Suvestinė redakcija nuo 2019-09-26

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-08-31, i. k. 2015-13221

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo

 

2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. T1-94

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, 3 dalies 9 punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015 m. birželio 22 d. raštą Nr. 4-01-4684 „Dėl pareigybių sąrašo sudarymo“, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti pareigybių, į kurias, prieš skirdama asmenį, Savivaldybės institucija, Savivaldybės įstaiga ar įmonė privalo pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie į šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašą (pridedama).

2. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-94

 

pareigybių sąrašAS

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

 

Savivaldybės administracija

1.  

Savivaldybės administracijos direktorius

2.  

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

3.  

Skyriaus vedėjas

4.  

Seniūnijos seniūnas

5.  

Seniūnijos seniūno pavaduotojas

6.  

Tarnybos vadovas

 

Savivaldybės kultūros įstaigos

7.  

Pasvalio krašto muziejaus direktorius

8.  

Pasvalio krašto muziejaus direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams

9.  

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorius

10.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojas

11.

Pasvalio kultūros centro direktorius

12.

Pasvalio kultūros centro direktoriaus pavaduotojas

 

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos

13.

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų direktorius

14.

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų direktoriaus pavaduotojas soc. reikalams

15.

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

16.

Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorius

16-1.

Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

17.

Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas ūkio klausimams

18.

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ direktorius

19.

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ direktoriaus pavaduotojas

 

Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos

20.

VšĮ Pasvalio ligoninės vyriausiasis gydytojas

21.

VšĮ Pasvalio ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojas

22.

VšĮ Pasvalio ligoninės skyriaus vedėjas

23.

VšĮ Pasvalio ligoninės laboratorijos vedėjas

24.

VšĮ Pasvalio ligoninės kabineto vedėjas

25.

VšĮ Pasvalio ligoninės tarnybos vadovas

25-1.

VšĮ Pasvalio ligoninės ūkio dalies vedėjas

26.

VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiasis gydytojas

27.

VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pavaduotojas

28.

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorius

 

Savivaldybės švietimo įstaigos

29.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktorius

30.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

31.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos skyriaus vedėjas

32.

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktorius

33.

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

34.

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

35.

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos skyriaus vedėjas

36.

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktorius

37.

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

38.

Neteko galios nuo 2019-09-26.

39.

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui

40.

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktorius

41.

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

42.

Neteko galios nuo 2019-09-26.

43.

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

44.

Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorius

45.

Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

46.

Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui

47.

Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktorius

48.

Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

49.

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorius

50.

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

51.

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

52.

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos skyriaus vedėjas

53.

Neteko galios nuo 2019-09-26.

54.

Neteko galios nuo 2019-09-26.

55.

Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktorius

56.

Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

57.

Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

58.

Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos direktorius

59.

Neteko galios nuo 2019-09-26.

60.

Pasvalio ,,Riešuto“ mokyklos direktorius

61.

Pasvalio „Riešuto“ mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

61-1.

Pasvalio „Riešuto“ mokyklos direktoriaus pavaduotojas neformaliojo švietimo organizavimui

62.

Pasvalio „Riešuto“ mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

63.

Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktorius

64.

Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui

65.

Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktoriaus pavaduotojas ūkiui

66.

Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ skyriaus vedėjas

67.

Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorius

68.

Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui

69.

Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

70.

Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorius

71.

Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui

72.

Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotojas ūkiui

73.

Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“  skyriaus vedėjas

74.

Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorius

75.

Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui

76.

Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

77.

Pasvalio muzikos mokyklos direktorius

78.

Pasvalio sporto mokyklos direktorius

79.

Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

80.

Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkiui

81.

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorius

 

Savivaldybės įmonės

82.

UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktorius

83.

UAB „Pasvalio knygos“ direktorius

84.

UAB „Pasvalio vandenys“ direktorius

85.

UAB „Pasvalio vandenys“ direktoriaus pavaduotojas

86.

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ direktorius

87.

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ direktoriaus pavaduotojas

 

Kitos įstaigos

88.

Pasvalio priešgaisrinės tarnybos vadovas

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-177, 2019-09-25, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15079

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-177, 2019-09-25, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15079

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo