Suvestinė redakcija nuo 2021-08-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07320

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ įgyvendinimo VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 7 d. Nr. VA-33

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

1Tvirtinu Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašą (pridedama).

2Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 14 d. įsakymą VA-48 „Dėl Duomenų subjektų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 25 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                   Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2018 m. gegužės 7 d.

įsakymu Nr. VA-33

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2021 m. rugpjūčio 6 d.

įsakymo Nr. VA-48  redakcija)

 

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ teisių įgyvendinimo ValstybinėJE mokesčių inspekcijoJE aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja duomenų subjektų teisių, įtvirtintų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), įgyvendinimo tvarką Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) ir apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose (toliau – AVMI).

2.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679 ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.  Aprašas parengtas, vadovaujantis:

3.1. Reglamentu (ES) 2016/679;

3.2. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinėmis taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1T‑63(1.12.E) „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“;

3.3. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (95/46/EB) 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės 2017 m. spalio 3 d. Automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo ir profiliavimo pagal Reglamentą 2016/679 gairėmis (WP 251).

4.  Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI) neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys:

4.1.    VMI informacinėse sistemose esantys duomenų subjektų asmens duomenys, kurių tvarkymo tikslas ir baigtinis tvarkomų asmens duomenų sąrašas numatyti atitinkamos VMI informacinės sistemos nuostatuose ir specifikacijose;

4.2.    esamų ir buvusių VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), asmens duomenys, kurie tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;

4.3.    studentų, atliekančių praktiką VMI, bei pretendentų į VMI valstybės tarnautojus ir darbuotojus asmens duomenys, kurie tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo) tikslu;

4.4.    vaizdo duomenys (vaizdo stebėjimo būdu užfiksuoti duomenų subjektų vaizdo duomenys), kurie tvarkomi VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, lankytojų bei turto saugumo užtikrinimo tikslu;

4.5.    duomenų subjektų, pateikusių skundą, prašymą ar dėl kitokių klausimų (paslaugų) besikreipusių į VMI, asmens duomenys tvarkomi informavimo, skundų ir prašymų nagrinėjimo bei vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais;

4.6.    duomenų subjektų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutarčių, įsakymų ir kt.) tekstuose ir kurie tvarkomi, įgyvendinant VMI nustatytas funkcijas;

4.7.    duomenų subjektų, davusių sutikimą VMI jų asmens duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais;

4.8.    duomenų subjektų, skambinančių VMI konsultavimo telefonais arba kai į juos įrašančiu telefonu kreipiasi VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, telefoninių pokalbių įrašų (garso) duomenys (balsas, telefoninio pokalbio turinys, data ir kt.) bei asmenų, besikonsultuojančių internetu (angl. livechat), asmens duomenys, kurie tvarkomi mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo bei pokalbio kokybės užtikrinimo tikslais;

4.9.    duomenų subjektų, Pasitikėjimo telefonu pranešančių apie galimus mokestinius ir nemokestinius pažeidimus, asmens duomenys (telefoninio pokalbio įrašas bei pranešėjo kontaktiniai duomenys), kurie tvarkomi, siekiant užtikrinti efektyvų pasitikėjimo telefonu gautų pranešimų nagrinėjimą (galimybę pasitikslinti pranešime pateiktą informaciją), siekiant nustatyti galimus mokestinius ar nemokestinius pažeidimus;

4.10.  duomenų subjektų, kurių garso ir / ar vaizdo duomenys tvarkomi, siekiant įgyvendinti teisės aktuose nustatytas funkcijas ir prievoles (kai garso ir / ar vaizdo duomenų tvarkymas reglamentuotas teisės aktuose) ir / ar siekiant surašyti VMI veiklos klausimais vykstančio pasitarimo, posėdžio, susitikimo ar pan. protokolą arba siekiant dėl svarbių priežasčių užfiksuoti tokį pasitarimą, susitikimą ar pan., ir / ar siekiant viešinti VMI veiklą ir VMI pramoginius renginius, užtikrinti institucijos veiklos skaidrumą, informuoti duomenų subjektus, visuomenę ir kitas tikslines grupes apie institucijos veiklą ir priimamus sprendimus, didinti supratimą apie mokesčių naudą ir ugdyti visuomenės sąmoningumą mokesčių srityje, ir / ar siekiant sudaryti sąlygas VMI organizuotus ir vestus mokymus išklausyti patogiu laiku;

4.11.  VMI interneto svetainės ir VMI elektroninių paslaugų svetainių naudotojų duomenys (pvz., IP adresai, prisijungimo priemonių rūšys, naršymo istorija ir kt.) (angl. „cookies“), kurie tvarkomi sklandžiam svetainės veikimui užtikrinti ir statistinei informacijai apie svetainės naudojimą surinkti;

4.12.  paslaugų teikėjų darbuotojų duomenys, kurie tvarkomi, siekiant užtikrinti tvarkomos informacijos saugumą ir kontrolę bei sutartinių įsipareigojimų (viešojo pirkimo sutarčių) vykdymą.

5.  Aprašo 4 punkte nurodytų duomenų tvarkymas reglamentuojamas VMI vidiniuose teisės aktuose ar kituose teisės aktuose.

6.  VMI gali būti tvarkomi ir šio Aprašo 4 punkte nenurodyti asmens duomenys, tačiau tokių duomenų tvarkymo veiksmai, įskaitant ir konkrečius asmens duomenų tvarkymo tikslus, turi būti reglamentuoti VMI prie FM viršininko tvirtinamuose teisės aktuose ar kituose teisės aktuose bei, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 30 straipsniu, atliekamas asmens duomenų tvarkymas turi būti detaliai aprašytas duomenų tvarkymo veiklos įrašuose.

7.  Asmens duomenų, nurodytų Aprašo 4 punkte, duomenų valdytojai yra:

7.1. Aprašo 4.1, 4.7–4.9, 4.11 ir 4.12 papunkčiuose nurodytų asmens duomenų valdytoja - VMI prie FM, juridinio asmens kodas 188659752, buveinės adresas: Vasario 16-osios g. 14, Vilnius;

7.2. Aprašo 4.2–4.6, 4.10 papunkčiuose nurodytų asmens duomenų, kuriuos tvarko VMI prie FM, duomenų valdytoja yra VMI prie FM, o asmens duomenų, nurodytų Aprašo 4.2–4.6, 4.10 papunkčiuose, kuriuos tvarko AVMI, duomenų valdytoja yra atitinkama AVMI:

7.2.1. Kauno AVMI, juridinio asmens kodas 188729019, buveinės adresas: Europos pr. 105, Kaunas;

7.2.2. Klaipėdos AVMI, juridinio asmens kodas 188729161, buveinės adresas: H. Manto g. 2, Klaipėda;

7.2.3. Panevėžio AVMI, juridinio asmens kodas 188729357, buveinės adresas: Durpyno g. 3, Panevėžys;

7.2.4. Šiaulių AVMI, juridinio asmens kodas 188729542, buveinės adresas: Vilniaus g. 265, Šiauliai;

7.2.5. Vilniaus AVMI, juridinio asmens kodas 188728821, buveinės adresas: Ulonų g. 2, Vilnius.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR PRAŠYMŲ DĖL ŠIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

Duomenų subjektų prašymų dėl jų teisių įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

 

8.  Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Reglamente(ES) 2016/679:

8.1. teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

8.2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;

8.3. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

8.4. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

8.5. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;

8.6. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

8.7. teisę į asmens duomenų perkeliamumą;

8.8. teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

9.  Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti Aprašo 8 punkte nurodytas teises (išskyrus Aprašo 8.1 papunktyje nurodytą teisę), privalo asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašęs elektroniniu parašu arba per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI)) pateikti rašytinį prašymą (toliau - Prašymas). Aprašo 8.1 papunktyje nurodyta teisė įgyvendinama Aprašo 24 punkte nurodytais būdais.

10.  Duomenų subjektui dėl Aprašo 8 punkte nurodytų teisių įgyvendinimo kreipiantis žodžiu, atsižvelgiant į jo prašymo apimtį, pobūdį, duomenų subjekto teisę, kurią pageidauja įgyvendinti, ir kitas aplinkybes, jo prašymas gali būti įgyvendintas ir informacija jam suteikta žodžiu (prieš tai tinkamai nustačius duomenų subjekto asmens tapatybę) arba duomenų subjektas turi būti informuojamas apie būtinybę pateikti rašytinį prašymą, atitinkantį Aprašo 12-14 punktuose nustatytus reikalavimus.

11.  Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Aprašo 1 priede nurodytos formos Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es).

12.  Prašymas turi būti pateikiamas (išskyrus Prašymus, teikiamus per Mano VMI):

12.1.  VMI prie FM, jei asmens duomenų, dėl kurių kreipiamasi, valdytojas - VMI prie FM;

12.2.  AVMI, jei asmens duomenų, dėl kurių kreipiamasi, valdytojas - AVMI.

13.  Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys pasirinktinai ryšiui palaikyti bei informacija apie tai, kokią Aprašo 8.2-8.8 papunkčiuose nurodytą teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.

14.  Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

14.1.  jeigu Prašymas pateikiamas tiesiogiai VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui, duomenų subjektas VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

14.2.  jeigu Prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su Prašymu turi būti pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;

14.3.  jeigu Prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba Prašymas turi būti pateiktas per Mano VMI.

15.  Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, VMI turi teisę paprašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

16.  Duomenų subjektas Aprašo 8 punkte nurodytas teises gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir asmens kodą, informacija apie tai, kokią Aprašo 8.2-8.8 papunkčiuose nurodytą teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

17.  Jeigu Prašymas pateiktas, nesilaikant Aprašo 13, 14 ir 16 punktuose nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, o duomenų subjektas apie tai informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos, nurodant Prašymo nenagrinėjimo priežastis.

18.  Jeigu duomenų subjektas Prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija duomenų subjektui taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.

19.  VMI turi teisę atsisakyti pateikti duomenų subjektui jo prašomą informaciją, jeigu duomenų subjekto Prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas (pvz., dėl jo pasikartojančio turinio). VMI, pateikdama atsisakymą pateikti prašomą informaciją, privalo raštu nurodyti atsisakymo pateikti prašomą informaciją motyvus.

20Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.

21.  VMI duomenų subjekto Prašymą privalo išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos. Jeigu Prašyme nėra nurodytas pageidaujamas atsakymo gavimo būdas, atsakymas pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo gautas Prašymas.

22.  Aprašo 21 punkte nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į Prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų Prašymų skaičių. VMI privalo per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos informuoti duomenų subjektą apie Prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą ir pateikti termino pratęsimo priežastis.

23.  Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir savo teisių gyvendinimu, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų apsaugos pareigūną elektroninio pašto adresu duomenu_sauga@vmi.lt. Siekiant užtikrinti Reglamento(ES) 2016/679 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

24.  Aprašo 8.1 papunktyje numatyta duomenų subjekto teisė įgyvendinama, informaciją apie VMI atliekamą asmens duomenų tvarkymą, nurodytą Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose, pateikiant:

24.1.  VMI interneto svetainės www.vmi.lt skiltyje „Asmens duomenų sauga“ ir VMI elektroninių paslaugų svetainėse;

24.2.  informacinio pobūdžio lentelėse apie vykdomą vaizdo stebėjimą VMI teritorijose / patalpose;

24.3.  AVMI esančiuose informaciniuose stenduose, skelbiant apibendrintą informaciją;

24.4.  bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į VMI.

24.5.  duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose VMI teisės aktuose, privatumo politikose, informaciniuose pranešimuose, sutikimo formose ir kt.

25.  VMI turi teisę atsisakyti įgyvendinti Aprašo 8.1 papunktyje numatytą duomenų subjekto teisę arba pateikti ne visą duomenų subjekto prašomą informaciją, jeigu:

25.1.  duomenų subjektas jau turi šią informaciją;

25.2.  duomenų subjekto prašomos informacijos pateikimas neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;

25.3.  asmens duomenų gavimas ar atskleidimas aiškiai nustatytas Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kuriuose nustatytos tinkamos teisėtų duomenų subjektų interesų apsaugos priemonės;

25.4.  asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės, įskaitant įstatais nustatytą prievolę saugoti paslaptį.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

 

26.  Duomenų subjektas, įgyvendindamas teisę susipažinti su VMI tvarkomais savo asmens duomenimis, turi teisę gauti informaciją apie:

26.1.  asmens duomenų tvarkymo tikslus;

26.2.  atitinkamas asmens duomenų kategorijas;

26.3.  duomenų gavėjus arba jų kategorijas, kuriems buvo (bus) atskleisti asmens duomenys;

26.4.  numatomą asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis;

26.5.  asmens duomenų šaltinius, kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto;

26.6.  kitus Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnyje nurodytus duomenis.

27.  Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisės, nurodytos Aprašo 8.2 papunktyje, įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Aprašo 2 priede nurodytos formos Prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis.

28Kai duomenų subjektas pateikia Prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis, tvarkomais Aprašo 4.9 papunktyje nurodytu atveju (tikslu), tai VMI šią duomenų subjekto teisę įgyvendina tik tuo atveju, jeigu yra galimybė tinkamai nustatyti asmens tapatybę (t. y., įsitikinti, kad pranešimą apie galimus mokestinius ir / ar nemokestinius pažeidimus, pateikė duomenų subjektas, teikiantis Prašymą).

29.  VMI atsakyme duomenų subjektui, be Aprašo 26 punkte nurodytos informacijos, privalo pateikti informaciją apie duomenų subjekto teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat duomenų subjekto teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai šios teisės yra taikomos) bei pateikti kitą Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnyje nurodytą informaciją.

30.  Duomenų subjektas, įgyvendindamas teisę susipažinti su VMI tvarkomais savo asmens duomenimis, turi teisę gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją.

31.  Jeigu, renkant informaciją, reikalingą atsakymui parengti, nustatoma, kad:

31.1.  VMI tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu, kiekį ir nėra galimybės visos informacijos duomenų subjektui pateikti, VMI turi teisę paprašyti duomenų subjekto sukonkretinti pateiktą Prašymą;

31.2.  tam tikra informacija apie duomenų subjektą yra susijusi ir su kitais asmenimis, duomenų subjektui informacijos turi būti pateikiama tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

 

32.  Jeigu duomenų subjektas nustato, kad VMI yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs jo asmens duomenys, duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu, kad VMI ištaisytų tvarkomus netikslius asmens duomenis arba papildytų neišsamius asmens duomenis.

33.  Atsižvelgiant į Aprašo 4.4 ir 4.8–4.11 punktuose nurodytų duomenų pobūdį bei jų tvarkymo ypatumus, duomenų subjektų teisė ištaisyti minėtuose punktuose nurodytus tvarkomus duomenis negali būti įgyvendinta.

34.  VMI, gavusi Aprašo 32 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo atlikti duomenų subjekto tvarkomų asmens duomenų analizę, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

35.  Siekdama įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, VMI turi teisę duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

36.  Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VMI privalo:

36.1.  ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

36.2.  jeigu nėra galimybių ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir šiuos asmens duomenis saugoti tol, kol jie bus ištaisyti;

36.3.  apie neišsamių ar netikslių asmens duomenų ištaisymą informuoti:

36.3.1. duomenų subjektą;

36.3.2. duomenų gavėjus, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

37.  Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie duomenų gavėjus, kuriems buvo pateikta informacija apie ištaisytus jo neišsamius ar netikslius asmens duomenis.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

 

38.  Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:

38.1.  asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti, prieš renkant asmens duomenis;

38.2.  atšauktas duomenų subjekto sutikimas, kuriuo vadovaujantis buvo grindžiamas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis;

38.3.  asmens duomenų subjektas nesutinka su savo asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnio 1 dalį (Aprašo II skyriaus „Duomenų subjektų teisės ir prašymų dėl šių teisių įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarka“ septintasis skirsnis „Teisės nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu“) ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;

38.4.  asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

38.5.  asmens duomenys turi būti ištrinti, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės.

39.  Duomenų subjekto Prašyme turi būti išsamiai argumentuota, dėl kokių priežasčių yra prašoma ištrinti jo asmens duomenis (Prašyme turi būti nurodytas vienas iš Aprašo 38 punkte nurodytų pagrindų).

40.  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) VMI neįgyvendinama, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

40.1.  Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu;

40.2.  archyvavimo tikslais viešojo intereso labui;

40.3.  siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

41.  VMI, gavusi Aprašo 38 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

42.  Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VMI privalo:

42.1.  ištrinti su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;

42.2.  jeigu nėra galimybių ištrinti duomenų subjekto asmens duomenų, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

42.3.  apie asmens duomenų ištrynimą informuoti:

42.3.1. duomenų subjektą;

42.3.2. duomenų gavėjus, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

43.  Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie duomenų gavėjus, kuriems buvo pateikta informacija apie ištrintus jo asmens duomenis.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

Teisė apriboti savo asmens duomenų tvarkymą

 

44.  Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VMI su Prašymu apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:

44.1.  duomenų subjektas užginčija VMI tvarkomų jo asmens duomenų tikslumą. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina asmens duomenų tikslumą;

44.2.  yra nustatyta, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas buvo neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to prašo apriboti jų tvarkymą;

44.3.  jeigu yra pasiektas asmens duomenų tvarkymo tikslas ir VMI, kaip duomenų valdytojui, nebereikia šiam tikslui pasiekti surinktų duomenų subjekto asmens duomenų, tačiau jų reikia duomenų subjektui, siekiančiam pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

44.4.  duomenų subjektas pateikė Prašymą VMI, kuriame išreiškė nesutikimą, kad VMI tvarkytų jo asmens duomenis. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina, ar šis duomenų subjekto Prašymas pagrįstas;

44.5.  duomenų subjektas pateikia Prašymą ištrinti jo VMI tvarkomus asmens duomenis ir nustatoma, kad Prašymas yra pagrįstas, tačiau nėra techninių galimybių duomenų subjekto asmens duomenis ištrinti. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas iki tol, kol duomenų subjekto asmens duomenys bus ištrinti.

45.  VMI, gavusi Aprašo 44 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

46.  Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VMI privalo:

46.1.  apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą (šiuo atveju asmens duomenys yra tik saugomi, jokie kiti duomenų tvarkymo veiksmai nėra atliekami);

46.2.  informuoti duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymo apribojimą. Jeigu yra galimybė, nurodyti preliminarų laikotarpį, kurio metu bus apribotas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;

46.3.  informuoti duomenų gavėjus apie priimtą sprendimą apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

47.  Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie duomenų gavėjus, kuriems buvo pateikta informacija apie ištaisytus jo neišsamius ar netikslius asmens duomenis.

48.  Kai yra priimamas sprendimas panaikinti apribojimą tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, VMI, prieš panaikindama apribojimą, privalo informuoti duomenų subjektą.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

Teisė nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu

 

49.  Duomenų subjektas turi teisę:

49.1.  kreiptis į VMI dėl nesutikimo, kad VMI tvarkytų jo asmens duomenis, kai VMI duomenų subjekto asmens duomenis tvarko, siekdama įgyvendinti teisėtus VMI interesus;

49.2.  bet kada kreiptis į VMI ir atšaukti savo duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo, kai VMI duomenų subjekto duomenis tvarko, remdamasi duomenų subjekto sutikimu;

49.3.  bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jeigu sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu duomenų subjektas išreiškė Mano VMI, tai atšaukti sutikimą jis gali savarankiškai tokiu pat būdu, kaip ir davė sutikimą.

50.  VMI, gavusi Aprašo 49.2 ar 49.3 papunktyje nurodytą duomenų subjekto Prašymą, nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, nutraukia duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą nurodytais tikslais.

51.  VMI, gavusi Aprašo 49.1 papunktyje nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

52.  Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VMI privalo ne vėliau kaip per Aprašo 21 punkte nustatytą terminą informuoti duomenų subjektą, kad jo Prašymas bus įvykdytas.

53.  Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas, VMI privalo atsakyme argumentuotai įrodyti, kad duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi dėl pagrįstų ir teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

Teisė į asmens duomenų perkeliamumą

 

54.  Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VMI su Prašymu gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė VMI pats arba per atstovą, bei turi teisę prašyti persiųsti VMI tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu yra šios sąlygos:

54.1.  duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

54.1.1. duomenų subjekto sutikimu arba

54.1.2. vykdoma sutartimi tarp VMI ir duomenų subjekto;

54.2.  asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;

54.3.  duomenų subjekto pateikti asmens duomenys yra susisteminti bei pateikti įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

55.  Tam, kad būtų įgyvendintas Aprašo 54 punkte nurodytas duomenų subjekto Prašymas, turi būti įgyvendintos visos Aprašo 54.1–54.3 papunkčiuose nurodytos sąlygos.

56.  VMI, gavusi Aprašo 54 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

57.  Duomenų subjekto asmens duomenys, remiantis Prašymu, gali būti pateikiami:

57.1.  duomenų subjektui;

57.2.  kitam Prašyme nurodytam duomenų valdytojui, jeigu:

57.2.1. duomenų subjektas Prašyme nurodo, kad VMI asmens duomenis turėtų persiųsti kitam duomenų valdytojui;

57.2.2. yra techninės galimybės pateikti asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.

58Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

59.  Jeigu duomenų subjekto Prašymas dėl asmens duomenų perkeliamumo įgyvendinamas, duomenų subjekto asmens duomenis perkeliant kitam duomenų valdytojui, VMI nevertina, ar duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. VMI neprisiima atsakomybės už perkeltų asmens duomenų tolesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas.

60.  Jeigu yra įgyvendinamas duomenų subjekto prašymas perkelti jo asmens duomenis, VMI tvarkomi jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į VMI dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMI SPRENDIMAI

 

61.  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 33 straipsnio 21 punktu, VMI:

61.1gali vykdyti profiliavimą šiais atvejais:

61.1.1. sudarydama mokesčių mokėtojų sąrašus ar / ir įtraukdama mokesčių mokėtojus į grupes (pagal drausmingumą, elgseną, rizikas, patikimumą, veiklos vykdymo laikotarpį ir kt.), siekdama vykdyti MAĮ ir kituose teisės aktuose nustatytas mokesčių administravimo funkcijas;

61.1.2. vykdydama mokesčių mokėtojų apklausas, dėl kurių atlikimo yra gautas mokesčio mokėtojo sutikimas;

61.1.3. pagal rizikos taisykles atrinkdama rizikingus mokesčių mokėtojus;

61.2.  priima visiškai automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus šiais atvejais:

61.2.1. įtraukdama / pašalindama mokesčių mokėtoją į / iš Mokesčių mokėtojų registrą, pasikeitus mokesčių mokėtojo duomenims, teisiniam statusui ir kt.;

61.2.2. įskaitydama mokesčio permoką (skirtumą) be fizinio asmens prašymo;

61.2.3. pripažindama mokestinę nepriemoką ir neišieškotą baudą už administracinį nusižengimą beviltiška;

61.2.4. išduodama verslo liudijimą ar leidimą įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje;

61.2.5. grąžindama pajamų mokesčio pagal pateiktą metinę pajamų mokesčio deklaraciją permoką;

61.2.6. nustatydama minimalių patikimų mokesčių mokėtojų kriterijų (pagal MAĮ 401 str.) neatitinkančius individualią veiklą vykdančius fizinius asmenis;

61.2.7. nustatydama asmenis, privalančius pateikti Metinę pajamų deklaraciją, Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją, Žemės mokesčio deklaraciją, Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formą bei pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojus, privalėjusius, bet nepateikusius PVM deklaracijos ir ataskaitos.

62.  Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su duomenimis, kurie naudojami profiliavimo metu. Taip pat duomenų subjektas, susipažinęs su šiais duomenimis, turi teisę prašyti juos atnaujinti ar ištaisyti, jeigu nustato, kad VMI tvarko netikslius jo duomenis. Tokiu atveju yra teikiamas Prašymas šio Aprašo nustatyta tvarka.

63.  Kai duomenų subjektas kreipiasi dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo peržiūros, VMI turi atlikti išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir duomenų subjekto pateiktos informacijos, vertinimą ir pateikti duomenų subjektui motyvuotą atsakymą.

64.  Duomenų subjektas turi teisę pateikti Prašymą ir pareikšti savo požiūrį dėl mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų, kurie grindžiami automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, ir prašyti, kad tokius sprendimus peržiūrėtų ir motyvuotus paaiškinimus dėl jų pateiktų ar juos pakeistų tam įgaliotas VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

65.  Detalesnė informacija apie automatizuotu duomenų tvarkymu (įskaitant profiliavimą) grindžiamus sprendimus (reikšmingumą, numatomas pasekmes) yra pateikiama VMI interneto svetainės www.vmi.lt skiltyje „Asmens duomenų sauga“.

66.  VMI reguliariai peržiūri automatizuoto sprendimo priėmimo, įskaitant profiliavimą, tikslumą ir tinkamumą. Aprašo 61 punktas gali būti papildytas naujais atvejais, tik prieš tai atlikus poveikio duomenų apsaugai vertinimą, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsnio nuostatomis.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67.  Duomenų subjektų teisės VMI įgyvendinamos neatlygintinai.

68.  Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.

69VMI veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant duomenų subjekto teises, turi teisę skųsti pats duomenų subjektas arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kai skundžiami VMI prie FM arba Vilniaus AVMI veiksmai / neveikimas, Regionų apygardos administracinio teismo atitinkamiems rūmams, kurių veikimo teritorijoje yra AVMI buveinė, kurios veiksmai / neveikimas skundžiami.

 

_________________________________

 

 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašo

1 priedas

 

(Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma)

 

 

 

____________________________________________________________________________

(duomenų subjekto (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas)

 

____________________________________________________________________________

(kontaktiniai duomenys pasirinktinai: adresas, telefono ryšio numeris arba elektroninio pašto adresas)

 

____________________________________________________________________________

(atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas) (Jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas, kartu turi būti pridedamas atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentas)

 

 

 

_______________________________

(VMI prie FM / AVMI)

 

 

 

PRAŠYMAS

 

ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES)

 

____________________

(data)

 

1. Vadovaudamasi (-s) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašau įgyvendinti šią (šias) duomenų subjekto teisę (-es)[1]:

 

 Teisę susipažinti su asmens duomenimis[2]

 Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis

 Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

 Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą

 Teisę į asmens duomenų perkeliamumą

 Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu

 

2.  Nurodykite, ko konkrečiai prašote, ir pateikite kiek įmanoma daugiau informacijos, kuri leistų tinkamai įgyvendinti Jūsų teisę (-es) (pavyzdžiui, jeigu norite ištaisyti duomenis, nurodykite, kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra netikslūs; jeigu nesutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, išdėstykite argumentus, kuriais grindžiate savo nesutikimą, taip pat nurodykite, su kokių konkrečiai duomenų tvarkymu nesutinkate, ir t.t.):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

 

PRIDEDAMA[3]:

1. _____________________________________________________________________________.

2. _____________________________________________________________________________.

3. _____________________________________________________________________________.

4. _____________________________________________________________________________.

 

______________              ____________________________
         (parašas)                                               (vardas, pavardė)

 

 

 

Asmens tapatybė patikrinta pagal pateiktą dokumentą (užpildo VMI prie FM / AVMI darbuotojas, kai duomenų subjektas prašymą pateikia tiesiogiai, atvykęs į VMI prie FM / AVMI):

 Asmens tapatybės kortelė

 Pasas

 

Darbuotojas, patikrinęs asmens tapatybę:

 

_____________________                  ______________                    _________________________

(pareigos)                                                       (parašas)                                                    (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

JŪSŲ TEISĖS NĖRA ABSOLIUČIOS ir gali būti ribojamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, jeigu siekiama užtikrinti: a) nacionalinį saugumą; b) gynybą; c) visuomenės saugumą; d) nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją; e) kitus Lietuvos Respublikos svarbius tikslus, susijusius su bendrais viešaisiais interesais, visų pirma, svarbiu ekonominiu ar finansiniu Lietuvos Respublikos interesu, įskaitant pinigų, biudžeto bei mokesčių klausimus, visuomenės sveikatą ir socialinę apsaugą; f) teismų nepriklausomumo ir teismo proceso apsaugą; g) reglamentuojamųjų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už juos; h) stebėsenos, tikrinimo ar reguliavimo funkciją, kuri (net jeigu tik kartais) yra susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu a, e ir g punktuose nurodytais atvejais; i) Jūsų apsaugą arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą; j) civilinių ieškinių vykdymo užtikrinimą.

______________

 

 

 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašo

2 priedas

 

 

(Rekomenduojama prašymo susipažinti su savo asmens duomenimis forma)

 

 

 

____________________________________________________________________________

(duomenų subjekto (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas)

 

____________________________________________________________________________

(kontaktiniai duomenys pasirinktinai: adresas, telefono ryšio numeris arba elektroninio pašto adresas)

 

____________________________________________________________________________

(atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas) (Jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas, kartu turi būti pridedamas atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentas)

 

 

 

_______________________________

(VMI prie FM / AVMI)

 

 

 

PRAŠYMAS

 

SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS

 

____________________

(data)

 

 

Vadovaudamasi (-s) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 15 straipsniu, p r a š a u[4]:

 

I._________________________________________________________________________________  PATVIRTINTI, AR TVARKOTE MANO ASMENS DUOMENIS[5]

 

__________________________________________________________________________________

(nurodyti, su kokia informacija apie save norite susipažinti, kokio laikotarpio ir pan.)

 

 

1.  Jeigu taip, prašau nurodyti:

 

  kokius mano asmens duomenis tvarkote

 

  kokiais tikslais yra tvarkomi mano asmens duomenys

 

  kokie yra mano asmens duomenų gavimo šaltiniai

 

  kam buvo (yra) teikiami mano asmens duomenys

 

  duomenų saugojimo laikotarpį. Jei neįmanoma jo nustatyti – nurodykite, kuo remiantis (kokius kriterijus taikant) jis nustatytas

 

2.  Prašomą informaciją norėčiau gauti šiuo būdu[6]: ______________________________________

(paštu / el. paštu / per Mano VMI / atvyksiu pasiimti į vietą)

 

 

II.         SUDARYTI SĄLYGAS SUSIPAŽINTI SU SAVO VAIZDO DUOMENIMIS[7]

 

1.  Pateikiu papildomą informaciją:

 

1.1. vaizdo duomenų įrašymo data ir laikas (jeigu tiksli data ir laikas nežinomi, nurodomos apytikslės)           

(metai, mėnuo, diena, pagal galimybes – valanda, minutės)

 

1.2.    VMI prie FM / AVMI (vieta), kur buvo užfiksuotas vaizdas[8]_______________________

 

1.3.    kitos reikšmingos aplinkybės ________________________________________________

2.  Taip pat prašau nurodyti:

 

  kokiais tikslais yra tvarkomi vaizdo duomenys;

  kam buvo (gali būti) atskleisti vaizdo duomenys;

  vaizdo duomenų saugojimo laikotarpį.

 

3.  Prašomą informaciją norėčiau gauti šiuo būdu[9]: ______________________________________

(paštu / el. paštu / per Mano VMI / atvyksiu pasiimti į vietą)

 

 

III.  SUDARYTI SĄLYGAS PERKLAUSYTI TELEFONINIO POKALBIO ĮRAŠĄ[10]

 

1.  Pateikiu papildomą informaciją[11]:

 

1.1.    pokalbio įrašo, kurį pageidauju perklausyti, data _________________________________

(metai, mėnuo, diena, pagal galimybes valanda, minutės)

 

1.2.    telefono numeris, iš kurio skambinau dėl konsultacijos (informacijos), užfiksuotos pokalbio įraše          

 

1.3.    pokalbio įrašo tema ________________________________________________________

 

1.4.    kontaktinis telefonas, kuriuo norėčiau būti informuotas apie galimybę perklausyti pokalbio įrašą AVMI           

 

1.5.    AVMI, kurios informuojančiame padalinyje pageidauju perklausyti pokalbio įrašą ______

 

____________________________________________________________________________

 

1.6.    kita informacija[12]__________________________________________________________

 

2.  Taip pat prašau nurodyti:

 

  kokiais tikslais yra tvarkomas mano telefoninio pokalbio įrašas (balso duomenys);

  kam buvo pateiktas mano telefoninio pokalbio įrašas (balso duomenys);

  telefoninio pokalbio įrašo (balso duomenų) saugojimo laikotarpį.

 

Tuo atveju, jei Jums trūksta informacijos, susijusios su mano prašymu, p r a š a u  mane apie tai nedelsiant informuoti šiuo būdu: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

(nurodykite el. pašto adresą ar telefono numerį, arba, kad norite būti informuotas per Mano VMI)

 

 

Pasirašydamas šį prašymą, patvirtinu, jog man yra žinoma, kad:

 

·     mano teisė susipažinti su asmens duomenimis gali būti apribota, siekiant nepadaryti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms;

 

·     esant nepagrįstiems, neproporcingiems bei pasikartojančio turinio prašymams, Jūs turite teisę atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

 

______________              _____________________________
                                                                    (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

 

 

Asmens tapatybė patikrinta pagal pateiktą dokumentą (užpildo VMI prie FM / AVMI darbuotojas, kai duomenų subjektas prašymą pateikia tiesiogiai, atvykęs į VMI prie FM / AVMI):

 Asmens tapatybės kortelė

 Pasas

 

Darbuotojas, patikrinęs asmens tapatybę:

 

_______________________              _________________              ____________________________

(pareigos)                                          (parašas)                                                   (vardas, pavardė)

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-76, 2019-10-24, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16888

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. VA-33 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-48, 2021-08-06, paskelbta TAR 2021-08-06, i. k. 2021-17177

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. VA-33 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Pasirinkite, kokią (kokias) savo, kaip duomenų subjekto teisę (-es), norite įgyvendinti bei pažymėkite atitinkamą langelį (-ius);

[2] Jeigu pageidaujate įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, rekomenduojama pateikti Aprašo 2 priede nurodytą formą.

[3] Jeigu kreipiamasi dėl netikslių duomenų ištaisymo, pateikiamos tikslių duomenų patvirtinimo dokumentų kopijos; jeigu jos siunčiamos paštu, tokiu atveju turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu pateikiamos dokumentų, kuriais patvirtinamas šių duomenų pasikeitimas, kopijos; jeigu jos siunčiamos paštu, – turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

[4] Pasirinkite, su kokiais savo asmens duomenimis, nurodytais I, II ir / ar III skyriuje, norite susipažinti bei atitinkamai užpildykite (žymėkite) tik to (-ų) skyriaus (-ių) punktuose ir papunkčiuose prašomą / norimą gauti informaciją;

[5] Prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliauMano VMI) taip pat galite matyti aktualią asmeninę informaciją: Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) administruojamų mokesčių ir baudų už administracinius teisės pažeidimus skolas ir permokas, priminimus apie mokėtinus mokesčius ir kt.

[6] Jeigu pageidaujate gauti informaciją paštu ir (ar) el. paštu, nurodykite adresą ir (ar) el. pašto adresą; jeigu atvyksite pasiimti į vietą – nurodykite, kurioje apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI) / Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –VMI prie FM) atsiimsite informaciją.

[7] Susipažinti galite tik su tuo vaizdo įrašu, kuriame esate užfiksuotas Jūs. Jeigu vaizdo įraše kartu su Jumis bus matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, šie vaizdai bus retušuoti ar kitais būdais panaikinta galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

[8] Pagal galimybes, nurodykite tikslesnes AVMI / VMI prie FM patalpas / teritorijas, kur buvo užfiksuotas vaizdas ir su kuriuo pageidaujate susipažinti, pvz., įėjimas į pastatą, klientų aptarnavimo salė, automobilių stovėjimo aikštelė ir t. t.

[9] Jeigu pageidaujate gauti informaciją paštu ir (ar) el. paštu, nurodykite adresą ir (ar) el. pašto adresą; jeigu atvyksite pasiimti į vietą – nurodykite, kurioje AVMI / VMI prie FM atsiimsite informaciją.

[10] Susipažinti su telefoninio pokalbio įrašu gali tik tie asmenys (ar teisėti jo atstovai), kuriems buvo suteikta konsultacija ir / ar informacija konsultavimo telefonu Nr. 1882 ir / ar +37052605060, ir telefoninio pokalbio metu jie buvo tinkamai identifikuoti.

[11] Jeigu prašymą teikia įgaliotas juridinio asmens atstovas, tai papildomai turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas ir kodas, taip pat pateiktas atstovavimą liudijantis dokumentas (jeigu jis nėra įtrauktas į Mano VMI / ar Mokesčių mokėtojų registrą kaip juridinį asmenį atstovaujantis asmuo).

[12] Pvz., galite nurodyti, jeigu pageidaujate gauti telefoninio pokalbio įrašo kopiją. Tokiu atveju, gavęs įrašo kopiją, įsipareigojate nepažeisti su šiuo įrašu susijusių asmenų teisių ir laisvių.