Suvestinė redakcija nuo 2019-10-25

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07320

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ įgyvendinimo VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 7 d. Nr. VA-33

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

1Tvirtinu Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašą (pridedama).

2Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 14 d. įsakymą VA-48 „Dėl Duomenų subjektų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 25 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                   Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2018 m. gegužės 7 d.

įsakymu Nr. VA-33

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2019 m. spalio 24 d. įsakymo

Nr. VA-76 redakcija)

 

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ teisių įgyvendinimo ValstybinėJE mokesčių inspekcijoJE aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja duomenų subjektų teisių, įtvirtintų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), įgyvendinimo tvarką Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) ir apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose (toliau – AVMI).

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Aprašas parengtas, vadovaujantis:

3.1. Reglamentu;

3.2. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinėmis taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1T-63(1.12.E) „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“;

3.3. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (95/46/EB) 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės 2017 m. spalio 3 d. Automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo ir profiliavimo pagal Reglamentą 2016/679 gairėmis ( WP 251).

4. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI) neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys:

4.1. VMI informacinėse sistemose esantys duomenų subjektų asmens duomenys, kurių tvarkymo tikslas ir baigtinis tvarkomų asmens duomenų sąrašas numatyti atitinkamos VMI informacinės sistemos nuostatuose ir specifikacijose;

4.2. buvusių VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), asmens duomenys, kurie tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;

4.3. pretendentų į VMI valstybės tarnautojus ir darbuotojus asmens duomenys, kurie tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo) tikslu;

4.4. duomenų subjektų vaizdo stebėjimo duomenys (į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių duomenų subjektų vaizdo duomenys), kurie tvarkomi VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei VMI pastatų saugumo užtikrinimo tikslu;

4.5. duomenų subjektų, kurie skambina telefonu 1882 arba +370 5 260 5060, biometriniai duomenys (balso) tvarkomi tinkamo konsultavimo užtikrinimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo tikslu. Detalesnė duomenų subjektų biometrinių duomenų (balso) tvarkymo tvarka yra nustatyta Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“;

4.6. duomenų subjektų, pateikusių skundą, prašymą, asmens duomenys tvarkomi informavimo, skundų ir prašymų nagrinėjimo bei vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais;

4.7. duomenų subjektų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutarčių, įsakymų ir kt.) tekstuose, saugomi archyvavimo tikslu, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

5. Asmens duomenų, nurodytų Aprašo 4 punkte, valdytojai yra:

5.1. Aprašo 4.1 ir 4.5 papunkčiuose nurodytų asmens duomenų valdytoja - VMI prie FM, juridinio asmens kodas 188659752, buveinės adresas: Vasario 16-osios g. 14, Vilnius;

5.2. Aprašo 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 ir 4.7 papunkčiuose nurodytų asmens duomenų, kuriuos tvarko VMI prie FM, duomenų valdytoja yra VMI prie FM, o asmens duomenų, nurodytų Aprašo 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 ir 4.7 papunkčiuose, kuriuos tvarko AVMI, duomenų valdytoja yra atitinkama AVMI:

5.2.1. Kauno AVMI, juridinio asmens kodas 188729019, buveinės adresas: Europos pr. 105, Kaunas;

5.2.2. Klaipėdos AVMI, juridinio asmens kodas 188729161, buveinės adresas: H. Manto g. 2, Klaipėda;

5.2.3. Panevėžio AVMI, juridinio asmens kodas 188729357, buveinės adresas: Durpyno g. 3, Panevėžys;

5.2.4. Šiaulių AVMI, juridinio asmens kodas 188729542, buveinės adresas: Vilniaus g. 265, Šiauliai;

5.2.5. Vilniaus AVMI, juridinio asmens kodas 188728821, buveinės adresas: Ulonų g. 2, Vilnius.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR PRAŠYMŲ DĖL ŠIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

Duomenų subjektų prašymų dėl jų teisių įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

 

6. Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Reglamente:

6.1. teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

6.2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;

6.3. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

6.4. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

6.5. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;

6.6. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

6.7. teisę į asmens duomenų perkeliamumą;

6.8. teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

7. Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti Aprašo 6 punkte nurodytas teises (išskyrus Aprašo 6.1 papunktyje nurodytą teisę), privalo asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašęs elektroniniu parašu arba per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį (toliau – Mano VMI)) pateikti rašytinį prašymą (toliau - Prašymas). Aprašo 6.1 papunktyje nurodyta teisė įgyvendinama Aprašo 20 punkte nurodytais būdais.

8. Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Aprašo priede nurodytos formos Prašymą dėl duomenų subjekto teisės (-ių) įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

9. Prašymas turi būti pateikiamas (išskyrus Prašymus, teikiamus per Mano VMI):

9.1. VMI prie FM, jei asmens duomenų, dėl kurių kreipiamasi, valdytojas - VMI prie FM;

9.2. AVMI, jei asmens duomenų, dėl kurių kreipiamasi, valdytojas - AVMI.

10. Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie tai, kokią Aprašo 6.2-6.8 papunkčiuose nurodytą teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.

11. Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

11.1. jeigu Prašymas pateikiamas tiesiogiai VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui, duomenų subjektas VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

11.2. jeigu Prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su Prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

11.3. jeigu Prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba Prašymas turi būti pateiktas per Mano VMI.

12. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, VMI turi teisę paprašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

13. Jeigu Prašymas pateiktas, nesilaikant Aprašo 10 ir 11 punktuose nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, o duomenų subjektas apie tai informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos , nurodant priežastis.

14. Duomenų subjektas Aprašo 6 punkte nurodytas teises gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir asmens kodą, informacija apie tai, kokią Aprašo 6.2-6.8 papunkčiuose nurodytą teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

15. Jeigu duomenų subjektas Prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija duomenų subjektui taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.

16. VMI turi teisę atsisakyti pateikti duomenų subjektui jo prašomą informaciją, jeigu duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas. VMI, pateikdama atsisakymą pateikti prašomą informaciją, privalo raštu nurodyti atsisakymo pateikti prašomą informaciją motyvus.

17. VMI duomenų subjekto Prašymą privalo išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos.

18. Aprašo 17 punkte nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į Prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų Prašymų skaičių. VMI privalo per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos informuoti duomenų subjektą apie Prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą ir pateikti termino pratęsimo priežastis.

19. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų apsaugos pareigūną elektroninio pašto adresu duomenu_sauga@vmi.lt. Siekiant užtikrinti Reglamento 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

20. Aprašo 6.1 papunktyje numatyta duomenų subjekto teisė įgyvendinama, informaciją apie VMI atliekamą asmens duomenų tvarkymą, nurodytą Reglamento 13 ir 14 straipsniuose, pateikiant:

20.1. VMI interneto svetainės skiltyje „Duomenų sauga“;

20.2. informacinio pobūdžio lentelėse apie vykdomą vaizdo stebėjimą VMI teritorijose / patalpose;

20.3. AVMI esančiuose informaciniuose stenduose, skelbiant apibendrintą informaciją;

20.4. bendravimo su duomenų subjektu metu, tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į VMI.

21. VMI turi teisę atsisakyti įgyvendinti Aprašo 6.1 papunktyje numatytą duomenų subjekto teisę arba pateikti ne visą duomenų subjekto prašomą informaciją, jeigu:

21.1. duomenų subjektas jau turi šią informaciją;

21.2. duomenų subjekto prašomos informacijos pateikimas neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;

21.3. asmens duomenų gavimas ar atskleidimas aiškiai nustatytas Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kuriuose nustatytos tinkamos teisėtų duomenų subjektų interesų apsaugos priemonės;

21.4. asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės, įskaitant įstatais nustatytą prievolę saugoti paslaptį.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

 

22. Duomenų subjektas, įgyvendindamas teisę susipažinti su VMI tvarkomais savo asmens duomenimis, turi teisę gauti informaciją apie:

22.1. asmens duomenų tvarkymo tikslus;

22.2. atitinkamas asmens duomenų kategorijas;

22.3. duomenų gavėjus arba jų kategorijas, kuriems buvo (bus) atskleisti asmens duomenys;

22.4. numatomą asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis;

22.5. asmens duomenų šaltinius, kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto.

23. VMI atsakyme duomenų subjektui, be Aprašo 22 punkte nurodytos informacijos, privalo pateikti informaciją apie duomenų subjekto teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat duomenų subjekto teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai šios teisės yra taikomos) bei pateikti kitą Reglamento 15 straipsnyje nurodytą informaciją.

24. Jeigu, renkant informaciją, reikalingą atsakymui parengti, nustatoma, kad:

24.1. VMI tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu, kiekį ir nėra galimybės visos informacijos duomenų subjektui pateikti, VMI turi teisę paprašyti duomenų subjekto sukonkretinti pateiktą Prašymą;

24.2. tam tikra informacija apie duomenų subjektą yra susijusi ir su kitais asmenimis, duomenų subjektui informacijos turi būti pateikiama tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

 

25. Jeigu duomenų subjektas nustato, kad VMI yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs jo asmens duomenys, duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu, kad VMI ištaisytų tvarkomus netikslius asmens duomenis arba papildytų neišsamius asmens duomenis.

26. VMI, gavusi Aprašo 25 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo atlikti duomenų subjekto tvarkomų asmens duomenų analizę, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

27. Siekdama įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, VMI turi teisę duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

28. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VMI privalo:

28.1. ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

28.2. jeigu nėra galimybių ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir šiuos asmens duomenis saugoti tol, kol jie bus ištaisyti;

28.3. apie neišsamių ar netikslių asmens duomenų ištaisymą informuoti:

28.3.1. duomenų subjektą;

28.3.2. duomenų gavėjus, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

29. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie duomenų gavėjus, kuriems buvo pateikta informacija apie ištaisytus jo neišsamius ar netikslius asmens duomenis.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

 

30. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:

30.1. asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti, prieš renkant asmens duomenis;

30.2. atšauktas duomenų subjekto sutikimas, kuriuo vadovaujantis buvo grindžiamas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis;

30.3. asmens duomenų subjektas nesutinka su savo asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį (Aprašo II skyriaus „Duomenų subjektų teisės ir prašymų dėl šių teisių įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarka“ septintasis skirsnis „Teisės nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu“) ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;

30.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

30.5. asmens duomenys turi būti ištrinti, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės.

31. Duomenų subjekto Prašyme turi būti išsamiai argumentuota, dėl kokių priežasčių yra prašoma ištrinti jo asmens duomenis (Prašyme turi būti nurodytas vienas iš Aprašo 30 punkte nurodytų pagrindų).

32. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) VMI neįgyvendinama, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

32.1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu;

32.2. archyvavimo tikslais viešojo intereso labui;

32.3. siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

33. VMI, gavusi Aprašo 30 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

34. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VMI privalo:

34.1. ištrinti su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;

34.2. jeigu nėra galimybių ištrinti duomenų subjekto asmens duomenų, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

34.3. apie asmens duomenų ištrynimą informuoti:

34.3.1. duomenų subjektą;

34.3.2. duomenų gavėjus, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

35. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie duomenų gavėjus, kuriems buvo pateikta informacija apie ištrintus jo asmens duomenis.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

Teisė apriboti savo asmens duomenų tvarkymą

 

36. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VMI su Prašymu apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:

36.1. duomenų subjektas užginčija VMI tvarkomų jo asmens duomenų tikslumą. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina asmens duomenų tikslumą;

36.2. yra nustatyta, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas buvo neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to prašo apriboti jų tvarkymą;

36.3. jeigu yra pasiektas asmens duomenų tvarkymo tikslas ir VMI, kaip duomenų valdytojui, nebereikia šiam tikslui pasiekti surinktų duomenų subjekto asmens duomenų, tačiau jų reikia duomenų subjektui, siekiančiam pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

36.4. duomenų subjektas pateikė Prašymą VMI, kuriame išreiškė nesutikimą, kad VMI tvarkytų jo asmens duomenis. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina, ar šis duomenų subjekto Prašymas pagrįstas;

36.5. duomenų subjektas pateikia Prašymą ištrinti jo VMI tvarkomus asmens duomenis ir nustatoma, kad Prašymas yra pagrįstas, tačiau nėra techninių galimybių duomenų subjekto asmens duomenis ištrinti. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas iki tol, kol duomenų subjekto asmens duomenys bus ištrinti.

37. VMI, gavusi Aprašo 36 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

38. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VMI privalo:

38.1. apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą;

38.2. informuoti duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymo apribojimą. Jeigu yra galimybė, nurodyti preliminarų laikotarpį, kurio metu bus apribotas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;

38.3. informuoti duomenų gavėjus apie priimtą sprendimą apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

39. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie duomenų gavėjus, kuriems buvo pateikta informacija apie ištaisytus jo neišsamius ar netikslius asmens duomenis.

40. Kai yra priimamas sprendimas panaikinti apribojimą tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, VMI, prieš panaikindama apribojimą, privalo informuoti duomenų subjektą.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

Teisė nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu

 

41. Jeigu VMI duomenų subjekto asmens duomenis tvarko, siekdama įgyvendinti teisėtus VMI interesus, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VMI dėl nesutikimo, kad VMI tvarkytų jo asmens duomenis.

42. VMI, gavusi Aprašo 41 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

43. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VMI privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoti duomenų subjektą, kad jo Prašymas bus įvykdytas.

44. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas, VMI privalo atsakyme argumentuotai įrodyti, kad duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi dėl pagrįstų ir teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

Teisė į asmens duomenų perkeliamumą

 

45. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VMI su Prašymu gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė VMI pats arba per atstovą, bei turi teisę prašyti persiųsti VMI tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu yra šios sąlygos:

45.1. duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

45.1.1. duomenų subjekto sutikimu arba

45.1.2. vykdoma sutartimi tarp VMI ir duomenų subjekto;

45.2. asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;

45.3. duomenų subjekto pateikti asmens duomenys yra susisteminti bei pateikti įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

46. Tam, kad būtų įgyvendintas Aprašo 45 punkte nurodytas duomenų subjekto Prašymas, turi būti įgyvendintos visos Aprašo 45.1–45.3 papunkčiuose nurodytos sąlygos.

47. VMI, gavusi Aprašo 45 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

48. Duomenų subjekto asmens duomenys, remiantis Prašymu, gali būti pateikiami:

48.1. duomenų subjektui;

48.2. kitam Prašyme nurodytam duomenų valdytojui, jeigu:

48.2.1. duomenų subjektas Prašyme nurodo, kad VMI asmens duomenis turėtų persiųsti kitam duomenų valdytojui;

48.2.2. yra techninės galimybės pateikti asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.

49. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

50. Jeigu duomenų subjekto Prašymas dėl asmens duomenų perkeliamumo įgyvendinamas, duomenų subjekto asmens duomenis perkeliant kitam duomenų valdytojui, VMI nevertina, ar duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. VMI neprisiima atsakomybės už perkeltų asmens duomenų tolimesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas.

51. Jeigu yra įgyvendinamas duomenų subjekto prašymas perkelti jo asmens duomenis, VMI tvarkomi jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į VMI dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMI SPRENDIMAI

 

52. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 33 straipsnio 21 punktu, VMI:

52.1. gali vykdyti profiliavimą šiais atvejais:

52.1.1. sudarydama mokesčių mokėtojų sąrašus ar / ir įtraukdama mokesčių mokėtojus į grupes (pagal drausmingumą, elgseną, veiklos vykdymo laikotarpį ir kt.), siekdama vykdyti MAĮ ir kituose teisės aktuose nustatytas mokesčių administravimo funkcijas;

52.1.2. vykdydama mokesčių mokėtojų apklausas, atlikdama VMI elektroninių paslaugų naudojimo įpročių analizes bei tvarkydama asmens duomenis kitais tikslais, kuriems tvarkyti yra gautas mokesčio mokėtojo sutikimas;

52.1.3. pagal rizikos taisykles atrinkdama rizikingus mokesčių mokėtojus.

52.2. priima visiškai automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus šiais atvejais:

52.2.1. įtraukdama / pašalindama mokesčių mokėtoją į / iš Mokesčių mokėtojų registrą, pasikeitus mokesčių mokėtojo duomenims, teisiniam statusui ir kt.;

52.2.2. įskaitydama mokesčio permoką (skirtumą) be fizinio asmens prašymo;

52.2.3. pripažindama mokestinę nepriemoką ir neišieškotą baudą už administracinį nusižengimą beviltiška;

52.2.4. išduodama verslo liudijimą;

52.2.5. grąžindama pajamų mokesčio pagal pateiktą metinę pajamų mokesčio deklaraciją permoką;

52.2.6. nustatydama minimalių patikimų mokesčių mokėtojų kriterijų (pagal MAĮ 401 str.) neatitinkančius individualią veiklą vykdančius fizinius asmenis;

52.2.7. nustatydama privalančius pateikti metinę pajamų deklaraciją (forma FR0308) ir Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (forma FR0001).

53. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su duomenimis, kurie naudojami profiliavimo metu. Taip pat duomenų subjektas, susipažinęs su šiais duomenimis, turi teisę prašyti juos atnaujinti ar ištaisyti, jeigu nustato, kad VMI tvarko netikslius jo duomenis. Tokiu atveju yra teikiamas Prašymas šio Aprašo nustatyta tvarka.

54. Duomenų subjektui kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo peržiūros, VMI turi atlikti išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir duomenų subjekto pateiktos informacijos, vertinimą ir pateikti duomenų subjektui motyvuotą atsakymą.

55. Duomenų subjektas turi teisę pateikti Prašymą ir pareikšti savo požiūrį dėl mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų, kurie grindžiami automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, ir prašyti, kad tokius sprendimus peržiūrėtų ir motyvuotus paaiškinimus dėl jų pateiktų ar juos pakeistų tam įgaliotas VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

56. Detalesnė informacija apie automatizuotu duomenų tvarkymu (įskaitant profiliavimą) grindžiamus sprendimus (reikšmingumą, numatomas pasekmes) yra pateikiama VMI interneto svetainės www.vmi.lt skiltyje „Duomenų sauga“.

57. VMI reguliariai peržiūri automatizuoto sprendimo priėmimo, įskaitant profiliavimą, tikslumą ir tinkamumą. Aprašo 52 punktas gali būti papildytas naujais atvejais tik prieš tai atlikus poveikio duomenų apsaugai vertinimą, vadovaujantis Reglamento 35 straipsnio nuostatomis.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Duomenų subjektų teisės VMI įgyvendinamos neatlygintinai.

59. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.

60. VMI veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant duomenų subjekto teises, turi teisę skųsti pats duomenų subjektas arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba Vilniaus apygardos administracinis teismui, kai skundžiami VMI prie FM arba Vilniaus AVMI veiksmai / neveikimas, Regionų apygardos administracinio teismo atitinkamiems rūmams, kurio veikimo teritorijoje yra AVMI buveinė, kurios veiksmai / neveikimas skundžiami.

 

_________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-76, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16888

 

 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašo

priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

____________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

_______________________________________________________________________________

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais

pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo)

 

PRAŠYMAS 

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS (-IŲ) ĮGYVENDINIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE

 

__________________

(data)

__________________

(vieta)

 

1.  Vadovaudamasis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau VMI) apraše nustatyta tvarka, prašau įgyvendinti mano teisę: 

susipažinti su VMI tvarkomais mano asmens duomenimis

reikalauti ištaisyti mano asmens duomenis

reikalauti ištrinti mano asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

apriboti mano asmens duomenų tvarkymą

nesutikti su mano asmens duomenų tvarkymu

perkelti mano asmens duomenis

reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas

 

2.  Papildoma informacija. Prašome pateikti, kiek įmanoma daugiau informacijos, kuri leistų tinkamai įgyvendinti Jūsų teisę (-es):

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

1) __________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________

 

___________________________

 

(parašas)

Papildyta priedu:

Nr. VA-76, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16888

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-76, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16888

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. VA-33 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo