Suvestinė redakcija nuo 2017-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24085

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS“ 02.1.1-CPVA-V-521 PRIEMONĖS „NAUJOS KARTOS PRIEIGOS PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 27  d. Nr. 3-319(1.5E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.1.1-CPVA-V-521 priemonės „Naujos kartos prieigos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                   Rimantas Sinkevičius

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016 m. liepos 28  d. raštu

Nr. ((24.39)-5K-1615108; 5K-1613189)-6K-1605546 

 

 

 

SUDERINTA

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros  

2016 m. birželio 17 d. raštu Nr. 2016/2-4113

 


 

PATVIRTINTA     

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2016 m. rugsėjo  27  d. įsakymu Nr. 3-319(1.5E)

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS“ 02.1.1-CPVA-V-521 PRIEMONĖS „NAUJOS KARTOS PRIEIGOS PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.1.1-CPVA-V-521 priemonės „Naujos kartos prieigos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.1.1-CPVA-V-521 priemonės „Naujos kartos prieigos plėtra“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, kurios atlieka paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2.  Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ (toliau – Programa);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.4. Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 3-410-(E) „Dėl Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano patvirtinimo“ (toliau – Planas);

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu  Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų  svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams);

2.6. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau  – de minimis reglamentas).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-391, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13886

 

3.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4.  Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

5.  Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6.  Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų, iš kurių iki 170 000 (vieno šimto septyniasdešimt tūkstančių) eurų – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos, iki 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-391, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13886

 

8.  Priemonės tikslas – plėtoti naujos kartos interneto prieigos (toliau – NKP) infrastruktūrą vietovėse, kuriose rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir sparčiojo interneto ryšių paslaugų teikimo, skatinti konkurenciją plačiajuosčio ryšio rinkoje ir naudojimąsi plačiajuosčio ryšio paslaugomis.

9.  Pagal Aprašą remiama veikla – investicijų projekto, skirto esminiams projekto, skirto NKP infrastruktūrai plėtoti, įgyvendinimo aspektams detaliai įvertinti, parengimas.

10.  Aprašo 9 punkte nurodytos veiklos tikslas – parengti investicijų projektą, kuriame būtų detaliai įvertinti esminiai projekto, skirto NKP infrastruktūrai plėtoti, įgyvendinimo aspektai.

11.  Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti 2016 m. IV ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.  Pareiškėjo (projekto vykdytojo) partneriu gali būti juridiniai asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-391, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13886

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

13.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

14.  Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. vasario 18 d. posėdžio nutarimu Nr. 14:

14.1.  Programos 5 tikslo „Užtikrinti geografiškai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti naudotis interneto paslaugomis“ (toliau – 5 tikslas) 1 uždavinį „Plėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo“ (toliau – 1 uždavinys);

14.2.  Plano priedą „Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano priemonių planas ir siekiami rodikliai“ (toliau – Priemonių planas).

15.  Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

16.  Teikiamo pagal Aprašą projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 6 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

17.  Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. rugsėjo 1 d. ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

18.  Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

19.  Projektu turi būti siekiama stebėsenos rodiklio „Parengtas naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektas“, kodas P.N.521, kurio skaičiavimui taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, nustatytas Priemonių įgyvendinimo plane, paskelbtame ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi būti parengtas vienas investicijų projektas, kuriame detaliai įvertinti esminiai projekto, skirto NKP infrastruktūrai plėtoti, įgyvendinimo aspektai.

20.  Projekto parengtumui reikalavimai nėra taikomi.

21.  Negali būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

22.  Neturi būti numatyta projekto veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Pasirenkant priemones, susijusias su darnaus vystymosi politikos nuostatų įgyvendinimu, rekomenduojama įvertinti aplinkai naudingų gaminių, pavyzdžiui, perdirbto popieriaus ar veiksmingai energiją vartojančios techninės įrangos, naudojimo administruojant projektą galimybes.

23. Pagal Aprašą nurodytų išlaidų finansavimas yra de minimis pagalba. Aprašo 341 punktas nustato de minimis pagalbos teikimo sąlygas, kurios atitinka de minimis reglamento nuostatas ir yra suderinamos su bendrąja rinka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-391, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13886

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

24.  Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje, išskyrus Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytus išankstinių sąskaitų reikalavimus ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

25. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-391, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13886

 

26.  Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

27.  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšų, dalis turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

28.  Pagal Aprašą tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tik:

28.1.  investicijų projekto, skirto esminiams projekto, skirto NKP infrastruktūrai plėtoti, įgyvendinimo aspektams detaliai įvertinti, parengimo išlaidos (išlaidų kategorija – 5. Projekto vykdymas);

28.2.  projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos; projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. paskelbta Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (išlaidų kategorija  – 5. Projekto vykdymas);

28.3netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą, apskaičiuotos vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu; šiai kategorijai priskiriamos išlaidos, susijusios su projekto priežiūra ir administravimu; konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 priedo 4 punkte nustatytų didžiausių ribų (Išlaidų kategorija – 7. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą).

29.  Jeigu pareiškėjas pradeda vykdyti projekto viešuosius pirkimus iki projekto sutarties įsigaliojimo dienos, pareiškėjo patirtos išlaidos galės būti kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu jos atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms nustatytus reikalavimus. Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos vadovaujantis Projektų taisyklių 403.1 papunkčiu.

30.  Išlaidos, nustatytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje ir neišvardytos Aprašo 28 punkte kaip tinkamos finansuoti, yra priskiriamos prie netinkamų finansuoti išlaidų.

31.  Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

341. Projekto išlaidoms, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat taikomos de minimis reglamento nuostatos:

341.1. Vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Ši riba taikoma neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas ir partneris (-iai) gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje adresu http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1487.

341.2. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

341.3. Įgyvendinančioji institucija patikrina visas susijusias įmones, nurodytas pareiškėjo pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, užpildytoje pagal interneto svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/priemones-priemones-dalinis-palukanu-kompensavimas-vienos-imones-deklaracija paskelbtą rekomenduojamą formą. Įgyvendinančioji institucija raštu informuoja Ministeriją apie konkrečiam de minimis pagalbos gavėjui galimą skirti de minimis pagalbą. Ministerija, priėmusi sprendimą dėl projekto finansavimo, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, registruoja duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą. Ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo suteikti valstybės pagalbą (tarp jų ir de minimis pagalbą) pateikia duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą (tarp jų ir de minimis pagalbą) Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui.

Papildyta punktu:

Nr. 3-391, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13886

 

32Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 28.2 ir 28.3 papunkčiuose nurodytas fiksuotąsias projekto išlaidų normas, turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnio nuostatas.

33Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

34.  Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms įgyvendinant projektą ir projekto tęstinumo laikotarpiu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

35Galimi pareiškėjai, vadovaudamiesi Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-266 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ne vėliau kaip per 20 dienų nuo Ministerijos prašymo pateikti projektinį pasiūlymą dienos turi pateikti Ministerijai raštu ir elektroninėje laikmenoje projektinį pasiūlymą įtraukti projektą į valstybės projektų sąrašą pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede.

36Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

37.  Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susiję dokumentai“.

38. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nurodytais priedais iki kvietime teikti paraiškas nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu, jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės, Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

39. Jeigu, vadovaujantis Aprašo 38 punktu, paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

39.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiama pasirašyta popierinė paraiška ir jos priedai (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta paraiška ir jos priedai); paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas; nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija; paraiška gali būti pateikta registruotuoju laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

39.2 įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.      

40. Jeigu paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.                  

41. Jeigu laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia iki 7 dienų ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėjus raštu ir (arba) per DMS.

42.  Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

42.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as) (partnerio deklaracijos forma įtraukta į pildomą paraiškos formą; taikoma, jeigu projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais);

42.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto, jeigu pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

42.3.  informaciją dėl įmonių tarpusavio santykių, nurodytų de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, reikalingą vienos įmonės, kaip nurodyta de minimis reglamente, apimčiai nustatyti (pildoma „Vienos įmonės“ deklaracija pagal interneto svetainėje adresu
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/priemones-priemones-dalinis-palukanu-kompensavimas-vienos-imones-deklaracija paskelbtą rekomenduojamą formą).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-391, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13886

 

43.  Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

44.  Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

45.     Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus, taip pat projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms vertinimą pagal Aprašo 3 priede „Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas“ nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-391, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13886

 

46.  Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

47.  Jeigu pareiškėjas įvykdo viešuosius pirkimus iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos, vertinimo metu vertinamas įvykdyto viešojo pirkimo tinkamumas. Nustačius, kad pareiškėjas nesilaikė viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, vadovaujantis Projektų taisyklių 138 punktu, gali būti sumažinta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma arba paraiška atmesta.

48.  Paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas ne vėliau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

49.  Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintas DMS funkcionalumas.

50.  Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintas DMS funkcionalumas, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

51.  Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

52.  Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

53.  Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintas DMS funkcionalumas, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

54.  Pagal Aprašą finansuojamam projektui įgyvendinti bus sudaroma dvišalė sutartis tarp pareiškėjo ir įgyvendinančiosios institucijos.

55.  Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

56.  Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

56.1.  arba kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

56.2.  arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas. 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

57.  Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

58.  Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, turi:

58.1.  užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo metu projekto finansavimo lėšomis įgytas turtas nebūtų sugadintas, sunaikintas ar prarastas projekto veiklų įgyvendinimo metu ir 5 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka;

58.2parengti investicinį projektą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio     31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 2016/8-101 redakcija), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;

58.3.  laikytis kitų projekto sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

59Rengiant investicijų projektą bus sudaromas investicijų projekto priežiūros komitetas, kurio sudėtį ir darbo reglamentą tvirtins VšĮ „Plačiajuostis internetas“ direktorius. Rengiant investicijų projektą, turi būti pasiekti šie svarbiausi rezultatai:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-395(1.5 E), 2016-11-17, paskelbta TAR 2016-11-17, i. k. 2016-27005

59.1atlikta NKP tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizė, apimanti tiek fiksuotojo, tiek belaidžio ryšio tinklus; analizė turi apimti jau esamą ir per artimiausius 3 metus numatomą sukurti infrastruktūrą (valstybės institucijų ir privačių operatorių);

59.2.  naudojant specializuotą, geografinės informacinės sistemos pagrindu veikiančią programinę įrangą sumodeliuotas optimalus baltųjų sričių padengimo NKP tinklais sprendimas;

59.3.  parengtame investicijų projekte aprašytos priemonės turi būti suderintos su Europos Komisija pristatant jas Stebėsenos komiteto posėdžio metu.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

60.  Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

61.  Jeigu Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_____________________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

PFSA_02.1.1-CPVA-V-521_1 PRIEDAS_TF VERTINIMO LENTELĖ

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-391, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13886

 

PFSA 02.1.1-CPVA-V-521_3 PRIEDAS

Papildyta priedu:

Nr. 3-391, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13886

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-395(1.5 E), 2016-11-17, paskelbta TAR 2016-11-17, i. k. 2016-27005

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-319(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.1.1-CPVA-V-521 priemonės „Naujos kartos prieigos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-391, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13886

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3-319(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.1.1-CPVA-V-521 priemonės „Naujos kartos prieigos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo