Suvestinė redakcija nuo 2020-11-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-11-14, i. k. 2019-18309

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL muziejų tarybos sudarymo

 

2019 m. lapkričio 11 d.  Nr. ĮV-745

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 5 straipsniu bei Muziejų tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-389 „Dėl Muziejų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 7, 8 ir 15 punktais:

1. S u d a r a u  trejiems metams šios sudėties Muziejų tarybą:

1.1. Dr. Arūnas Gelūnas – Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius, deleguotas Lietuvos muziejų asociacijos;

1.2. Nideta Jarockienė – Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė;

1.3. Dr. Rūta Kačkutė – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė, deleguota Lietuvos muziejų asociacijos;

1.4. Daina Kamarauskienė – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorė, deleguota Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus;

1.5. Dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė – viešosios įstaigos „Sakralus menas“ Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, deleguota Lietuvos muziejų asociacijos;

1.6. Marius Pečiulis – Kauno IX forto muziejaus direktorius;

1.7. Daina Pledienė – Lazdijų krašto muziejaus direktorė, deleguota Savivaldybių muziejų bendrijos;

1.8. Dr. Kamilė Rupeikaitė – Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorė;

1.9. Gabrielius Sužiedėlis – Kauno miesto muziejaus direktorius;

1.10. Birutė Vagrienė – Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorė, deleguota Savivaldybių muziejų bendrijos;

1.11. Olga Žalienė – Lietuvos jūrų muziejaus direktorė, deleguota Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-199, 2020-03-20, paskelbta TAR 2020-03-20, i. k. 2020-05835

Nr. ĮV-1340, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23304

 

2. S k i r i u Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vyriausiąjį specialistą Laimį Mikelevičių Muziejų tarybos sekretoriumi.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                     Mindaugas Kvietkauskas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-199, 2020-03-20, paskelbta TAR 2020-03-20, i. k. 2020-05835

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-745 „Dėl Muziejų tarybos sudarymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-1340, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23304

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-745 „Dėl Muziejų tarybos sudarymo“ pakeitimo