Suvestinė redakcija nuo 2020-05-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-08-21, i. k. 2015-12510

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „investicijos į miškO plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJASĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ, PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 3D-659

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.2, 12.3 ir 12.6 papunkčiais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/288 (OL 2019 L 53, p.14), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais  2019 m. birželio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu  (ES) 2019/936 (OL 2019 L 149, p. 58), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL 2014 L 227, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/94 (OL 2019 L 19, p. 5), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/711 (OL 2019 L 123, p. 1), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos, patvirtintos 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu C(2015)842, nuostatomis ir siekdama, kad būtų efektyviai panaudotos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos.

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-184, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05577

 

t v i r t i n u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministre                                                                                 Virginija Baltraitienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 3D-659

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „investicijos į miškO plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/288 (OL 2019 L 53, p.14), 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, nustatančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisykles (OL 2014 L 227, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais  2019 m. birželio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/936 (OL 2019 L 149, p. 58), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 807/2014, nustatančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, pereinamojo laikotarpio nuostatas (OL 2014 L 227, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/94 (OL 2019 L 19, p. 5), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/711 (OL 2019 L 123, p. 1), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 69), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1804 (OL 2019 L 276, p. 12), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu C(2015)842 (toliau – Programa), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

Nr. 3D-184, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05577

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

2. Šiose Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

2.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

2.2. ES – Europos Sąjunga;

2.3. EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai;

2.4. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. įkainis – Ministerijos patvirtinta kaina, už kurią galima įsigyti įrangos, technikos, mechanizmų, prekių, paslaugų ir (arba) darbų;

3.2. miško savininkų kooperatyvas – kooperatinė bendrovė, kurios ne mažiau kaip 5 nariai įstatymų nustatyta tvarka yra įgiję nuosavybės teisę į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius miško žemės sklypus;

3.3. miškų ūkio veikla – veikla, apimanti miškų auginimą (įveisimą, atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, tvarkymą) ir naudojimą;

3.4. projekto bendrosios išlaidos (toliau – bendrosios išlaidos) – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos susijusios su naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant techniką, pirkimu ir (arba) išperkamąja nuoma, taip pat viešinimo išlaidos;

3.5. Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Administravimo taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

PRIORITETAI, TIKSLINĖS SRITYS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 

5. Priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Investicijos į miškininkystės technologijas“ (toliau – priemonės veiklos sritis) prisideda prie šių Programos prioritetų įgyvendinimo:

5.1. didinti ūkių perspektyvumą, skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;

5.2. skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuose;

5.3. skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

6. Priemonės veiklos srities tikslinės sritys:

6.1. miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miškų plotų plėtra;

6.2. atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais;

6.3. veiklos įvairinimo, mažų įmonių kūrimo ir plėtros, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

7. Priemonės veiklos srities kompleksiniai tikslai:

7.1. inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;

7.2. aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;

7.3. klimato kaitos švelninimas.

 

IV SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

8. Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla:

8.1. miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;

8.2. minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;

8.3. vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

V SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

9. Privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

Nr. 3D-141, 2019-03-12, paskelbta TAR 2019-03-13, i. k. 2019-04012

 

10. Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

11. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

12. Jei pareiškėjas mirė po paramos paraiškos pateikimo, paramos paraiška išregistruojama. Tuo atveju, jei paramos gavėjas mirė po sprendimo skirti paramą priėmimo ir nekilnojamasis turtas (miškas), į kurį investuojama, priklauso paramos gavėjo sutuoktiniui arba paramos gavėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba paramos gavėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise, paramos paraiška gali būti išregistruojama tik gavus sutuoktinio sutikimą. Jei sutuoktinis nesutinka su paramos paraiškos išregistravimu, jis paramos gavėjo įsipareigojimus galėtų perimti ir tęsti veiklą tik su sąlyga, jei atitiks pareiškėjo tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus bei projektų atrankos kriterijus įsipareigojimų perėmimo metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

13. Paramos gavėjui mirus arba nenugalimos jėgos (force majeure) atveju, suderinus su Agentūra ir pateikus Agentūrai rašytinį prašymą dėl įsipareigojimų perėmimo, paramos gavėjo prisiimti įsipareigojimai po sprendimo skirti paramą priėmimo gali būti perduoti ir parama mokama asmeniui, perimančiam paramos gavėjo įsipareigojimus ir tęsiančiam veiklą, jei jis atitiks pareiškėjo tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus ir projektų atrankos kriterijus įsipareigojimų perėmimo metu. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės turi būti įrodomos dokumentais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

VI SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

14. Paramos paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

15. Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka šiame Taisyklių punkte išvardytas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus:

15.1. bendrosios tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai:

15.1.1. paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju šių Taisyklių V skyriuje;

15.1.2. projektas atitinka šių Taisyklių III skyriuje nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo;

15.1.3. projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama veikla, nurodyta šių Taisyklių IV skyriuje;

15.1.4. pareiškėjas užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;

15.1.5. pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, nuosavas lėšas, iš veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis ir (arba) nurodytas ir pagrįstas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolos ir (arba) išperkamosios (finansinės) nuomos suteikimo galimybės patvirtinamuosius dokumentus. O iki mokėjimo prašymo, kuriame prašoma kompensuoti skolintomis lėšomis įgyvendintas investicijas, pateikimo paramos gavėjas turi pateikti su finansų įmone arba kredito įstaiga pasirašytą paskolos ir (arba) išperkamosios (finansinės) nuomos sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

Nr. 3D-141, 2019-03-12, paskelbta TAR 2019-03-13, i. k. 2019-04012

 

15.1.6. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

15.1.7. pareiškėjas savo vardu, kaip valdos valdytojas, turi būti įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka (šis reikalavimas netaikomas savivaldybėms ir įmonėms, kurios nėra privačių miškų valdytojos);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

15.1.8. parama neteikiama, jei remiantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ nustatoma, kad pareiškėjas galimai neteisėtai sukūrė tokiai paramai gauti reikalingas sąlygas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

15.1.9. parama neteikiama, jei pareiškėjas turi finansinių sunkumų, t. y. pareiškėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas;

15.1.10. parama neteikiama projektams (įskaitant paslaugų teikimą), vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;

15.1.11. miškas (miško žemė), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpiau kaip iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Kai pareiškėjas investuoja į bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo turto dalį, teisė į nekilnojamąjį turtą turi būti nustatyta notaro patvirtintoje ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotoje sutartyje  (paramos paraiškos pateikimo dieną Nekilnojamojo turto registre turi būti įregistruota notarinė naudojimosi nekilnojamuoju turtu (mišku) tvarka, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.81 straipsnyje). Tuo atveju, kai nekilnojamasis turtas (miškas (miško žemė), į kurį investuojama, valdomas bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, paraišką gali teikti tik vienas iš bendraturčių. Kai miškas (miško žemė), į kurį investuojama, valdomas bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, vienas iš bendraturčių, teikdamas paramos paraišką, turi pateikti bendraturčių sutikimą, kuriame išdėstomas sutikimas numatytai veiklai jų miško (miško žemės) dalyje vykdyti. Jei miškas (miško žemė) yra valdomas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys iki paramos sutarties pasirašymo dienos turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kituose valdymo teisės suteikimo dokumentuose turi būti aptartos miškų ūkinės veiklos galimybės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

Nr. 3D-184, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05577

 

15.2. specialiosios tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, taikomi tik Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytai remiamai veiklai:

15.2.1. pareiškėjai (išskyrus savivaldybes) vykdo miškų ūkio veiklą ne trumpiau kaip vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo ir ataskaitiniais metais iš šios veiklos gavo ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto veiklos pajamų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

15.2.2. kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, metinės pareiškėjo veiklos pajamos iš miškų ūkio veiklos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų minimaliųjų mėnesinių algų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dydžio (jei ataskaitiniais metais buvo nustatyti keli minimaliųjų mėnesinių algų dydžiai, imamas vidurkis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

15.2.3. pateiktas verslo planas, parengtas pagal šių Taisyklių 2 priede nustatytą formą, pagrindžiantis naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant technikos)  įsigijimo reikalingumą ar paslaugų teikimą ir jų apimtis. Tuo atveju, kai projekte yra numatyta turtą įsigyti išperkamosios (finansinės) nuomos būdu pagal Taisyklių 26 punkte nurodytą terminą, verslo plano prognozės turi būti pateiktos 10 metų laikotarpiui;

15.2.4. pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus, kaip nurodyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl  Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

15.2.5. pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus (sudaromas ir kartu su paraiška pateikiamas balansas, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos už ataskaitinius metus). Norintys gauti paramą fiziniai asmenys privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą, vadovaudamiesi Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“. Jeigu pareiškėjas yra įmonė, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalo atlikti auditą, jis turi pateikti audituotas finansines ataskaitas ir audito išvadą už praėjusius finansinius metus;

15.2.6. jei projekte numatytos investicijos, susijusios su medienos, kaip žaliavos arba energijos šaltinio, naudojimu, jos galimos tik iki pramoninio perdirbimo. Pramoniniu medienos apdirbimu ar perdirbimu laikoma medienos tolesnis perdirbimas arba apdirbimas lentpjūvėse arba kitose pramonės įmonėse, kaip nurodyta ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, 16 skyriuje, išskyrus mažos apimties medienos apdirbimą ar perdirbimą mobiliomis lentpjūvėmis, apdirbančiomis iki 10000 mᵌ medienos per metus, arba mobilia medienos smulkinimo ar skaldymo įranga, apdirbančia iki 50 mᵌ medienos per valandą, kuris yra nelaikomas pramoniniu perdirbimu ir yra tinkamas paramai gauti. Remiama ir medienos ruošos veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 02 skyriuje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

15.2.7. jei projekte numatyta teikti paslaugas, parama teikiama su sąlyga, kad investicijos teiks naudą daugiau nei vienai miško valdai (pateikiamos viso projekto kontrolės laikotarpio preliminarios paslaugų teikimo sutartys, visoms iš paslaugų planuojamoms pajamoms pagrįsti, kurių apimtys turi atsispindėti verslo plane.);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

Nr. 3D-141, 2019-03-12, paskelbta TAR 2019-03-13, i. k. 2019-04012

 

15.2.8. miško valdai (miško žemė), į kurią investuojama, pateikiamas vidinės miškotvarkos projektas;

15.2.9. investicijos atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus, numatytus vidinės miškotvarkos projekte, ir (arba) darbo saugos reikalavimus, kaip nurodyta Techniniame reglamente „Mašinų sauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“, Elektrotechnikos gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 4-314 „Dėl Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“, Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 3D-770 „Dėl Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“, kai taikoma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

15.3. specialiosios tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, taikomi tik Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytai remiamai veiklai:

15.3.1. minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymui pareiškėjas kartu su paramos paraiška privalo pateikti Miško želdinimo ir žėlimo projektą, parengtą vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“, reikalavimais ir patvirtintą VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio, kurio veiklos teritorijoje yra pertvarkomas plotas. Taip pat privalo pateikti projektui įgyvendinti numatytų išlaidų sąmatą, kuri pagrįstų išlaidų būtinumą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

Nr. 3D-129, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03201

 

15.3.2. parama skiriama tik IV (ūkinių) miškų grupės miškuose bei atsižvelgiant į aplinkosauginius miško ekosistemų aspektus. Pertvarkymas tomis pačiomis medžių rūšimis, kurios augo iki pertvarkymo, neremiamas;

15.3.3. parama skiriama pertvarkant krūmynus, ir tik šių medžių rūšių medynus: baltalksnio, gluosnio, blindės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

15.3.4. paramos gavėjas privalo turėti želdinamų medžių rūšių, nurodytų Miško dauginamosios medžiagos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 521 „Dėl Miško dauginamosios medžiagos nuostatų patvirtinimo“, 1 priede, tiekėjo išduotą Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją. Taip pat privaloma turėti visų želdinamų medžių įsigijimo dokumentus (jei pareiškėjas / paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

15.3.5. pertvarkyto jaunuolynų ir krūmynų ploto lūžio kampai pagal projekto brėžinį turi būti pažymėti stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

16. Pareiškėjas prisiima šiuos įsipareigojimus:

16.1. kai vykdoma Taisyklių 8.1 papunktyje nurodyta veikla, apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama, nuo turto įsigijimo pradžios iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Jei turtas,  kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama, buvo sunaikintas, prarastas, sugadintas ar pan., paramos gavėjas įsipareigoja atkurti savo lėšomis turtą ne blogesnių techninių parametrų ir ne mažesne negu atkuriamąja turto verte projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o likutine verte – įgyvendinus projektą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

16.2. nekeisti projekto įgyvendinimo vietos, numatytų investicijų, raštu nesuderinus su Agentūra, ir sąlygų (vykdyti verslo plane numatytą veiklą) nuo paramos sutarties pasirašymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Projekto finansavimo šaltinių keitimas, suderinus su Agentūra, galimas iki paramos sutarties sudarymo. Po paramos sutarties sudarymo iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos projekto finansavimo šaltinius keisti galima raštu suderinus su Agentūra, tačiau tik tuo atveju, jei keičiama finansavimą skirianti finansų įmonė arba kredito įstaiga, arba investuojama didesnė nuosavų lėšų dalis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

Nr. 3D-184, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05577

 

16.3. neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo paramos sutarties pasirašymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, išskyrus Taisyklių 13 punkte nustatytą atvejį. Leidimą įkeisti turtą finansų įmonei arba kredito įstaigai Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje finansų įmonės arba kredito įstaigos suteiktą paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių. Agentūros sprendimu pareiškėjui gali būti leista įkeisti paramos lėšomis įsigytą turtą tik tai finansų įmonei arba kredito įstaigai, kuri suteikė paskolą projektui įgyvendinti. Įkeičiamas turtas turi būti kaip paskolos, kuria finansuojamas projekto įgyvendinimas, grąžinimo garantas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

16.4. kai vykdoma 8.1 papunktyje nurodyta veikla, nuo paramos paraiškos pateikimo datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą šių Taisyklių 15.2.5 papunktyje nustatyta tvarka;

16.5. viešinti paramą, kaip numatyta Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –Viešinimo taisyklės);

16.6. sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie projektą ir su juo susijusią veiklą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi paramos gavimo sąlygų ir reikalavimų, kaip yra vykdomas projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama, po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-184, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05577

 

16.7. teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

16.8. užtikrinti projektų atrankos kriterijų (numatytų Taisyklių 44.4, 44.6 ir 44.7 papunkčiuose) atitiktį projekto kontrolės laikotarpiu, jei už juos buvo suteikta balų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

16.9. jei vykdoma Taisyklių 8.2 papunktyje nurodyta veikla, kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu, kuriuo prašoma paramos šios veiklos išlaidoms, pateikti tiekėjo išduotą Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją ir sodmenų įsigijimo dokumentus (jei pareiškėjas / paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

16.10. jei vykdoma Taisyklių 8.2 papunktyje nurodyta veikla, pertvarkyto jaunuolynų ir krūmynų ploto lūžio kampus, pagal projekto brėžinį, privalo pažymėti stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

16.11. projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu nekurti galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

VIII SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

17. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.

18. Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

18.1. projektui negali viršyti 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų) sumos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-129, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03201

 

18.2. 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) sumos.

19. Paramos intensyvumas:

19.1. kai vykdoma 8.1 papunktyje nurodyta veikla, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);

19.2. kai vykdoma 8.2 ir 8.3 papunktyje nurodytos veiklos, finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

20. Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką.

21. Pareiškėjas, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali būti kitos investicinės Programos priemonės ir (arba) veiklos srities įgyvendinimo dalyvis (šis punktas netaikomas vykdant tik taisyklių 8.2–8.3 papunkčiuose numatytas veiklas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

22. Pakartotinai investicinės paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį ES lėšomis finansuojamą projektą, t. y. ne anksčiau kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą (netaikoma vykdant tik taisyklių 8.2–8.3 papunkčiuose numatytas veiklas, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sričiai „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, kai teikiama paramos paraiška tik pamiškių formavimo, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo, nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymo (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus, vienkartinio jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo ir vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo veikloms, veiklos sričiai „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, kai teikiama paramos paraiška tik pažeistam miškui atkurti, veiklos sričiai „Miško veisimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklai „Asbestinių stogų dangos keitimas“).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

Nr. 3D-129, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03201

 

23. Jei pareiškėjas naudojasi finansinių institucijų išduotomis paskolomis ir (arba) išperkamosiomis (finansinėmis) nuomomis projektui, kuriam prašoma paramos, finansuoti ir pareiškėjui teikiama valstybės pagalba, kompensuojant dalį finansinei institucijai sumokėtų palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio, didžiausia paramos, skiriamos pagal Taisykles, ir valstybės pagalbos lėšų suma bendrai bei intensyvumas projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms negali viršyti Taisyklių 18 ir 19 punktuose nustatytų dydžių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

24. Parama skiriama nepažeidžiant valstybės pagalbos reikalavimų, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1). Bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) sumos per trejų fiskalinių metų laikotarpį.

 

IX SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

25. Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, o paskutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-184, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05577

 

26. Tuo atveju, kai pareiškėjas paramos paraiškoje, verslo plane nurodo, kad projekte numatytas įsigyti turtas bus įgyjamas išperkamosios (finansinės) nuomos būdu, projekto įgyvendinimo trukmė gali viršyti 24 mėnesių laikotarpį  nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, tačiau paskutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-184, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05577

 

27. Projekte turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas.

28. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.

29. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, ir ne daugiau nei numatytas paramos dydis ir intensyvumas.

30. Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią kiekvienos investicijos pasiūlytą kainą (jei komercinis pasiūlymas pateiktas daugiau nei vienai investicijai, turi būti pasirenkama kiekvienos investicijos mažiausia kaina, neatsižvelgiant į bendrą visų komerciniame pasiūlyme nurodytų investicijų kainą). Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekių, paslaugų ir (arba) darbų kaina yra 10 proc. didesnė, nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekių, paslaugų ir (arba) darbų kainos, atliekami Administravimo taisyklių 66 punkte nurodyti veiksmai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

Nr. 3D-184, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05577

 

30¹. Perkant prekes, paslaugas, kurių vertė nesiekia 58 000 Eur be PVM, ar perkant darbus – nesiekia 145 000 Eur be PVM (išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktų nuostatas reikia atlikti pirkimų procedūras), mažiausią kainą nurodančio komercinio pasiūlymo konkretūs pagrindines technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai bus įrašomi į paramos sutartį. Šis punktas taikomas paramos paraiškoms, pateiktoms nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

31. Jei prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai (bendrųjų išlaidų atveju) atlikti iki paramos paraiškos pateikimo, pareiškėjas pirkimų dokumentų kopijas turi pateikti kartu su paramos paraiška.  

32. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

32.1. būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje;

32.2. realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų;

32.3. patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše pagal šių Taisyklių 33 punktą arba jei jos padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose;

32.4. bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau, jei parama projektui neskiriama arba jei pirkimai atlikti nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose, bendrosios išlaidos nefinansuojamos;

32.5. faktiškai padarytos ir paramos gavėjo apskaitoje užfiksuotos išlaidos, kurios gali būti nustatytos patikros vietoje metu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

32.6. išperkamąja (finansine) nuoma įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos. Įsigyjamo turto dalis pagal finansinės išperkamosios nuomos sutartį, neapmokėta iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, paramos lėšomis nefinansuojama.

33. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

33.1. įgyvendinant projektus pagal Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytą veiklą:

33.1.1. nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:

33.1.1.1. motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;

33.1.1.2. miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;

33.1.1.3. savikrovės priekabos;

33.1.1.4. medvežiai;

33.1.1.5. medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;

33.1.1.6. mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;

33.1.1.7. speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;

33.1.2. pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:

33.1.2.1. mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;

33.1.2.2. mobilios lentpjūvės;

33.1.3. kita miškų ūkio technika ir įranga:

33.1.3.1. miško traktoriai, sukomplektuoti su dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmais;

33.1.3.2. dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

33.2. įgyvendinant projektus pagal Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytą veiklą:

33.2.1. nelikvidinės medienos sutvarkymas;

33.2.2. dirvos paruošimas;

33.2.3. sodmenų įsigijimas;

33.2.4. sodmenų transportavimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

33.2.5. sodmenų sodinimas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

33.2.6. sodmenų apsaugos priemonės (tvoros (įskaitant aptvėrimą) arba repelentai (įskaitant tepimą);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

33.2.7. priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

33.3. įgyvendinant projektus pagal Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytą veiklą:

33.3.1. vidinės miškotvarkos projekto (ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

33.3.2. miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

33.4. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), ir tinkamų finansuoti bendrųjų išlaidų suma ne didesnė kaip 1 800 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų) be PVM. Projekto viešinimo išlaidos finansuojamos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

34. Netinkamos finansuoti išlaidos:

34.1. išlaidos, nesusijusios su projektu ir remiama veikla ir neįvardytos šių Taisyklių 33 punkte;

34.2. trumpalaikis turtas;

34.3. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose, išskyrus atvejus, kai yra nustatyti įkainiai;

34.4. išlaidos, viršijančios Ministerijos 2014–2020 metų laikotarpiui nustatytus įkainius, jei tokie įkainiai nustatyti. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra didesnė už nustatytus įkainius, finansuojama pagal nustatytus įkainius. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra mažesnė negu pagal nustatytus įkainius ir neviršija vidutinės rinkos kainos, finansuojama pagal pasiūlyme pateiktą kainą. Nesant teisės akto, nustatančio įkainius, pareiškėjas, įsigydamas investiciją, turi vadovautis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

34.5. išlaidos, susijusios su išperkamosios (finansinės) nuomos sutartimi, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos, draudimo įmokos;

34.6. investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota, t. y.  turtas areštuotas;

34.7. miško priežiūros išlaidos;

34.8. miško atkūrimo po pagrindinių miško kirtimų išlaidos;

34.9. medienos vežimo keliais technika;

34.10. einamosios veiklos išlaidos;

34.11. kai vykdoma 8.2 papunktyje nurodyta veikla plote, kuriam buvo suteikta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, kai teikiama parama jaunuolynų ugdymui ir pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, kai teikiama parama pažeistam miškui atkurti.

34.12. išlaidos, kurių technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai skiriasi nuo nurodytų paramos sutartyje, jei jos patirtos perkant prekes, paslaugas ir (ar) darbus pagal Taisyklių 30¹ punkto nuostatas.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

35. Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

 

X SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

36. Paramos paraiškos forma pateikiama šių Taisyklių 1 priede ir skelbiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt.

37. Paramos paraiška ir (arba) kiti dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir jų priedai nepriimami.

38. Paramos paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu ir atspausdinti. Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

39. Paramos paraiškas priima iš pareiškėjų ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Paramos paraiška ir su paramos paraiška pateikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį; šie dokumentai taip pat gali būti pateikiami ir per ŽŪMIS, jei tokia galimybė yra, registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt, kitomis elektroninėmis priemonėmis ir panašiai.

Karantino metu pareiškėjas, pasirašytą paramos paraišką kartu su paramos paraiška pateikiamais dokumentais Agentūros darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo spaudu (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas), bei užregistruojamos. Apie paramos paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 d. d. informuojami paramos paraiškoje nurodytu telefonu ir / arba elektroniniu paštu.  Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir / arba elektroninio pašto adresą, kuriuo Agentūra galėtų informuoti apie paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš Agentūros informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos pateikimo privalo susisiekti su Agentūra; priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos dvi darbo dienas trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

Nr. 3D-184, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05577

Nr. 3D-221, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06095

 

40. Paramos paraiškų pildymas, registravimas ir vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

41. Įregistravus paramos paraišką, pirmiausia, Administravimo taisyklių nustatyta tvarka atliekamas administracinės atitikties tikrinimas.

42. Paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatoma, ar projektas tinkamas gauti paramą iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, ir galima paramos suma, suapvalinta iki sveikųjų skaičių.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

43. Projektų atrankos vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

44. Atrankos kriterijai:

44.1. Pareiškėjas yra:

44.1.1. privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško – suteikiama 10 balų;

44.1.2. privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba  miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.

44.2. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.

44.3. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.

44.4. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.

44.5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.

44.6. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Naujai sukurtų darbo vietų (naujų etatų) skaičius per metus yra apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“   – dirbtų per metus visų darbo dienų skaičius padalinamas iš darbo dienų per metus skaičiaus:

44.6.1. iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų;

44.6.2. daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.

44.7. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys –  suteikiami 5 balai.

45. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

46. Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilės sudarymas atliekamas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Papildomas paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas reitinguojant pareiškėjus tokia eilės tvarka:

46.1. pagal pareiškėjus, kurie nėra gavę ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, patvirtintą 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076, su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2009)10216;

46.2. pagal mažiausią prašomą paramos sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

XII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS IR PARAMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

47. Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir nustatytos formos atskirų paramos paraiškų vertinimo ataskaitas ir teikia Ministerijai.

48. Ministerijos sudarytas Projektų atrankos komitetas svarsto projektus ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir (arba) nefinansuotinų projektų. Vadovaudamasis Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo priima ministras ar jo įgaliotas asmuo ir Ministerija apie tai praneša Agentūrai per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos;

49. Agentūra apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo informuoja pareiškėjus Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

50. Gavusi Ministerijos pranešimą dėl priimto sprendimo suteikti paramą, Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių nustatyta tvarka, rengia paramos sutartį.

51. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.

 

XIII SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

52. Paramos gavėjas po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta paramos sutartyje, pateikia nustatytos formos mokėjimo prašymą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

53. Mokėjimo prašymus kartu su reikiamais priedais iš paramos gavėjų priima ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Taip pat šie dokumentai gali būti pateikiami ir per ŽŪMIS.

53¹. Paraiškų, pateiktų nuo 2017 m., mokėjimo prašymai kartu su reikiamais priedais turi būti pateikti tik per ŽŪMIS Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

54. Paramos gavėjas mokėjimo prašymą ir susijusius dokumentus turi užpildyti lietuvių kalba. Kita kalba užpildyti mokėjimo prašymai ir jų priedai nepriimami.

55. Mokėjimo prašymai turi būti pateikti paramos sutartyje nustatytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

56. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai, jis įregistruojamas, tačiau yra taikomos sankcijos. Sankcijos dėl pavėluoto mokėjimo prašymo pateikimo nustatomos vadovaujantis Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Sankcijų metodika). Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami Administravimo taisyklėse nustatytu terminu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

Nr. 3D-184, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05577

 

57. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą arba paskirstyti paramos objektus ir (arba) sumas tarp paramos dalių, ir (arba) projekto įgyvendinimo etapų, jis iki atitinkamo termino pabaigos turi Agentūrai raštu pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo arba dėl paramos objektų paskirstymo tarp paramos dalių ir (arba) projekto įgyvendinimo etapų.

58. Mokėjimo prašymai vertinami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

59. Kai vykdoma Taisyklių 8.2 papunktyje nurodyta veikla, kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu, kuriuo prašoma paramos šios veiklos išlaidoms, turi būti pateikta tiekėjo išduota Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopija ir sodmenų įsigijimo dokumentai (jei pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą, o išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų pateikti nereikia).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

 

60. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

61. Šiai priemonei taikomi išlaidų kompensavimo arba sąskaitų apmokėjimo būdai. Taikomas (-i) paramos lėšų mokėjimo būdas (-ai) nustatomas (-i) paramos sutartyje. Sąskaitų apmokėjimo būdą galima taikyti ir jau įgyvendinamiems projektams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-388, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10757

 

62. Taikant išlaidų kompensavimo mokėjimo būdą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą iš nuosavų arba skolintų lėšų ir paramos sutartyje nustatytu periodiškumu Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūrai teikia mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus.

621. Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, paramos gavėjas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-388, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10757

 

63. Paramos gavėjas gali pateikti iki 3 mokėjimo prašymų, kai projekto įgyvendinimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai. Kai projekto įgyvendinimo laikotarpis yra ilgesnis nei 24 mėnesiai, paramos gavėjas gali pateikti iki 10 mokėjimo prašymų, tačiau paskutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-184, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05577

 

64. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas (nedeklaruotas ankstesniuose mokėjimo prašymuose) ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

65. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XIV SKYRIUS

SANKCIJOS

 

66. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui gali būti taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos. Gali būti taikomos tokios sankcijos: paramos sumažinimas, paramos teikimo sustabdymas ir (arba) nutraukimas, sutarties nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos; apribojimas teikti paraiškas; kitos poveikio priemonės dėl su gauta arba prašoma parama susijusių įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

67. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatyta Sankcijų metodikoje.

68. Nustačius atvejį, kai paramos gavėjas, norėdamas gauti paramą, pateikė melagingos informacijos arba dėl aplaidumo nepateikė būtinos informacijos, Agentūra susigrąžina visą išmokėtą paramą ir paramos gavėjas dvejus kalendorinius metus nuo pažeidimo fakto nustatymo dienos netenka teisės dalyvauti priemonėje.

69. Vykdant Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytą veiklą, kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu nepateikus Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopijos ir sodmenų įsigijimo dokumentų, paramos sutartis nutraukiama.

70. Jei vykdant Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytą veiklą patikros vietoje metu pertvarkytas jaunuolynų ir krūmynų plotas nepažymėtas stulpeliais ar aiškiai matomais ženklais, plotas matuojamas pagal natūralias pertvarkyto jaunuolynų ir krūmynų ploto ribas, o parama mokama pagal faktinį patikros metu nustatytą plotą. Jei neįmanoma nustatyti pertvarkyto jaunuolynų ir krūmynų ploto natūralių ribų, matavimai nevykdomi bei parama už tokį plotą neteikiama.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

71. Projektų įgyvendinimo priežiūra ir tikrinimas, apskundimo tvarka atliekama Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

 

___________________

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

(Paramos paraiškos forma)*

Nacionalinės mokėjimo agentŪros prie žemės ūkio ministerijos

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ

departamento |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| teritorinis skyrius**

 

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

 

(paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)                   (vardas, pavardė)            (parašas)

 

Paraiška vertinti priimta                     

Paraiška atmesta                                 

 

 

___________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų 

departamento                                                             paramos administravimo skyriui

 

PARAMOS PARAIŠKA pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 metų PROGRAMOS priemonės „INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ“ VEIKLOS SRITĮ „INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS“

 

___________Nr.__________

(data)

____________

(sudarymo vieta)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

Adresas / buveinė

(nurodoma pareiškėjo gyvenamoji vieta (įmonės buveinės adresas), telefonas, faksas, el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Seniūnijos pavadinimas    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gyvenamosios vietovės / buveinės pavadinimas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr.         |__|__|__|

Buto Nr.          |__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|

Tel. Nr.    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Faks.         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo eigą?

Pastaba. Užpildykite tik vieną langelį.

Paštu

Elektroniniu paštu

Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Agentūra teiktų žemės ūkio skyriui?

Jei ,,Taip“, nurodykite Jūsų gyvenamosios vietovės rajono žemės ūkio skyriaus pavadinimą (įrašyti) ___________________________________________________

 Taip    Ne

Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Agentūra teiktų tam tikrai asociacijai?

Jei ,,Taip“, nurodykite asociacijos pavadinimą (įrašyti) _________________________

 Taip    Ne

 

1.  Žemės ūkio ir kaimo valdos atpažinties kodas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Nurodomas žemės ūkio ir kaimo valdos atpažinties kodas iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pažymos)

1.1. Žemės ūkio ir kaimo valdos adresas, jei skiriasi nuo gyvenamosios vietos (buveinės):

         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Nurodomas miško valdos adresas iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pažymos)

2. Asmens kodas (fiziniams asmenims) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2.1. Individualios veiklos pažymos numeris |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2.2. Verslo liudijimo numeris |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3. Juridinio asmens kodas (juridiniams asmenims)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

4. Juridinio asmens dalyvių skaičius  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

5. Informacija apie susijusias įmones / įmones partneres

(Pildo tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys)

5.1.  Subjektai, dalyvaujantys pareiškėjo valdyme (daugiau nei 25 proc.) (nurodomas tų subjektų vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas bei turimų akcijų / pajaus arba turto dalis (proc.).

      Taip                   Ne

 

Vardas, pavardė arba pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

 Turimų akcijų / pajaus arba turimo turto dalis, proc.     

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

5.2. Pareiškėjo dalyvavimas (daugiau nei 25 proc.) kitų subjektų valdyme (juridinio asmens pavadinimas, kodas)

(nurodomas tų subjektų vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas, pareiškėjo turimų akcijų / pajaus arba turimo turto dalis, proc.)

      Taip                   Ne

 

Pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų (pajaus) arba turimo turto dalis, proc.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

Įmonės tipas

Labai maža įmonė

Maža įmonė

Vidutinė įmonė

Didelė įmonė

5.4. Susijusių / partnerių įmonių duomenys

(pildoma, jei 5.1 ir (arba) 5.2 papunkčiuose nurodytas bent vienas subjektas, nurodant, kur dar 5.1 ir (arba) 5.2 papunkčiuose nurodyti subjektai turi akcijų / pajaus arba turto dalį (proc.) (daugiau kaip 25 proc.) ir (arba) kas dar dalyvauja 5.1 ir (arba) 5.2 papunkčiuose nurodytų subjektų valdyme, nurodant turimų akcijų / pajaus arba turto dalis (proc.) (daugiau kaip 25 proc.)

      Taip                   Ne

 

Vardas, pavardė arba pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų (pajaus) arba turimo turto dalis, proc.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

1. KPP priemonė

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą

2. Veiklos sritis

Investicijos į miškininkystės technologijas:

 miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;

 minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;

 vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

3. Projekto pavadinimas

 

(Projekto, kuriam prašoma paramos, pavadinimas)

4. Projekto įgyvendinimo vieta.

(duomenys patikrai vietoje atlikti)

Savivaldybės pavadinimas

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Seniūnijos pavadinimas

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Vietovės pavadinimas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|“

 

5. Bendra projekto vertė su PVM, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__|  Eur

(Nurodoma bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis su PVM, eurais)

6. Bendra projekto vertė be PVM, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__|  Eur

(Nurodoma bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis be PVM, eurais)

7. Prašoma paramos suma, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__|  Eur

(Nurodoma prašoma paramos suma, eurais)

8. Planuojama projekto pradžia

|__|__|__|__|    |__|__|    |__|__|

(Nurodoma projekto įgyvendinimo pradžia po paramos paraiškos pateikimo, išskyrus prieš paraiškos pateikimą patirtas išlaidas)

9. Planuojama projekto pabaiga

|__|__|__|__|    |__|__|    |__|__|

(Nurodoma planuojama paskutinio prašymo pateikimo Agentūrai data (metai / mėnuo / diena))

10. Asmuo, atsakingas už projekto administravimą

(vardas, pavardė):

tel. Nr. pasiteirauti

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Pildoma, jei tai ne pareiškėjas. Nurodomas pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, tel. Nr.)

 

 

III. PROJEKTO SANTRAUKA

Trumpas projekto esmės aprašymas

(Trumpai (ne daugiau kaip ½ psl.) paaiškinama:

numatomi investicijų etapai ir uždaviniai;

išsamūs duomenys apie investicijas ir bet kokią kitą veiklą, susijusią su projektu;

vieta, kurioje bus įgyvendinamas projektas;

kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas, kodėl ir kam reikalingi projekto rezultatai?;

kaip pareiškėjas susijęs su spręstina problema ir kodėl būtent jis teikia paramos paraišką?;

kodėl pasirinktas būtent toks problemos sprendimo būdas?;

kaip projektas atitinka šių Taisyklių III skyriuje nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo?;

kokie projekto parengimo darbai jau atlikti?;

kas bus atsakingas už projekto įgyvendinimą, kaip bus organizuojamas projekto įgyvendinimas?)

 

IV. Projekto priežiūros rodikliai (pildoma atsižvelgiant į projekto pobūdį)

(Lentelės 1, 2 ir 3 eilutėse nurodomas grynasis pelnas, pardavimo pajamos ir naujai sukurtos darbo vietos ataskaitiniais metais ir konkrečiais metais projekto kontrolės laikotarpiu)

 

Rodikliai

Matavimo vienetai

Ataskaitiniais metais

20____

Projekto įgyvendinimo ir kontrolės  laikotarpis

20.... m.

20... m.

20.... m.

20.... m.

20.... m.

20.... m.

20.... m.

20.... m.

20.... m.

20.... m.

1.

Grynasis pelnas

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pardavimo pajamos

 

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Pajamos iš miškų ūkio veiklos

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Darbo vietos

Vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Naujai sukurtos

Vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Išlaikytos

Vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vidutinis metinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ SĄRAŠAS

 (Šioje lentelėje nurodomos tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos: išlaidų pavadinimas, vienetų kaina be PVM, PVM ir bendra suma su PVM, prašoma paramos suma ir išlaidų pagrindimas,  trumpai pagrindžiant, kodėl šios išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti ir kaip jos prisidės prie projekto tikslų įgyvendinimo. Nepagristos ir nebūtinos projektui įgyvendinti išlaidos gali būti pripažintos  netinkamomis finansuoti paramos lėšomis, o tinkamų išlaidų bendra suma ir atitinkamai  paramos dydis sumažinami.)

Nr.

Išlaidų kategorijos

Suma be PVM, Eur

PVM, Eur

Bendra suma su PVM, Eur

Prašoma paramos suma, Eur

Pagrindimas

1.

Nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga

 

 

 

 

 

1.1...

 

 

 

 

 

 

2.

Pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika

 

 

 

 

 

2.1...

 

 

 

 

 

 

3.

Kita miškų ūkio technika ir įranga

 

 

 

 

 

3.1...

 

 

 

 

 

 

4.

Minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas

 

 

 

 

 

4.1...

 

 

 

 

 

 

5.

Vidinės miškotvarkos projekto (ų) parengimas ar tikslinimas

 

 

 

 

 

5.1...

 

 

 

 

 

 

6.

Miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų) parengimas ar tikslinimas

 

 

 

 

 

6.1...

 

 

 

 

 

 

7.

Bendrosios išlaidos

 

 

 

 

 

7.1...

 

 

 

 

 

 

 

VI. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS

(Nurodomos planuojamos projekte išlaidų kategorijos, jų pirkimo suma be PVM, pirkimo suma su PVM ir šių išlaidų patyrimo trukmė .)

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Pirkimo suma be PVM, Eur

Pirkimo suma su PVM, Eur

Projekto trukmė, mėn.

 

Paramos suma, Eur

I etapas

1.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso I etape:

 

 

 

 

II etapas

2.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso II etape:

 

 

 

 

N etapas

3.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso N etape:

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 


 

VII. PPOJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI

(Nurodoma, kaip pareiškėjas numato finansuoti projektą, kol bus gauta parama. Jeigu projekte yra numatytos investicijos, netinkamos finansuoti paramos lėšomis, tačiau būtinos projektui įgyvendinti, jos turi būti įskaičiuotos į projekto vertę ir turi būti užtikrintas jų finansavimas. Projekto finansavimo šaltiniai turi atitikti projekto vertę su PVM.)

 

Šaltinis

Suma, Eur

Nuoroda į patvirtinimo dokumentą / informacijos šaltinį

1.

Paramos lėšos

(nurodomos paramos lėšos, nukreiptos kitam projekto etapui finansuoti)(Pildoma tik tuo atveju, jei projektas numatomas vykdyti daugiau nei vienu etapu)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

2.

Nuosavos lėšos

(nurodomos turimos ir iš veiklos gautinos lėšos, skirtos projektui finansuoti)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

3.

Finansų įmonės arba kredito įstaigos suteikta paskola arba išperkamoji (finansinė) nuoma

(nurodoma paskola arba išperkamoji (finansinė) nuoma, pagrįsta dokumentais, kuriais įrodoma paskolos arba išperkamosios (finansinės) nuomos suteikimo galimybė)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

4.

Iš viso (1+2+3)

(1–3 eilučių suma)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 

VIII. Informacija apie žemėS valdą

(Šioje lentelėje pateikiama informacija apie valdomus ir prognozuojamus valdyti miško plotus. Būtina nurodyti bendrą miško plotą (ha).1-oje lentelės eilutėje nurodomi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomi miško plotai. Nurodomi miško plotai valdomi / prognozuojami valdyti projekto įgyvendinimo pabaigoje. Jeigu miško valda įregistruota tais pačiais metais, kai pateikiama paraiška, informacija įrašoma stulpelyje „Ataskaitiniai metai“. Prognozuojamais metais nurodomas plotas, numatytas valdyti metų pabaigoje.)

 

Matavimo vnt.

Ataskaitiniai 20___ metai

Paraiškos pateikimo dieną

Projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu

 

 

 

11

22

1

2

1

2

1. Miško plotas

ha

 

 

 

 

 

 

1.1. I grupė

 

 

 

 

 

 

 

1.2. II grupė

 

 

 

 

 

 

 

1.3. III grupė

 

 

 

 

 

 

 

1.4. IV grupė

 

 

 

 

 

 

 

2. Žemės ūkio naudmenų plotas

ha

 

 

 

 

 

 

3. Kita žemė

ha

 

 

 

 

 

 


 

IX. NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS GAVĖJAMS TAIKOMŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMĄ PATVIRTINANTIS KLAUSIMYNAS PAGAL KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 1407/2013

 

Nr.

KLAUSIMAS

ATSAKYMAS

(TAIP / NE)

 

Į visus klausimus turi būti pateikti atsakymai TAIP arba NE.

 

I. ŪKIO SUBJEKTO VEIKLA, ATSIŽVELGIANT Į GALIMYBĘ GAUTI PAJAMAS (pildo visi fiziniai ir juridiniai asmenys, atsižvelgdami į finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis ir veiklos pobūdį)

 

a) Ar ūkio subjekto veikla, numatyta projekte, yra ne pelno ir (arba) susijusi su viešosios infrastruktūros sutvarkymu ir (arba) sukūrimu, amatų centrų plėtra ir kūrimu?

  Taip  

  Ne    

 

b) Ar projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma veikla, kurios metu bus suteiktos paslaugos ūkio subjektams nemokamai arba mažesne negu rinkos kaina? Jei taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite

  Taip  

  Ne    

 

Galutinių naudos gavėjų pavadinimai  / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai:

 

 

II. SĄSAJOS PAGAL KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 „VIENOS ĮMONĖS“ SĄVOKĄ (pildant lentelę būtina nurodyti visus ūkio subjektus, kurie laikomi „viena įmone“ REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 prasme ir kurių tarpusavio santykiai atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų).

Tolesniuose klausimuose vartojama sąvoka „ūkio subjektas“ apima fizinius asmenis, vykdančius ūkinę-komercinę veiklą, ir įmones.

 

a)

Ar kitas ūkio subjektas turi Jūsų įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą*? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite visų tokiais ryšiais susijusių ūkio subjektų pavadinimus / vardus, pavardes, jų kodus / asmens kodus, akcijų skaičių procentine išraiška.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai:    

      

 

 

b)

Ar Jūs arba Jūsų įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą*? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite visų tokiais ryšiais susijusių ūkio subjektų pavadinimus / vardus, pavardes, jų kodus / asmens kodus, akcijų skaičių procentine išraiška.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai:    

 

     

 

c)

Ar kitas ūkio subjektas turi teisę paskirti arba atleisti daugumą Jūsų įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą, ūkio subjektų pavadinimus / vardus, pavardes, jų kodus / asmens kodus.

Taip  

Ne    

 

Teisinis pagrindas (sutartis, susitarimas, įstatai ir kt.), ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai:           

 

 

 

d)

Ar Jūs arba Jūsų įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą, ūkio subjektų pavadinimus / vardus, pavardes, jų kodus / asmens kodus.

Taip  

Ne    

 

Teisinis pagrindas (sutartis, susitarimas, įstatai ir kt.), ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai:          

 

 

 

e)

Ar pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata kitam ūkio subjektui suteikiama teisė daryti Jūsų įmonei lemiamą įtaką**? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje paaiškinkite lemiamos įtakos pobūdį.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:           

 

 

 

f)

Ar pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata Jums arba Jūsų įmonei suteikiama teisė kitai įmonei daryti lemiamą įtaką**? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:                  

 

 

 

g)

Ar kitas ūkio subjektas, būdamas Jūsų įmonės akcininku arba nariu, vadovaudamasis su Jūsų įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, vienas kontroliuoja Jūsų įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Kontroliuojamų ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:   

 

 

h)

Ar Jūs arba Jūsų įmonė, būdami kitos įmonės akcininku arba nariu, vadovaudamiesi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, vieni kontroliuojate tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Kontroliuojančių ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:          

 

 

 

i)

Ar Jūs ir (arba) įmonės akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. įmonės akcijų ar balsų, vykdo / planuoja vykdyti ūkinę-komercinę veiklą (dirba / dirbs pagal verslo liudijimą, pagal individualios veiklos vykdymo pažymą arba yra ūkininkas)? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite veiklos pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Akcininko vardas ir pavardė, asmens kodas, verslo liudijimo, ūkininko pažymėjimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos išdavimo data, numeris, išdavusios institucijos pavadinimas ir veiklos pobūdis su kodu:           

 

 

 

III. ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS, ĮSIGIJIMAS IR SKAIDYMAS PER PASTARUOSIUS TREJUS FISKALINIUS*** METUS (pildo juridiniai asmenys)

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus susijungė su kita įmone?

Taip   Ne      

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus įsigijo kitą įmonę?

Taip   Ne    

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus buvo įsigyta kitos įmonės?

Taip   Ne    

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus buvo įkurta suskaidžius kitą įmonę?

Taip   Ne    

 

Jeigu nors į vieną iš III dalies klausimų buvo atsakyta teigiamai, prašome užpildyti šią lentelę:

1

Nurodykite įmones ir jų kodus, kurios sudaro susijungusią įmonę, bei susijungimo datą:

          

2

Nurodykite įmones ir jų kodus, kurios buvo įsigytos, ir jų įsigijimo datą:

          

3

Nurodykite įmonę ir jos kodą, kuri įsigijo Jūsų įmonę, ir jos įsigijimo datą:

          

4

Nurodykite įmonę ir jos kodą, kuri buvo suskaidyta, suskaidymo datą, ar iki suskaidymo veikusiai įmonei buvo suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba, jos dydį ir kokiai veiklai (jeigu vykdo kelias veiklas) ji buvo panaudota:

 

 

 

* Dauguma dalyvių balsų suprantama kaip daugiau nei 50 proc. dalyvių balsų.

** Lemiama įtaka suprantama kaip turima teisė, neturint įmonės akcininkų ar narių balsų daugumos, skirti (atšaukti) įmonės valdymo organų narius, veto teisė priimant įmonei svarbius sprendimus ar pan.

*** Treji fiskaliniai metai suprantami kaip praėjusių 2 mokestinių metų ir einamųjų mokestinių metų laikotarpis.

 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:

- man yra žinoma, jog klausimyne pateikta informacija yra reikalinga nereikšmingai (de minimis) valstybės pagalbai, kurios teikimui taikomas 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl ES veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1), įvertinti;

- man yra žinoma, kad įmonei suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba yra registruojama Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos tvarkomame Suteiktos valstybės pagalbos registre, informacija apie įmonei suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą įmonėms yra teikiama Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

- pateikiama informacija yra tiksli, išsami ir visi pateikti duomenys yra teisingi;

- yra pateikta visa mums žinoma informacija ir (ar) kitos svarbios aplinkybės, susijusios su šiame klausimyne nurodoma informacija;

- mūsų pateikiami duomenys apie įmonę, įmonės dalyvius (akcininkus, savininkus, narius), įmonės veiklą, įmonės finansinę būklę yra tikslūs, išsamūs ir teisingi. Įsipareigojame nedelsdami informuoti apie pateiktų dokumentų ir duomenų pasikeitimą;

- mums yra žinoma, kad už klaidingų duomenų ir tikrovės neatitinkančių dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos įstatymai numato baudžiamąją bei civilinę atsakomybę, o neteisėtai gauta nereikšminga (de minimis) pagalba turi būti grąžinta.

 

X. KITA INFORMACIJA

(Šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas kryželiu langelį ties žodžiu „Taip“ arba „Ne“.) 

1.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija?

       Taip                  Ne

2.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybiniu socialinio draudimo fondu?

       Taip                  Ne

3.

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos,  nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų viešųjų ir ES fondų?

       Taip                  Ne

4.

Ar įsipareigojate apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo turto įsigijimo pradžios iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui) (išskyrus minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymą, vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimą ar tikslinimą?)

       Taip                  Ne

 

        Neaktualu

 

5.

Ar įsipareigojate, įvykus draudžiamajam įvykiui, atkurti savo lėšomis turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir ne blogesnių techninių parametrų (taikoma tik Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytai veiklai)?

Taip                  Ne

 

Neaktualu

6.

Ar esate įgyvendinęs ankstesnįjį ES lėšomis finansuojamą projektą (pateiktas paskutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita (netaikoma vykdant tik taisyklių 8.2–8.3 papunkčiuose numatytas veiklas, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sričiai „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, kai teikiama paramos paraiška 2–6 veikloms, veiklos sričiai „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, kai teikiama paramos paraiška tik pažeistam miškui atkurti, veiklos sričiai „Miško veisimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklai ,,Asbestinių stogų dangos keitimas“)?

       Taip                  Ne

        Neaktualu

7.

Ar esate įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (šis reikalavimas netaikomas savivaldybėms ir įmonėms, kurios nėra privačių miškų valdytojos)?

       Taip                  Ne

        Neaktualu

8.

Ar tvarkote ir įsipareigojate tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus visą projekto kontrolės laikotarpį (taikoma tik Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytai remiamai veiklai)?

        Taip                 Ne

        Neaktualu

9.

Ar patvirtinate, kad neturite finansinių sunkumų, t. y. esate ne bankrutuojantis ir ne likviduojamas?

 

        Taip                 Ne

10.

Ar patvirtinate, kad dirbtinai nesukūrėte sąlygų šiai paramai gauti?

        Taip                 Ne

11.

Ar patvirtinate, kad investicijos atitinka aplinkos apsaugos ir darbo saugos reikalavimus (taikoma tik Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytai remiamai veiklai)?

        Taip                 Ne

        Neaktualu

12.

Ar projekte numatote turtą įsigyti išperkamosios (finansinės) nuomos būdu?

        Taip                 Ne

13.

Jei projekte numatyta teikti paslaugas, ar investicijos teiks naudą daugiau nei vienai miško valdai?

        Taip                 Ne

        Neaktualu

14.

Jei projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas, ar investicijos atliekamos tik IV (ūkinių) miškų grupės miškuose?

        Taip                 Ne

        Neaktualu

15.

Ar įsipareigojate viešinti gautą paramą? Kokias viešinimo priemones naudosite?

 

       Taip                  Ne

 

Nurodyti viešinimo priemones

 

 

16.

Ar įsipareigojate nekeisti projekto įgyvendinimo vietos, numatytų investicijų, raštu nesuderinus su Agentūra, ir sąlygų (vykdyti verslo plane numatytą veiklą), neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo paramos sutarties pasirašymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos?

Taip                  Ne

17.

Ar įsipareigojate sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie projektą ir su juo susijusią veiklą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi paramos gavimo sąlygų ir reikalavimų, kaip yra vykdomas projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama, po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos?

     Taip          Ne 

 

18.

Ar įsipareigojate teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti?

     Taip          Ne 

 

19.

Ar įsipareigojate užtikrinti projektų atrankos kriterijų, numatytų Taisyklių 44.4, 44,6 ir 44.7 papunkčiuose, jei už juos buvo suteikta balų, atitiktį projekto kontrolės laikotarpiu?

     Taip          Ne 

        Neaktualu

 

20.

Ar patvirtinate, kad užsiimate miškų ūkio veikla ne trumpiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo ir iš šios veiklos gaunate ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto veiklos pajamų (taikoma tik Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytai remiamai veiklai)?

     Taip          Ne 

        Neaktualu

 

21.

Ar patvirtinate, kad metinės veiklos pajamos iš miškų ūkio veiklos ataskaitiniais metais yra ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų minimaliųjų mėnesinių algų dydžio (kai pareiškėjas yra maža arba labai maža įmonė)?

Taip          Ne 

Neaktualu

22.

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos investicijos bus skiriamos tik iki pramoninio medienos, kaip žaliavos arba energijos šaltinio, perdirbimo (taikoma tik Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytai remiamai veiklai)?

     Taip          Ne 

        Neaktualu

 

23.

Ar patvirtinate, jog projektas (įskaitant paslaugų teikimą) bus vykdomas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje?

Taip          Ne

24.

Ar įsipareigojate projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu nekurti galimai neteisėtų sąlygų paramai gauti (Galimai neteisėtų sąlygų metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 ,,Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“)?

     Taip          Ne 

 

25.

 Ar miškas  (miško žemė), į kurį investuojate,  priklauso Jums nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, ar yra valdomas panaudos ar kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpiau kaip iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (netaikoma, jei projekte numatyta teikti tik paslaugas)?

Jei „Taip“, nurodykite miško sklypo (-ų) unikalų (-ius) numerį (-ius).

     Taip          Ne 

        Neaktualu

 

 

 

 

  _____________________________________

26.

Neteko galios nuo 2020-03-18.

Panaikinta 2020-03-17 įsakymu Nr.3D-184

 

27.

Ar įsipareigojate, jei vykdoma Taisyklių 8.2 papunktyje nurodyta veikla, pertvarkyto jaunuolynų ir krūmynų ploto lūžio kampus, pagal projekto brėžinį, pažymėti stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais?

     Taip          Ne 

        Neaktualu

 

28.

Ar įsipareigojate, jei vykdoma Taisyklių 8.2 papunktyje nurodyta veikla, kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu, kuriuo prašoma paramos šios veiklos išlaidoms,  pateikti Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją ir sodmenų įsigijimo dokumentus (jei pareiškėjas / paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą)?

     Taip          Ne 

        Neaktualu

 

28¹.

Jei projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas, ar nepertvarkoma sodinant tokių pat rūšių, kokios buvo iki pertvarkymo, medžius?

Taip          Ne 

Neaktualu

282.

Jei projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas, ar pertvarkomi krūmynai ir tik šių rūšių medžių  medynai: baltalksnio, gluosnio, blindės?

Taip          Ne 

Neaktualu

Klausimai paramos paraiškų pirmumui nustatyti

29.

Ar esate privataus miško savininkas nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško?

       Taip                  Ne

30.

Ar esate privataus miško savininkas nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško arba  miško savininkų kooperatyvas?

       Taip                  Ne

31.

Ar esate labai maža įmonė? (fizinis arba juridinis asmuo, norintis gauti balų už šį atrankos kriterijų, kartu su paramos paraiška turi pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją)

       Taip                  Ne

32.

Ar projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote?

       Taip                  Ne

33.

Ar įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas bus didesnis kaip 4 proc.?

       Taip                  Ne

34.

Ar prašomos paramos intensyvumas mažesnis už Taisyklių 19 punkte nustatytą paramos intensyvumą?

       Taip                  Ne

35.

Jei taip, nurodykite prašomos paramos intensyvumą:

 

______ proc.

36.

Ar įgyvendinus projektą sukursite iki 3 (imtinai) naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikysite ne mažesnį nuolatinį vidutinį metinį darbuotojų skaičių?

       Taip                  Ne

 

37.

Ar įgyvendinus projektą sukursite daugiau nei 3 naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikysite ne mažesnį nuolatinį vidutinį metinį darbuotojų skaičių?

       Taip                  Ne

 

38.

Ar esate miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys? Jei taip, nurodykite, kokio (įrašyti).

       Taip                  Ne

 

__________________

39.

Ar esate gavęs ES investicinę paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą?

   Taip      Ne 

Jei taip, nurodykite pagal kokią priemonę

 

____________________________________

 

 

XI. PATEIKIAMi DOKUMENTAI (paraiškos priedai)

(Šioje lentelėje Pareiškėjas pasitikrina, ar jo pateikiama paraiška yra sukomplektuota, ir pažymi (kryželiu), kuriuos dokumentus pateikia, nurodydamas pateikiamų dokumentų puslapių skaičių) 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Puslapių skaičius

1.

Neteko galios nuo 2018-03-01

 

 

2.

Verslo planas (projekto aprašas)

|__|__|

3.

Neteko galios nuo 2018-03-01

4.

Finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas, pelno (nuostolio) ir pinigų srautų ataskaitos už ataskaitinius metus (taikoma tik Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytai remiamai  veiklai)

|__|__|

5.

Vidinės miškotvarkos projektas miško valdai, į kurią investuojama

|__|__|

6.

Dokumentai, kuriais užtikrinamas tinkamas projekto finansavimo šaltinis

|__|__|

7.

Bendraturčių sutikimas (įgaliojimas) (pateikiama, jei miško valda, į kurią investuojama, valdoma bendrąja daline arba jungtine nuosavybės teise ir investuojama ne tik į savo nuosavybės teise valdomą turto dalį)

|__|__|

8.

Nuomos, panaudos sutartys ar kiti valdymo teisę suteikiantys dokumentai (jei miškas (miško žemė) yra valdomas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais)

|__|__|

9.

Prekių, darbų ar paslaugų teikėjų komerciniai pasiūlymai, pagrindžiantys numatytų tinkamų finansuoti išlaidų vertę

|__|__|

10.

Dokumentai, kuriais patvirtinama narystė asocijuotoje miško savininkų organizacijoje

|__|__|

11.

Dokumentai, kuriais patvirtinama narystė miško savininkų kooperatyve

|__|__|

12.

Miško želdinimo ir žėlimo projektas, kai prašoma paramos minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymui

|__|__|

13.

Preliminarios paslaugų teikimo sutartys visam projekto kontrolės laikotarpiui, kai projekte numatyta teikti paslaugas

|__|__|

14.

Pareiškėjo sprendimas  dėl ilgalaikio turto vertės

(nurodoma, nuo kokios sumos pareiškėjo apskaitoje apskaičiuojamas ilgalaikis turtas)

|__|__|

15.

Neteko galios nuo 2018-03-01

16.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“)

|__|__|

17.

Pirkimų dokumentai, jei bendrųjų išlaidų atveju prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai atlikti iki paraiškos pateikimo

|__|__|

18.

Notaro patvirtinta naudojimosi nekilnojamuoju turtu (mišku) tvarka (pateikiama, jei miško valda, į kurią investuojama, valdoma bendrosios dalinės nuosavybės teise ir investuojama tik į dalį turto (miško)

|__|__|

19.

Kiti dokumentai

|__|__|“.

 

 

XII. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, pretenduojantis gauti paramą pagal priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“, pasirašydamas šioje paramos paraiškoje, patvirtinu, kad:

1. šioje paramos paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra tiksli, išsami ir visi pateikti duomenys yra teisingi;

2. žinau, kad iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro gautus duomenis Agentūra panaudos priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo (nesuteikimo) ir (arba) sankcijų taikymo.

3. prašoma parama yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga suma;

4. aš nesu pažeidęs (-usi) ir (arba) įmonė, kuriai aš atstovauju, nėra pažeidusi jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų;

5. aš nesu įvykdęs (-usi) ir (arba) mano įmonė, kuriai aš atstovauju, nėra įvykdžiusi nusikalstamos veikos ar administracinio teisės akto pažeidimo, susijusio su parama;

6. man ir (arba) įmonei, kuriai aš atstovauju, nėra iškelta byla dėl bankroto, ji nėra likviduojama;

7. man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu;

8. esu informuotas (-a) ir sutinku, kad paramos paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją);

9. esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano ir (arba) įmonės, kuriai atstovauju, tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis ir viešuosiuose registruose esančius duomenis;

10. esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, taip pat gauti papildomos informacijos apie mano ir (arba) mano atstovaujamos įmonės įgyvendinamą projektą ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir ES institucijos;

11. įsipareigoju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio pranešti Agentūrai apie draudžiamuosius įvykius, susijusius su turtu, kuriam įgyti ar sukurti buvo suteikta parama, ir apie gautas draudimo išmokas;

12. įsipareigoju, gavęs Agentūros sprendimą dėl paramos neskyrimo, paramos išmokėjimo sustabdymo, paramos sumažinimo, dėl paramos mokėjimo nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti paramos lėšas ar jų dalį, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir (arba) grąžinti paramos lėšas į sprendime nurodytą sąskaitą, o apie reikalavimų įvykdymą raštu informuoti Agentūrą;

13. žinau, kad per šios deklaracijos 12 punkte paminėtame sprendime nustatytą terminą negrąžinus paramos lėšų ar jų dalies, yra skaičiuojamos palūkanos. Palūkanos už pavėluotas grąžinti lėšas apskaičiuojamos teisės aktų nustatytą tvarka;

14. įsipareigoju laiku ir tinkamai pateikti visas reikiamas projekto įgyvendinimo ataskaitas;

15. esu informuotas (-a) ir sutinku, kad, jei netinkamai vykdysiu projektą pagal šią paramos paraišką ar kitaip pažeisiu teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą ir administravimą, reikalavimus, man ir (arba) įmonei, kuriai aš atstovauju, gali būti taikomos teisės aktų nustatytos sankcijos;

16. esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra;

17. esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūra tikrintų pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) informacijos pateikimą Agentūrai laiku;

18. esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys apie gaunamą (gautą) paramą būtų viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

19. esu informuotas (-a) ir sutinku, kad informacija apie mano ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, pateiktą paramos paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paramos paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija, mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys būtų naudojami statistikos, vertinimo, viešinimo ir tyrimų tikslams;

20. esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;

21. esu informuotas (-a) ir sutinku, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių ir (arba) juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais;

22. esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys būtų saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys būtų archyvuojami ir perduodami valstybės archyvams;

23. esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo tikslais, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslais, paramos viešinimo tikslais (teisinis pagrindas – 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549);

24. esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą bus skelbiama yra nurodyta Agentūros interneto svetainės www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

25. žinau, kad vykdydamas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymą, pertvarkyto ploto lūžio kampus pagal projekto brėžinį, privalau pažymėti stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais;

26. žinau, kad vykdydamas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymą, kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu, kuriuo prašoma paramos šios veiklos išlaidoms, turiu pateikti Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją ir sodmenų įsigijimo dokumentus (jei miško sodmenų nepirkau, privalau pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą).

 

XIII. SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

 

Informuoju, kad aš,__________________________________________________________ ,

                                                                         (vardas, pavardė, asmens kodas)

esu pareiškėjo_____________________________________________________________________

                                                                              (vardas, pavardė)

sutuoktinis / akcininkas / susijusios įmonės akcininkas / įmonės vadovas                  

(reikalingą palikti, kitus išbraukti)

 

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad:

1. mano asmens duomenys būtų naudojami pareiškėjui ___________________________________

(vardas, pavardė)

skiriamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslais;

2. duomenų valdytoja yra Agentūra;

3. Agentūra tikrintų mano pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse;

4. mano asmens duomenys gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

5. mano asmens duomenys būtų naudojami statistikos, vertinimo ir tyrimų tikslams;

6. turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisės būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą;

7. mano asmens duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens duomenis iš kitų fizinių ir (arba) juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais;

8. mano asmens duomenys būtų saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami ir perduodami valstybės archyvams;

9. mano asmens duomenys būtų tvarkomi Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslais (teisinis pagrindas – 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549);

10. Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie asmens

duomenų tvarkymą yra nurodyta Agentūros interneto svetainės www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

________________________                                                                                    _________________

(parašas)                                                                                                          (vardas, pavardė)

 

XIV. Neteko galios nuo 2019-03-14.

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18024

Nr. 3D-456, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11881

Nr. 3D-129, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03201

Nr. 3D-141, 2019-03-12, paskelbta TAR 2019-03-13, i. k. 2019-04012

Nr. 3D-184, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05577

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklių,

2 priedas

 

____________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Tipinis verslo planas pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 metų PROGRAMOS priemonĖS „INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ“ VEIKLOS SRITĮ „INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS“

______________

(data)

__________________________

(sudarymo vieta)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

1. Informacija apie fizinį asmenį (pildo tik fiziniai asmenys)

Pareiškėjo vardas, pavardė |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Asmens kodas: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Žemės ūkio ir kaimo valdos identifikavimo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2. Informacija apie juridinį asmenį (pildo tik juridiniai asmenys)

Juridinio asmens pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Juridinio asmens atpažinties kodas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Juridinių asmenų registro išduotame registravimo pažymėjime nurodytas kodas)

Žemės ūkio ir kaimo valdos nustatymo kodas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Duomenys apie įmonės dydį:

Darbuotojų skaičius  (vidutinis metinis sąrašinis darbuotojų skaičius) |__|__|__|__|__|__|__|

Metinės pajamos|__|__|__|__|__|__|__|

Balansinė turto vertė|__|__|__|__|__|__|__|

 

II. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ IR JO VEIKLĄ

 

1.Pareiškėjo dabartinė veikla ir veiklos plėtros tikslai

(Pateikiama trumpa informacija apie pareiškėjo istoriją, veiklos rūšis, specializaciją, apibrėžiami veiklos plėtros tikslai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projekto tikslai (nurodomi projekto įgyvendinimo tikslai)

 

 

 

 

 


 

III. INFORMACIJA APIE PRODUKCIJOS (PRODUKTŲ) IR (ARBA) PASLAUGŲ RINKAS (Pateikiama informacija apie produkcijos realizavimo rinkas, konkurentus)

 

 

 

 

 

 

 

IV. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO ORGANIZACINĘ VALDYMO STRUKTŪRĄ IR DARBUOTOJUS (Pateikiama informacija apie pareiškėjo organizacinę valdymo struktūrą (nurodomas darbuotojų, dalyvaujančių projekte, skaičius, jų atliekamos funkcijos)

 

 

 

 

 

 

 

V. INFORMACIJA APIE PRODUKCIJOS GAMYBĄ IR PARDAVIMUS

 

 

20.... metai

Prognoziniai metai

20...

20...

20...

20...

20...

20...

20...

Apvalioji mediena

X

X

X

X

X

X

X

X

Pagaminta, m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduota, m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur už m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

...

X

X

X

X

X

X

X

X

Pagaminta, m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduota, m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur už m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

Medienos produktai

X

X

X

X

X

X

X

X

Pagaminta, m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur už m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduota, m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

...

X

X

X

X

X

X

X

X

Pagaminta, m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur už m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduota, m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos

X

X

X

X

X

X

X

X

Matavimo vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos įkainis, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

...

X

X

X

X

X

X

X

X

Matavimo vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos įkainis, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita gamyba

X

X

X

X

X

X

X

X

Matavimo vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagaminta produktų, mat. vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduota, mat. vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkto kaina, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos iš miškų ūkio veiklos, Eur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO VEIKLOS SĄNAUDAS (EUR)

 

Sąnaudos

Ataskaitiniai

 

metai

Prognoziniai metai

 

metai

 

metai

 

metai

 

metai

 

metai

 

metai

 

metai

Pardavimo savikaina:

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardavimo sąnaudos:

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos, iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

ES paramos nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vii. Informacija apie MIŠKO valdAS (pateikiama informacija apie miško valdas, į kurias investuojama)

 

Eil. Nr.

Miškotvarkos

Projekto Nr. (jei yra)

Galiojimo metai

Bendras miško plotas, ha

Kertamas miško plotas, ha

Bendras kertamas medžių tūris, m3/10 m.

Likvidinis iškertamas medžių tūris, m3/10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Informacija apie Kirtimus

 

„Miško-tvarkos projekto, paslaugų teikimo sutarties Nr., stačio miško pirkimas

Iškirstų medžių tūris iki paraiškos pateikimo metų, m3

Prognozės projekto įgyvendinimo metais (planuojamų iškirsti medžių tūris, m3)

___

metai

___

metai

___

metai

___

metai

___

metai

___

metai

___

metai

 

1[1]

2[2]

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. DUOMENYS, KURIAIS PAGRINDŽIAMAS NAUJŲ ĮRENGINIŲ ARBA ĮRANGOS ĮSIGIJIMO REIKALINGUMAS (Pateikiama informacija apie turimą įrangą ir techniką, informacija (skaičiavimai), pagrindžianti investicijų reikalingumą, atsižvelgiant į valdomus miško plotus, numatytus kirtimus ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

X. INFORMACIJA APIE MEDIENOS, KAIP ŽALIAVOS AR ENERGIJOS ŠALTINIO, NAUDOJIMĄ  (Pildoma, jei investicijos numatytos į šią veiklą. Pateikiama informacija (skaičiavimai), kuria pagrindžiama medienos apdirbimo ar perdirbimo apimtis)

 

 

 

 

 

 

 

XI. DUOMENYS, KURIAIS PAGRINDŽIAMAS PASLAUGŲ TEIKIMAS IR JŲ APIMTYS (pildoma, jei planuojamas paslaugų teikimas)

 

Planuojamas paslaugos gavėjas

Paslaugos gavėjo valdomas miško plotas, ha

Paslaugos pavadinimas

Matavimo vnt.

Planuojamų atlikti paslaugų apimtys, mat. vnt.

Paslaugos įkainis, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ TURTĄ (EUR)

 

Straipsnis

____metai

Prognoziniai metai

 

 

____

metai

____

metai

____

metai

____

metai

____

metai

____

metai

____

metai

Žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

Turto vertė metų  pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsigyta per metus

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduota per metus

 

 

 

 

 

 

 

 

Turto vertė metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastatai

 

 

 

 

 

 

 

 

Turto vertė metų  pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsigijimų vertė per metus

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardavimai, nurašymai per metus

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukauptas nusidėvėjimas metų pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

 

Priskaičiuota

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurašyto turto nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

               

 

 

Sukauptas nusidėvėjimas metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

Turto likutinė vertė metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

Turto vertė metų pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsigijimų vertė per metus

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardavimai, nurašymai per metus

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukauptas nusidėvėjimas  metų pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

 

Priskaičiuota

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurašyto turto nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukauptas nusidėvėjimas metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

Turto likutinė vertė metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

 

1. Numatomos investicijos, jų vertė, finansavimo šaltinis ir investavimo terminai

Numatoma investicija

Suma be PVM, Eur

Suma su PVM, Eur

Finansavimo šaltinis ir suma, Eur

Investavimo terminas (metai, mėn.)