Suvestinė redakcija nuo 2021-03-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-01-22, i. k. 2019-00915

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.2-LVPA-V-111 PRIEMONĖS „KATILŲ KEITIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 17 d. Nr. 1-12

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2018 m. gruodžio 21 d. raštu

Nr. ((24.37E)5K1821394)6K1806881

SUDERINTA

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

2018 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. R4-5515

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-12

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.2-LVPA-V-111 PRIEMONĖS KATILŲ KEITIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija);

2.2. Nacionalinę aplinkos apsaugos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija);

2.3. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos tvarkos aprašas);

2.6. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.7. Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas);

2.8. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau –Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4.  Šiame Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Aeroterminė energija – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

4.2. Biomasė suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

4.3. Biomasės katilas suprantamas taip, kaip apibrėžta 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamente (ES) 2015/1189, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kieto kuro katilų ekologinio projektavimo reikalavimai.

4.4. Centralizuotai tiekiamos šilumos sistema – suprantama kaip organizacinis-techninis ūkio kompleksas, skirtas gaminti ir tiekti šilumą vartotojams, valdomas šilumos tiekėjo ir susidedantis iš šilumos perdavimo tinklo ir vieno ar daugiau prie tinklo prijungtų šilumos gamintojų. Centralizuotai tiekiamos šilumos sistema taip pat vadinama centralizuotais šilumos tinklais.

4.5Fizinis asmuo – suprantamas kaip fizinis asmuo, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, butą dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

Nr. 1-261, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17806

 

4.6. Geoterminė energija – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

4.7. Hidroterminė energija – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

4.71. Integruotas boileris – šilumos siurblio dalis (tūrinis vandens šildytuvas), kuri gamintojo yra integruota į  bendrą šilumos siurblio konstrukciją, kaip numatyta gamintojo techninėje specifikacijoje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

 

4.72. Šilumos siurblio vardinė galia – vardinis šilumos atidavimas (Prated, kW) nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

 

4.8.  Namų ūkis atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis. Namų ūkiais nėra laikomi kolektyviniai namų ūkiai arba instituciniai namų ūkiai, pavyzdžiui, ligoninės, senelių namai, kalėjimai, kariniai barakai, religinės bendruomenės, darbuotojų bendrabučiai.

4.9. Neefektyviai biomasę naudojantis katilas – šilumos gamybos įrenginys, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą, kad vienoje arba keliose uždarose erdvėse būtų pasiektas ir išlaikomas reikiamas patalpos temperatūros lygis; sumontuotas gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastate arba sodų paskirties pastate (sodo name), kurio statyba yra užbaigta statybos užbaigimo teisės aktų nustatyta tvarka ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus.

4.10. Šilumos siurblys  suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projekto atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 21 669 794 (dvidešimt vieno milijono šešių šimtų šešiasdešimt devynių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt keturių) eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų, iki 5 000 000 (penkių milijonų) eurų išmokama suma gali viršyti numatytas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-92, 2020-04-17, paskelbta TAR 2020-04-17, i. k. 2020-08048

Nr. 1-261, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17806

Nr. 1-51, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06013

 

9. Priemonės tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos  sistemos.

10. Pagal Aprašą remiama veikla – neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.

11. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti 2019 m. I ketvirtį.  Informacija apie planuojamą sudaryti valstybės projektų sąrašą taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12. Pagal Aprašą galimas pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

13. Partneriai nėra galimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

14. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

15. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. liepos 11 d.  protokoliniu sprendimu Nr. 44P-4.1 (26),  2018 m. vasario 22 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-1 (31), 2018 m. birželio 12 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-3 (33) ir 2018m. rugsėjo 20 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-4 (34).:

15.1. Projektas turi atitikti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu jis prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 31 punkte nurodyto tikslo įgyvendinimo;

15.2. Projektas turi atitikti Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano III skyriaus septintame skirsnyje numatytą priemonę ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-66 „Dėl biudžetinės įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizavimo“ 1 punktą.

16. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118 numatytą politinę sritį „Energetika“. Dokumentai skelbiami Europos Komisijos svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional strategies/balticsea/library/ #1 .

17. Fizinių asmenų atranka vykdoma vadovaujantis specialiuoju projektų atrankos kriterijumi „Aplinkos oro užterštumo mažinimas“ ir prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede). Minimali privaloma surinkti balų suma nenustatoma.

18. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

19. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip iki 2023 m. rugsėjo 1 d., nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Prireikus pratęsti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį ilgiau, nei nurodyta šiame punkte, projekto sutarties keitimas turi būti derinamas su Ministerija.

20.  Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

21. Projektu turi būti siekiama priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio  P.S.317 –Namų ūkiai, kuriuose padidintas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo efektyvumas“.

22.  Aprašo 21 punkte nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

23. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

24. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

25. Nepažeidžiant Aprašo 10 punkto nuostatų dėl tinkamos finansuoti veiklos, projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo aplinkosaugos ir ekonomikos srityse, t. y. įgyvendinant projekto veiklas turi būti prisidedama prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, aprašytų ilgalaikių ir trumpalaikių energetikos tikslų, jų uždavinių įgyvendinimo.

26. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

27.     Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

28.     Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo

29. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos nurodytos 1 lentelėje.

1 lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamos finansuoti yra efektyvesnių šildymo technologijų,  nurodytų Aprašo 2 priedo 7 punkte, išlaidos.

5.

Projekto vykdymas

Tinkamos finansuoti yra Registracijos formų administravimo informacinės sistemos išlaidos, kurioms gali būti skiriama ne daugiau kaip 95000,00 eurų ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų išlaidos, kurioms gali būti skiriama ne daugiau kaip 15000,00 eurų.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti yra privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.1 ir 450.4 papunkčius (pagal 450.1 papunktį tinkamos finansuoti tik teksto parengimo išlaidos).

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

30. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

30.1. nurodytos Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje;

30.2. neišvardytos Aprašo 29 punkto 1 lentelėje;

30.3. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos.

31. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

32. Aprašo 29 punkto  1 lentelės 4 punkte nurodytos išlaidos laikomos patirtomis projekto vykdytojo, kai yra įvykdyti Aprašo 2 priedo 39-41 punktuose nustatyti reikalavimai ir fiziniam asmeniui išmokėtos finansavimo lėšos.

33. Įgyvendinant projekto veiklas patirtos efektyvesnių šildymo technologijų įsigijimo  išlaidos, nurodytos Aprašo 29 punkto 1 lentelės 4 punkte, apmokamos taikant Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotuosius įkainius (50 proc. Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio). Fiksuotieji įkainiai nustatyti vadovaujantis Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/katilu-keitimo-namu-ukiuose-islaidu-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimas .

34. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 29 punkto 1 lentelės 4 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius ir Aprašo 29 punkto 1 lentelės 7 punkte nurodytą fiksuotąją normą, turi atitikti šias nuostatas:

34.1. pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotą normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktajame skirsnyje nustatytus reikalavimus;

34.2. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotuosius įkainius, nei jam taikomi Apraše  nurodyti fiksuotieji įkainiai;

34.3. Projekto išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokomos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas;

34.4. įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, turi būti pateikiama Pažyma dėl katilų keitimo namų ūkiuose, taikant fiksuotuosius įkainius, bei apmokėjimą fiziniam asmeniui įrodantys dokumentai, taip pat turi būti suteikiama prieiga prie rezultatą pagrindžiančių dokumentų (Aprašo 2 priedo 35.2–35.4 papunkčiuose išvardinti dokumentai). Pažymos forma pateikiama Aprašo 3 priede. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visus pirminius tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentus, kurių duomenys įtraukti į Pažymą dėl katilų keitimo namų ūkiuose, taikant fiksuotuosius įkainius. Jei taikoma su vadovaujančiąja ir tvirtinančiąja institucijomis suderinta atrankinė tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų patikros tvarka, įgyvendinančioji institucija gali patikrinti tik dalį tokių dokumentų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-51, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06013

 

35.     Projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotasis įkainis buvo netinkamai nustatytas, patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

36.  Aprašo 29 punkto 1 lentelės 7 punkte nurodytoms išlaidos taikoma fiksuotoji norma pagal Projektų taisyklių 10 priedo 4 punktą.

37. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

38. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

 

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

39. Pareiškėjas iki Ministerijos kvietime teikti projektinį pasiūlymą nurodyto termino pabaigos turi Ministerijai pateikti:

39.1. projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto įgyvendinimo, parengtą pagal formą, numatytą Atrankos tvarkos aprašo 1 priede;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-261, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17806

 

39.2. patvirtinto darbo procedūrų aprašo, kuriame būtų numatyta Fizinių asmenų atrankos tvarka, vadovaujantis Stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais (taikomais namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti), Fizinių asmenų išlaidų už efektyvesnes šildymo technologijas deklaravimo projekto vykdytojui tvarka, šių išlaidų vertinimo bei pripažinimo tinkamomis finansuoti tvarka, išlaidų deklaravimo Įgyvendinančiajai institucijai tvarka, kopiją.

40. Dokumentai, nurodyti Aprašo 39.1 ir 39.2 papunkčiuose, pateikiami vienu iš šių būdų:

40.1. raštu ir elektroninėje laikmenoje (atsiųsti registruotu paštu, įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens arba pristatyti pašto kurjerio);

40.2. raštu,  dalį lydraštyje nurodytų priedų, pasirašytų elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, teikiant elektroninėje laikmenoje, dalį kaip popierines laikmenas (atsiųsti registruotu paštu, įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens arba pristatyti pašto kurjerio);

40.3. E. pristatymo informacine sistema arba elektroniniu paštu info@enmin.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Šiuo atveju projektinis pasiūlymas ir kartu su juo teikiami priedai turi būti pasirašyti elektroniniu sertifikuotu parašu (elektroninio dokumento pakuotės rinkmenos arba elektroninio dokumento turinį sudarančių rinkmenų dydis neturi viršyti 4 GB).

41. Ministerija, vadovaudamasi Atrankos tvarkos aprašu, įvertinusi projektinį pasiūlymą, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtrauktas tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis projektas. Pareiškėjas, kurio projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

42. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

43. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 46 punkte nurodytais priedais iki valstybės projektų sąraše nustatyto termino pabaigos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS).

44. Pareiškėjas prieš pateikdamas paraišką užsiregistruoja DMS naudotoju Projektų taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per duomenų mainų svetainę aprašas“ nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.

45.     Paraiška teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS Projektų taisyklių 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųsta ar pristatyta arba po valstybės projektų sąraše nustatyto termino pateikta paraiška atmetama, išskyrus Projektų taisyklių 95 punkte nurodytą atvejį.

46.     Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 46.1 ir 46.2 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

46.1. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

46.2. informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;

46.3. pareiškėjo įsipareigojimą padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas;

46.4. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais) pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu projekto finansininku ir atsakingu už projekto veiklų vykdymo priežiūrą, kopiją (-as);

46.5. Pažymą, kurioje turi būti nurodyta projekto išlaidų suvestinė bei nurodyta ar šios išlaidos patiriamos pagal prekių/paslaugų sutartis, ar šios išlaidos yra tų veiklų, kurias visiškai įgyvendina pats projekto vykdytojas.

47. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos. Jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos ir dėl to pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėją raštu/per DMS.

48. Pareiškėjas informuojamas ir konsultuojamas Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

49. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

50. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

51. Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos per DMS arba raštu informuoja pareiškėją apie paraiškos registravimą ir jai suteiktą unikalų paraiškos kodą.

52. Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

53. Nepavykus paraiškos įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškos vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėją per DMS, taip pat Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 9 punktu, nurodydama termino pratęsimo priežastis.

54. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–15 skirsniuose. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu ir paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

55. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

56. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškos vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

57. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jei atitinkamos DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos, pateikia šį sprendimą pareiškėjui.

58. Pagal Aprašą finansuojamam projektui įgyvendinti bus sudaroma dvišalė projekto sutartis tarp pareiškėjo ir įgyvendinančiosios institucijos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos.

59. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia, pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

60. Projekto sutarties originalas gali būti teikiamas:

60.1.  arba pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje;

60.2.  arba pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje). 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

61. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

62. Projekto vykdytojas turi kaupti informaciją apie Fizinių asmenų keičiamų senų šilumos gamybos įrenginių galingumą ir kuro rūšį bei naujai įrengtų šilumos gamybos įrenginių galingumą, naudingumo koeficientus ir skaičiuoti kiekvieno Fizinio asmens pakeisto šilumos gamybos įrenginio pasiektą efektyvumo padidėjimą, kurio skaičiavimo metodika nurodyta Aprašo 4  priede.

63. Projekto vykdytojas privalo tikslines grupes informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą, jo eigą, rezultatus ir naudą Projektų taisyklių VII skyriaus 37 skirsnyje nustatyta tvarka.

64. Finansavimo Fiziniams asmenims skyrimo tvarka pateikta Aprašo 2 priede

641. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti fiziniams asmenims keliamų reikalavimų įgyvendinimą (Aprašo 2 priedo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 25, 26 punktai,  35.1, 35.5 papunkčiai, 37, 38 punktai). Jei taikoma su vadovaujančiąja ir tvirtinančiąja institucijomis suderinta atrankinė tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų patikros tvarka, įgyvendinančioji institucija gali patikrinti tik dalį minėtų reikalavimų įgyvendinimą užtikrinančių dokumentų.

Papildyta punktu:

Nr. 1-51, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06013

 

65. Projekto užbaigimo ir investicijų tęstinumo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus 27 skirsnyje.

66. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių VII skyriaus 42 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

67. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

68. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamam projektui Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

______________________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

2 priedas

 

 

FINANSAVIMO FIZINIAMS ASMENIMS SKYRIMO TVARKA

 

I SKYRIUS

REIKALAVIMAI FIZINIAMS ASMENIMS

 

1. Finansavimo gavėjas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“  projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (toliau – Aprašas) yra fizinis asmuo, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno buto pastatą, butą dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

Nr. 1-261, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17806

 

2. Finansavimo Fiziniams asmenims skyrimo tvarkos (toliau – Tvarka) 1 punkte nurodytame pastate, kuris nėra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos (pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis), turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas kaip apibrėžta Aprašo 4.9 papunktyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-261, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17806

 

3. Jei Fizinis asmuo vykdo ūkinę – komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma  Tvarkos 1 punkte nurodytame pastate.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

 

4.  Fizinis asmuo turi pakeisti neefektyviai biomasę naudojantį katilą į Tvarkos 7 punkte nurodytą įrangą ir pateikti projekto vykdytojui (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Aplinkos projektų valdymo agentūra)) Išlaidų kompensavimo prašymą ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo kvietimo teikti Registracijos formas pabaigos dienos.

5.  Fizinis asmuo 5 metus nuo Išlaidų kompensavimo prašymo  apmokėjimo dienos be Aplinkos projektų valdymo agentūros rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos.

6.  Fizinis asmuo gali Tvarkos 7 punkte nurodytą įrangą įsigyti lizingu arba pirkti išsimokėtinai. Iki Išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos 7 punkte nurodyta įranga  nuosavybės teise turi priklausyti Fiziniam asmeniui.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI ĮRANGAI

 

7. Fiziniai asmenys neefektyviai biomasę naudojančius individualius katilus  gali keisti į:

7.1. naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;

7.2.   kitas efektyvias technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją:

7.2.1. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros ne mažesnis kaip 3,5;

7.2.2. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;

7.2.3. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) prie +7 ° C  lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

 

8. Perkama įranga turi atitikti Tvarkos 7 punkte nurodytas normas ir standartus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-51, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06013

 

9. Gali būti perkama tik nauja nenaudota įranga.

10. Finansavimas neskiriamas baigtiems projektams, t. y. įranga gali būti įsigyta nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos ir iki Registracijos formos pateikimo dienos negali būti sumontuota.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-295, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19214

 

11. Aplinkos projektų valdymo agentūra vertins atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui „Aplinkos oro užterštumo mažinimas“:

11.1. Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius  įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, kaip nurodyta Tvarkos 7.2 papunktyje;

11.2. Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas efektyvesniu atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai naudojančiu įrenginiu, nepriklausomai nuo pirminio kuro/energijos rūšies, kaip nurodyta Tvarkos 7.1 ir 7.2 papunkčiuose.

 

III SKYRIUS

FIZINIO ASMENS REGISTRACIJOS FORMŲ TEIKIMAS

 

12. Aplinkos projektų valdymo agentūra, suderinusi su Ministerija kvietimų fiziniams asmenims planą, kvietimų teikti Registracijos formas trukmę ir kvietimui numatytų lėšų sumą, skelbia kvietimą fiziniams asmenims teikti Registracijos formas (Tipinė forma tvirtinama Aplinkos projektų valdymo agentūros darbo procedūrų apraše). Informacija apie kvietimus skelbiama interneto svetainėse www.apva.lt ir http://enmin.lrv.lt/. Aplinkos projektų valdymo agentūra, skelbs ne mažiau kaip tris kvietimus fiziniams asmenims teikti Registracijos formas, ir, suderinusi su ministerija, turės teisę padidinti kvietimui numatytų lėšų sumą.

13. Siekdamas gauti finansavimą, kvietimo teikti registracijos formas metu, Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo turi užpildyti Registracijos formą, kuri patvirtinta Aplinkos projektų valdymo agentūros darbo procedūrų apraše ir integruota į aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau –APVIS). Prisijungimo nuoroda prie APVIS skelbiama Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.apva.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

 

14. Fizinis asmuo pildo Registracijos formą, kurioje turi deklaruoti, kad eksploatuoja neefektyviai biomasę naudojantį katilą, nurodyti naudojamo biokuro rūšį bei kartu su Registracijos forma pateikti neefektyviai biomasę naudojančio katilo ir vandens pagrindu veikiančios šildymo sistemos nuotraukas bei pateikti laisvos formos bendrasavininkų (bendraturčių) sutikimą įgyvendinti projektą, jei jų yra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

Nr. 1-261, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17806

 

15. Fizinis asmuo Registracijos formoje įsipareigoja:

15.1. įdiegti Registracijos formoje nurodytą įrangą;

15.2. pirkti naują nenaudotą įrangą;

15.3. laikytis visų taikytinų ES struktūrinių fondų reikalavimų.

16. Fizinis asmuo Registracijos formoje taip pat nurodo Tvarkos 1 punkte aprašyto pastato unikalų numerį (dvibučių pastatų atveju – unikalų buto numerį), įsigyjamą Tvarkos 7 punkte šilumos gamybos įrenginį, jo galingumą, naudingumo koeficientą bei kitą Registracijos formoje nustatytą informaciją ir iki kvietimo teikti Registracijos formas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją Aplinkos projektų valdymo agentūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-261, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17806

 

17. Registracijos forma gali būti teikiama Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinės sistemos pagalba ir kitais būdais. Registracijos formų teikimo būdai ir tvarka nustatyti Aplinkos projektų valdymo agentūros patvirtintame darbo procedūrų apraše ir paskelbiami kvietime.

 

IV SKYRIUS

FIZINIŲ ASMENŲ REGISTRACIJOS FORMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

18. Aplinkos projektų valdymo agentūra, patikrinusi Fizinio asmens atitiktį Tvarkos 1, 2, 11 punktų reikalavimams, vykdo Fizinių asmenų Registracijos formų vertinimą, vadovaudamasis prioritetiniais atrankos kriterijais, nurodytais Tvarkos 1 lentelėje. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams skiriami balai.

1 lentelė. Prioritetiniai atrankos kriterijai

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus svorio koeficientas

1. Energetiškai efektyvesnių technologijų diegimas

Vertinama, ar namų ūkyje įgyvendinamo projekto metu būstui šildyti diegiamos energetiškai efektyvios technologijos, naudojančios atsinaujinančių išteklių energiją. Pagal šį atrankos kriterijų, vertinant ir tarpusavyje lyginant naujai diegiamas technologijas:

-    aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);

-    žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja daugiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne).

Pirminio kuro ar energijos poreikis, išreikštas energijos ekvivalentiniu dydžiu (kgne):

 

Čia:

– Pirminio kuro ar energijos poreikis (kgne), apskaičiuojamas tūkstantųjų dalių tikslumu;

– Reikalingas pagaminti šilumos kiekis (kWh);

– Kuro apatinis šilumingumas (kaloringumas), kurio ekvivalentinė vertė*:

 

Pirminio kuro ar energijos rūšis

Š, kWh

Malkos (standartinė 25 % drėgmė), kg

3,833

Pjuvenų granulės/ medienos briketai (standartinė 10 % drėgmė), kg

4,667

Elektra, kWh

1

 

Šilumą gaminančio įrenginio naudingumo koeficientas.

– Pirminio kuro ar energijos perskaičiavimo į ekvivalentinį energijos vienetą koeficientas*:

 

Pirminio kuro ar energijos rūšis

, kgne

Malkos (standartinė 25 % drėgmė), kg

0,33

Pjuvenų granulės /medienos briketai (standartinė 10 % drėgmė), kg

0,401

Elektra, kWh

0,086

* Ekvivalentinės vertės yra įtrauktos į „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metais veiksmų planą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017-07-07 įsakymu Nr. 1-181 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

 

Balų skaičiavimas:

 

1) kai PKp reikšmė iki 0,0191 kgne (4 balai);

2) kai PKp reikšmė nuo 0,0191 kgne iki 0,0245 kgne imtinai (3 balai);

3) kai PKp reikšmė nuo 0,0245 kgne iki 0,03 kgne imtinai (2 balai);

4) kai PKp reikšmė nuo 0,03 kgne iki 0,0955 kgne imtinai (1 balai);

5) kai PKp reikšmė didesnė nei 0,0955 kgne (0 balų);

40

10

2. Aplinkos oro užterštumo mažinimas padidintos aplinkos oro taršos zonose

Vertinama teritorija (namų ūkio registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas:

 

Balų skaičiavimas:

1)  jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriami 2 balai;

2)  jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas;

3)  jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.

 

20

10

3. Projektu diegiamo įrenginio įsigijimo kaina.

Vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina. Pagal šį atrankos kriterijų, vertinant ir tarpusavyje lyginant naujai diegiamus įrenginius:

-    aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė;

-    žemesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra didesnė

1 kW galios kaina apskaičiuojama, pasirinkto įrenginio kainą dalinant iš įrenginio galios (kaina/kW). 

 

Balų skaičiavimas:

 

1) kai 1 kW galios kaina iki 450 Eur (4 balai);

2) kai 1 kW galios kaina nuo 450 Eur iki 700 Eur imtinai (3 balai);

3) kai 1 kW galios kaina nuo 700 Eur iki 1000 Eur imtinai (2 balai);

4) kai 1 kW galios kaina nuo 1000 Eur iki 1460 Eur imtinai (1 balai);

5) kai 1 kW galios kaina daugiau kaip 1460 Eur (0 balų);

 

40

10

Suma:

100

 

 

19. Minimali privaloma surinkti balų suma nenustatoma.

20. Aplinkos projektų valdymo agentūra, ne vėliau kaip per 30 dienų pasibaigus kvietimui, įvertinusi pateiktas Registracijos formas, sudaro teigiamai įvertintų Registracijos formų sąrašą, kuriame Registracijos formos išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio), taip pat nurodant pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų Registracijos formai suteiktą balų skaičių bei nurodant galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydį.

21. Jei Registracijos formos surenka vienodą balų skaičių ir joms finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, tuomet pirmenybė suteikiama Registracijos formoms, surinkusioms daugiau balų pagal pirmąjį prioritetinį projektų atrankos kriterijų, o jei projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį kriterijų, pirmenybė suteikiama Registracijos formoms, surinkusioms daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį kriterijų.

211. Aplinkos projektų valdymo agentūra  teigiamai įvertintas Registracijos formas, kurios nepateko į Registracijos formų sąrašą, kurioms skiriamas finansavimas, įrašo į Rezervinį sąrašą. Rezervinis sąrašas sudaromas, jei Ministerija, įvertinusi pagal kvietimą skirtos lėšų sumos likutį ir prašomą skirti finansavimo lėšų sumą pagal teigiamai įvertintas Registracijos formas, kurioms finansuoti neužteko lėšų, nusprendžia, kad ateityje bus galimybių šiam kvietimui skirti papildomą lėšų sumą arba nusprendžia, kad bus panaudojamos sutaupytos lėšos. Į rezervinį sąrašą Registracijos formos įrašomos ta pačia eile, kaip jie buvo išdėstyti teigiamai įvertintų Registracijos formų sąraše. Rezervinis sąrašas galioja 6 mėnesius. Patvirtinus finansavimą Registracijos formai, kuri buvo rezerviniame sąraše, Išlaidų kompensavimo prašymas turi būti pateiktas iki kvietime nurodytos datos arba ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pranešimo apie patvirtintą finansavimą gavimo datos.

Papildyta punktu:

Nr. 1-51, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06013

 

V SKYRIUS

FIZINIŲ ASMENŲ TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

22. Fizinio asmens tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitos 7 lentelėje (ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/katilu-keitimo-namu-ukiuose-islaidu-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimas) nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš Registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti:

22.1. šilumos siurblio vardinės galios (Prated) (kW), nurodytos vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimais.

22.2. biokuro katilo vardinės (nominalios) šildymo galios (kW).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

 

23. Fizinio asmens projekto finansuojamoji dalis sudaro  50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

 

24. Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos  Fizinio asmens (t. y. Tvarkos 7 punkte nurodytos įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi Registracijos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui)  arba Registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčio nuo kvietimo fiziniams asmenims teikti Registracijos formas paskelbimo datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-261, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17806

 

25. Išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei Tvarkos 1 punkte nurodytam pastatui įsigyjama Tvarkos 7 punkte nurodyta  įranga ir tenkinamas Tvarkos 11 punkto reikalavimas.

26. Išlaidos yra tinkamos, jei Tvarkos 7 punkte nurodyta įranga įsigyjama iš tiekėjo:

26.1. juridinio asmens;

26.2. fizinio asmens, kuris turi teisę vertis įrangos pardavimo veikla pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą. Fizinių asmenų, vykdančių savarankišką pardavimo veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, pardavimo sau ar sutuoktiniui išlaidos nėra tinkamos finansuoti išlaidos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

 

27. Jei finansavimas pagal Aprašą buvo išmokėtas, tą patį unikalų pastato numerį turinčiam pastatui (dvibučių pastatų atveju, tą patį unikalų buto numerį turinčioms pastato patalpoms) finansavimas daugiau neskiriamas.

28. Finansavimas neskiriamas, jei įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiančiuose  dokumentuose nurodytas fizinio asmens pateikusio Registracijos formą (arba jei išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašyti pastato bendraturčio vardu, bendraturčio) PVM mokėtojo kodas. Visais atvejais, jei įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiančiuose  dokumentuose nurodyto fizinio asmens pateikusio Registracijos formą (arba jei išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašyti pastato bendraturčio vardu, bendraturčio) PVM traukiamas į atskaitą, finansavimas neskiriamas.

 

VI. FINANSAVIMO SKYRIMAS. IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

29. Aplinkos projektų valdymo agentūra, pagal Tvarkos 20 punkte nustatytą tvarką sudarytą sąrašą, nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) informuoja Fizinius asmenis apie jiems skirtą finansavimą kvietime nustatyta tvarka.

30. Pakeitęs neefektyviai biomasę naudojantį katilą į Tvarkos 7 punkte nurodytą įrangą, bet ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo kvietimo teikti Registracijos formas pabaigos dienos, Fizinis asmuo Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikia Išlaidų kompensavimo prašymą.

31. Išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo data yra laikoma projekto veiklos pabaigos data.

32. Fizinis asmuo turi užpildyti Išlaidų kompensavimo prašymą, kurio forma patvirtinta Aplinkos projektų valdymo agentūros darbo procedūrų apraše ir integruota APVIS. Prisijungimo nuoroda prie APVIS skelbiama Aplinkos projektų valdymo agentūros internetinėje svetainėje www.apva.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

 

33. Išlaidų kompensavimo prašyme Fizinis asmuo deklaruoja, kad:

33.1. išlaidų kompensavimo prašyme pateikta informacija ir dokumentai (ir/ar jų kopijos) yra teisingi ir atitinkantys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

33.2.  Tvarkos 7 p. nurodytos įrangos pirkimo išlaidos nebuvo ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų;

33.3. Fiziniam asmeniui yra žinoma, kad, jeigu pateiktas Išlaidų kompensavimo prašymas, išlaidas pagrindžiantys bei  Tvarkos 7 p. nurodytos įrangos nuosavybę įrodantys dokumentai yra melagingi, pateiktas Išlaidų kompensavimo prašymas nebus nagrinėjamas ir bus atmestas, o tuo atveju, jeigu buvo priimtas sprendimas teikti finansavimą, finansavimo teikimas bus nutrauktas, sumokėtos lėšos turės būti grąžintos, taip pat, kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti kreipiamasi į teismą dėl žalos atlyginimo;

33.4. nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso Fiziniam asmeniui ir jis prisiima visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

34. Išlaidų kompensavimo prašyme Fizinis asmuo įsipareigoja:

34.1. ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų pranešti Aplinkos projektų valdymo agentūrai apie bet kurių duomenų, pateiktų Registracijos formoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus penkių metų nuo projekto veiklos pabaigos laikotarpiu;

34.2. už suteiktas finansavimo lėšas savo nuosavybėn įsigytą materialųjį turtą naudoti projekto rezultatams pasiekti ne mažiau kaip penkis metus nuo finansavimo išmokėjimo dienos; anksčiau nei per 5 (penkis) metus nuo Projekto veiklos pabaigos be rašytinio Aplinkos projektų valdymo agentūra sutikimo neįkeisti, neperleisti už finansavimo lėšas įsigyto turto;

34.3. neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, prisiimtų įgyvendinant šį projektą, tretiesiems asmenims be rašytinio Aplinkos projektų valdymo agentūra sutikimo;

34.4. bendradarbiauti su Aplinkos projektų valdymo agentūra, sudaryti sąlygas tikrinti Projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto vykdymu per visą 5 metų laikotarpį nuo Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos;

34.5. Aplinkos projektų valdymo agentūra nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus;

34.6. šios Tvarkos 7 punkte nurodytą įrangą naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai 5 metus nuo Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos. Tikrinant išlaidų kompensavimo prašymo dokumentus ar patikros įgyvendinimo vietoje metu nustačius, kad nesilaikoma šio punkto reikalavimo, finansavimo lėšos neišmokamos, arba jei Aplinkos projektų valdymo agentūra jau išmokėjo finansavimo lėšas, jos turės būti sugrąžintos APVA procedūrų vadove nustatyta tvarka.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-51, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06013

 

35. Kartu su Išlaidų kompensavimo prašymu Fizinis asmuo turi pateikti:

35.1. Dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę  naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678, 5 punktą išduotų pirkimo – pardavimo faktą patvirtinančio apskaitos dokumento kopijas arba atliekų pridavimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopija. Dokumento registracijos data turi būti ne ankstesnė kaip 12 mėnesių nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-261, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17806

 

35.2. efektyvesnių šildymo technologijų, nurodytų Tvarkos 7 punkte, įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo Fizinio asmens nuosavybėn (įrangos perdavimo – priėmimo aktas) įrodančių dokumentų kopijos;

35.3. efektyvesnių šildymo technologijų, nurodytų Tvarkos 7 punkte, techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas (įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija);

35.4. Gamintojo pateiktas dokumentas (sertifikatas ir/arba bandymų protokolas), kad katilas atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 “Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-51, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06013

 

35.5. Tvarkos 1 punkte nurodyto pastato, jame įdiegtos Tvarkos 7 punkte nurodytos įrangos (pilno komplekto) ir ant įrangos esančių parametrų lentelių nuotraukos;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-51, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06013

 

35.6. kitus būtinus dokumentus, jų nuorašus arba kopijas arba informaciją, reikalingą išlaidų tinkamumui įvertinti.

36. Išlaidų kompensavimo prašyme nustačius trūkumų, Išlaidų kompensavimo prašymas gali būti tikslinamas nuo 5 iki 10 darbo dienų.

37. Aplinkos projektų valdymo agentūra faktinį finansavimą apskaičiuoja Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš faktiškai įdiegtos įrenginio galingumo (pagal Tvarkos 35.2 ir 35.3 papunkčiuose Fizinio asmens pateiktus dokumentus) (kW) bei pagal Tvarkos 23 punktą, tačiau neviršijant Registracijos formai galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydžio, kuris nurodytas Registracijos formų sąraše (pagal Tvarkos 20 punktą).

38. Neteko galios nuo 2021-03-27

Punkto naikinimas:

Nr. 1-51, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06013

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

 

39. Aplinkos projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi darbo procedūrų aprašu, įvertina pateiktą Išlaidų kompensavimo prašymą ir, jei Registracijos forma patenka į atrinktų patikrai vietoje sąrašą, atlieka patikrą vietoje.

40. Patvirtinus Išlaidų kompensavimo prašymą, Fiziniam asmeniui išmokamos finansavimo lėšos.

41. Finansavimo lėšos išmokamos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Fizinio asmens tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat jei Aplinkos projektų valdymo agentūra atlikusi patikrą projekto įgyvendinimo vietoje neranda trūkumų.

42. Aplinkos projektų valdymo agentūra per 5 metų laikotarpį nuo Išlaidų kompensavimo prašymo  apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras vietoje ir paprašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus. Patikros metu nustačius:

42.1. kad faktiškai įdiegta įranga yra daugiau nei 10 % mažesnės vardinės šildymo galios, už kokią Fiziniam asmeniui buvo išmokėtos finansavimo lėšos, visas finansavimo lėšas Fizinis asmuo privalo grąžinti per 20 darbo dienų nuo Aplinkos projektų valdymo agentūros pareikalavimo dienos;

42.2. kad faktiškai įdiegta įranga yra mažiau nei 10 % mažesnės vardinės šildymo galios, už kokią Fiziniam asmeniui buvo išmokėtos finansavimo lėšos, finansavimo sumą Aplinkos projektų valdymo agentūra perskaičiuoja pagal faktiškai įdiegtą įrangą, o finansavimo neatitikimą Fizinis asmuo privalo grąžinti per 20 darbo dienų nuo Aplinkos projektų valdymo agentūros pareikalavimo dienos;

42.3. kad faktiškai įdiegta ne tokio tipo įranga arba įranga neatitinka šios Tvarkos 7.1 papunkčio 5 klasės reikalavimo, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 papunkčių naudingumo koeficientų reikalavimų, visas finansavimo lėšas Fizinis asmuo privalo grąžinti per 20 darbo dienų nuo Aplinkos projektų valdymo agentūros pareikalavimo datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-329, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20290

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų ivesticijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-92, 2020-04-17, paskelbta TAR 2020-04-17, i. k. 2020-08048

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-261, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-25, i. k. 2020-17806

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų ivesticijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-295, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19214

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-51, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06013

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų ivesticijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo