Suvestinė redakcija nuo 2021-05-14

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2017-03-13, i. k. 2017-04227

 

Nauja redakcija nuo 2021-05-14:

Nr. 328, 2021-05-12, paskelbta TAR 2021-05-13, i. k. 2021-10674

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 8 d. Nr. 171

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 79 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pasiūlyti savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašą.

3. Pavesti ministerijoms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigoms, įstaigoms prie ministerijų, kitoms Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, gavus Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos paklausimą, pateikti informaciją apie turimas nenaudojamas ar laisvas apgyvendinimo patalpas ir (ar) laikiną būstą, kuriuos būtų galima panaudoti ar pritaikyti prieglobsčio prašytojams apgyvendinti, ir (ar) vietas laikinam būstui įrengti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 171

(2021 m. gegužės 12 d.  nutarimo Nr. 328

redakcija)

 

 

PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja reikalavimus, taikytinus prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo patalpoms, laikinam būstui ir vietoms laikinam būstui įrengti (toliau kartu – apgyvendinimo vietos), prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygas ir procedūrą bei priėmimo sąlygų užtikrinimą ir materialinėms priėmimo sąlygoms užtikrinti skiriamų lėšų dydžius.

2. Aprašas netaikomas šiems prieglobsčio prašytojams:

2.1. nelydimiems nepilnamečiams;

2.2. asmenims, apgyvendinamiems Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) arba Pabėgėlių priėmimo centre.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Laikinas būstas – transportuojamas, laikinos konstrukcijos, išardomas ar kitoks lauko sąlygomis gyventi skirtas būstas, įskaitant teritoriją, kurioje jis yra, arba negyvenamosios paskirties patalpos, kurios gali būti pritaikytos dideliam skaičiui žmonių apgyvendinti (įskaitant kolektyvinės apsaugos statinius).

3.2. Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo patalpos (toliau – apgyvendinimo patalpos) – butai, namai, viešbučiai, kitos prieglobsčio prašytojams laikinai įkurdinti tinkamos gyvenamosios patalpos.

3.3. Vieta laikinam būstui įrengti – Apraše nustatytus reikalavimus atitinkanti teritorija, kurioje gali būti įrengiamas laikinas būstas.

3.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme vartojamas sąvokas.

4. Išlaidos, susijusios su prieglobsčio prašytojų apgyvendinimu apgyvendinimo vietose ir materialinių priėmimo sąlygų užtikrinimu, dengiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto arba tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos fondų, Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų įsteigtų humanitarinės pagalbos fondų, nevyriausybinių organizacijų, privačių asmenų lėšų tiek, kiek prieglobsčio prašytojas jų negali užtikrinti deklaruotinomis lėšomis ir turtu. Papildomos išlaidos, reikalingos prieglobsčio prašytojų gyvenimui apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste ir materialinėms priėmimo sąlygoms užtikrinti, kurios viršija Aprašo 32 ir 33 punktuose nustatytus normatyvus, gali būti dengiamos iš tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos fondų, Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų įsteigtų humanitarinės pagalbos fondų, nevyriausybinių organizacijų ir privačių asmenų lėšų.

 

II SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

 

5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, atrenka subjektą, galintį organizuoti prieglobsčio prašytojų apgyvendinimą apgyvendinimo patalpose ir (ar) laikiname būste ir užtikrinti priėmimo sąlygas Apraše nustatyta tvarka (toliau – paslaugų teikėjas), ir sudaro su juo sutartį dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo apgyvendinimo patalpose ir (ar) laikiname būste ir priėmimo sąlygų šiems prieglobsčio prašytojams užtikrinimo.

6. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad apgyvendinimo patalpos atitiktų statinių, higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, o vietos laikinam būstui įrengti – Aprašo 22 punkto reikalavimus.

 

III SKYRIUS

APGYVENDINIMO KRITERIJAI

 

7. Taikytini šie prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo kriterijai:

7.1. vyrai apgyvendinami atskirai nuo moterų, išskyrus šeimas;

7.2. vienos šeimos nariai apgyvendinami kartu atskiroje gyvenamojoje patalpoje arba greta esančiose viena nuo kitos neizoliuotose gyvenamosiose patalpose, užtikrinant jiems atitinkamą privatumą, jeigu nėra objektyvių priežasčių, dėl kurių jie turėtų būti apgyvendinami atskirai;

7.3. nepilnamečiai prieglobsčio prašytojai, atsižvelgiant į jų interesus, apgyvendinami kartu su teisėtais atstovais;

7.4. prieglobsčio prašytojai gali būti apgyvendinami suskirstyti į grupes (pagal kilmės valstybę, išpažįstamą religiją ir kitais pagrindais);

7.5. apgyvendinimo patalpos parenkamos atsižvelgiant į prieglobsčio prašytojų priklausymą pažeidžiamų asmenų kategorijai, taip pat atsižvelgiama į prieglobsčio prašytojo sveikatos būklę ar kitus ypatingus poreikius, turinčius įtakos prieglobsčio prašytojo apgyvendinimui;

7.6. pažeidžiamų asmenų kategorijai priklausantys prieglobsčio prašytojai apgyvendinami kartu su prašymus suteikti prieglobstį pateikusiais šeimos nariais, jeigu tai atitinka geriausius jų interesus.

8. Prieglobsčio prašytojus apgyvendinant laikiname būste, kiek įmanoma atsižvelgiama į Aprašo 7 punkte nustatytus kriterijus.

 

IV SKYRIUS

APGYVENDINIMO PROCEDŪRA

 

9. Prieglobsčio prašytojai, kurie nėra sulaikyti arba kuriems nėra skirta alternatyvi sulaikymui priemonė – užsieniečio apgyvendinimas Valstybės sienos apsaugos tarnyboje netaikant judėjimo laisvės apribojimų, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) sprendimu gali būti apgyvendinami apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste, atsižvelgiant į Aprašo III skyriuje nustatytus apgyvendinimo kriterijus.

10. Migracijos departamentas, prieš priimdamas sprendimą dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste (toliau – sprendimas dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo), elektroninių ryšių priemonėmis arba telefonu paklausia paslaugų teikėją, ar yra galimybė prieglobsčio prašytoją apgyvendinti apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste.

11. Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis Aprašo III skyriuje nustatytais kriterijais, gavęs Aprašo 10 punkte nurodytą paklausimą iš Migracijos departamento, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip tą pačią dieną nuo paklausimo gavimo, elektroninių ryšių priemonėmis arba telefonu Migracijos departamentą informuoja, kokios yra galimybės prieglobsčio prašytoją apgyvendinti apgyvendinimo patalpose ir (ar) laikiname būste.

12. Migracijos departamentas, gavęs Aprašo 11 punkte nurodytą informaciją, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną dieną nuo šios informacijos gavimo, priima sprendimą dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo. Sprendimo apgyvendinti prieglobsčio prašytoją apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste kopija elektroninių ryšių priemonėmis nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią dieną nuo šio sprendimo priėmimo, išsiunčiama paslaugų teikėjui.

13. Prieglobsčio prašytojas į apgyvendinimo vietą vyksta savarankiškai, o jeigu tokios galimybės neturi, jo nuvykimą organizuoja paslaugų teikėjas. Jei paslaugų teikėjas neturi galimybės organizuoti prieglobsčio prašytojo nuvykimo į apgyvendinimo vietą, jo nuvykimą organizuoja su sprendimu dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo supažindinusi institucija.

14. Migracijos departamento sprendime dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo prieglobsčio prašytojas įpareigojamas atvykti į nustatytą apgyvendinimo patalpą ar laikiną būstą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jo supažindinimo su šiuo sprendimu.

15. Migracijos departamentas, priėmęs sprendimą dėl prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo nutraukimo prieglobsčio prašytojui, kuris apgyvendintas apgyvendinimo patalpose ar laikinajame būste, apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja paslaugų teikėją. Migracijos departamentui priimant atnaujinti prieglobsčio prašytojo prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, iš naujo sprendžiamas tokio prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo klausimas.

16. Naują sprendimą dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo Migracijos departamentas priima vadovaudamasis įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 79 straipsnio 2 dalimi, kai nustatoma viena iš šių sąlygų:

16.1. prieglobsčio prašytojas nesilaiko Prieglobsčio prašytojams, apgyvendintiems apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste, taikomų Migracijos departamento patvirtintų bendrųjų tvarkos taisyklių (toliau – bendrosios tvarkos taisyklės) ir (arba) apgyvendinimo patalpos savininko ar paslaugų teikėjo nustatytų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – vidaus tvarkos taisyklės);

16.2. apgyvendinimo patalpos neatitinka statinių, higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;

16.3. prieglobsčio prašytojas savavališkai buvo išvykęs iš apgyvendinimo patalpų ar laikino būsto ilgiau nei 72 valandoms be pateisinamos priežasties;

16.4. prieglobsčio prašytojas bandė neteisėtai išvykti arba buvo neteisėtai išvykęs iš Lietuvos Respublikos teritorijos, jeigu nebuvo priimtas teismo sprendimas dėl tokio užsieniečio sulaikymo;

16.5. atsirado prieglobsčio prašytojo šeimos narių, gyvenančių kitoje apgyvendinimo patalpoje ar laikiname būste;

16.6. prieglobsčio prašytojas turi psichikos ar kitų sveikatos sutrikimų, dėl kurių išduota gydytojo pažyma ir dėl kurių jam reikia jo sveikatos būklę atitinkančių apgyvendinimo sąlygų;

16.7. rengiamasi prieglobsčio prašytoją perduoti Europos Sąjungos valstybei narei, atsakingai už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą.

17. Jeigu prieglobsčio prašytojas nesilaiko bendrųjų tvarkos taisyklių ir vidaus tvarkos taisyklių arba be pateisinamų priežasčių pažeidžia Aprašo 14 punkte nustatytą terminą, apgyvendinimo patalpų savininkas (valdytojas) ar paslaugų teikėjas surašo pranešimą apie bendrosios ir vidaus tvarkos pažeidimą (toliau – pranešimas apie pažeidimą) (Aprašo priedas), kurį raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčia Migracijos departamentui.

18. Migracijos departamentas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie pažeidimą gavimo priima sprendimą dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, Pabėgėlių priėmimo centre, kitoje apgyvendinimo patalpoje ar laikiname būste arba leidimo jam toliau gyventi toje pačioje vietoje, kurioje yra apgyvendintas, ir apie tai elektroninių ryšių priemonėmis informuoja paslaugų teikėją.

 

V SKYRIUS

APGYVENDINIMO LAIKINAME BŪSTE YPATUMAI IR VIETOS LAIKINAM BŪSTUI ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

19. Jeigu prieglobsčio prašytojų daug ir nėra galimybės jų apgyvendinti Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, Pabėgėlių priėmimo centre ar apgyvendinimo patalpose, Migracijos departamento sprendimu prieglobsčio prašytojai, kurie nėra sulaikyti ir kuriems nėra skirta alternatyvi sulaikymui priemonė – užsieniečio apgyvendinimas Valstybės sienos apsaugos tarnyboje netaikant judėjimo laisvės apribojimų, apgyvendinami laikiname būste.

20. Vieta laikinam būstui įrengti negali būti šalia nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ar nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto. Vietos laikinam būstui įrengti valdytojas turi užtikrinti, kad šioje vietoje:

20.1. būtų tiekiamas geriamasis vanduo;

20.2. būtų įrengta tualetų ir prausyklų;

20.3. nebūtų statinių ar infrastruktūrų arba teršalų, keliančių pavojų sveikatai ar gyvybei.

21. Paslaugų teikėjas nustato registravimo ir patekimo į laikiną būstą tvarką.

22. Paslaugų teikėjo sprendimu patekimas į laikiną būstą ar laikino būsto vietą ribojamas, kai to reikia viešajai tvarkai užtikrinti arba dideliam skaičiui prieglobsčio prašytojų valdyti. Prieglobsčio prašytojų atstovams, šeimos nariams, teisėtiems atstovams ar atstovams, užtikrinantiems prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygas (vyriausybinių ir nevyriausybinių humanitarinių organizacijų darbuotojams, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro atstovams, institucijų, susijusių su materialinių priėmimo sąlygų suteikimu, sveikatos apsaugos, viešosios tvarkos palaikymo, prieglobsčio procedūras atliekančių ir kitų kompetentingų institucijų darbuotojams), patekimas į laikiną būstą ar laikino būsto vietą neturi būti ribojamas.

23. Prašymas išduoti leidimą apsilankyti laikiname būste turi būti pateiktas paslaugų teikėjui raštu lietuvių kalba, jame nurodoma:

23.1. apsilankymo tikslas;

23.2. planuojamo apsilankymo data ir laikas;

23.3. lankytojų vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys, o kai atstovaujama organizacijai, – ir organizacijos pavadinimas ir kontaktiniai duomenys.

24. Paslaugų teikėjas, gavęs prašymą, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja prašymą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą išduoti leidimą arba tokio leidimo neišdavimą, pagrįsdamas leidimo neišdavimo priežastis, per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo.

25. Leidimas apsilankyti laikiname būste neišduodamas, jeigu:

25.1. paaiškėja, kad prašyme pateikta melaginga informacija;

25.2. prašymą pateikia organizacija, kurios veikla neatitinka nurodyto apsilankymo tikslo;

25.3. prašymą pateikę asmenys jau buvo pažeidę bendrąsias tvarkos taisykles ir (ar) vidaus tvarkos taisykles per ankstesnius apsilankymus;

25.4. per apsilankymą galėtų kilti grėsmė lankytojų sveikatai ir (ar) gyvybei.

26. Paslaugų teikėjas, prieš įleisdamas lankytojus į laikiną būstą, norėdamas nustatyti tapatybę, turi teisę reikalauti jų pateikti atstovavimą organizacijai ir (arba) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Lankytojams leidžiama susitikti su prieglobsčio prašytojais, gerbiant jų privatumą.

27. Paslaugų teikėjas priima individualų sprendimą dėl prieglobsčio prašytojo prašymo leisti laikinai išvykti iš laikino būsto, objektyviai ir nešališkai nurodydamas priežastis, jei sprendimas yra neigiamas. Šis sprendimas nepriimamas, kai prieglobsčio prašytojas, gavęs kvietimą, vyksta į valstybės institucijas dėl procedūrų, susijusių su prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimu arba į teismą.

 

VI SKYRIUS

PRIĖMIMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS

 

28. Paslaugų teikėjas užtikrina šias priėmimo sąlygas:

28.1. organizuoja prieglobsčio prašytojo apgyvendinimą apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste ir išvykimą iš jų, išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 38 ir 40 punktuose;

28.2. atvykusius į apgyvendinimo patalpas ar laikiną būstą prieglobsčio prašytojus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pasirašytinai supažindina su jų teisėmis ir pareigomis, susijusiomis su priėmimo sąlygomis;

28.3. prireikus palydi prieglobsčio prašytoją pas šeimos gydytoją, siekdamas užtikrinti pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą;

28.4. prireikus organizuoja būtinosios medicinos pagalbos teikimą;

28.5. prireikus organizuoja drabužių ir kitų būtiniausių daiktų įsigijimą;

28.6. prireikus organizuoja maitinimą vienu iš šių būdų:

28.6.1. išduoda maisto produktus arba organizuoja maisto produktų pirkimą;

28.6.2. organizuoja centralizuotą maitinimą;

28.7. kompensuoja prieglobsčio prašytojams naudojimosi visuomeninio transporto priemonėmis išlaidas, kai toks naudojimasis susijęs su prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimu;

28.8. kas mėnesį prieglobsčio prašytojams išmoka 10 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio piniginę pašalpą;

28.9. administruoja materialinėms priėmimo sąlygoms užtikrinti skirtų lėšų, nurodytų Aprašo 32 ir 33 punktuose ir paskirstytų Vidaus reikalų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos, tikslinį panaudojimą;

28.10. organizuoja pažeidžiamų asmenų kategorijai priklausančių prieglobsčio prašytojų specialiuosius poreikius užtikrinančių priemonių teikimą;

28.11. organizuoja prieglobsčio prašytojų užimtumą, dalyvavimą laisvalaikio renginiuose arba teikia jiems informaciją apie galimybę dalyvauti tokioje veikloje. Organizuojant užimtumą nepilnamečiams, sudaroma galimybė užsiimti pagal amžių tinkamomis veiklomis, žaidimais, pramogomis tiek uždarose patalpose, tiek gryname ore, o jeigu nėra galimybės organizuoti tokių veiklų, nurodo jų organizavimo vietas;

28.12. dalyvauja skirstant labdarą;

28.13. teikia konsultacijas prieglobsčio prašytojams ir prireikus tarpininkauja jiems registruojantis į valstybės ir savivaldybių institucijas ar įstaigas gyventojų aptarnavimo ir kitų administracinių paslaugų teikimo klausimais;

28.14. tarpininkauja prieglobsčio prašytojams, kurie kreipiasi į mokymo įstaigas dėl teisės mokytis pagal bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programą (programas);

28.15. teikia kitas paslaugas, susijusias su priėmimo sąlygų užtikrinimu;

28.16. supažindina prieglobsčio prašytojus su apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste galiojančiomis bendrosiomis tvarkos taisyklėmis ir vidaus tvarkos taisyklėmis;

28.17. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo informuoja prieglobsčio prašytojus apie jiems priklausančias pinigines pašalpas ir jų pareigas, taip pat kur kreiptis dėl teisinės pagalbos ar pagalbos gaunant informaciją apie priėmimo sąlygas, įskaitant sveikatos priežiūrą. Ši informacija pateikiama prieglobsčio prašytojui raštu ta kalba, kurią, kaip pagrįstai galima manyti, jis supranta, o tais atvejais, kai tokios galimybės nėra, ši informacija teikiama žodžiu jam suprantama kalba.

29. Kai apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste organizuojamas prieglobsčio prašytojų centralizuotas maitinimas, maistas turi būti tiekiamas: suaugusiesiems – 3, nepilnamečiams – 4 kartus per parą, ir būti 2 tipų: tradicinis arba vegetarinis. Už tiekiamą maistą sumokama iš Aprašo 32 ir 33 punktuose nurodytų prieglobsčio prašytojams skirtų lėšų materialinėms priėmimo sąlygoms užtikrinti.

30. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad laikiname būste būtų laikomasi higienos reikalavimų.

31. Paslaugų teikėjas prižiūri prieglobsčio prašytojus, apgyvendintus apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste, ypač daug dėmesio skirdamas pažeidžiamų asmenų specialiųjų poreikių tenkinimui, taip pat smurto, įskaitant seksualinę prievartą ir priekabiavimą, prevencijai (ypač laikiname būste).

32. Prieglobsčio prašytojų gyvenimo apgyvendinimo patalpose laikotarpiu skiriamos lėšos materialinėms priėmimo sąlygoms užtikrinti (už patalpų nuomą, komunalines paslaugas sumokėti, maistui, drabužiams įsigyti, higienos ir (ar) kitoms būtinoms reikmėms tenkinti), kurias kas mėnesį skirsto Vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija pagal šiuos normatyvus:

32.1. 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – vienam asmeniui;

32.2. 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – dviejų asmenų šeimai;

32.3. 4,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – trijų asmenų šeimai;

32.4. 0,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – ketvirtam ir kiekvienam kitam asmeniui (kai šeimoje yra daugiau kaip trys asmenys).

33. Prieglobsčio prašytojų gyvenimo laikiname būste laikotarpiu skiriamos lėšos materialinėms priėmimo sąlygoms užtikrinti (už patalpų nuomą, komunalines paslaugas sumokėti, maistui, drabužiams įsigyti, higienos ir (ar) kitoms būtinoms reikmėms tenkinti), kurias kas mėnesį skirsto Vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija pagal šiuos normatyvus:

33.1. 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – vienam asmeniui;

33.2. 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – dviejų asmenų šeimai;

33.3. 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – trijų asmenų šeimai;

33.4. 0,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – ketvirtam ir kiekvienam kitam asmeniui (kai šeimoje yra daugiau kaip trys asmenys).

34. Paaiškėjus, kad prieglobsčio prašytojas, Migracijos departamento sprendimu apgyvendintas apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste, nedeklaravo turėtų ar gautų lėšų, jis privalo padengti Vidaus reikalų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patirtas išlaidas, susijusias su materialinių priėmimo sąlygų užtikrinimu, deklaruotinomis lėšomis ir (ar) turtu ar iš gautų pajamų. Išlaidos, susijusios su materialinių priėmimo sąlygų užtikrinimu, (toliau – išlaidos) padengiamos tokia tvarka:

34.1. Vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija prieglobsčio prašytojui pateikia rašytinį pranešimą padengti Vidaus reikalų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patirtas išlaidas; pranešime nurodomos patirtos įgyvendinant Aprašo 32 ir 33 punktus išlaidos ir (ar) bendra mokėtina suma, terminas, per kurį prieglobsčio prašytojas turi padengti patirtas išlaidas, atsiskaitomoji banko sąskaita ir kiti rekvizitai, reikalingi mokėjimui atlikti, taip pat prireikus kita informacija;

34.2. prieglobsčio prašytojui laiku nepadengus išlaidų, mokėtina suma išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

 

VII SKYRIUS

APGYVENDINIMO PABAIGA

 

35. Prieglobsčio prašytojas turi palikti apgyvendinimo patalpas ar laikiną būstą, kai priimamas:

35.1. galutinis sprendimas dėl prieglobsčio suteikimo;

35.2. galutinis sprendimas dėl prieglobsčio nesuteikimo;

35.3. sprendimas dėl sulaikymo ar alternatyvios sulaikymui priemonės – užsieniečio apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje – taikymo;

35.4. sprendimas dėl prieglobsčio prašytojo perdavimo Europos Sąjungos valstybei narei, atsakingai už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą;

35.5. sprendimas dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo kitose apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje ar Pabėgėlių priėmimo centre arba jo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje;

35.6. sprendimas nutraukti prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą prieglobsčio prašytojo prašymu.

36. Aprašo 35 punkte nurodytais atvejais prieglobsčio prašytojas apgyvendinimo patalpas ar laikiną būstą privalo palikti arba yra išvežamas ne vėliau kaip kitą dieną po to, kai supažindinamas su Aprašo 35 punkte nurodytu sprendimu, arba jo perdavimo Europos Sąjungos valstybei narei, atsakingai už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, dieną.

37. Aprašo 36 punktas netaikomas, kai prieglobsčio prašytojas sutinka savanoriškai grįžti į užsienio valstybę ir pagrindžia poreikį likti apgyvendinimo vietoje iki numatytos išvykimo datos.

38. Aprašo 35.3 ir 35.4 papunkčiuose nurodytais atvejais prieglobsčio prašytojo išvykimą iš apgyvendinimo patalpų ar laikino būsto organizuoja Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

39. Aprašo 35.1 papunktyje nurodytu atveju į Pabėgėlių priėmimo centrą prieglobsčio prašytojas, gavęs prieglobstį, vyksta savarankiškai, o jeigu tokios galimybės neturi, jo nuvykimą organizuoja paslaugų teikėjas.

40. Prieglobsčio prašytojo, sutinkančio savanoriškai grįžti į užsienio valstybę, išvykimą iš apgyvendinimo vietos organizuoja institucijos, kurios padeda užsieniečiams savanoriškai grįžti, arba pats prieglobsčio prašytojas, kuris savarankiškai išvyksta iš apgyvendinimo vietos.

41. Paslaugų teikėjas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo nustatymo, kad prieglobsčio prašytojas iš apgyvendinimo patalpų ar laikino būsto be pateisinamos priežasties išvyko ilgiau nei 72 valandoms, elektroninių ryšių priemonėmis informuoja apie tai Migracijos departamentą.

42. Jei prieglobsčio prašytojas iš apgyvendinimo patalpų ar laikino būsto dėl sveikatos būklės perkeliamas į sveikatos priežiūros įstaigą, paslaugų teikėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prieglobsčio prašytojo perkėlimo dienos, elektroninių ryšių priemonėmis apie tai informuoja Migracijos departamentą.

 

––––––––––––––––––––

 

Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo

tvarkos aprašo

priedas

 

 

Pranešimas

apie BENDROSIOS IR VIDAUS TVARKOS PAŽEIDIMą

_______________

(data)

__________________________________

(vieta)

________________________________________________________________

(pranešimą surašiusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

Pažeidimą padaręs asmuo

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenantis (-i) adresu

Miestas, savivaldybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatvė,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namo ir buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažeidimo esmė: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

Gautas asmens, pažeidusio bendrąją ar vidaus tvarką, pasiaiškinimas: ____________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

 

 

Pranešimą surašė                                 _____________                      _____________________

(parašas)                                                       (vardas ir pavardė)

 

Pasiaiškinimą užpildė                          _____________                      _____________________

(parašas)                                                       (vardas ir pavardė)

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1333, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21709

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. 171 „Dėl Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 328, 2021-05-12, paskelbta TAR 2021-05-13, i. k. 2021-10674

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. 171 „Dėl Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo