Suvestinė redakcija nuo 2018-08-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-08, i. k. 2017-19813

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI  KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 8 d. Nr. 1V-833

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.9 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 55 punktu bei atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 7 d. Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1 ir į 2018 m. birželio 21 d. Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-580, 2018-08-09, paskelbta TAR 2018-08-09, i. k. 2018-12965

 

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-833

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 1V-580 redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

 

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1.

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija

Kompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Žaliakalnio gyventojams

128 577,02

109 289,99

9 643,23

0,00

0,00

0,00

9 643,80

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA), 17 punkte.

 

2.

Kauno kolegija

Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui

52 945,00

44 759,73

3 949,39

0,00

0,00

0,00

4 235,88

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

3.

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija

Žaliakalnis – gera vieta dirbti

28 004,00

23 803,40

2 100,30

0,00

0,00

0,00

2 100,30

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

4.

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija

Jauni Žaliakalnio senjorai

24 969,66

21 224,21

18 72,72

0,00

0,00

0,00

1 872,73

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

5.

UAB „Ekopievos“

Mokymo ir konsultavimo paslaugos jauno verslo atstovams (asmenims nuo 16 iki 39 metų) Kauno miesto Žaliakalnio teritorijoje

 

137 640,00

116 994,00

10 323,00

0,00

0,00

0,00

10 323,00

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

6.

UAB Verslo mokymo centras

Asmenų (nuo 40 m.), atstovaujančių jaunam verslui, verslumo kompetencijų ugdymas

51 100,00

43 435,00

3 832,50

0,00

0,00

0,00

3 832,50

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

7.

VšĮ „Kartu stipresni“

Atrask save Žaliakalnyje

46 703,00

39 697,30

3 502,70

0,00

0,00

0,00

3 503,00

2019-01-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

8.

UAB Verslo mokymo centras

Žaliakalnio teritorijos darbingų neaktyvių gyventojų (16–39 m.) verslumo skatinimas

127 374,10

107 852,69

9 5 16,41

0,00

0,00

0,00

10 005,00

2019-01-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

9.

UAB „Pokyčių valdymas“

Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymai

70 888,00

60 254,43

5 316,57

0,00

0,00

0,00

5 317,00

2019-01-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

IŠ VISO:

668 200,78

567 310,75

50 056,82

0,00

0,00

0,00

50 833,21

______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-580, 2018-08-09, paskelbta TAR 2018-08-09, i. k. 2018-12965

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-833 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo