Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-05-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04386

 

Nauja redakcija nuo 2020-09-14:

Nr. V-2032/A1-833, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19133

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. V-238/A1-170
Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 7 dalimi, 111 straipsniu ir atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės:

1. T v i r t i n a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad šiuo įsakymu patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas taikomas ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu.

3. P a v e d a m e:

3.1. šio įsakymo vykdymo kontrolę sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo viceministrams pagal jų veiklos sritis;

3.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), suderinus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, aiškinti klausimus, susijusius su šiuo įsakymu patvirtinto Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo taikymu.

4. Į p a r e i g o j a m e Fondo valdybą pavesti Fondo valdybos teritoriniams skyriams pateikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms, sudariusioms sutartis su Fondo valdybos teritoriniais skyriais, informaciją apie šiuo įsakymu patvirtintą Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V-2250/A1-960 redakcija)

 

Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas

 

1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato supaprastintą elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo asmenims laikinąją tvarką dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną (toliau – ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas).

2. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – AASP) šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai prie šios įstaigos prirašytam asmeniui nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą tvarkos aprašo 31 punkte nurodytam laikotarpiui, nurodydami Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) kodą Z29.0 „Izoliacija“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkdami priežastį „Epideminė situacija“, jeigu:

2.1. asmuo lankėsi užsienio šalyje (-se) ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu ir

2.2. jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2459/A1-1058, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22583

 

3. Tvarkos aprašo 2 punkto nuostatos netaikomos asmenims, kurie į užsienio šalį (-is), jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą (-as) į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, išvyko ir joje (jose) lankėsi kitais negu profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais.

31. Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytais atvejais elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas šiam laikotarpiui:

31.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) išduotoje ir pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančioje įstaigoje elektroniniais ryšiais gautoje Pažymoje apie asmeniui taikomą privalomą izoliaciją, užpildytoje pagal Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352  „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 5 priede pateiktą formą (toliau – Pažyma), nurodytam asmens privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo jo atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos arba nuo paskutinės turėto sąlyčio su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, išskyrus nurodytu tvarkos aprašo 31.2 punkte, dienos;

31.2. asmenims, kurie turėjo sąlytį su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir jis (ji) pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, – 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo paskutinės turėto sąlyčio su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu dienos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2764/A1-1167, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25202

 

Papildyta punktu:

Nr. V-2459/A1-1058, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22583

 

4. Asmenims, kuriems, paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, taikoma privaloma izoliacija dėl jų lankymosi atitinkamoje (-ose) užsienio šalyje (-se), tačiau, vadovaujantis tvarkos aprašo 3 punktu, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, jų privalomos izoliacijos laikotarpiu jų prašymu gali būti išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“) (toliau – medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).

5. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai vaiko iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neįgalaus asmens motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui) nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą vaikui arba neįgaliam asmeniui prižiūrėti tvarkos aprašo 51 punkte nurodytam laikotarpiui, nurodydami TLK-10-AM kodą Z29.0 „Izoliacija“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkdami priežastį „Epideminė situacija“ ir kartu nurodydami prižiūrimo vaiko ar neįgalaus asmens duomenis, jeigu vaikas iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomas vaikas, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantis neįgalus asmuo:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-3058/A1-1309, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29346

5.1. lankėsi užsienio šalyje (-se) be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba

5.2. turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2459/A1-1058, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22583

 

51. Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytais atvejais elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas šiam laikotarpiui:

51.1. NVSC išduotoje ir pirminėje AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančioje įstaigoje elektroniniais ryšiais gautoje Pažymoje nurodytam vaiko iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neįgalaus asmens privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vaiko ar neįgalaus asmens atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos ar nuo paskutinės jo turėto sąlyčio su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, išskyrus nurodytu tvarkos aprašo 31.2 punkte, dienos;

51.2. vaiką iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį, kurie turėjo sąlytį su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir vaikas arba neįgalus asmuo pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prižiūrintiems motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui) – 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo paskutinės vaiko ar neįgalaus asmens turėto sąlyčio su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-3058/A1-1309, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29346

 

6. Tvarkos aprašo 5 punkto nuostatos netaikomos vaikams ir neįgaliems asmenims, kurie išvyko ir lankėsi užsienio šalyje (-yse), jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktoje (-ose) į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-3058/A1-1309, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29346

 

7. Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytus vaikus ar neįgalius asmenis prižiūrintiems asmenims, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašo 6 punktu, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, jų prižiūrimų vaikų ar neįgalių asmenų privalomos izoliacijos laikotarpiu jų prašymu gali būti išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-3058/A1-1309, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29346

 

8. Jeigu vaiko iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neįgalaus asmens lankomoje švietimo įstaigoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatomas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai vaiko iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neįgalaus asmens motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui ar globėjui nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą vaikui arba neįgaliam asmeniui prižiūrėti ne ilgiau kaip 28 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau nei iki infekcijų plitimą ribojančio režimo pabaigos ir ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną. Jei infekcijų plitimą ribojantis režimas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė dėl švietimo įstaigoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatyto infekcijų plitimą ribojančio režimo prižiūrėti vaiką arba neįgalų asmenį išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nustatytu atveju kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui, iki atšaukiamas švietimo įstaigoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas ar sueina jo paskelbimo terminas, tačiau ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo vaiko ar neįgalaus asmens duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-3058/A1-1309, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29346

 

9. Asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (-yse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu ir kartu su juo darbovietėje nedirbančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduodami nuotoliniu būdu, jiems informavus gydytoją, kad jie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (-yse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu ir kartu su juo darbovietėje nedirbančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas U07.1 „Koronaviruso COVID-19 sukelta ūminė kvėpavimo takų (respiracinė) liga“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Profesinė liga“ ir nurodoma šios diagnozės patvirtinimo data. Ambulatorinio apsilankymo aprašyme (forma E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“) Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje (toliau kartu – asmens medicinos dokumentai) gydytojas turi nurodyti asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu; išklausęs asmens paaiškinimą, aprašyti užsikrėtimo aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti). Elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nurodytu atveju išduodamas ne anksčiau kaip nuo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbimo dienos iki asmens darbingumo atgavimo dienos, pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-3058/A1-1309, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29346

 

10. Asmenims, kurie serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduodami nuotoliniu būdu, jiems informavus gydytoją, kad jie, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas, turi riziką susirgti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir dėl to tapti laikinai nedarbingi ir kad jiems dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jiems nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytu atveju, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“. Asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti asmens lėtinę ligą (-as) bei jo darbovietę (-es). Kiekvieną kartą šiame punkte nustatytu atveju elektroninis nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.

11. Ekstremaliosios situacijos ir karantino metu atsiradus būtinybei prižiūrėti vaiką iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos gydytojai nuotoliniu būdu išduoda vaiko ar neįgalaus asmens motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui ar globėjui ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas. Jei paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė ekstremaliosios situacijos ir karantino metu prižiūrėti vaiką arba neįgalų asmenį išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nustatytu atveju kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo vaiko ar neįgalaus asmens duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-3058/A1-1309, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29346

 

12. Kai paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną sustabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veikla, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos gydytojai iki 28 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną, nuotoliniu būdu išduoda asmens su negalia motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui (rūpintojui), informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti asmenį su negalia, kuriam toje nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, taip pat Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau – pensinis amžius) sukakusio asmens sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui (rūpintojui),  informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti pensinį amžių sukakusį asmenį, kuriam toje nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa. Jei paskelbta ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti asmenį dėl paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną sustabdytos nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veiklos išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nustatytu atveju kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną.  Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo asmens su negalia ar pensinį amžių sukakusio asmens duomenys.

13. Gydytojai, išduodami elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir medicinines pažymas (forma Nr. 094/a) tvarkos apraše nustatytais atvejais, asmens medicinos dokumentuose įrašo informaciją, kuria pagrindžia elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir medicininių pažymų (forma Nr. 094/a) išdavimą (asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką, patvirtinimą, kad gauta Pažyma, nurodant Pažymos išdavimo datą ir numerį, joje nurodytas asmens privalomos izoliacijos laikotarpio pradžios ir pabaigos kalendorines datas, tvarkos aprašo 31.2 ir 51.2 papunkčiuose nurodytais atvejais – paskutinę sąlyčio su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir asmuo, kuriam išduodamas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, arba vaikas arba neįgalus asmuo, kuriam prižiūrėti išduodamas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dieną, asmens patvirtinimą, kad jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju (tvarkos aprašo 2 ir 10 punktuose nurodytais atvejais), arba informaciją apie švietimo įstaigą, kurioje ugdomas vaikas arba neįgalus asmuo, ar nestacionarių socialinių paslaugų įstaigą (dienos centrą), kurios veikla sustabdyta, švietimo įstaigą, kurioje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ir kt.). Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodytos asmeniui pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) serija ir numeris. Jei elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaikui, neįgaliam asmeniui, asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui prižiūrėti, prižiūrimo asmens medicinos dokumentuose turi būti nurodytos minėtiems asmenims pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris, prižiūrimo asmens arba vaiko duomenys, švietimo įstaigos, kurioje ugdomas vaikas ar neįgalus asmuo, ar nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro), kurioje (kuriame) asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, pavadinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2459/A1-1058, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22583

Nr. V-2764/A1-1167, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25202

Nr. V-3058/A1-1309, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29346

 

14. Paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, tvarkos apraše nenurodytais atvejais elektroninius nedarbingumo pažymėjimus Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“, nustatytais atvejais gydytojai gali išduoti ar pratęsti nuotoliniu būdu, išskyrus sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – sprendimuose nurodytus atvejus.

15. Paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai gali būti išduodami nuotoliniu būdu.

16. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai:

16.1. asmenims, nurodytiems tvarkos aprašo 2, 5, 8 ir 12 punktuose, ir asmenims, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir gydomiems ambulatoriškai, elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ir elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai išduodami ir (ar) pratęsiami nuotoliniu būdu;

16.2. tvarkos aprašo 16.1 papunktyje nenurodytiems asmenims elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai pirmą kartą dėl tos pačios ligos ar traumos jo paties nedarbingumo atveju ar šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros atveju nuotoliniu būdu gali būti išduodami ne ilgiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kai gydytojo sprendimu asmeniui nereikalinga tiesioginio kontakto gydytojo konsultacija. Šiame papunktyje ta pačia liga ar trauma laikoma liga ar trauma, dėl kurios elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduotas ir tęsiamas nepertraukiamai, išskyrus atvejus, kai asmuo suserga kita liga ar patiria kitą traumą be pertraukos po ankstesnės ligos ar traumos.

17. Nuotoliniu būdu elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ir elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai tvarkos apraše nustatytais atvejais išduodami pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos vadovo nustatyta nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, tvarka.

18. Jei paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių (išskyrus nurodytas šio punkto antrojoje pastraipoje) negali asmens kreipimosi į pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo, šie pažymėjimai gali būti išduoti atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant atgaline data nuo asmens kreipimosi į pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą dienos.

Jei Tvarkos aprašo 2 ir 5 punktuose nurodytais atvejais pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga negali asmens kreipimosi į pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo dėl to, kad pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga negavo Pažymos, šie pažymėjimai išduodami atgaline data, kai pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga gauna Pažymą, neatsižvelgiant į tai, kiek laiko praėjo nuo asmens kreipimosi dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2764/A1-1167, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25202

 

19. Tvarkos aprašo 2 ir 9 punktuose nurodyti asmenys ir kiti asmenys, sergantys COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija), kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai tvarkos aprašo nustatyta tvarka, privalo laikytis Taisyklių nuostatų. Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytais atvejais šiame punkte nurodytus asmenis prižiūrintis asmuo turi užtikrinti, kad jo prižiūrimas asmuo laikytųsi Taisyklių nuostatų.

20. Paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei) nekviečia asmenų atlikti kontrolės dėl nedarbingumo, o išsiaiškina visą reikiamą informaciją su asmeniu ir, jei reikia, gydytoju nuotoliniu būdu.

21. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei) nekviečia asmenų, nurodytų tvarkos aprašo 2, 5, 8 ir 12 punktuose, ir asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atlikti kontrolės dėl nedarbingumo, o išsiaiškina visą reikiamą informaciją su asmeniu ir, jei reikia, gydytoju nuotoliniu būdu.

22. Siekiant užtikrinti vadovaujantis tvarkos aprašo 8 ir 12 punktais išduotų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų pagrįstumą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs:

22.1. asmens, kuriam vadovaujantis tvarkos aprašo 8 punktu išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, prašymą skirti ligos socialinio draudimo išmoką, prieš skiriant nurodytą išmoką, patikrina, ar asmens medicinos dokumentuose nurodytoje švietimo įstaigoje nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir ar asmens prižiūrimas vaikas ar neįgalus asmuo yra tos įstaigos sąrašuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-3058/A1-1309, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29346

 

22.2. asmens, kuriam vadovaujantis tvarkos aprašo 12 punktu išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, prašymą skirti ligos socialinio draudimo išmoką, prieš skiriant nurodytą išmoką, patikrina, ar asmens medicinos dokumentuose nurodytos nestacionarinių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veikla yra sustabdyta ir ar asmens prižiūrimam asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui toje nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa.

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-445/A1-241, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05779

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-660/A1-282, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06849

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1185/A1-415, 2020-05-15, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10538

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1466/A1-554, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13154

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1699/A1-674, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-23, i. k. 2020-16288

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-2032/A1-833, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19133

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-2039/A1-837, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19210

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-2250/A1-960, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21216

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2459/A1-1058, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22583

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2764/A1-1167, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25202

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-3058/A1-1309, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29346

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo