Suvestinė redakcija nuo 2016-02-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06228

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GARANTIJŲ, PASKOLŲ, RIZIKOS KAPITALO PRIEMONIŲ IR VISUOTINĖS DOTACIJOS PRIEMONĖS „DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS“, FINANSUOJAMŲ IŠ GRĮŽUSIŲ IR (AR) GRĮŠIANČIŲ LĖŠŲ, ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 24 d. Nr. 4-256

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 791 „Dėl Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 punktu,

tvirtinu Garantijų, paskolų, rizikos kapitalo priemonių ir visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“, finansuojamų iš grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                Evaldas Gustas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 4-256

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2015 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 4-365

redakcija)

 

 

GARANTIJŲ, PASKOLŲ, RIZIKOS KAPITALO PRIEMONIŲ IR VISUOTINĖS DOTACIJOS PRIEMONĖS „DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS“, finansuojamų iš grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Garantijų, paskolų, rizikos kapitalo priemonių ir visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“, finansuojamų iš grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato garantijų, paskolų, rizikos kapitalo priemonių (toliau visos kartu ar atskirai – garantijų, paskolų ir (ar) rizikos kapitalo priemonės) ir visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (toliau – priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas“), finansuojamų iš grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, įgyvendinimo tvarką.

2.    Aprašas taikomas garantijų, paskolų ir rizikos kapitalo priemonėms, įgyvendinamoms ar planuojamoms įgyvendinti per kontroliuojančiuosius fondus, ir priemonei „Dalinis palūkanų kompensavimas“, įgyvendinamai pagal VP2-2.3-ŪM-02-V priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4-209 „Dėl VP2-2.3-ŪM-02-V priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ aprašas).

3.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 791 „Dėl Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašas).

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI KONTROLIUOJANČIAJAM FONDUI IR KONTROLIUOJANČIOJO FONDO VALDYTOJUI, JŲ ATRANKOS SĄLYGOS IR PRINCIPAI ĮGYVENDINANT GARANTIJŲ, PASKOLŲ IR RIZIKOS KAPITALO PRIEMONES

 

4.    Garantijų, paskolų ir rizikos kapitalo priemonės gali būti įgyvendinamos per kontroliuojantįjį fondą, kuris buvo įsteigtas ir kurio valdytojo atranka buvo įvykdyta vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), nuostatomis.

5.    Garantijų, paskolų ir rizikos kapitalo priemonės gali būti įgyvendinamos ir per naujai įsteigtą kontroliuojantįjį fondą, kurio valdytojo atranką vykdo Ūkio ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir, kiek taikoma, kitų pirkimų vykdymą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis. Naujai steigiamo kontroliuojančiojo fondo, per kurį būtų įgyvendinamos garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonės, valdytojas atrenkamas laikantis lygiateisiškumo, skaidrumo, nešališkumo, profesionalumo, efektyvumo ir konfidencialumo principais. 

6.    Kontroliuojančiojo fondo, per kurį įgyvendinamos garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonės, valdytojas turi turėti patirties ir kompetencijos įgyvendinant garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemones, skirtas verslo subjektams.

7.    Kontroliuojantysis fondas, per kurį įgyvendinamos garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonės, nurodomas ūkio ministro įsakyme dėl grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų skyrimo.

 

III SKYRIUS

SUTARTIES SU KONTROLIUOJANČIOJO FONDO VALDYTOJU BENDROSIOS NUOSTATOS ĮGYVENDINANT GARANTIJŲ, PASKOLŲ IR RIZIKOS KAPITALO PRIEMONES

 

 

8.    Siekiant tęsti esamas ar įgyvendinti naujas garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemones, atitinkamai keičiama su kontroliuojančiojo fondo valdytoju pasirašyta finansavimo sutartis arba su kontroliuojančiojo fondo valdytoju pasirašoma nauja finansavimo sutartis (toliau – finansavimo sutartis).

9.    Finansavimo sutartyje nurodoma:

9.1. investavimo strategija ar investavimo planas su siektinais garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonių rezultatais;

9.2. garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonių įgyvendinimo stebėsenos nuostatos;

9.3. nuostatos dėl priežiūros komiteto funkcijų;

9.4. nuostatos dėl ataskaitų teikimo;

9.5. nuostatos dėl kontroliuojančiojo fondo valdymo išlaidų apmokėjimo.

 

IV SKYRIUS

FINANSŲ TARPININKŲ ATRANKOS PRINCIPAI IR SĄLYGOS BEI REIKALAVIMAI FINANSŲ TARPININKAMS ĮGYVENDINANT GARANTIJŲ, PASKOLŲ IR RIZIKOS KAPITALO PRIEMONES

 

 

10.  Kontroliuojančiojo fondo valdytojas, jei taikoma, rengia garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonių finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadus, kuriuose nustatomi finansų tarpininkų vertinimo ir atrankos bei garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonių įgyvendinimo reikalavimai.

11. Kontroliuojančiojo fondo valdytojas, jei taikoma, garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonių finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadus suderina su Ūkio ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-105, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02507

 

12. Kontroliuojančiojo fondo valdytojo, jei taikoma, rengiamos finansų tarpininkų atrankos sąlygos naujoms garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonėms įgyvendinti turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir, kiek taikoma, kitų pirkimų vykdymą reguliuojančių teisės aktų nuostatoms.

Tuo atveju, kai kontroliuojančiojo fondo valdytojas, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir, kiek taikoma, kitų pirkimų vykdymą reguliuojančių teisės aktų, neatlieka finansų tarpininkų atrankos, su Ūkio ministerija suderinami tik pagrindiniai garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonių įgyvendinimo reikalavimai, kuriuos sudaro trumpas garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonės aprašymas ir techninė užduotis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-105, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02507

 

13.  Kontroliuojančiojo fondo valdytojas su garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonių finansų tarpininkais sudaro ir keičia dvišales ar, esant poreikiui, daugiašales sutartis.

14.  Kontroliuojančiojo fondo valdytojas, turintis teisės aktais suteiktas teises teikti garantijas, kurios prilyginamos valstybės garantijoms, kartu gali būti ir garantijų priemonės finansų tarpininku. Tokiu atveju nėra vykdoma papildoma finansų tarpininkų atranka, o pagrindiniai garantijų priemonės įgyvendinimo reikalavimai suderinami su Ūkio ministerija.  

 

V SKYRIUS

VALDYMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PRINCIPAI IR GALIMI MAKSIMALŪS DYDŽIAI ĮGYVENDINANT GARANTIJŲ, PASKOLŲ IR RIZIKOS KAPITALO PRIEMONES

 

15.  Kontroliuojančiojo fondo valdytojui kontroliuojančiojo fondo valdymo išlaidos apmokamos šiais būdais:

15.1. padengiant (kompensuojant) patirtas valdymo išlaidas;

15.2. mokant sutartą valdymo mokestį.

16.  Reikalavimai kontroliuojančiojo fondo valdymo išlaidoms, šių išlaidų apmokėjimo tvarka ir terminai nustatomi finansavimo sutartyje.

17.  Kontroliuojančiojo fondo valdymo mokestis per metus negali viršyti 2 proc. kontroliuojančiajam fondui skirto finansavimo iš grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, skaičiuojant proporcingai nuo faktinio finansavimo skyrimo ir (ar) mokėjimo kontroliuojančiojo fondo valdytojui dienos iki garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonių užbaigimo arba lėšų grąžinimo Ūkio ministerijai dienos (priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė). Laikoma, kad valdymo mokestis neviršija šiame punkte nurodyto ribojimo, jei tokio viršijimo suma yra valdymo mokesčio sumos už atitinkamus metus likutis, kuris liko nepanaudotas ir gali būti perkeltas į atitinkamus metus.

18.  Finansų tarpininkui už garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonės įgyvendinimą gali būti dengiamos (kompensuojamos) patirtos valdymo išlaidos ar mokamas sutartas valdymo mokestis. Tuo atveju, kai finansų tarpininkui už garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonės įgyvendinimą yra mokamas sutartas valdymo mokestis, jis per metus negali viršyti 2 proc. nuo finansų tarpininkui skirto finansavimo garantijų priemonės atveju, 3 proc. paskolų priemonės atveju arba rizikos kapitalo priemonės atveju, skaičiuojant proporcingai nuo atitinkamos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo dienos iki garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonės užbaigimo arba lėšų grąžinimo kontroliuojančiojo fondo valdytojui dienos (priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė). Šie ribiniai dydžiai gali būti viršyti, kai, atrenkant finansų tarpininką, patvirtinta būtinybė padidinti šiuos dydžius. Laikoma, kad dengiamos (kompensuojamos) patirtos valdymo išlaidos ar mokamas sutartas valdymo mokestis neviršija šiame punkte nurodyto ribojimo, jei tokio viršijimo suma yra šiame punkte nurodytų valdymo išlaidų ar valdymo mokesčio sumos už atitinkamus metus likutis, kuris liko nepanaudotas ir gali būti perkeltas į atitinkamus metus pagal kiekvieną dvišalę ar daugiašalę sutartį su finansų tarpininku.

19.  Kai tas pats subjektas yra kontroliuojančiojo fondo valdytojas ir to paties kontroliuojančiojo fondo finansuojamos priemonės finansų tarpininkas, bendras jam nustatytas valdymo mokestis už atitinkamos priemonės įgyvendinimą negali viršyti Aprašo 18 punkte nustatytos ribos.

 

VI SKYRIUS

FINANSUOTINI GALUTINIAI NAUDOS GAVĖJAI, FINANSAVIMO SRITYS ĮGYVENDINANT GARANTIJŲ, PASKOLŲ IR RIZIKOS KAPITALO PRIEMONES

 

20.  Jei grįžusios ir (ar) grįšiančios lėšos skiriamos esamoms garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonėms įgyvendinti, reikalavimai galutiniams naudos gavėjams ir finansavimo sritims keičiami tik esant poreikiui.

21.  Įgyvendinant naujas rizikos kapitalo priemones, investuojama į labai mažas, mažas ir vidutines įmones, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

22.  Įgyvendinant naujas garantijų ar paskolų priemones, finansuojami smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, kaip jie apibrėžti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

 

VII SKYRIUS

PRIEŽIŪROS KOMITETO STEIGIMAS ĮGYVENDINANT GARANTIJŲ, PASKOLŲ IR RIZIKOS KAPITALO PRIEMONES

 

23.  Jeigu ketinama tęsti esamų garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonių, finansuojamų iš kontroliuojančiojo fondo lėšų, įgyvendinimą, skiriant šioms priemonėms įgyvendinti dalį grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, šių priemonių įgyvendinimo eigą prižiūri kontroliuojančiojo fondo įkūrimo metu įsteigtas rekomendacinio pobūdžio sprendimus priimantis priežiūros komitetas.

24.  Jeigu ketinama įgyvendinti naujas garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemones, šių priemonių įgyvendinimo eigos priežiūrą atlieka kontroliuojančiojo fondo įkūrimo metu įsteigtas rekomendacinio pobūdžio sprendimus priimantis priežiūros komitetas, kuriam gali būti nustatytos šios funkcijos, susijusios su garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonėmis:

24.1. siūlyti į finansavimo sutarties pakeitimą ar naują finansavimo sutartį įtrauktinas nuostatas;

24.2. sekti garantijų, paskolų ar rizikos kapitalo priemonių pažangą ir strategiją pagal pateiktas ataskaitas, rezultatus;

24.3. atlikti kitas finansavimo sutartyje nustatytas funkcijas.

 

VIII SKYRIUS

PRIEMONĖS „DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

 

25.  Ūkio ministras turi teisę, vadovaudamasis Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo 6.2.2 papunkčiu, priimti sprendimą dėl dalies grįžusių lėšų skyrimo priemonei „Dalinis palūkanų kompensavimas“ įgyvendinti.

26.  Ūkio ministrui priėmus Aprašo 25 punkte nurodytą sprendimą dėl priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ įgyvendinimo finansavimo, tarp Ūkio ministerijos ir priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ valdytojo sudaroma priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ finansavimo sutartis. Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ finansavimo sutartyje turi būti įtrauktos nuostatos dėl priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ valdytojo išlaidų, patiriamų įgyvendinant šią priemonę iš grįžusių lėšų, kompensavimo.

27.  Grįžusios lėšos, skirtos priemonei „Dalinis palūkanų kompensavimas“ įgyvendinti, naudojamos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ aprašo ir finansavimo sutartyje nustatyta tvarka.

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-365, 2015-06-01, paskelbta TAR 2015-06-04, i. k. 2015-08857

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-365, 2015-06-01, paskelbta TAR 2015-06-04, i. k. 2015-08857

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 4-256 „Dėl Garantijų, paskolų, rizikos kapitalo priemonių ir visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“, finansuojamų iš grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-105, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02507

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 4-256 „Dėl Garantijų, paskolų, rizikos kapitalo priemonių ir visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“, finansuojamų iš grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo