Suvestinė redakcija nuo 2019-04-18

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03954

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS

„AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS“ VEIKLOS „NYKSTANČIŲ LIETUVOS SENŲJŲ VEISLIŲ GYVULIŲ IR NAMINIŲ PAUKŠČIŲ IŠSAUGOJIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 18 d. Nr. 3D-190

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 9 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2019/71 (OL 2019 L 16, p. 1) nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimą Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, patvirtintą 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir siekdamas, kad būtų efektyviai panaudotos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšos

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

t v i r t i n u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D-190

 

LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 mETŲ PROGRAMOS priemonĖS

„aGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS“ VEIKLOS

„NYKSTANČIŲ LIETUVOS SENŲJŲ VEISLIŲ GYVULIŲ IR NAMINIŲ PAUKŠČIŲ IŠSAUGOJIMAS“ ĮGYVENDINIMO taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – detalizuoti paramos pagal Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ (toliau – Priemonė) veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ (toliau – Veikla) administravimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 9 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2019/71 (OL 2019 L 16, p. 1), nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C (2015) 842, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės)

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

II. SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3. Šiose Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

3.1. Agentūra − Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

3.2. Programa – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa;

3.3. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. duomenų neatitiktis – pateiktų duomenų nesutapimas su tikrove, kai jų nepataisius negalima tinkamai administruoti paramos, apskaičiuoti jos sumos;

4.2. pareiškėjo ar paramos gavėjo duomenų ir dokumentų patikra (toliau – patikra) – fizinis ir (arba) administracinis pareiškėjo ar paramos gavėjo pateiktų duomenų ir dokumentų tikrinimas;

4.3. ūkinis gyvūnas − gyvūnas, laikomas ar veisiamas maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, darbo ir kitais ūkininkavimo tikslais;

4.4. žemės ūkio valda (toliau – valda) – žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (ar) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, technologiniais ir ekonominiais santykiais;

4.5. žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, savos gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą ir (arba) geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės palaikymą;

4.6. Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų patvirtinimo“, Administravimo taisyklėse, ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose.

 

III. VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLINĖS SRITYS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 

6. Veiklos prioritetas – atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas.

7. Veikla prisideda prie šių tikslinių sričių įgyvendinimo:

7.1. Lietuvos nykstančių senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių atkūrimo, išsaugojimo ir didinimo;

7.2. dirvožemio erozijos prevencijos ir dirvožemio būklės gerinimo.

8. Veikla prisideda prie aplinkos apsaugos kompleksinio tikslo įgyvendinant tikslus, susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu.

 

IV. REMIAMA VEIKLA

 

9. Remiama veikla –  nykstančių vietinių senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių laikymas ir veisimas.

 

V. GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

10. Pareiškėjais gali būti fiziniai (ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus) ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla.

11. Pareiškėjas laikomas dalyvaujančiu įgyvendinant veiklą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.

 

 

VI. TINKAMUMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI GAUTI PARAMĄ

 

12. Kompensacinės išmokos pagal veiklą mokamos pareiškėjams, kurie atitinka šiuos tinkamumo kriterijus:

12.1. veikla atitinka šių Taisyklių III skyriuje nurodytą prioritetą, tikslinę sritį ir kompleksinius tikslus;

12.2. pareiškėjas savo vardu kaip valdos valdytojas yra įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ nustatyta tvarka;

12.3. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

12.4. pareiškėjui nėra iškelta bankroto byla ir jis nėra likviduojamas;

12.5. parama teikiama veiklai, vykdomai Programos įgyvendinimo teritorijoje;

12.6. pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų.

13. Pareiškėjas turi laikyti nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulius ir (ar) naminius paukščius:

13.1. galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius), kurie įrašyti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos (toliau – GYVIS) Pieninių galvijų veislininkystės posistemio (toliau – PGVP)  atitinkamos veislės kilmės knygos pagrindiniame skyriuje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

13.2. arklius, kurie įrašyti ŽŪIKVC GYVIS Arklių veislininkystės posistemio (toliau – ARVP) atitinkamos veislės pagrindiniame kilmės knygos skyriuje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

13.3. kiaules, registruotas GYVIS Kiaulių veislininkystės posistemyje (toliau – KVP) arba ir įrašytas į kilmės knygą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

13.4. avis, kurios įrašytos GYVIS Avių veislininkystės posistemio (toliau – AVP) atitinkamos veislės pagrindiniame kilmės knygos skyriuje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

13.5. vištines žąsis, suženklintas ir turinčias kilmės pažymėjimą, kuriuo patvirtinama veislė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

 

14. Pareiškėjas einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo turi atnaujinti valdos duomenis ŽŪIKVC registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

15. Pareiškėjas einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo datos turi atnaujinti ŽŪIKVC GYVIS PGVP, ARVP, KVP ir AVP esančius duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

16. Pareiškėjas turi laikyti bent 1 arklį, (arba) galviją, (arba) 2 kiaules, (arba) 5 avis, (arba) 10 naminių paukščių, priklausančių Lietuvos senosioms veislėms, kurioms gresia išnykimas.

17. Pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti paramos paraiškoje įsipareigotų laikyti vištinių žąsų kilmės pažymėjimų kopijas ir nurodyti arklių, galvijų, kiaulių ir avių tapatybės nustatymo numerius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

18. Pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus, atitinkamais dokumentais pagrįstus ir viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

 

VII. ĮSIPAREIGOJIMAI

 

19. Pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai įsipareigoja:

19.1. laikytis gyvūnų gerovės, gyvūnų sveikatingumo, ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo, veislinių kiaulių ženklinimo ir registravimo taisyklių reikalavimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

19.2. išlaikyti paramos paraiškoje deklaruotą nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ar naminių paukščių skaičių 5 metus ir vykdyti Priemonės veiklą nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

19.3. Neteko galios nuo 2017-02-22

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

 

19.4. ūkinius gyvūnus ir naminius paukščius veisti tik grynuoju veisimu, t. y. poruoti tik tos pačios veislės ūkinius gyvūnus arba naminius paukščius;

19.5. dalyvauti įgyvendinant teisės aktų pripažintos veislininkystės institucijos selekcinę programą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

 

19.6. vykdyti gyvulių produktyvumo tyrimus pagal galiojančias pripažintų veisimo organizacijų selekcines programas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

19.7. Neteko galios nuo 2019-04-18

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

19.8. nuo paramos gavėjo nepriklausančių priežasčių sumažėjus pagal šią priemonę deklaruotų ūkinių gyvūnų skaičiui, per 30 kalendorinių dienų informuoti Agentūrą ir pateikti įrodančius dokumentus bei atnaujinti duomenis apie ūkinių gyvūnų pokyčius valdoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

19.9. Neteko galios nuo 2019-04-18

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

 

19.10. keičiant bent vieną paramos paraiškoje deklaruotą vištinę žąsį į tokios pat kilmės kitą, užpildyti Taisyklių 5 priede nustatytos formos prašymą ir Agentūrai pareiškėjui / paramos gavėjui patogiu informavimo būdu (paštu, el. paštu) per 30  kalendorinių dienų nurodyti paramos paraiškoje deklaruotos vištinės žąsies tapatybės nustatymo numerį ir pateikti naujai deklaruojamos paramai pagal šią veiklą vištinės žąsies kilmės sertifikatą ir tapatybės nustatymo numerį. Tokiu atveju SG vidurkis apskaičiuojamas nuo prašymo pateikimo dienos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

19.11. keičiant bent vieną paramos paraiškoje deklaruotą arklį, galviją, kiaulę, avį į tokios pat kilmės kitą, užpildyti Taisyklių 5 priede nustatytos formos prašymą ir Agentūrai pareiškėjui / paramos gavėjui patogiu informavimo būdu (paštu, el. paštu) per 30 kalendorinių dienų nurodyti paramos paraiškoje deklaruotų arklio, galvijo, kiaulės arba avies tapatybės nustatymo numerį ir pateikti naujai deklaruojamų paramai pagal šią veiklą arklio, galvijo, kiaulės arba avies tapatybės nustatymo numerį ir atnaujinti duomenis apie ūkinių gyvūnų pokyčius valdoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 nustatyta tvarka. Tokiu atveju SG vidurkis apskaičiuojamas nuo prašymo pateikimo dienos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

19.12. Agentūros vykdomų patikrų vietoje metu turėti paramos paraiškoje įsipareigotų išlaikyti ūkinių gyvūnų kilmės patvirtinimo dokumentus, išskyrus arklius, galvijus, kiaules ir avis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

19.13. visoje valdoje laikytis šių Pagrindinių reikalavimų pagal veiklą:

19.13.1. ūkiniai gyvūnai turi būti tinkamai ir laiku suženklinti ir užregistruoti;

19.13.2. galvijų laikytojai turi turėti teisingai užpildytus galvijo, arklio pasus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

19.13.3. ūkiniai gyvūnai turi būti laikomi laikantis gyvūnų gerovės reikalavimų.

19.14. visoje valdoje laikytis Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ (toliau – Valdymo reikalavimai), ir Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 m., apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų,  aprašo patvirtinimo“ (toliau – GAAB reikalavimai), išdėstytų reikalavimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

 

19.15. patikros metu Agentūros darbuotojui leisti atlikti patikrą vietoje, sudaryti tinkamas sąlygas (leisti pažymėti specialiomis priemonėmis, atskirti gyvulius grupėmis, suvaryti į užtvarus ir pan.);

19.16. tvarkyti buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Neteko galios nuo 2017-02-22

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

 

21. Pareiškėjo įsipareigojimai bus svarstomi iš naujo šiais atvejais:

21.1. kai iš dalies pasikeičia atitinkami privalomi standartai, reikalavimai ir įsipareigojimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28(3) straipsnyje;

21.2. kai reikia atlikti pakeitimus, kad būtų išvengta Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 43 straipsnyje nurodytos praktikos dvigubo finansavimo, kai tokia praktika iš dalies keičiama;

21.3. kai prisiimti įsipareigojimai trunka ilgiau nei dabartinis programavimo laikotarpis ir pakeitimai yra būtini siekiant pritaikyti įsipareigojimus prie kito programavimo laikotarpio teisinės sistemos.

 

VIII. PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

22. Parama teikiama už šiuos nykstančių Lietuvos senųjų gyvulių ir naminių paukščių veislių laikomus ūkinius gyvūnus (skirtingų rūšių ūkinių gyvūnų vieneto atitikties sutartiniam gyvuliui (toliau – SG) perskaičiavimas yra pateikiamas Taisyklių 3 priede):

22.1. už žemaitukų veislės arklius – 200 Eur už 1 SG;

22.2. už stambiųjų žemaitukų veislės arklius – 200 Eur už 1 SG;

22.3. už Lietuvos sunkiuosius arklius – 200 Eur už 1 SG;

22.4. už Lietuvos šėmuosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;

22.5. už Lietuvos baltnugarius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;

22.6. už senojo genotipo Lietuvos juodmargius ir žaluosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;

22.7. už senojo genotipo Lietuvos baltąsias kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 180 Eur už 1SG;

22.8. už Lietuvos vietines kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 180 Eur už 1 SG;

22.9. už Lietuvos šiurkščiavilnes avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1 SG;

22.10. už senojo genotipo Lietuvos juodgalves avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1 SG;

22.11. už Lietuvos vištines žąsis – 162 Eur už 1 SG.

 

IX. PARAMOS PARAIŠKOS PILDYMO, TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO TVARKA

 

23. Kvietimą teikti paramos paraiškas skelbia Agentūra pagal Ministerijos sudarytą grafiką. Kvietimas skelbiamas bent viename iš šalies dienraščių ir pateikiamas Agentūros ir Ministerijos interneto svetainėse (Ministerijos – www.zum.lt, Agentūros – www.nma.lt).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

24. Kvietimas gali būti skelbiamas ir kituose leidiniuose, internete ar kitais būdais.

25. Paramos paraiškos nepriimamos, jeigu jos pateiktos po kvietime nustatyto termino.

26. Paramos paraiškos forma pateikiama šių Taisyklių 1 priede ir skelbiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt.

27. Paramos paraiška ir (arba) dokumentai gauti paramą turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

28. Paramos paraiška turi būti pateikta užpildyta ranka arba spausdintine forma. Neaiškiai arba neįskaitomai ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

29. Užpildyta paramos paraiška nustatytu laiku pateikiama Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniam paramos administravimo skyriui (toliau – TERPAS) arba elektronine forma, naudojantis ŽŪMIS internetine prieiga adresu https://zumis.lt.

30. Pareiškėjas einamaisiais metais gali pateikti tik vieną paramos paraišką pagal veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

31. Neteko galios nuo 2019-04-18

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

 

32. Neteko galios nuo 2019-04-18

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

 

33. Agentūra administruodama veiklą:

33.1. pagal kompetenciją teikia informaciją paramos teikimo klausimais;

33.2. nustatytais terminais priima paramos paraiškas ir kitus dokumentus. Pavėluotai pateiktos paramos paraiškos ir kiti dokumentai nepriimami, išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus;

33.3. gauna informaciją apie pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo laikomus ir paramos paraiškoje deklaruotus nykstančių Lietuvos senųjų veislių galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius), arklius, kiaules ir avis iš ŽŪIKVC GYVIS PGVP, ARVP, KVP ir AVP;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

33.4. paraiškos, kasmetinio prašymo vertinimo metu sutikrina ŽŪIKVC GYVIS PGVP, ARVP,KVP ir AVP pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo laikomų ūkinių gyvūnų duomenis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

33.5. apskaičiuoja mokėtiną sumą, remdamasi paramos paraiška ir prie jos pridėtų dokumentų duomenimis bei atsižvelgdama į administracinių patikrų bei patikrų vietoje rezultatus. Agentūrai apskaičiuojant mokėtiną sumą, imamas metinis paramos gavėjo pagal šią veiklą įsipareigotų išlaikyti kiekvienos gyvūnų rūšies skaičiaus perskaičiuotas SG vidurkis, kuris apskaičiuojamas kiekvieno mėnesio 1 d. Jei pateiktas prašymas dėl ūkinių gyvūnų  keitimo, SG vidurkis apskaičiuojamas nuo prašymo pateikimo datos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-362, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-29, i. k. 2017-08926

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

33.6. priėmus sprendimą dėl paramos suteikimo ar nesuteikimo, apie tai informuoja kiekvieną pareiškėją. Priėmus sprendimą skirti paramą pareiškėjas tampa paramos gavėju;

33.7. apie priimtą sprendimą atmesti paramos paraišką pareiškėjui išsiunčia informacinį pranešimą nurodydama atmetimo priežastis;

33.8. pareiškėjo prašymu išregistruota paramos paraiška toliau neadministruojama. Į vėlesnius pareiškėjo prašymus toliau administruoti išregistruotą paramos paraišką neatsižvelgiama;“.

33.9. vertina (neatsižvelgiant į ūkinių gyvūnų amžių), ar nesumažėjo pareiškėjo paramos paraiškoje deklaruotas ūkinių gyvūnų skaičius;

33.10. vertina, ar pareiškėjas neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Agentūrai administruojant kasmetinius prašymus ir nustačius pareiškėjo įsiskolinimą, parama nebus mokama iki tol, kol įsiskolinimas bus panaikintas, be ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 15 d.;

33.11. kasmetinį prašymą ir nenustačiusi neatitikčių, kompensacinę išmoką pagal Priemonės veiklą sumoka iki einamųjų metų spalio 15 d., o jeigu buvo nustatyta neatitikčių, kurios buvo panaikintos – kompensacinė išmoka sumokama vėliausiai iki einamųjų metų spalio 30 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

 

34. Visi numatyti administravimo veiksmai atliekami pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintus administravimo procedūrų aprašus.

35. Pareiškėjų prisiimtų pagal veiklą įsipareigojimų kontrolė atliekama vadovaujantis Programos veiklos aprašymo dalyje „Įsipareigojimų vykdymo patikrinimo metodai“, nustatytais reikalavimais.

36. Pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo mirties atveju (per paramos teikimo laikotarpį) parama gali būti mokama teisių perėmėjui, jeigu jis teisių perėmimo metu atitinka pareiškėjams keliamus tinkamumo kriterijus ir prisiima atsakomybę toliau laikytis prisiimtų įsipareigojimų ir reikalavimų, kurie kyla iš perdavėjo paramos paraiškos pagal veiklą.

37. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas paramą gali perduoti teisių perėmėjui, jeigu jis teisių perėmimo metu atitinka pareiškėjams keliamus tinkamumo kriterijus ir prisiima atsakomybę toliau laikytis prisiimtų įsipareigojimų ir reikalavimų, kurie kyla iš perdavėjo paramos paraiškos pagal veiklą.

38. Paramą paveldėti ar perimti pretenduojantis asmuo privalo užpildyti Agentūros nustatytą  prašymo formą ir pateikti Agentūrai.

39. Jei dėl pareiškėjo veiklos yra pradėtas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas, galintis turėti įtakos paramos skyrimui, Agentūra gali sustabdyti paraiškos vertinimą iki bus gautos teisėsaugos institucijų išvados.

X. SANKCIJOS

 

40. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintoje sankcijų taikymo metodikoje.

41. Paramos gavėjui nesilaikant prisiimtų įsipareigojimų ir (arba) pažeidžiant kitus teisės aktų reikalavimus, numatomos trys sankcijų rūšys – paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir (arba) paramos susigrąžinimas.

42. Parama sumažinama (sankcija skaičiuojama veislės lygiu) arba parama neskiriama šiais atvejais:

42.1 kai dėl nuo paramos gavėjo priklausančių priežasčių neišlaikė paramos paraiškoje nurodyto laikyti ūkinių gyvūnų skaičiaus ir per Taisyklių 19.10 ir 19.11 papunkčiuose nurodytą terminą neinformavo Agentūros dėl ūkinių gyvūnų keitimo, paramos gavėjui įsipareigojimų metais parama sumažinama 10 proc. nuo mokėtinos sumos, kuri apskaičiuojama pagal išlaikytą ūkinių gyvūnų skaičiaus SG kiekvieno mėnesio 1 d. Tačiau, jei  paramos paraiškoje deklaruotas ūkinių gyvūnų skaičius atkuriamas, parama toliau mokama už paramos paraiškoje deklaruotą skaičių

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

42.2. jeigu nustatytas sumažintų ūkinių gyvūnų skaičius yra didesnis nei 50 proc., paramos mokėjimas nutraukiamas, o išmokėta parama nesusigrąžinama;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

42.3 pakartotinai sumažinus ūkinių gyvūną skaičių ir pažeidus Taisyklių 19.10 ir 19.11 papunkčiuose nurodytą terminą, parama mokama 50 proc. už likusį įsipareigojimų laikotarpį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

42.4. nustačius pažeidimus dėl gyvūnų gerovės reikalavimų nesilaikymo, kurie Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“, priskiriami prie sunkių pažeidimų, paramos gavėjui už tuos metus, kai nustatytas pažeidimas, parama neskiriama (prašant paramos už laikomus arklius, taikomi tokie pat gyvūnų gerovės reikalavimai, kaip galvijams);

42.5. nustačius Pagrindinių reikalavimų pagal veiklą nesilaikymą, už tuos metus, kai nustatytas pažeidimas, taikoma 10 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio sankcija. Pakartotinai nustačius šio reikalavimo pažeidimą, už tuos metus, kai nustatytas pažeidimas, taikoma 20 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio sankcija;

42.6. nustačius pažeidimų dėl ūkinių gyvūnų grynojo veisimo ir (arba) gyvulių produktyvumo tyrimų ir (arba) selekcinės programos vykdymo, paramos gavėjui už tuos metus, kai nustatytas pažeidimas, parama už tos veislės ūkinius gyvūnus, dėl kurių yra nustatyti minimi pažeidimai, neskiriama;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

42.7. kai paramos gavėjas nesilaiko reikalavimo tvarkyti buhalterinę apskaitą, išmoka mažinama 1 proc. visos apskaičiuotos paramos sumos pagal Priemonę.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

43. Jei paramos gavėjas ne dėl savo kaltės neišlaikė paramos paraiškoje nurodyto laikyti ūkinių gyvūnų skaičiaus (ūkiniam gyvūnui kritus, išbrokavus ūkinį gyvūną ar kitais netekimo (praradimo) atvejais ir pateikus tai pagrindžiančius dokumentus), jam mokama parama už likusį ūkinių gyvūnų skaičių visą paramos teikimo laikotarpį pagal SG apskaičiuotą kiekvieno mėnesio 1 d. (kai nelieka nei vieno įsipareigoto laikyti gyvulio paramos mokėjimas nutraukiamas netaikant sankcijų). Tačiau, jei paramos paraiškoje deklaruotas ūkinių gyvūnų skaičius atkuriamas, parama toliau mokama už paramos paraiškoje deklaruotą skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

44. Jei pareiškėjas Agentūros darbuotojui neleido atlikti patikros vietoje, siekiant tinkamai suskaičiuoti deklaruotus ūkinius gyvūnus, arba nesudarė kitų tinkamų sąlygų (neleido pažymėti specialiomis priemonėmis, neatskyrė gyvulių grupėmis, nesuvarė į užtvarus ir pan.), parama už tuos metus neskiriama.

441. Jei nevykdomas 33.10 papunktyje nurodytas reikalavimas panaikinti įsiskolinimą iki nustatytos datos, parama einamaisiais metais nemokama, tačiau prisiimti įsipareigojimai pagal Priemonės veiklą nenutrūksta. 

Papildyta punktu:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

 

442. kai paramos gavėjas, kurio prisiimti įsipareigojimai nėra pasibaigę, yra bankrutuojantis ar jo veikla likviduojama, parama neskiriama.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

45. Paramos susigrąžinimas taikomas:

45.1. jei pareiškėjas / paramos gavėjas sąmoningai pateikė Agentūrai melagingą ar klaidinančią informaciją;

45.2. jei paramos gavėjas nutraukia įsipareigojimų pagal priemonės veiklą vykdymą prieš įsipareigojimų laikotarpio pabaigą;

45.3. nustačius, kad dvejus metus iš eilės paramos gavėjas neveisia ūkinių gyvūnų (už tuos metus, kai nustatytas pažeidimas, parama neskiriama ir susigrąžinama visa už tos veislės ūkinių gyvūnų laikymą išmokėta paramos dalis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

 

46. Jei pažeidimai buvo padaryti dėl aplinkybių, nurodytų 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL  L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 640/2014 (OL L 181, p. 48) 2 straipsnio 2 dalyje, sankcijos netaikomos.

47. Paramos gavėjas ar jo įgaliotasis asmuo raštu praneša Agentūrai apie šių Taisyklių 46 punkte numatytų aplinkybių atsiradimą, kartu pateikdamas įrodymo dokumentus, per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kurią paramos gavėjas ar jo įgaliotasis asmuo gali tai padaryti.

48. Einamaisiais metais taikomų sankcijų suma negali viršyti 100 proc. mokėtinos išmokos sumos.

49. Jei nesilaikoma Valdymo ir GAAB reikalavimų, taikomos sankcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“.

 

XI. ATSAKOMYBĖ

 

50. Už paramos paraiškoje pateiktus duomenis atsako juos pateikę pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai.

51. Už paramos paraiškų ir prie jų pateikiamų dokumentų, išvardytų paramos paraiškoje, priėmimą, registravimą Kaimo plėtros priemonių 2014–2020 m. administravimo informacinėje sistemoje (toliau – KPPAIS2), patikrinimą, duomenų į KPPAIS2 įvedimą, administracinę patikrą, patikrą vietoje, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą paramos gavėjams, lėšų apskaitą ir ataskaitų teikimą atsako Agentūra.

52. Už kilmės pažymėjimų išdavimą ir kilmės pažymėjimuose pateiktą informaciją atsako kiaulių, avių ir nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacijos, kurios yra pripažintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 177 „Dėl asociacijų pripažinimo veislininkystės institucijomis“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos pripažinimo veislininkystės institucija“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-591 „Dėl Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacijos pripažinimo veislininkystės institucija“.

53. Už kiaulių kilmės knygų tvarkymą yra atsakingos atskiru žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos veislininkystės institucijos.

54. Už galvijų, arklių ir avių įrašymą į kilmės knygų pagrindinį skyrių ir pateikimą GYVIS atsako galvijų, arklių, avių pripažintos veisimo organizacijos. Už informaciją apie galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) PGVP, už informaciją apie arklius ARVP, už kiaules KVP ir avis AVP atsako ŽŪIKVC.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

55. Už gyvulių produktyvumo tyrimų vykdymą pagal nykstančių gyvūnų ir paukščių rūšis yra atsakingos pripažintos veisimo organizacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

56. Už grynąjį veisimą ir už dalyvavimą vykdant veislininkystės institucijos selekcinę programą pagal nykstančių gyvūnų ir paukščių rūšis yra atsakingos pripažintos veisimo organizacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

57. Ūkinių gyvūnų kilmės knygos tvarkomos vadovaujantis Kilmės knygų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 220 „Dėl Kilmės knygų nuostatų“.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Veiklos įgyvendinimo priežiūra ir tikrinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

59. Apskundimo tvarką ir kitą šiose Taisyklėse nepateiktą informaciją reglamentuoja Administravimo taisyklės ir kiti teisės aktai.

60. Paramos gavėjai, gavę išmokas neteisėtai, ir asmenys, prisidėję prie neteisėtų išmokų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Šios Taisyklės gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

62. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

63. Pasikeitus šioms taisyklėms nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kai pakeitimo įsakyme numatyta kitaip.

 

____________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

Nr. 3D-362, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-29, i. k. 2017-08926

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

Neteko galios nuo: 2019-04-18

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

3D-190 4 priedas

Neteko galios nuo: 2017-02-22

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

 

5 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-117, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02804

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-190 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-362, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-29, i. k. 2017-08926

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-227, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06284

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-190 "Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo