Suvestinė redakcija nuo 2017-12-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02771

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMŲ NARIŲ SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ 2015–2017 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

 

2014 m. kovo 5 d. Nr. A1-124

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.5.8 papunkčiu ir Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 827 ,,Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, 4.3.5 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų planą (pridedama).

2. S i ū l a u savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant šiuo įsakymu patvirtintą veiksmų planą.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. A1- 124

 

POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMŲ NARIŲ SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ 2015–2017 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų plano (toliau – Planas) paskirtis – užtikrinti nuoseklią ir tinkamą valstybės paramą politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams, norintiems sugrįžti į Lietuvą nuolat gyventi ir integruotis į šalies gyvenimą.

2. Teisę į valstybės paramą turi politiniai kaliniai ir tremtiniai – okupacijų metais neteisėtai represuoti asmenys ir jų vaikai, kurie pagal Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymą yra paskelbti nekaltais ir po 1990 m. kovo 11 d. su savo šeimos nariais grįžę (pageidaujantys grįžti) iš buvusios SSRS teritorijos nuolat gyventi į Lietuvos Respubliką (toliau – grįžtantys asmenys).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-512, 2014-10-27, paskelbta TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14917

 

3. Planas apima šias pagrindines veiklos sritis:

3.1. Svarbiausia grįžtantiems asmenims – galimybė apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis (toliau – butai) Lietuvoje. Savivaldybių gyvenamųjų patalpų suteikimą nuomos pagrindais nuolat gyventi į Lietuvą grįžtantiems asmenims reglamentuoja Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 320 ,,Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2002–2007 metų programos ir Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“. Grįžusiems asmenims nuomos pagrindais suteikti butai privatizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punktu.

2014 m. pradžioje savivaldybių grįžtančių asmenų, norinčių apsirūpinti butais, sąrašuose užregistruota 314 grįžtančių asmenų šeimų. Daugiausia grįžtančių asmenų šeimų butų laukia Vilniaus miesto savivaldybėje – 240, Klaipėdos – 47, Panevėžio – 3, Kauno – 2, Alytaus – 2, kitose savivaldybėse – 20. 2012 m. butais buvo aprūpinamos grįžtančių asmenų šeimos, užregistruotos savivaldybių sąrašuose 1999–2000 metais.

3.2. Valstybės parama teikiama vykdant priemones pagal Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr.151 ,,Dėl Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Plano tikslas – užtikrinti, kad grįžtantiems asmenims būtų sudarytos sąlygos apsirūpinti butais Lietuvoje ir integruotis į šalies gyvenimą.

5. Plano priemonės finansuojamos iš valstybės biudžeto.

6. Plano įgyvendinimą koordinuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Nuolatinė tarpinstitucinė komisija politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A1-130 ,,Dėl Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“, kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizuoja ir koordinuoja Plane numatytų priemonių įgyvendinimą.

7. Už Plane numatytų priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos:

7.1. Savivaldybės kiekvienais metais iki vasario 1 d. pateikia metinę praėjusių metų ataskaitą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

7.2. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ketvirtines ir metinę praėjusių metų ataskaitas, atsižvelgdamas į 1 priede numatytus Plano tikslus, uždavinius, priemones ir asignavimus bei 2 priede numatytus vertinimo kriterijus ir jų reikšmes.

 

II SKYRIUS

2015–2017 METŲ PLANO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS

 

Eil.

Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Numatomi

2015-ųjų metų

asignavimai

eurais

Numatomi

2016-ųjų metų

asignavimai

eurais

Numatomi

2017-ųjų metų

asignavimai

eurais

Įgyvendinančioji institucija

1.

Tikslas – užtikrinti, kad grįžtantiems asmenims būtų sudarytos sąlygos apsirūpinti butais Lietuvoje ir integruotis į šalies gyvenimą

1.1.

Uždavinys

Aprūpinti butais ir nuomos pagrindais juos skirti grįžtantiems asmenims, kurie prašymą ir visus reikiamus dokumentus pasirinktai savivaldybei pateikė iki 2009 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

 

1.1.1.

Priemonė

Įgyti butus ir nuomos pagrindais juos skirti grįžtantiems asmenims, kurie prašymą ir visus reikiamus dokumentus pasirinktai savivaldybei pateikė iki 2009 m. gruodžio 31 d., pagal aprūpinimo butais sąrašus savivaldybėse

405468

301000

 

50000

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

savivaldybės

1.1.2.

Priemonė

Kiekvienais metais iki vasario 1 d. patikslinti grįžtančių asmenų, kurių prašymai ir visi reikiami dokumentai pasirinktai savivaldybei buvo pateikti iki 2009 m. gruodžio 31 d., aprūpinimo butais sąrašus ir išbraukti iš jų tuos asmenis, kurie į savivaldybės daugkartinius kvietimus neatsiliepia arba neatvyksta

 

 

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

savivaldybės

1.2.

Uždavinys

Suteikti valstybės paramą grįžtančių asmenų persikėlimo išlaidoms padengti ir socialinės integracijos priemonėms vykdyti

 

 

 

 

1.2.1.

Priemonė

Skirti lėšas grįžtantiems asmenims persikelti ir jų socialinės integracijos priemonėms įgyvendinti pagal Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 151 „Dėl Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“

112220

150908

159908

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1.2.2.

Priemonė

Atlikti tyrimą, siekiant išanalizuoti valstybės paramos persikelti ir socialinės integracijos priemonių teikimo grįžtantiems asmenims efektyvumą

8688

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.2.3.

Priemonė

Skirti lėšas butų, skirtų grįžtantiems asmenims, kadastrinių matavimų bylų formavimo išlaidoms padengti

10000

 

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

savivaldybės

Iš viso Planui įgyvendinti skiriamos valstybės biudžeto lėšos

 

536376

710148

710148

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-512, 2014-10-27, paskelbta TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14917

Nr. A1-133, 2015-03-19, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03985

Nr. A1-619, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27216

Nr. A1-610, 2017-12-11, paskelbta TAR 2017-12-12, i. k. 2017-19937

 

III SKYRIUS

2015–2017 METŲ PLANO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

Eil.

Nr.

 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Įgyvendinančioji institucija

2015 m.

2016 m.

2017 m.

 

 

Plano tikslas – užtikrinti, kad grįžtantiems asmenims būtų sudarytos sąlygos apsirūpinti butais Lietuvoje ir integruotis į šalies gyvenimą

 

 

 

 

 

Grįžtančių asmenų, aprūpintų nuomos pagrindais butais, dalis iš viso grįžtančių asmenų, kurie prašymą ir visus reikiamus dokumentus pasirinktai savivaldybei pateikė iki 2009 m. gruodžio 31 d., skaičiaus, procentais (rezultato)

3

3

3

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Grįžtančių asmenų, gavusių persikėlimo išlaidų kompensacijas ir lėšas socialinei integracijai, dalis iš viso besikreipiančių asmenų skaičiaus, procentais (rezultato)

95

95

95

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1.

Uždavinys – įgyti butus ir nuomos pagrindais juos skirti grįžtantiems asmenims, kurie prašymą ir visus reikiamus dokumentus pasirinktai savivaldybei pateikė iki 2009 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

 

1.1.

Butų, nuomos pagrindais suteiktų grįžtantiems asmenims, kurie prašymą ir visus reikiamus dokumentus pasirinktai savivaldybei pateikė iki 2009 m. gruodžio 31 d., skaičius (produkto)

10

6

1

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2.

Uždavinys – suteikti valstybės paramą grįžtančių asmenų persikėlimo išlaidoms padengti ir socialinės integracijos priemonėms vykdyti

 

 

 

 

2.1.

Grįžtančių asmenų, gavusių persikėlimo išlaidų kompensacijas ir lėšas socialinei integracijai, skaičius (produkto)

80

80

80

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-610, 2017-12-11, paskelbta TAR 2017-12-12, i. k. 2017-19937

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-512, 2014-10-27, paskelbta TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14917

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. A1-124 ,,Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-133, 2015-03-19, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03985

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. A1-124 „Dėl politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-417, 2016-08-08, paskelbta TAR 2016-08-10, i. k. 2016-22040

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. A1-124 „Dėl politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-619, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27216

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. A1-124 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-551, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17427

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. A1-124 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-610, 2017-12-11, paskelbta TAR 2017-12-12, i. k. 2017-19937

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. A1-124 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo