos 35.2 p.), jeigu ataskaitoje esančių nuotraukų ir (arba) vaizdo medžiagos pakanka nustatyti individualias objekto savybes, turinčias įtakos objekto vertei;

16.9.  vertinant įkeitimo tikslu ataskaitoje nenurodoma, ar vertinamas turtas sudaro užbaigtą visumą (Metodikos 18 p.);

16.10.  vertinant įkeitimo tikslu ataskaitoje nenurodoma, ar kilnojamasis turtas vertinamas atsižvelgiant į tai, kad bus perkeltas į kitą vietą ar kad jis nebus perkeliamas ir išliks esamoje vietoje (Metodikos 20 p.);

16.11.  išvada dėl vertės nepasirašyta išvadą surašiusio vertintojo (Įstatymo 22 str. 4 d. 14 p.);

16.12.  išvadoje dėl vertės nenurodyta, ar išvada parengta dėl to, kad tarp užsakovo ir vertinimo įmonės ar kitų asmenų iškilo ginčas dėl vertės nustatymo (Įstatymo 22 str. 4 d. 14 p.).

16.13. kiti trūkumai, nedarantys įtakos vertės nustatymo pagrindimui ir (arba) vertinimo ataskaitos teisingumui.

17.  Tarnybos interneto svetainėje skelbiama informacija apie vertinimo ataskaitos numerį, ataskaitos parengimo datą, vertinimo sritį, vertinimo tikslą ir ataskaitos atitiktį Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

18Paklausimas Tarnyboje turi būti išnagrinėtas per 1 mėnesį nuo Taisyklių 4 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančio paklausimo gavimo ir nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimo, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra atleistas nuo šios valstybės rinkliavos mokėjimo. Šis terminas Tarnybos direktoriaus sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui. Į paklausimo nagrinėjimo terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį vertintojas arba vertinimo įmonė teikia paaiškinimus (dokumentus), taip pat laikotarpis, per kurį pateikiama valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ar fizinių ir privačių juridinių asmenų informacija ir dokumentų kopijos, dėl kurių gavimo paklausimo nagrinėjimo metu kreipėsi Tarnyba. Paklausimo nagrinėjimas baigiamas patikrinimo akto pasirašymu.

 

___________________________

 

Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių priedas

 

 

PATIKRINIMO AKTAS

 

(Data skaitmenimis) Nr. (Numeris)

Vilnius

 

DUOMENYS APIE VERTINIMĄ

 

Vertintojas

(Vardas ir pavardė) (toliau – Vertintojas)

Vertintojas turėjo teisę atlikti vertinimą

(Taip/Ne – priklausomai nuo kvalifikacijos pažymėjimo)

Vertinimo įmonė

(Pavadinimas)

Vertinimo įmonė turėjo teisę atlikti vertinimą                

(Taip/Ne – priklausomai nuo įrašymo į Išorės sąrašą)

Ataskaitos pavadinimas

(Ataskaitos pavadinimas) (toliau – Ataskaita)

Ataskaitos numeris

(Ataskaitos numeris)

Vertinamo turto arba verslo pavadinimas

(Konkretus turtas arba verslas)

Vertė

(Vertė, nurodant jos rūšį, pvz., rinkos vertė)

Vertinamo turto arba verslo savininkas

(Vardas ir pavardė arba pavadinimas)

Vertinimo užsakovas

(Vardas ir pavardė arba pavadinimas)

Vertinimo atvejis          

(Neprivalomas arba privalomas)

Vertinimo tikslas

(Vertinimo tikslas)

Vertės nustatymo data

(Data skaitmenimis)

Turto arba verslo apžiūros data

(Data skaitmenimis)

Ataskaitos surašymo data

(Data skaitmenimis)

Taikyti vertinimo metodai

(Vertinimo metodai)

Vertinimo metodas (-ai), pagal kurį (-uos) nustatyta vertė

(Vertinimo metodai)

 

 

Išvada dėl Ataskaitos atitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams:

 

 

Ataskaita atitinka Įstatymo 22 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

arba

 

Ataskaita neatitinka žemiau nurodytų Įstatymo ir Turto ir verslo vertinimo metodikos (toliau – Metodikos) reikalavimų:

1. Neatitinka (teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, papunktis), kadangi, (trumpi argumentai, pagrindžiantys neatitikimą).

 

 

Ataskaitoje nustatyta mažareikšmių trūkumų, neturinčių įtakos Ataskaitos teisingumui (pildoma, kai nustatyti Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių 16 punkte nurodyti trūkumai):

1. 

 

 

__________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. V1-208, 2017-08-03, paskelbta TAR 2017-08-07, i. k. 2017-13125

Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. V1-349 „Dėl paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. V1-221, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-30, i. k. 2018-17254

Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. V1-349 „Dėl Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo