Suvestinė redakcija nuo 2020-07-24 iki 2020-09-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04386

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-17:

Nr. V-1466/A1-554, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13154

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO VISOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MASTU DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. V-238/A1-170

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 7 dalimi, 111 straipsniu ir atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės:

1. T v i r t i n a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad šiuo įsakymu patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas taikomas ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu.

3. P a v e d a m e:

3.1. šio įsakymo vykdymo kontrolę sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo viceministrams pagal jų veiklos sritis;

3.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), suderinus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, aiškinti klausimus, susijusius su šiuo įsakymu patvirtinto Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo taikymu.

4. Į p a r e i g o j a m e Fondo valdybą pavesti Fondo valdybos teritoriniams skyriams pateikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms, sudariusioms sutartis su Fondo valdybos teritoriniais skyriais, informaciją apie šiuo įsakymu patvirtintą Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1466/A1-554 redakcija)

 

ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO VISOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MASTU DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato supaprastintą elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo asmenims laikinąją tvarką dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visos Lietuvos Respublikos mastu (toliau – paskelbta ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas).

2. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – AASP) šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai prie šios įstaigos prirašytam asmeniui nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo jo atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos ar nuo turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos, nurodydami Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) kodą Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkdami priežastį „Epideminė situacija“, šiais atvejais:

2.1. paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, jeigu asmuo buvo užsienio šalyje, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nurodytas išimtis, kai netaikoma privaloma izoliacija, arba turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju:

2.1.1. asmeniui informavus, kad jis užpildė formą, skelbiamą interneto puslapyje http://nvsc.lrv.lt/covid-19 (toliau – forma), arba Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialisto pateiktą Keleivio kortelę, pildomą visuomenės sveikatos tikslais (toliau – Keleivio kortelė), arba

2.1.2. pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančiai įstaigai gavus elektroniniu būdu išduotą Asmens, turėjusio sąlytį su užkrečiamąja liga, siuntimą pas šeimos gydytoją, užpildytą pagal Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede pateiktą formą (toliau – NVSC siuntimas);

2.2. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, jeigu asmeniui taikoma privaloma izoliacija dėl to, kad jis atvyko iš užsienio šalies, įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančiai įstaigai gavus elektroniniu būdu išduotą NVSC siuntimą. Šio papunkčio nuostatos netaikomos asmenims, kurie į užsienio šalį, jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, išvyko kitais nei profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais. Šiems asmenims privalomos izoliacijos laikotarpiu gali būti išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“) (toliau – medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1699/A1-674, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-23, i. k. 2020-16288

 

3. Pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai vaiko iki 14 metų motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui) nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą vaikui iki 14 metų prižiūrėti 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vaiko iki 14 metų atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos ar nuo jo turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos, nurodydami TLK-10-AM kodą Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkdami priežastį „Epideminė situacija“ ir kartu nurodydami prižiūrimo vaiko iki 14 metų duomenis, šiais atvejais:

3.1. paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, jeigu vaikas iki 14 metų buvo užsienio šalyje, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nurodytas išimtis, kai netaikoma privaloma izoliacija, be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo arba turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija):

3.1.1. jo motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui) informavus gydytoją, kad jis užpildė formą ar Keleivio kortelę, arba

3.1.2. pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančiai įstaigai elektroniniu būdu gavus NVSC siuntimą;

3.2. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, jeigu vaikui iki 14 metų taikoma privaloma izoliacija dėl to, kad jis buvo užsienio šalyje, įtrauktoje į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID‑19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo arba turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančiai įstaigai elektroniniu būdu gavus NVSC siuntimą. Šio papunkčio nuostatos netaikomos vaikams iki 14 metų, kurie išvyko į užsienio šalį, jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą. Šių vaikų iki 14 metų motinoms (įmotėms), tėvams (įtėviams), budintiems globotojams ar globėjams arba senelėms (seneliams), prižiūrintiems vaiką iki 14 metų jo privalomos izoliacijos laikotarpiu, gali būti išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1699/A1-674, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-23, i. k. 2020-16288

 

4. Asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduodami nuotoliniu būdu, jiems informavus gydytoją, kad jie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas U07.1 „Koronaviruso COVID-19 sukelta ūminė kvėpavimo takų (respiracinė) liga“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Profesinė liga“ ir nurodoma šios diagnozės patvirtinimo data. Asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu; išklausęs asmens paaiškinimą, aprašyti užsikrėtimo aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti). Elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nurodytu atveju išduodamas ne anksčiau kaip nuo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbimo dienos iki asmens darbingumo atgavimo dienos, pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos.

5. Asmenims, kurie serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduodami nuotoliniu būdu, jiems informavus gydytoją, kad jie, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas, turi riziką susirgti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir dėl to tapti laikinai nedarbingi ir kad jiems nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jiems nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytu atveju, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“. Asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti asmens lėtinę ligą (-as) bei jo darbovietę (-es). Kiekvieną kartą šiame punkte nustatytu atveju elektroninis nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.

6. Dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino metu asmenims taikomų judėjimo, profesinės ir (ar) ūkinės veiklos vykdymo apribojimų atsiradus būtinybei prižiūrėti vaiką iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį iki 21 metų, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos gydytojai nuotoliniu būdu išduoda vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui) ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas. Jei paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti vaiką arba neįgalų asmenį iki 21 metų išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nustatytu atveju kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų duomenys.

7. Kai paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną sustabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veikla, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos gydytojai iki 60 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau kaip iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas, nuotoliniu būdu išduoda asmens su negalia motinai (tėvui), įmotinei (įtėviui), globėjui (rūpintojui), informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti asmenį su negalia, kuriam toje socialinių paslaugų įstaigoje buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, taip pat Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau – pensinis amžius) sukakusio asmens sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui (rūpintojui),  informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti pensinį amžių sukakusį asmenį, kuriam toje socialinių paslaugų įstaigoje buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa. Jei paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti asmenį išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nustatytu atveju kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.  Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo asmens duomenys.

8. Gydytojai, išduodami elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir medicinines pažymas (forma Nr. 094/a) tvarkos apraše nustatytais atvejais, ambulatorinio apsilankymo aprašyme (forma E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“) Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje (toliau – asmens medicinos dokumentai) įrašo informaciją, kuria pagrindžia elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir medicininių pažymų (forma Nr. 094/a) išdavimą (asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką, užsienio šalį, į kurią asmuo buvo išvykęs, tikslią išvykimo iš Lietuvos Respublikos į užsienio šalį datą, išvykimo tikslą (profesiniais, tarnybos, darbo arba kitais tikslais), tikslią grįžimo iš užsienio šalies datą ar turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) paskutinę dieną, patvirtinimą, kad užpildė formą ar Keleivio kortelę arba gavo NVCS siuntimą (tvarkos aprašo 2.1 ir 3.1 papunkčiuose nurodytais atvejais) ar NVSC siuntimą (tvarkos aprašo 2.2 ir 3.2 papunkčiuose nurodytais atvejais), asmens patvirtinimą, kad jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu ir jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju (tvarkos aprašo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose bei 5 punkte nurodytais atvejais), arba informaciją apie įstaigą, kurioje ugdomas vaikas, ar nestacionarių socialinių paslaugų įstaigą (dienos centrą), kurio veikla sustabdyta, ir kt.). Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodytos asmeniui pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) serija ir numeris. Jei elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaikui, asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui prižiūrėti, prižiūrimo asmens medicinos dokumentuose turi būti nurodytos minėtiems asmenims pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris, prižiūrimo asmens arba vaiko duomenys, įstaigos, kurioje ugdomas vaikas, ar socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro), kurioje (kuriame) asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, pavadinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1699/A1-674, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-23, i. k. 2020-16288

 

9. Paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, tvarkos apraše nenurodytais atvejais elektroninius nedarbingumo pažymėjimus Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“, nustatytais atvejais gydytojai gali išduoti ar pratęsti nuotoliniu būdu, išskyrus sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – sprendimuose nurodytus atvejus.

10. Paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai gali būti išduodami nuotoliniu būdu.

11. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai:

11.1. asmenims, nurodytiems tvarkos aprašo 2 ir 3 punktuose, ir asmenims, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir gydomiems ambulatoriškai, elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ir elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai išduodami ir (ar) pratęsiami nuotoliniu būdu;

11.2. tvarkos aprašo 11.1 papunktyje nenurodytiems asmenims elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai pirmą kartą dėl tos pačios ligos ar traumos jo paties nedarbingumo atveju ar šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros atveju nuotoliniu būdu gali būti išduodami ne ilgiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kai gydytojo sprendimu asmeniui nereikalinga tiesioginio kontakto gydytojo konsultacija. Šiame papunktyje ta pačia liga ar trauma laikoma liga ar trauma, dėl kurios elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduotas ir tęsiamas nepertraukiamai, išskyrus atvejus, kai asmuo suserga kita liga ar patiria kitą traumą be pertraukos po ankstesnės ligos ar traumos.

12. Nuotoliniu būdu elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ir elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai tvarkos apraše nustatytais atvejais išduodami pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos vadovo nustatyta nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, tvarka.

13. Jei paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi į pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo, šie pažymėjimai gali būti išduoti atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant atgaline data nuo asmens kreipimosi į pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą dienos.

14. Tvarkos aprašo 2 ir 4 punktuose nurodyti asmenys ir kiti asmenys, sergantys COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija), kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai tvarkos aprašo nustatyta tvarka, privalo laikytis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352  „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nuostatų. Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytais atvejais šiame punkte nurodytus asmenis prižiūrintis asmuo turi užtikrinti, kad jo prižiūrimas asmuo laikytųsi Taisyklių nuostatų.

15. Paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei) nekviečia asmenų atlikti kontrolės dėl nedarbingumo, o išsiaiškina visą reikiamą informaciją su asmeniu ir, jei reikia, gydytoju nuotoliniu būdu.

16. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei) nekviečia asmenų, nurodytų tvarkos aprašo 2 ir 3 punktuose, ir asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atlikti kontrolės dėl nedarbingumo, o išsiaiškina visą reikiamą informaciją su asmeniu ir, jei reikia, gydytoju nuotoliniu būdu.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-445/A1-241, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05779

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-660/A1-282, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06849

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1185/A1-415, 2020-05-15, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10538

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1466/A1-554, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13154

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1699/A1-674, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-23, i. k. 2020-16288

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo