Suvestinė redakcija nuo 2020-08-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13907

 

Nauja redakcija nuo 2020-08-28:

Nr. V-1292, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17918

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

 

DĖL pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-662

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi,

t v i r t i n u Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

2017 m. rugpjūčio 14 d. raštu Nr. (1.1.5-411) 10-6709

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-662

 

PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pedagoginių psichologinių tarnybų ir švietimo pagalbos tarnybų, atliekant Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 883 „Dėl Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 5.1–5.3 papunkčiuose nustatytas funkcijas (toliau – Tarnyba), veiklos principus ir darbo organizavimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

3. Tarnybos paskirtis – nustatyti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, skirti specialųjį ugdymąsi, teikti švietimo pagalbą mokiniams (vaikams), ją koordinuoti, atskirais atvejais (kai savivaldybės vykdomoji institucija yra pavedusi Tarnybai) – teikti psichologinę pagalbą mokytojams ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje.

4. Tarnyba savo veiklą grindžia šiais principais:

4.1. individualizavimo. Sprendimai, susiję su mokiniu (vaiku), priimami atsižvelgiant į jo amžių, brandą, psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;

4.2. mokinio (vaiko) dalyvavimo. Prieš priimant su mokiniu (vaiku) susijusius sprendimus, jam suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus). Privalu atsižvelgti į mokinio (vaiko) nuomonę.

4.3. bendradarbiavimo. Išvados dėl mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių, jo problemų sprendimo būdų priimamos bendru sutarimu, remiantis Tarnybos, švietimo įstaigos specialistų atliktų vertinimų rezultatais ir bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais);

4.4. konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo priimant sprendimus. Tarnybos specialistai atsako už vykdomų mokinio (vaiko) vertinimų kokybę, tinkamų metodikų parinkimą ir gautų duomenų naudojimą, turimos informacijos apie mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, kitus švietimo įstaigos darbuotojus ir švietimo teikėjus konfidencialumą, profesinės etikos reikalavimų laikymąsi;

4.5. veiksmingumo. Mokinio (vaiko) tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, švietimo įstaigų vadovams, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms institucijoms teikiamos rekomendacijos ir sprendimai dėl švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymosi organizavimo turi padėti stiprinti mokinių (vaikų) gebėjimus ir galias, padėti mokiniui (vaikui) lavintis, mokytis pagal gebėjimus, mokytojams – priimti sprendimus dėl bendrųjų programų pritaikymo, padėti plėtoti švietimo pagalbos infrastruktūrą Tarnybos veiklos teritorijoje – didinti švietimo veiksmingumą;

4.6. profesionalumo. Tarnybos specialistai turi naudotis savo profesine patirtimi ir kompetencija, nuolat ugdyti profesinius gebėjimus ir tobulinti kvalifikaciją.

 

II SKYRIUS

TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

5. Tarnyba gali veikti tik tada, jei joje dirba specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, gydytojas vaikų neurologas ir (ar) gydytojas neurologas (jei Tarnyba turi licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas) arba Tarnyba yra sudariusi sutartį su asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl mokinių (vaikų) medicininio įvertinimo, ir Tarnyba yra įsigijusi asmens pedagoginio psichologinio vertinimo metodikas, joje yra įrengti atskiri kabinetai ir kompiuterizuotos darbo vietos.

6. Tarnybos specialistai:

6.1. įvertina asmens mokymosi sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, nustato vaiko brandumą mokyklai, prireikus, skiria specialųjį ugdymąsi (toliau – Įvertinimas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1292, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17918

 

6.2. teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą mokiniams (vaikams), specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų;

6.3. teikia psichologinę pagalbą mokytojams ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje, jei savivaldybės vykdomoji institucija Tarnybai yra delegavusi šią funkciją;

6.4. teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei švietimo įstaigoms, jų pedagoginiams darbuotojams;

6.5. teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą švietimo įstaigose, kuriose nėra pagalbos mokiniui specialistų;

6.6. koordinuoja švietimo pagalbos teikimą savo aptarnaujamos teritorijos mokiniams (vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams ir švietimo teikėjams.

61. Aprašo 6.4 ir 6.6 papunkčiuose nurodytos funkcijos gali būti vykdomos tiesioginiu ir (arba) nuotoliniu būdu, o Aprašo 6.2, 6.3 ir 6.5 papunkčiuose – tiesioginiu, o karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei (toliau – ypatingos aplinkybės), laikotarpiu – tiesioginiu ir (arba) nuotoliniu būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių pobūdį teisės aktų nustatyta tvarka. Aprašo 6.1 papunktyje nurodyta funkcija nevykdoma nuotoliniu būdu.

Papildyta punktu:

Nr. V-1292, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17918

 

62. Jei Tarnybos funkcijos dėl objektyvių aplinkybių nevykdomos tiesioginiu ir (arba) nuotoliniu būdu, pasibaigus ypatingų aplinkybių laikotarpiui turi būti kompensuojamos nustatant Tarnybos veiklos prioritetines sritis, peržiūrint veiklų atlikimo laiką.

Papildyta punktu:

Nr. V-1292, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17918

 

7. Mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu, socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimas, vaiko brandumo mokyklai nustatymas, prireikus specialiojo ugdymosi skyrimas atliekamas ir švietimo pagalba teikiama Tarnyboje, prireikus – artimiausioje mokinio (vaiko) gyvenimo ar ugdymosi aplinkoje.

71. Jeigu ypatingų aplinkybių laikotarpiu specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi Įvertinimo dokumentų galiojimo laikas ir būtinas pakartotinis Įvertinimas, Įvertinimo dokumentų galiojimo laikas pratęsiamas visam ypatingų aplinkybių laikotarpiui bei mėnesiui po ypatingų aplinkybių pabaigos. Pasibaigus ypatingų aplinkybių laikotarpiui Tarnybos, atsižvelgdamos į esamą situaciją, nustato Įvertinimų prioritetus.

Papildyta punktu:

Nr. V-1292, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17918

 

8. Tarnybos vadovas nustato Tarnybos specialistų darbo laiką mokinių (vaikų) specialiesiems ugdymosi poreikiams (išskyrus atsirandantiems dėl išskirtinių gabumų) įvertinti, gautiems duomenims apibendrinti ir rekomendacijoms dėl tolesnio mokinio (vaiko) ugdymosi rengti, prevencinėms, intervencinėms ir bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programoms vykdyti, konsultacinei pagalbai teikti, profesinei kvalifikacijai tobulinti ir kitoms funkcijoms atlikti.

9. Tarnyba bendradarbiauja su savivaldybės vykdomąja institucija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, kitų savivaldybių Tarnybomis, mokytojų švietimo centrais, švietimo įstaigomis, vaiko teisių apsaugos institucijomis, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, institucijomis ar organizacijomis, kurios teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į Tarnybą dėl duomenų pateikimo, kitomis švietimo pagalbos įstaigomis ir organizacijomis.

 

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1292, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17918

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-832, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-02, i. k. 2017-17321

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-662 „Dėl Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1292, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17918

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-662 „Dėl Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo