Suvestinė redakcija nuo 2019-09-10

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-07-20, i. k. 2018-12209

 

 

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL STUDIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 19 d. Nr. T-276

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti  Studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti Studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašui įgyvendinti reikalingus dokumentus.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas    

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T-276

(2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T-346

redakcija)

 

 

STUDIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Studijų Šiaulių mieste tvarką paramos skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja finansinės studijų paramos (toliau – studijų parama) skyrimo jaunimui,  studijuojančiam Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje veikiančiose aukštosiose mokyklose, ir mokiniams, besimokantiems Šiaulių profesinio rengimo centre, tvarką. 

2Studijų paramos tikslas – aktyvinti Šiaulių miesto socioekonominę, kultūrinę pažangą remiant Šiaulių miesto potencialą – jaunimą, galintį prisidėti prie spartesnės ir jaunimo lūkesčius atliepiančios miesto plėtros. Studijų rėmimas siejamas su  jaunimo skatinimu studijoms likti Šiaulių mieste ir baigus studijas dirbti Šiaulių miesto įstaigose ir įmonėse. 

3. Studijų parama, stipendijos forma, skiriama iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) lėšų ir priklauso nuo einamųjų metų savivaldybės biudžeto galimybių. 

4. Lėšos studijų paramai kiekvienais metais numatomos Šiaulių miesto savivaldybės švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programoje.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. pažangus studentas (mokinys) – studentas (mokinys), kurio pusmečio egzaminų (įskaitų) rezultatų vidurkis yra ne žemesnis kaip 8 balai. Tik įstojusiems pirmojo kurso studentams (mokiniams) vidurkis skaičiuojamas pagal bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestato arba kitos baigtos mokyklos įvertinimų dokumento balus;

5.2. kitos Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

STUDIJŲ PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI IR DYDIS

 

6. Studijų paramos gavėjai yra pažangūs Savivaldybės teritorijoje veikiančiose aukštosiose mokyklose (toliau – aukštoji mokykla) studijuojantys pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) studijų pakopų studentai ir Šiaulių profesinio rengimo centre besimokantys mokiniai, turintys susitarimą su savivaldybės teritorijoje veikiančia įmone ar įstaiga dėl įdarbinimo ir įsipareigojantys po studijų (mokymosi) baigimo dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį savivaldybės teritorijoje veikiančioje įmonėje ar įstaigoje pagal įgytą kvalifikaciją (išskyrus atvejus, kai darbdavys sutinka įdarbinti į kitas pareigas, nei numatyta susitarime).

7. Stipendijos yra dviejų  dydžių:

7.1. aukštojoje mokykloje studijuojančiam  studentui (toliau – studentas) – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio suma per mėnesį;

7.2. Šiaulių profesinio rengimo centre besimokančiam mokiniui –  2 bazinių socialinių išmokų dydžio suma per mėnesį.

 

 

III SKYRIUS

STUDIJŲ PARAMOS LĖŠŲ SKYRIMO TVARKA

 

8. Studijų paramos lėšų skyrimą koordinuoja Šiaulių miesto savivaldybės (toliau –Savivaldybė) administracijos direktoriaus sudaryta Studijų paramos komisija (toliau – komisija).

9. Savivaldybės administracija skelbia Atrankos gauti studijų paramą konkursą (toliau – atrankos konkursas).

10. Savivaldybės administracijos direktorius tvirtina konkursui įgyvendinti reikalingus dokumentus.

11. Pretendentai į studijų paramą komisijai iki  nustatytos datos pateikia šiuos dokumentus:

11.1. paraišką;

11.2. pažymą apie studijas aukštojoje mokykloje arba mokymąsi Šiaulių profesinio rengimo centre;

11.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją;

11.4. studento ar mokinio pažangumą patvirtinančius dokumentus; įstoję į pirmą kursą studentai pateikia bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestato priedo su mokymosi rezultatų įvertinimais kopiją ar kitos mokyklos baigimo dokumentus su mokymosi rezultatų įvertinimais;

11.5. susitarimą su savivaldybės teritorijoje veikiančia įmone ar įstaiga (toliau – darbdavys) dėl įdarbinimo baigus studijas (mokymąsi) ne  trumpiau kaip 3 metams pagal įgytą kvalifikaciją.

12. Atrankos konkursui pretendento pateikti dokumentai registruojami Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriuje (toliau – Švietimo skyrius). Atrankos konkurso dokumentai nėra grąžinami. 

13. Studento ar mokinio, pretenduojančio gauti studijų paramą, dokumentus vertina komisija.

14. Komisija turi teisę paprašyti pretendentų pateikti kitus papildomus dokumentus.

15. Komisijos sprendimai dėl studijų paramos skyrimo įforminami komisijos posėdžio protokolu.

16. Studijų parama skiriama atsižvelgiant į komisijos protokolinį sprendimą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

17. Savivaldybės administracija, studentas ar mokinys (toliau – studijų paramos gavėjas), susitarimą su studijų paramos gavėju pasirašęs darbdavys ir aukštoji mokykla arba Šiaulių profesinio rengimo centras sudaro Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos keturšalę bendradarbiavimo ir paramos sutartį (toliau – sutartis). Sutartis pasirašoma ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo įsigaliojimo. Sutartyje numatomi šalių įsipareigojimai, jų vykdymo terminai, atsakomybė ir kitos sąlygos.

18. Pasirašius sutartį:

18.1. studentas (mokinys) pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kitos kredito institucijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo (garantinį) raštą, pilnamečio šeimos nario ar kito pilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio pasirašytą laidavimo sutartį, kuriais bus laiduojama, kad, studentui (mokiniui) neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, Savivaldybei bus atlyginti tiesioginiai nuostoliai – gauta studijų paramos lėšų suma;

18.2. Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento  Apskaitos skyrius kiekvieną mėnesį, išskyrus liepos ir rugpjūčio mėnesius, stipendiją perveda į studento (mokinio) nurodytą sąskaitą.

19. Studijų parama nemokama studijų pertraukimo (akademinių atostogų, studijų sustabdymo dėl nėštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis 3 metai, arba dėl privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka, baigiamojo darbo atidėjimo) metu. Kitais studento mobilumo atvejais (dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje pagal mainų programas arba studijuojant pagal jungtinę studijų programą) paramos mokėjimas nenutraukiamas.

20. Studijų paramos lėšos skiriamos negrąžinamai, jeigu, sudaręs sutartį su Savivaldybės administracija, lėšų gavėjas įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

21. Jei darbdavys dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (bankroto, likvidavimo, reorganizavimo) nebegali vykdyti sutartyje numatytų įsipareigojimų, kitoms šalims sutikus, jo įsipareigojimus gali perimti kitas savivaldybės teritorijoje registruotas darbdavys. Darbdavys, neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų, išskyrus šiame punkte nurodytas objektyvias aplinkybes, Savivaldybei atlygina patirtus nuostolius – sumoka studento (mokinio) gautą paramos lėšų sumą.

22. Studijų paramos gavėjas, nutraukęs sutartį ar nevykdantis sutarties įsipareigojimų, privalo grąžinti iš Savivaldybės gautą pinigų sumą per 3 metus nuo Savivaldybės raštiško įspėjimo dėl sutarties nutraukimo pagal sutartyje numatytus įsipareigojimus ir atsakomybę.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Aprašas galioja iki 2020 metų liepos 1 d. Aprašas gali būti pratęstas Savivaldybės tarybos sprendimu. Aprašą keičia ir papildo Savivaldybės taryba.

24. Aprašo įgyvendinimą koordinuoja ir studijų paramos skyrimo buhalterinę apskaitą tvarko Savivaldybės administracija.

___________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-346, 2019-09-05, paskelbta TAR 2019-09-09, i. k. 2019-14325

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-352, 2018-10-04, paskelbta TAR 2018-10-09, i. k. 2018-15962

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T-276 „Dėl Studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-462, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21481

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T-276 „Dėl Studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-346, 2019-09-05, paskelbta TAR 2019-09-09, i. k. 2019-14325

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T-276 „Dėl Studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo