Suvestinė redakcija nuo 2018-10-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-05-29, i. k. 2017-08937

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMŲ RENGIMO IR JŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2017 m. gegužės 23 d. Nr. A1-257

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 1.2.7 papunkčiu:

1. T v i r t i n u pridedamą Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. R e k o m e n d u o j u:

2.1. savivaldybėms vadovautis Aprašu, rengiant užimtumo didinimo programas;

2.2. savivaldybių administracijoms parengti 2017 metų užimtumo didinimo programas, atsižvelgiant į 2017 metams paskirtas likusias Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšas, netaikant Aprašo 12 ir 14 punktų.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo

Nr. A1-548 redakcija)

 

Užimtumo DIDINIMO programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato užimtumo didinimo programų rengimo principus, jų rengimo ir finansavimo tvarką.

2. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 3 dalyje nurodytos institucijos ir (ar) įstaigos (toliau kartu – institucijos ir (ar) įstaigos), siekdamos didinti užimtumą asmenų, nurodytų Užimtumo įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje ir 48 straipsnio 2 dalyje (toliau – asmenų tikslinės grupės), rengia užimtumo didinimo programas. Savivaldybė, vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punkte numatytą valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją, rengia užimtumo didinimo programą, skirtą toje savivaldybėje gyvenančių asmenų tikslinei grupei.

3. Institucijos ir (ar) įstaigos, įgyvendinančios užimtumo didinimo programas ir norinčios gauti bei pateikti informaciją apie užimtumo didinimo programose dalyvaujančius asmenis, turi registruotis Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) valdomoje informacinėje sistemoje kaip elektroninių paslaugų vartotojos ir susikurti vartotojų paskyras. Institucijos ir (ar) įstaigos, vadovaudamosi Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5 ir 6 punktais, gavusios Užimtumo tarnybos suformuotą pasiūlymą asmeniui dalyvauti užimtumo didinimo programoje, per 3 darbo dienas vartotojo paskyroje elektroniniu būdu pateikia informaciją apie sprendimą dėl asmens dalyvavimo užimtumo didinimo programoje ir informuoja Užimtumo tarnybą apie asmenis, kurie be svarbių priežasčių atsisako arba neatvyksta dalyvauti užimtumo didinimo programose.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Užimtumo įstatyme ir Vietos savivaldos įstatyme.

 

II SKYRIUS

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMŲ rengimO PRINCIPAI

 

5. Užimtumo didinimo programos rengiamos vadovaujantis šiais principais:

5.1. bendradarbiavimo – aktyvus gyvenamosios vietovės bendruomenės įtraukimas į veiklą, skatinant jos iniciatyvą, bendradarbiavimas su visomis suinteresuotomis institucijomis, organizacijomis. Užimtumo didinimo programa rengiama konsultuojantis, o įgyvendinama bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba, socialiniais partneriais, organizacijų (pavyzdžiui, nevyriausybinių) ir vietos bendruomenių atstovais, atstovaujančiais darbo ieškančių asmenų grupių interesams;

5.2. kompleksiškumo – įgyvendinant užimtumo didinimo programas, turi būti kompleksiškai sprendžiamos asmenų užimtumo problemos, įtraukiant savivaldybes, Užimtumo tarnybą, socialinius partnerius ir organizacijas;

5.3. individualumo – užimtumo didinimo programoje numatytos priemonės turi būti įgyvendinamos ir paslaugos teikiamos atsižvelgiant į individualius asmenų poreikius, jų motyvaciją integruotis į darbo rinką;

5.4. tęstinumo – užimtumo didinimo programose numatytų veiklų tęstinumas, nuolatinė programos įgyvendinimo priežiūra ir tikslinimas pagal kintančias aplinkybes;

5.5. efektyvumo – pagrindinis užimtumo didinimo programos priemonių įgyvendinimo ir paslaugų teikimo rezultatas bei vertinimo kriterijus yra asmens įsidarbinimas pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintinų teisinių santykių pagrindu, savarankiškos arba neatlygintinos veiklos vykdymas;

5.6. ekonomiškumo – maksimalus užimtumo didinimo programai įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimas, vadovaujantis ekonominio naudingumo principu, tiek rengiant užimtumo didinimo programą, tiek ją įgyvendinant;

5.7. viešumo – užimtumo didinimo programos įgyvendinimo eigos ir rezultatų viešinimas.

 

III SKYRIUS

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMŲ RENGIMAS

 

6. Užimtumo didinimo programą sudaro šios dalys:

6.1. įvadas, kuriame pateikiama bendra informacija apie užimtumo didinimo programą, nustatomi tikslai;

6.2. būklės analizė, kurioje nurodoma:

6.2.1. pagrindiniai darbo rinkos ir asmenų užimtumo būklės duomenys (užimtumo lygis, nedarbo lygis, užimtų gyventojų struktūra ir skaičius);

6.2.2. bendra šalies ar savivaldybės socialinė, ekonominė ir demografinė situacija, darbo rinkos tendencijos šalyje, savivaldybėje ir jos seniūnijose;

6.2.3. asmenų tikslinės grupės užimtumo didinimo poreikiai, jiems tenkinti tinkamos paslaugos, užimtumą skatinančios, laikiną ar nuolatinį užimtumą užtikrinančios priemonės;

6.3. paslaugų ir (ar) priemonių planas, kuriame nurodoma:

6.3.1. per atitinkamą laikotarpį numatomos teikti paslaugos ir (ar) numatomos įgyvendinti priemonės, skirtos užimtumo didinimo programos tikslams pasiekti;

6.3.2. kokių rezultatų tikimasi, kokiai daliai asmenų pagal asmenų tikslines grupes galėtų pavykti įsitvirtinti darbo rinkoje, įgyvendinus užimtumo didinimo programą;

6.3.3. kaip bus atrenkami asmenys, kurie dalyvaus užimtumo didinimo programos priemonėse arba kuriems bus teikiamos užimtumo didinimo programoje numatytos paslaugos, ir kaip bus užtikrinamas jų dalyvavimas;

6.3.4. už paslaugų teikimą ir priemonių įgyvendinimą atsakingi vykdytojai;

6.4. finansavimo planas, kuriame nurodoma:

6.4.1. užimtumo didinimo programos finansavimo galimybių analizė. Savivaldybės įvertina savo biudžetų išteklius, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšas, savo galimybes pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir kitais užimtumo didinimo programos finansavimo lėšų šaltiniais;

6.4.2. užimtumo didinimo programos lėšos pagal kiekvieną numatomą teikti paslaugą ir (ar) vykdyti priemonę, nurodant vidutinę paslaugos ar priemonės kainą vienam asmeniui ir numatomą asmenų, kurie galės pasinaudoti paslauga ar priemone, skaičių; paslaugų ir priemonių finansavimo būdai;

6.5. užimtumo didinimo programos įgyvendinimo priežiūra ir įvertinimas, kuriame nurodoma:

6.5.1. užimtumo didinimo programos įgyvendinimo priežiūros subjektai, kokie rezultatai bus vertinami, siekiant nustatyti, ar efektyviai teikiamos numatytos paslaugos ir įgyvendinamos numatytos priemonės;

6.5.2. planuojami veiksmai siekiant užtikrinti, kad užimtumo didinimo programai įgyvendinti skiriamos lėšos būtų naudojamos efektyviai ir tinkamai;

6.6. viešinimas nurodant, kaip numatoma viešinti:

6.6.1. užimtumo didinimo programą ir ją įgyvendinant pasiektus rezultatus;

6.6.2. užimtumo didinimo programai skirtų lėšų panaudojimo ir asmenų užimtumo vertinimo rezultatus.

7. Rengiant užimtumo didinimo programą, rekomenduojama taikyti asmenų apklausos, duomenų analizės metodus, naudoti oficialius Lietuvos statistikos departamento skelbiamus duomenis, Užimtumo tarnybos valdomos informacinės sistemos duomenis, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir (ar) įstaigų pateiktą informaciją.

8. Trišalė taryba prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svarsto ir teikia savivaldybėms pasiūlymus dėl jų rengiamų / parengtų užimtumo didinimo programų rengimo tikslingumo Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinto darbo reglamento nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

9. Savivaldybė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie lėšų poreikį Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punkte numatytai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai – dalyvauti rengiant ir įgyvendinant užimtumo didinimo programas – vykdyti teikia vadovaudamasi Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-193 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

10. Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai finansuoti numatytos lėšos iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams neturi viršyti socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinto valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams einamiesiems metams paskirstymo konkrečioms savivaldybėms lėšų dydžio.

11. Jeigu savivaldybės biudžetas laiku nepatvirtinamas, lėšos užimtumo didinimo programai finansuoti nuo finansinių metų pradžios iki savivaldybės biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų savivaldybės biudžete užimtumo didinimo programai skirtų lėšų.

12. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, paskirstomos, pervedamos, naudojamos ir už jas atsiskaitoma vadovaujantis Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-548, 2018-10-05, paskelbta TAR 2018-10-05, i. k. 2018-15847

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo