Suvestinė redakcija nuo 2021-10-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16479

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2018 M. VASARIO 6 D. ĮSAKYMO

NR. VA-9 „DĖL METINĖS GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PRISKIRIAMŲ A IR B KLASĖS PAJAMOMS, DEKLARACIJOS GPM312 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM312L, GPM312U FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 26 d. Nr. VA-46

Vilnius

 

1. Pakeičiu  Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.1. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Deklaracijos L priedo L6 laukelis turi būti užpildomas tik tuo atveju, kai deklaruojama nuolatiniam Lietuvos gyventojui natūra išmokėta išmoka.

Deklaruojant gyventojui už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais apskaičiuotą išmoką natūra, L6 laukelyje turi būti įrašoma raidė A. Deklaruojant visas kitas gyventojui natūra išmokėtas išmokas (išskyrus išmokas, žymimas A raide), L6 laukelyje turi būti įrašoma raidė N.

Kai tos pačios klasės ir rūšies išmokos viena dalis mokestiniu laikotarpiu išmokėta natūra, kita dalis – pinigais, duomenys apie tokią išmoką turi būti pateikiami atskirose L priedo eilutėse.“

1.2. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Deklaracijos U priedo U6 laukelis turi būti užpildomas tik tuo atveju, kai deklaruojama nenuolatiniam Lietuvos gyventojui natūra išmokėta išmoka.

Deklaruojant gyventojui už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais apskaičiuotą išmoką natūra, U6 laukelyje turi būti įrašoma raidė A. Deklaruojant visas kitas gyventojui natūra išmokėtas išmokas (išskyrus išmokas, žymimas A raide), U6 laukelyje turi būti įrašoma raidė N.

Kai tos pačios klasės ir rūšies išmokos viena dalis mokestiniu laikotarpiu išmokėta natūra, o kita dalis – pinigais, duomenys apie tokią išmoką turi būti pateikiami atskirose U priedo eilutėse.“

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu pakeistomis Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamos, deklaracijos GPM312 formą ir jos priedų GPM312L, GPM312U formas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.“

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-60, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20440

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-60, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20440

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-46 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo