Suvestinė redakcija nuo 2021-03-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-02-20, i. k. 2018-02537

 

r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR SPORTO TARYBOS SUDARYMO

 

2018 m. vasario 19 d.  Nr. T-32

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 6 punktu,  Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, siekdama gerinti kūno kultūros ir sporto plėtojimą Savivaldybėje, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės tarybos, Akmenės rajono savivaldybės administracijos, Akmenės rajono sporto centro, kūno kultūros ir sporto veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų siūlymus, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatus (pridedama).

2. Neteko galios nuo 2021-03-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-24, 2021-02-26, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-03961

Punkto pakeitimai:

Nr. T-172, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-08-29, i. k. 2019-13693

Nr. T-108, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11050

Nr. T-230, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24240

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Vitalijus Mitrofanovas 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2018  m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-32

 

AKMENĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS  SPORTO TARYBOS  NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akmenės  rajono savivaldybės sporto tarybos (toliau – Sporto taryba) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Sporto tarybos tikslus, uždavinius, teises, pareigas, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.

2. Sporto  taryba yra patariamoji institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, įgyvendinant Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kūno kultūros ir sporto politiką Savivaldybės teritorijoje.

3. Sporto taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kūno kultūros ir sporto departamento teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

4. Sporto tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami Savivaldybės institucijoms, sporto įstaigoms ir organizacijoms, yra rekomendacinio pobūdžio.

5. Sporto taryba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos sporto institucijomis, Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis  švietimo ir sporto  įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kūno kultūros ir sporto  veiklą, laisvaisiais mokytojais, dirbančiais kūno kultūros ir sporto srityje, bendruomenėmis, jaunimo organizacijomis.

 

II SKYRIUS

SPORTO TARYBOS TIKSLAS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Sporto tarybos veiklos tikslas – teikti siūlymus dėl kūno kultūros ir sporto srities situacijos gerinimo Akmenės rajono savivaldybėje: analizuoti sporto būklę, teikti išvadas bei pasiūlymus dėl valstybės ir Savivaldybės sporto politikos įgyvendinimo Savivaldybės teritorijoje.

7.  Sporto tarybos uždaviniai:

7.1. analizuoti, svarstyti ir vertinti Savivaldybėje vykstančius kūno kultūros ir sporto vystymo procesus,  plėtros galimybes, aktualiausias Savivaldybės kūno kultūros ir sporto problemas;

7.2. teikti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai pasiūlymus dėl kūno kultūros ir sporto plėtojimo gerinimo;

7.3. siekti aktyvesnio Akmenės rajono sporto centro, bendrojo ugdymo įstaigų  darbuotojų, sportininkų, visuomenės atstovų dalyvavimo sprendžiant kūno kultūros ir sporto  klausimus;

7.4. siekti  didesnio rajono sporto prestižo, rūpintis Savivaldybės kūno kultūros ir sporto  sklaida šalyje ir užsienyje.

8. Siekdama įgyvendinti numatytus tikslus ir uždavinius, Sporto taryba atlieka šias

funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginius planus, kūno kultūros ir sporto plėtros programas, analizuoja kūno kultūros ir sporto plėtojimo priemones ir sportininkų pasiekimus;

8.2. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai dėl:

8.2.1. kūno  kultūros ir sporto politikos plėtros krypčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintų kūno kultūros ir sporto programų įgyvendinimo Savivaldybės teritorijoje;

8.2.2. kūno kultūros ir sporto plėtojimo projektų finansavimo prioritetinių krypčių nustatymo, projektų finansavimo tvarkos tobulinimo;

8.2.3. Akmenės rajono sporto centro veiklos gerinimo;

8.2.4.  Akmenės rajono sportininkų ir sporto darbuotojų skatinimo;

8.2.5.  bendradarbiavimo su užsienio valstybių, kitų Lietuvos rajonų kūno kultūros ir sporto institucijomis,  asociacijomis;

8.3 inicijuoja Savivaldybės kūno kultūros ir sporto  politikos padėties, poreikių tyrimus, kūno kultūros ir sporto politikos stebėseną ir kokybės vertinimą;

8.4. svarsto kitus kūno kultūros ir sporto politikos klausimus, kuriuos pateikia Savivaldybės taryba, Savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto komitetas, Savivaldybės meras, Savivaldybės administracija, Akmenės rajono visuomenė.

 

III SKYRIUS

SPORTO TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. Sporto taryba turi šias teises:

9.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingą informaciją iš įstaigų, sporto organizacijų ir klubų, Savivaldybės administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių;

9.2. kviesti į posėdžius specialistus, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Savivaldybės įstaigų, sporto klubų, organizacijų vadovus, darbuotojus;

9.3. kviesti į posėdžius kūno kultūros ir sporto ekspertus, galinčius teikti informaciją bei išvadas svarstomais kūno kultūros ir sporto plėtojimo klausimais;

9.4. teikti rekomendacijas  kūno kultūros ir sporto plėtojimą vykdančioms įstaigoms ir organizacijoms.

10. Už savo veiklą Sporto taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito Savivaldybės tarybai.

 

IV SKYRIUS

SPORTO TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Sporto tarybą sudaro 9 nariai:

11.1. vienas narys, pasiūlytas Savivaldybės tarybos;

11.2. vienas narys, deleguotas Savivaldybės administracijos;

11.3. vienas narys, deleguotas Akmenės rajono sporto centro bendruomenės;

11.4. vienas narys, deleguotas komandinių žaidimų sporto šakas kultivuojančių rajono nevyriausybinių  sporto organizacijų;

11.5. vienas narys, deleguotas individualias sporto šakas kultivuojančių rajono nevyriausybinių sporto organizacijų;

11.6. vienas narys, deleguotas rajono verslininkų asociacijos;

11.7. vienas narys, deleguotas  rajono seniūnijų seniūnų;

11.8. vienas narys, deleguotas rajono kūno kultūros mokytojų;

11.9. vienas narys, deleguotas techninių sporto šakų atstovų.

12. Sporto tarybos nario kadencija – 3 metai. Kadencijos pabaigoje keičiama trečdalis Sporto tarybos narių. Sporto tarybos nario kadencijų skaičius – ne daugiau kaip 2 kadencijos.

13. Sporto taryba pirmajame posėdyje visų narių dauguma išrenka pirmininką, pirmininko pavaduotoją  ir tvirtina Sporto tarybos darbo reglamentą.

14. Sporto tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – Sporto tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja Sporto tarybos darbą, pirmininkauja posėdžiams, atsako už jos veiklą.

15. Sporto tarybos pirmininku negali būti renkamas kūno kultūrą ir sportą administruojančio Savivaldybės administracijos padalinio atstovas.

16. Sporto tarybos sekretoriaus funkcijas atlieka Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistas, koordinuojantis kūno kultūros ir sporto veiklą, kuris nėra Sporto tarybos narys.

17. Sporto taryba posėdžiauja pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per metus.

18. Sporto tarybos posėdžiai yra atviri. Juose gali dalyvauti visi suinteresuoti asmenys.

19. Sporto tarybos siūlymai priimami balsuojant dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.

20.  Sporto tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Sporto taryba nevykdo finansinės veiklos.

22. Sporto tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, ekspertų išvados, susirašinėjimo medžiaga ir kt.) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Sporto tarybos nuostatus, sudėtį tvirtina ir esant poreikiui juos keičia Savivaldybės taryba.

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-172, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-08-29, i. k. 2019-13693

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo ir sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo

 

2.

Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-108, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11050

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo ir sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo

 

3.

Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-230, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24240

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo ir sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo

 

4.

Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-24, 2021-02-26, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-03961

Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo