Suvestinė redakcija nuo 2022-01-17 iki 2022-02-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04386

 

Nauja redakcija nuo 2020-09-14:

Nr. V-2032/A1-833, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19133

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. V-238/A1-170
Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 7 dalimi, 111 straipsniu ir atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės:

1. T v i r t i n a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad šiuo įsakymu patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas taikomas ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu.

3. P a v e d a m e:

3.1. šio įsakymo vykdymo kontrolę sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo viceministrams pagal jų veiklos sritis;

3.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, suderinus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, aiškinti klausimus, susijusius su šiuo įsakymu patvirtinto Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo taikymu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-74/A1-33, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00591

 

4. Į p a r e i g o j a m e Fondo valdybą pavesti Fondo valdybos teritoriniams skyriams pateikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms, sudariusioms sutartis su Fondo valdybos teritoriniais skyriais, informaciją apie šiuo įsakymu patvirtintą Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                    Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-74/A1-33

redakcija)

 

Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas

 

1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato supaprastintą elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo asmenims laikinąją tvarką dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną (toliau – ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas).

2. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), išskyrus tvarkos aprašo 3 punkte nurodytais atvejais, asmeniui išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą asmens privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo jo atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos arba nuo paskutinės turėto sąlyčio su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu dienos, jeigu asmuo lankėsi užsienio šalyje (-se) ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu ir jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) kodas Z29.0 „Izoliacija“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“.

3. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – AASP) šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai prie šios įstaigos prirašytam asmeniui, jeigu jis turėjo sąlytį su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu ir jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą iki planuojamos tyrimo esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu (toliau – PGR tyrimas) rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms, nurodant TLK-10-AM kodą Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkant priežastį „Epideminė situacija“, šiais atvejais:

3.1. asmeniui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atlikus greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą (toliau – greitasis testas), gautas teigiamas rezultatas, tačiau asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų ir nėra duomenų apie jo turėtą didelės rizikos sąlytį su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu;

3.2. asmeniui atlikus PGR tyrimą, gautas įtariamo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo tyrimo rezultatas, kaip jis apibrėžtas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įtariamas COVID-19 ligos rezultatas).

4. Tvarkos aprašo 2 punkto nuostatos netaikomos asmenims, kurie į užsienio šalį (-is), jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą (-as) į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, išvyko ir joje (jose) lankėsi kitais negu profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais.

5. Asmenims, kuriems, paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, taikoma privaloma izoliacija dėl jų lankymosi atitinkamoje (-ose) užsienio šalyje (-se), tačiau, vadovaujantis tvarkos aprašo 4 punktu, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, jų privalomos izoliacijos laikotarpiu jų prašymu NVSC išduoda medicininę pažymą (forma Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“) (toliau – medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).

6. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu NVSC, išskyrus tvarkos aprašo 7 punkte nurodytais atvejais, vaiko iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neįgalaus asmens (toliau kartu – vaikas ar neįgalus asmuo) motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui) išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą vaikui ar neįgaliam asmeniui prižiūrėti vaiko ar neįgalaus asmens privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vaiko ar neįgalaus asmens atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos arba nuo paskutinės jo turėto sąlyčio su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu dienos, jeigu vaikas ar neįgalus asmuo lankėsi užsienio šalyje (-se) be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas TLK-10-AM kodas Z29.0 „Izoliacija“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“.

7. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai prie šios įstaigos prirašyto vaiko ar neįgalaus asmens motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui) nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą vaikui ar neįgaliam asmeniui prižiūrėti iki vaiko ar neįgalaus asmens planuojamos PGR tyrimo rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms, nurodant TLK-10-AM kodą Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkant priežastį „Epideminė situacija“, šiais atvejais:

7.1. vaikui ar neįgaliam asmeniui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atlikus greitąjį testą, gautas teigiamas rezultatas, tačiau vaikas ar neįgalus asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų ir nėra duomenų apie jo turėtą didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu;

7.2. vaikui ar neįgaliam asmeniui atlikus PGR tyrimą, gautas įtariamas COVID-19 ligos rezultatas.

8. Tvarkos aprašo 6 punkto nuostatos netaikomos vaikams ir neįgaliems asmenims, kurie išvyko ir lankėsi užsienio šalyje (-yse), jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktoje (-ose) į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą.

9. Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus vaikus ar neįgalius asmenis prižiūrintiems asmenims, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašo 8 punktu, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, jų prižiūrimų vaikų ar neįgalių asmenų privalomos izoliacijos laikotarpiu jų prašymu NVSC išduoda medicininę pažymą (forma Nr. 094/a).

10. Jeigu vaiko ar neįgalaus asmens lankomoje švietimo įstaigoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatomas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai vaiko ar neįgalaus asmens motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui ar globėjui nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą vaikui ar neįgaliam asmeniui prižiūrėti ne ilgiau kaip 28 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau nei iki infekcijų plitimą ribojančio režimo pabaigos ir ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną. Jei infekcijų plitimą ribojantis režimas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė dėl švietimo įstaigoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatyto infekcijų plitimą ribojančio režimo prižiūrėti vaiką ar neįgalų asmenį išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nustatytu atveju kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui, iki atšaukiamas švietimo įstaigoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas ar sueina jo paskelbimo terminas, tačiau ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo vaiko ar neįgalaus asmens duomenys.

11. Asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (-yse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduodami nuotoliniu būdu, jiems informavus gydytoją, kad jie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (-yse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas U07.1 „Koronaviruso COVID-19 sukelta ūminė kvėpavimo takų (respiracinė) liga“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Profesinė liga“ ir nurodoma šios diagnozės patvirtinimo data. Ambulatorinio apsilankymo aprašyme (forma E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“) Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje (toliau kartu – asmens medicinos dokumentai) gydytojas turi nurodyti asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu; išklausęs asmens paaiškinimą, aprašyti užsikrėtimo aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti). Elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nurodytu atveju išduodamas ne anksčiau kaip nuo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbimo dienos iki asmens darbingumo atgavimo dienos, pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos.

12. Asmenims, kurie serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduodami nuotoliniu būdu, jiems informavus gydytoją, kad jie, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas, turi riziką susirgti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir dėl to tapti laikinai nedarbingi ir kad jiems dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jiems nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytu atveju, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“. Asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti asmens lėtinę ligą (-as) bei jo darbovietę (-es). Kiekvieną kartą šiame punkte nustatytu atveju elektroninis nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.

13. Ekstremaliosios situacijos ir karantino metu atsiradus būtinybei prižiūrėti vaiką ar neįgalų asmenį, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos gydytojai nuotoliniu būdu išduoda vaiko ar neįgalaus asmens motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui ar globėjui ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas. Jei paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė ekstremaliosios situacijos ir karantino metu prižiūrėti vaiką ar neįgalų asmenį išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nustatytu atveju kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo vaiko ar neįgalaus asmens duomenys.

14. Kai paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną sustabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veikla, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos gydytojai iki 28 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną, nuotoliniu būdu išduoda asmens su negalia motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui (rūpintojui), informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti asmenį su negalia, kuriam toje nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, taip pat Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau – pensinis amžius) sukakusio asmens sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui (rūpintojui),  informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti pensinį amžių sukakusį asmenį, kuriam toje nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa. Jei paskelbta ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti asmenį dėl paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną sustabdytos nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veiklos išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nustatytu atveju kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną.  Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo asmens su negalia ar pensinį amžių sukakusio asmens duomenys.

15. Gydytojai, išduodami elektroninius nedarbingumo pažymėjimus tvarkos apraše nustatytais atvejais, asmens medicinos dokumentuose įrašo informaciją, kuria pagrindžia elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimą (asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką, asmens patvirtinimą, kad jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju (tvarkos aprašo 3 ir 12 punktuose nurodytais atvejais), arba informaciją apie švietimo įstaigą, kurioje ugdomas vaikas ar neįgalus asmuo, ar nestacionarių socialinių paslaugų įstaigą (dienos centrą), kurios veikla sustabdyta, švietimo įstaigą, kurioje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ir kt.). Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodytos asmeniui pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris. Jei elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaikui, neįgaliam asmeniui, asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui prižiūrėti, prižiūrimo asmens medicinos dokumentuose turi būti nurodytos minėtiems asmenims pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris, prižiūrimo asmens arba vaiko duomenys, švietimo įstaigos, kurioje ugdomas vaikas ar neįgalus asmuo, ar nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro), kurioje (kuriame) asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, pavadinimas.

16. Paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, tvarkos apraše nenurodytais atvejais elektroninius nedarbingumo pažymėjimus Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“, nustatytais atvejais gydytojai gali išduoti ar pratęsti nuotoliniu būdu, išskyrus sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – sprendimuose nurodytus atvejus.

17. Paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus gydytojai gali išduoti nuotoliniu būdu.

18. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai:

18.1. asmenims, nurodytiems tvarkos aprašo 3, 7, 10 ir 14 punktuose, ir asmenims, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir gydomiems ambulatoriškai, elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ir elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai išduodami ir (ar) pratęsiami nuotoliniu būdu;

18.2. tvarkos aprašo 18.1 papunktyje nenurodytiems asmenims elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai pirmą kartą dėl tos pačios ligos ar traumos jo paties nedarbingumo atveju ar šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros atveju nuotoliniu būdu gali būti išduodami ne ilgiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kai gydytojo sprendimu asmeniui nereikalinga tiesioginio kontakto gydytojo konsultacija. Šiame papunktyje ta pačia liga ar trauma laikoma liga ar trauma, dėl kurios elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduotas ir tęsiamas nepertraukiamai, išskyrus atvejus, kai asmuo suserga kita liga ar patiria kitą traumą be pertraukos po ankstesnės ligos ar traumos.

19. Nuotoliniu būdu elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ir elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai tvarkos apraše nustatytais atvejais išduodami pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos vadovo nustatyta nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, tvarka.

20. Jei paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi į pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo, šie pažymėjimai gali būti išduoti atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant atgaline data nuo asmens kreipimosi į pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą dienos.

21. Tvarkos aprašo 2 ir 6 punktuose nurodytais atvejais asmuo, norėdamas, kad jam būtų išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, NVSC per e. paslaugų portalą – Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt ar registruotu paštu, o asmens atstovas tvarkos aprašo 6 punkte nurodytu atveju – ir tiesiogiai (atvykęs į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių) pateikia NVSC direktoriaus nustatytos formos prašymą išduoti elektroninį nedarbingumo pažymėjimą (toliau – prašymas), dokumentus, įrodančius, kad keliavo užsienyje profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais, jeigu elektroninio nedarbingumo pažymėjimo prašo dėl to, kad lankėsi užsienio šalyje (-se) ir dėl to jam taikoma privaloma izoliacija, o jei prašymą teikia asmens atstovas – atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (toliau – kiti dokumentai). Asmuo ar jo atstovas prašymą gali pateikti ne vėliau nei iki privalomos izoliacijos laikotarpio pabaigos.

22. Tvarkos aprašo 2 ir 6 punktuose nurodytais atvejais elektroninį nedarbingumo pažymėjimą išduoda NVSC departamento darbuotojas, nurodytas NVSC ir atitinkamo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus sutartyje dėl teisės išduoti elektroninius nedarbingumo pažymėjimus. Elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo NVSC dienos. Jei NVSC nustato, kad prašyme pateikta ne visa ir (arba) netiksli informacija ir (ar) nepateikti ar pateikti ne visi kiti dokumentai, jis kreipiasi į prašymą pateikusį asmenį, kad šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas patikslintų ir (arba) pateiktų trūkstamą informaciją ir (arba) kitus dokumentus. Trūkumų šalinimo laikas į šiame punkte nurodytą terminą neįskaitomas. Atsisakymas išduoti elektroninį nedarbingumo pažymėjimą asmeniui ar jo atstovui pateikiamas prašyme nurodytu el. pašto adresu. Išduoti elektroninį nedarbingumo pažymėjimą atsisakoma esant bent vienai iš šių sąlygų:

22.1. prašymas pateiktas pasibaigus privalomos izoliacijos laikotarpiui;

22.2. per šiame punkte nurodytą terminą neištaisyti NVSC nurodyti prašymo ir kitų dokumentų trūkumai;

22.3. asmuo neatitinka tvarkos aprašo 2, 4, 6 ir (ar) 8 punktuose nurodytų elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo sąlygų;

22.4. asmuo nėra apdraustas ligos socialiniu draudimu.

23. Tvarkos aprašo 2, 3 ir 11 punktuose nurodyti asmenys ir kiti asmenys, sergantys COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija), kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai tvarkos aprašo nustatyta tvarka, privalo laikytis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliacijos taisyklės), nuostatų. Tvarkos aprašo 6  ir 7 punktuose nurodytais atvejais šiuose punktuose nurodytus asmenis prižiūrintis asmuo turi užtikrinti, kad jo prižiūrimas asmuo laikytųsi Izoliacijos taisyklių nuostatų.

24. Paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei) nekviečia asmenų atlikti kontrolės dėl nedarbingumo, o išsiaiškina visą reikiamą informaciją su asmeniu ir, jei reikia, gydytoju ar NVSC nuotoliniu būdu.

25. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei) nekviečia asmenų, nurodytų tvarkos aprašo 2, 3, 6, 7, 10 ir 14 punktuose, ir asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atlikti kontrolės dėl nedarbingumo, o išsiaiškina visą reikiamą informaciją su asmeniu ir, jei reikia, gydytoju ar NVSC nuotoliniu būdu.

25. Siekiant užtikrinti vadovaujantis tvarkos aprašo 10 ir 14 punktais išduotų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų pagrįstumą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs:

25.1. asmens, kuriam vadovaujantis tvarkos aprašo 10 punktu išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, prašymą skirti ligos socialinio draudimo išmoką, prieš skiriant nurodytą išmoką, patikrina, ar asmens medicinos dokumentuose nurodytoje švietimo įstaigoje nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir ar asmens prižiūrimas vaikas ar neįgalus asmuo yra tos įstaigos sąrašuose;

25.2. asmens, kuriam vadovaujantis tvarkos aprašo 14 punktu išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, prašymą skirti ligos socialinio draudimo išmoką, prieš skiriant nurodytą išmoką, patikrina, ar asmens medicinos dokumentuose nurodytos nestacionarinių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veikla yra sustabdyta ir ar asmens prižiūrimam asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui toje nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa.

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-74/A1-33, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00591

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-445/A1-241, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05779

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-660/A1-282, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06849

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1185/A1-415, 2020-05-15, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10538

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1466/A1-554, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13154

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1699/A1-674, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-23, i. k. 2020-16288

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-2032/A1-833, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19133

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-2039/A1-837, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19210

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-2250/A1-960, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21216

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2459/A1-1058, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22583

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2764/A1-1167, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25202

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-3058/A1-1309, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29346

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-402/V-1252, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12159

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro. 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1443/A1-461, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13898

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-2395/A1-760, 2021-10-25, paskelbta TAR 2021-10-25, i. k. 2021-22142

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-74/A1-33, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00591

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo